Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester

DatoFOR-2012-11-14-1066
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-1993-12-22-1221, FOR-1996-01-26-122, FOR-1996-06-07-666, FOR-1997-11-28-1382, FOR-1997-12-12-1393, FOR-1999-12-06-1256
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-01-09-2-§10
Kunngjort16.11.2012   kl. 14.00
KorttittelPrisopplysningsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. november 2012 med hjemmel i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 10 annet og tredje ledd.

Kapittel 1. Innledning

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder næringsdrivende som er etablert i Norge og selger varer og tjenester til forbruker.

Kapittel 2 gjelder ikke ved auksjonssalg.

§ 11 første ledd annet punktum gjelder for all prisopplysning for en tjeneste. Kapittel 3 for øvrig gjelder ikke der det i lov eller forskrift er fastsatt regler om prisopplysning for en tjeneste. Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling og lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet anses ikke å ha regler om prisopplysning for en tjeneste og forskriften gjelder. Lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag anses å ha regler om prisopplysning for en tjeneste og forskriften gjelder ikke. § 14 første ledd bokstav b gjelder likevel for banktjenester.

§ 2.Formålsbestemmelse

Formålet med forskriften er å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende og gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne priser.

§ 3.Merverdiavgift mv.

Alle priser det opplyses om skal inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter.

Kapittel 2. Prisopplysning for varer

§ 4.Definisjoner

I dette kapitlet menes med

a)salgspris: den fullstendige prisen for en bestemt mengde av varen
b)enhetspris: den fullstendige prisen som angis per liter eller kubikkmeter for varer som selges etter volum, per kilo for varer som selges etter vekt, per meter for varer som selges etter lengde og per kvadratmeter for varer som selges etter flatemål
c)varer som selges i løs vekt: varer som ikke er ferdigpakket, og som veies eller måles opp i forbindelse med kjøpet
d)næringsmiddel: vare som er bestemt for å konsumeres av mennesker, med unntak av legemidler
e)nettomengde: den nettovekten eller det nettovolumet som står oppgitt på en vares pakning, det vil si den varemengden som pakningen anses å inneholde
f)hovedvare: vare uten lake, saus eller lignende, og som er ferdig til bruk uten at annen vare må tilsettes.
§ 5.Krav til prisopplysning

Næringsdrivende skal opplyse om en vares salgspris og enhetspris slik at prisene lett kan ses. Salgsprisen og enhetsprisen skal oppgis like tydelig på eller i umiddelbar nærhet av varen. Enhetsprisen skal angis med to desimaler til venstre for salgsprisen. Prisopplysningsplikten gjelder uten hensyn til hvor varen forevises.

Opplyses det i skriftlig markedsføring om en vares salgspris, skal også enhetsprisen fremgå.

Er salgsprisen identisk med enhetsprisen, er det ikke nødvendig å oppgi enhetsprisen. Selges varer i løs vekt, er det tilstrekkelig å oppgi enhetsprisen.

Kravet til prisopplysning gjelder ikke for tobakksvarer.

§ 6.Beregning av enhetspris per kilo og liter

Enhetspris per kilo og liter beregnes slik

a)for produkter som består utelukkende av en hovedvare: salgsprisen divideres med nettomengden av varen
b)for næringsmidler med saus, lake, vann eller lignende: salgsprisen divideres med mengden av hovedvaren
c)for næringsmidler som krever tilsetning av vann, krydder eller annen vare med ubetydelig verdi: salgsprisen divideres med mengden av varen som er ferdig til bruk, når anbefalt blandingsforhold legges til grunn.

Ved beregning av enhetspris for varer som ikke selges i løs vekt skal det korrigeres for forventet svinn i tiden frem til salg til forbruker. For varer som frembys i standard nettovekt eller -volum kan enhetsprisen likevel oppgis på grunnlag av standardmengde dersom

a)vekt eller volum ikke avviker mer enn 5 % fra standard mengde eller
b)vekt eller volum ligger innenfor de toleransegrenser som er fastsatt i forskrift 21. desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger.
§ 7.Særskilt måleenhet for beregning av enhetspris

Enhetsprisen skal oppgis per stykk ved salg av servietter, kaffefilter, stearinlys, bleier, bind, tamponger og plast- og bæreposer.

