Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

DatoFOR-2012-10-31-1016
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse31.10.2012 med virkning fra 2013
Sist endretFOR-2013-09-10-1070
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingets budsjettvedtak
Kunngjort02.11.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tilskudd til pensjonistorganisasjoner

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 31. oktober 2012 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 75.
Endringer: Endret ved forskrift 10 sep 2013 nr. 1070.

§ 1.Formål

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området.

§ 2.Målgruppe

Målgruppe for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.

§ 3.Forvaltning og kontroll

Tilskuddsordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Direktoratet fører kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10 andre ledd.

§ 4.Kunngjøring og søknadsfrist mv.

Tildelingen av tilskudd for det enkelte år kunngjøres offentlig, på Arbeids- og velferdsetatens nettsider («www.nav.no») og på eventuell annen hensiktsmessig måte.

Kunngjøring skal normalt skje i oktober med søknadsfrist 20. november samme år (heretter kalt søknadsåret). Ved kunngjøring i 2012 skal søknadsfristen være 10. desember 2012.

Søknad om tilskudd sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det kan bare søkes om midler for ett år om gangen.

§ 5.Krav til søknaden

Søknaden settes fram på eget søknadsskjema, som skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden skal også sendes elektronisk.

Med søknaden skal det vedlegges dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om vilkårene i § 6 er oppfylt. Dokumentasjon skal være vedtekter, årsrapport og årsregnskap for året før søknadsåret. Antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret skal framgå og være bekreftet av revisor. Aktivitetsbeskrivelser for året som det søkes om tilskudd for, skal vedlegges.

Søknader framsatt etter fristen i § 4 andre ledd og ufullstendige søknader kan avvises.

§ 6.Vilkår for tilskudd

Det kan ytes tilskudd til organisasjoner som

a)er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse,
b)er registrert i Frivillighetsregisteret,
c)er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøytral, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere, og
d)har minimum 2 000 medlemmer som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen gjennom årlig betalt kontingent, og til sammen har minst åtte tellende lokallag i minst åtte fylker. Med tellende lokallag menes lag som er en selvstendig enhet i organisasjonen med selvstendig økonomi, men sender årsrapporter til sentralleddet. Laget må ha vedtekter, minst 15 betalende medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Fylkeslag som fungerer som lokallag, regnes som tellende lokallag.

Vilkårene i paragrafen her skal være oppfylt ved utgangen av året før søknadsåret. For tilskuddsåret 2013, er det tilstrekkelig at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret senest i 2012.

§ 7.Vedtak - tilskuddsbrev

Søknader om tilskudd behandles og avgjøres av Arbeids- og velferdsdirektoratet etter reglene i forvaltningsloven.

Dersom tilskudd innvilges, orienteres den enkelte organisasjon om dette i et tilskuddsbrev, der også den foreløpige beregningen av tilskuddet framgår.

I tilskuddsbrevet kan det stilles krav til regnskapsførsel, revisjon og det nærmere innholdet i organisasjonens rapportering (se § 11 og § 12). Dersom slike krav blir stilt, kan direktoratet bestemme at tilskudd bare gis dersom søkeren innen en fastsatt frist bekrefter at kravene aksepteres.

§ 8.Beregning av tilskudd

Før beregning og fordeling av tilskuddsbevilgningen, avsettes et beløp til dekning av utgifter til kunngjøring av tilskuddsordningen og til dekning av grunntilskudd til alle organisasjoner som har søkt om tilskudd.

Organisasjoner som fyller vilkårene i § 6 har rett til et grunntilskudd, som utgjør 20 000 kroner for hver av de tilskuddsberettigede organisasjonene.

Den resterende delen av tilskuddsbevilgningen fordeles til den enkelte organisasjonen ved at beløpet ganges med antall medlemmer i organisasjonen og deles med antall medlemmer i samtlige organisasjoner som har søkt om tilskudd. Med «antall medlemmer» menes antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret, attestert av registrert eller statsautorisert revisor.

