Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

DatoFOR-2012-11-02-1040
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse02.11.2012
Sist endretFOR-2017-06-05-695
EndrerFOR-2009-12-15-1547
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort09.11.2012   kl. 14.20
KorttittelForskrift om mal for kommunale ordensforskrifter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 2. november 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 andre ledd og § 42 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2015 nr. 1825, 18 mai 2017 nr. 610, 5 juni 2017 nr. 695.

§ 1.Plikt til å bruke mal

Kommunene skal bruke mal gitt i vedlegg 1 til forskriften når de fastsetter forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

Kommuner som har ordensforskrifter ved denne forskriftens ikrafttredelse må endre disse i tråd med forskriften her innen 1. januar 2017.

0Endret ved forskrift 20 des 2015 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Obligatoriske og valgfrie bestemmelser

Reglene i malen § 1 til § 5 og § 11 til § 13 er obligatoriske bestemmelser som kommunene skal ha med når de fastsetter ordensforskrift.

Reglene i malen § 6 til § 10 er valgfrie bestemmelser for kommunene.

§ 3.Kommunenes fastsettelse og godkjennelse av Kystverkets hovedkontor

Forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner gitt i samsvar med malen i vedlegg 1 kan fastsettes av kommunen selv, uten godkjenning av Kystverkets hovedkontor.

Dersom en kommune tar i bruk § 10 i malen skal forskriften godkjennes av Kystverkets hovedkontor før den gis virkning.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. desember 2009 nr. 1547 om kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

Vedlegg 1

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for .......... kommune, (fylke)

Hjemmel: Fastsatt av ........ kommune ......... (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd. Godkjent av Kystverkets hovedkontor .............. (dato) jf. forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner.

§ 1. Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i .... kommune. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd.

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5. Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:

a)..........
b)..........

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen.

§ 7. Luftfartøy

Luftfartøy kan bare lande og starte i

a).........
b).........
§ 8. Krav ved passering

Ved passering av

a)......... skal det tas følgende forholdsregler:
b)......... skal det tas følgende forholdsregler:
c)......... skal det tas følgende forholdsregler:
§ 9. Forbud mot snøtømming

Det er forbudt å tømme snø i

a)..........
b)..........
§ 9A. Regulering av bruk av fritidsfartøy

For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv reguleres bruk av fritidsfartøy som følger

a).......
b).......
c).......
§ 10. Andre reguleringer

..............

§ 11. Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12. Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ...... (dato).

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ........ 

Se her for å laste ned malen i doc-format: word.gif  

0Vedlegg 1 og mal endret ved forskrifter 18 mai 2017 nr. 610, 5 juni 2017 nr. 695.