Enhetsprisen skal oppgis per 100 meter ved salg på rull av tørkepapir, toalettpapir, matpapir, bakepapir, aluminiumsfolie, plastfolie, innpakningspapir og limbånd eller tape.

Enhetsprisen skal oppgis per standard vask eller behandling ved salg av følgende varer med anbefalt dosering: rengjøringsmidler til husholdningsbruk, bløtleggingsmidler og tøymyknere.

§ 8.Tvil om en vares enhetspris

Ved tvil avgjør Forbrukerombudet hvilken måleenhet som skal danne grunnlag for beregningen av en vares enhetspris.

§ 9.Unntak fra krav om enhetspris

Følgende næringsmidler er unntatt fra plikten til å oppgi enhetsprisen:

a)pakninger med nettomengde under 50 gram eller 50 milliliter
b)varer med ulik enhetspris som selges ferdigpakket i én pakning
c)ferdig forberedte måltider med klart adskilte komponenter som selges ferdigpakket i én pakning
d)smørbrød, snitter, kanapéer og lignende
e)grønnsaker og urter som selges i potte eller bunt
f)små spesialtomater som selges i beger eller brett
g)blomkål, brokkoli, stangselleri, agurk, salat og kinakål
h)konditorvarer, unntatt tørre kaker og kjeks
i)næringsmidler som krever tilsetning av vare hvor tilsetningsvarens verdi ikke er ubetydelig
j)kosttilskudd, jf. forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd.

Følgende andre varer er unntatt fra plikten til å oppgi enhetsprisen:

a)varer som ikke kan deles uten at varens beskaffenhet eller egenskaper endres
b)pakninger med nettomengde under 50 gram eller 50 milliliter
c)varer med ulik enhetspris som selges ferdigpakket i én pakning
d)legemidler.

Kapittel 3. Prisopplysning for tjenester

§ 10.Opplysningspliktens innhold

Den næringsdrivende skal opplyse om de fullstendige prisene på de tjenestene som tilbys.

Varierer stykkprisen på en tjeneste innenfor et bestemt intervall, skal høyeste og laveste pris innenfor intervallet opplyses. Eventuelle minstepriser skal oppgis.

Er ikke annet opplyst, skal en pris dekke alle materialer og ytelser, også fra underleverandører, som inngår i tjenesten som tilbys. Har den næringsdrivende forretningsvilkår som medfører tillegg til prisen på en tjeneste, skal tilleggene oppgis særskilt.

Er det ikke praktisk mulig å oppgi prisen på en tjeneste som fastsatt i første til tredje ledd, skal den næringsdrivende informere om hvordan prisen på en tjeneste blir beregnet.

Kravene gjelder også ved muntlig prisopplysning, og dersom det ved markedsføring opplyses om priser eller enhetspriser.

Den næringsdrivende skal informere om sine betalingsbetingelser før det inngås avtale med forbruker.

§ 11.Prisliste og prisoppslag

Prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles. Har den næringsdrivende hjemmeside på Internett, skal oppdatert prisliste også fremgå av hjemmesiden.

Prisliste og prisoppslag skal, så langt det er praktisk mulig, inneholde opplysninger om den næringsdrivendes betalingsbetingelser.

§ 12.Pristilbud

Dersom forbrukeren ber om det, skal den næringsdrivende gi skriftlig pristilbud før avtale om en tjeneste inngås. Pristilbudet skal, med mindre forbrukeren uttrykker ønske om noe annet, inneholde alle deltjenester og varer som inngår i tjenesten og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig.

Er prisen på deltjenester og varer usikker, skal forholdene som vil påvirke den endelige prisen, oppgis. Dersom den næringsdrivende etter at tjenesten er påbegynt levert oppdager nye forhold som gjør at prisen vil øke i forhold til tilbudet, skal forbrukeren straks orienteres om det.

§ 13.Spesifisert regning

Den næringsdrivende skal gi forbrukeren spesifisert regning når tjenesten er utført. Regningen skal være så utfyllende at forbrukeren kan kontrollere hvilke varer og tjenester som er mottatt og hvilke priser som er beregnet.

Plikten til å gi spesifisert regning gjelder ikke ved nyoppføring av bolig.