Dersom medlemmene i en tilskuddsberettiget organisasjon er kollektivt innmeldt i en annen slik organisasjon, legges medlemskapet i den organisasjonen vedkommende opprinnelig var innmeldt i til grunn ved beregning av tilskudd.

§ 9.Klage

Arbeids- og velferdsdirektoratets vedtak om tilskudd kan påklages til Arbeidsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for klage er tre uker fra mottakelsen av vedtaket. Klagen settes fram for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

§ 10.Utbetaling av tilskudd

Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer om utbetaling skal skje i to eller flere terminer.

Første termin av tilskuddet kan ikke overstige halvparten av beregnet tilskudd for året og utbetales tidligst når eventuell bekreftelse etter § 7 tredje ledd er mottatt.

Resten av tilskuddet utbetales i andre halvdel av året når årsrapport og revidert regnskap for foregående år er mottatt og godkjent og etter at eventuelle klager over tildelingen av tilskudd er endelig avgjort. Ved utbetalingen foretas i tillegg eventuelle tilleggsutbetalinger som følge av at det ved fordelingen av tilskudd etter § 8 også er tatt hensyn til organisasjoner som ikke er ansett tilskuddsberettiget.

Midler som ikke blir benyttet i løpet av det året tilskuddet gis for, skal tilbakebetales til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

§ 11.Rapportering og regnskap mv.

Organisasjoner som har mottatt tilskudd, skal avgi årsrapport og revidert årsregnskap det påfølgende året. Det samme gjelder organisasjoner som ikke mottok tilskudd i det foregående året, men som har søkt om tilskudd for inneværende år. Rapport og regnskap skal gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad organisasjonens virksomhet er eller har vært i tråd med målsettingen med tilskuddsordningen og om tilskuddet er brukt i samsvar med forutsetningene.

Dersom årsrapport og årsregnskap ikke er levert innen en frist fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller dersom rapport eller regnskap er mangelfulle, varsles organisasjonen om at tilskuddet for inneværende år kan falle bort dersom forholdet ikke rettes innen en fastsatt kort frist.

§ 12.Kriterier for måloppnåelse

Ved vurderingen av organisasjonens måloppnåelse skal det blant annet legges vekt på

-avholdte medlemsmøter, sentralt og lokalt
-konkrete tiltak for å spre kunnskap om forhold av sentral betydning for pensjonister og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet, herunder etablering og vedlikehold av nettsteder, avholdelse av kurs for eldre, andre tiltak for å fremme pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser
-deltakelse i debatter og avgivelse av uttalelser ved høring av lovforslag og andre forslag av eldrepolitisk betydning.
§ 13.Opplysningsplikt

En organisasjon som mottar tilskudd plikter så snart som mulig å underrette Arbeids- og velferdsdirektoratet om endringer i forhold som kan være avgjørende for om organisasjonen fortsatt fyller vilkårene for tilskuddet.

§ 14.Bortfall av tilskudd. Krav om tilbakebetaling

Innvilget tilskudd opphører fra det tidspunkt vilkårene for tilskudd ikke lenger er tilstede.

Dersom en organisasjon ikke gir opplysninger innen fastsatte frister, gir mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller bruker tilskuddet til formål som ikke er i samsvar med forutsetningene, kan en søknad om tilskudd avslås og et innvilget tilskudd kan holdes tilbake eller stanses helt eller delvis. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

Beløp som skal tilbakebetales etter reglene i andre ledd, kan trekkes i senere utbetalinger av tilskudd. Det samme gjelder beløp som skal betales tilbake etter § 10 fjerde ledd.

Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral etter reglene i bidragsinnkrevingsloven.

§ 15.Evaluering

Arbeidsdepartementet, eller Arbeids- og velferdsdirektoratet i samråd med departementet, kan beslutte at tilskuddsordningen skal evalueres.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning for behandling og tildeling av tilskudd fra og med 2013.

0Endret ved forskrift 10 sep 2013 nr. 1070.