Tilbys håndverkertjenester til en forbruker til forhåndsavtalt pris, plikter den næringsdrivende bare å gi spesifisert regning når forbrukeren krever regning, jf. lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverktjenester m.m. for forbrukere § 36.

§ 14.Prisopplysninger til nettbaserte prisportaler
a)Prisopplysninger for tannhelsetjenester registreres i elektronisk prisportal for tannhelsetjenester.
b)Prisopplysninger for banktjenester registreres i Finansportalen.

Næringsdrivende har plikt til å registrere prisopplysninger på den måte som fastsettes av prisportalen.

Kapittel 4. Særlig om prisopplysning for gravferdstjenester

§ 15.Prisopplysninger for gravferdstjenester

Et gravferdsbyrå skal ha skriftlige prisopplysninger til utdeling. Prisopplysningene skal tilbys en forbruker uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon.

Prisopplysningene skal inneholde

a)en liste over priser på alle gravferdsbyråets produkter
b)en prisoversikt for gravferd, jf. § 16
c)informasjon om hovedpunktene i folketrygdloven kapittel 7 om gravferdsstønad og stønad ved båretransport.

Dersom gravferdsbyrået krever betaling for konsultasjon utenfor byråets lokaler, skal det opplyses om det senest når forbrukeren inngår avtale om konsultasjon. Det samme gjelder dersom byrået krever høyere priser for konsultasjon utenfor ordinær arbeidstid.

§ 16.Prisoversikt for gravferd

I en oversikt over pris for gravferd skal det opplyses om hvilket geografisk område prisene gjelder for. Dersom gravferdsbyrået krever inn kommunale avgifter, skal disse fremgå av prisoversikten.

Prisoversikten skal inneholde minimums- og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler. Minimums- og maksimumsprisene skal summeres hver for seg, slik at laveste og høyeste totalsum fremgår.

Minimums- og maksimumspriser skal oppgis for

a)kiste, stell og nedlegging i kiste med
1.kiste, inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte
2.stell og nedlegging i kiste.
b)transport med
1.bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted
2.bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted for avdøde
3.transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted
4.transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for
5.transport av båre etter seremoni når det er nødvendig
6.øvrige tjenester knyttet til transport som byrået tar betalt for.
c)seremoni med
1.priser på assistanse fra henholdsvis én og to gravferdskonsulenter
2.pynt og hva pynten inkluderer
3.program i 50 eksemplarer
4.kistedekorasjon og
5.øvrige tjenester knyttet til seremoni som byrået tar betalt for.
d)honorarer og gebyrer med
1.byråets avgiftspliktige og avgiftsfrie honorarer og gebyrer og hva som inngår i honorarene.

Prisoversikten skal inneholde pris for én dødsannonse over én spalte med størrelse på cirka 75 mm i den mest brukte avisen i distriktet.

Minimumsprisen som oppgis etter tredje ledd bokstav d skal dekke planlegging, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester etter tredje ledd bokstav a til c og dødsannonse etter fjerde ledd.

Prisoversikten skal fremgå av byråets hjemmeside på Internett.

§ 17.Pristilbud

Det skal opplyses om varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet og som kan medføre vesentlige utgifter i tilknytning til en gravferd. Slike varer og tjenester kan være utgifter til minnesamvær, musikkinnslag, gravstein, inskripsjon og kommunale avgifter.

Inngår transport som gir grunnlag for søknad om transportrefusjon i gravferden, skal byråets pris for transport og refusjonsbeløpet fra folketrygden fremgå av pristilbudet. Byråets transportpris skal oppgis selv om avdøde er under 18 år og det gis full gravferdsstøtte etter folketrygdloven § 7-2 annet ledd første punktum.

Forbrukeren skal gis rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før hun eller han inngår en avtale om gravferdstjeneste.

Kapittel 5. Særlig om prisopplysning for tannhelsetjenester

§ 18.Pristilbud for tannhelsetjenester

Vil totalprisen overstige kr 5000 skal tilbyderen av tannhelsetjeneste uoppfordret gi forbrukeren et skriftlig tilbud med totalprisen før behandlingen starter. Pristilbudet kan gis muntlig dersom all behandling foregår i den første konsultasjonen.

Yter folketrygden stønad til tannbehandlingen, skal stønadsbeløpet fremgå av pristilbudet.

Kapittel 6. Særlig om prisopplysning for transport og salg av elektrisk kraft

§ 19.Definisjoner

I dette kapitlet menes med

a)nettleie: alle priser som konsesjonær (nettselskapet) fastsetter for bruk av et elektrisk nettanlegg. Nettleien kan bestå av energiledd, fastledd og effektledd
b)energiledd: den pris per kWh nettselskapet krever for bruk av et elektrisk nettanlegg
c)fastledd: den pris per år nettselskapet krever for å være tilknyttet et elektrisk nettanlegg
d)effektledd: den pris per kW nettselskapet krever for bruk av et elektrisk nettanlegg
e)kraftpris: den pris per kWh den næringsdrivende krever for salg av elektrisk kraft til forbruker
f)fastbeløp: den faste pris forbrukeren årlig må betale i tillegg til kraftpris
g)justert innmatingsprofil: en beregnet prosentvis fordeling av forbruket som viser forbruksmønsteret til gjennomsnittskunden, jf. forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester § 1-3.
§ 20.Opplysningsplikt ved avregninger og krav om forskuddsbetaling

I avregninger til forbruker skal det spesifiseres hvilken nettleie, kraftpris og fastbeløp som er lagt til grunn ved avregningen.

Ved ethvert krav om forskuddsbetaling skal det på fakturaen opplyses om

a)hvilket årsforbruk beregningen av innbetalingsbeløpet bygger på
b)hvor stor del av årsforbruket som forventes brukt i kommende regningsperiode
c)gjeldende nettleie, kraftpris og fastbeløp
d)hvilken kraftpris som ligger til grunn ved beregningen av hvor mye forbrukeren skal betale for neste fakturaperiode.

Har forbrukeren inngått avtale om automatisk betaling, skal den næringsdrivende årlig og ved hver prisendring opplyse om gjeldende nettleie, kraftpris, fastbeløp og hvilket årsforbruk beregningen av innbetalingsbeløpet bygger på.

§ 21.Opplysninger i informasjon og markedsføring

Ved informasjon om priser til forbruker skal betegnelsene nettleie, kraftpris og fastbeløp benyttes.

Når det som ledd i næringsvirksomhet, opplyses om priser i annonse eller annen markedsføring som helt eller delvis retter seg til forbruker, skal kraftprisen opplyses.

Skal det i tillegg til kraftprisen betales et fastbeløp som er uavhengig av forbruket, skal gjennomsnittspriser per kWh ved et forbruk på 10 000, 20 000 og 30 000 kWh opplyses.

§ 22.Tilbud med variable kraftpriser

I et tilbud av kraft basert på variable priser, og fordelingen av forbruket ikke beregnes ut fra netteiers justerte innmatingsprofil, skal det opplyses hvordan fordelingen av forbruket og den variable prisen beregnes.

Et tilbud med både variable priser og gjennomsnittspris skal opplyse om forutsetningene for beregningen. Justert innmatingsprofil bør anvendes, dersom ikke noe taler mot det.

Kapittel 7. Særlig om prisopplysning for serveringssteder

§ 23.Definisjon

Med et serveringssted menes restaurant, kafé, pub og annet sted som serverer mat eller drikke i næringsvirksomhet.

§ 24.Prisoppslag

Et serveringssted skal ha daterte prisoppslag som lett kan ses av forbrukerne før de går inn i serveringsstedet. Prisopplysningene kan gis i form av prisintervall for kategorier i menyen, og skal inneholde eventuelle inngangspenger og lignende.

§ 25.Drikkevarer

Prisopplysningene for drikkevarer skal gi informasjon om mengdene.

Prisopplysningsplikten for alkoholholdige drikkevarer som er omfattet av reklameforbudet i § 9-2 i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. er begrenset til prisintervall innenfor hver kategori av vin og øl.

Kravene til prisoppslag i § 11 og § 24 gjelder ikke brennevin.

Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser

§ 26.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2013. Fra samme tid oppheves

-forskrift 22. desember 1993 nr. 1221 om prisopplysning ved overnattings- og serveringssteder
-forskrift 26. januar 1996 nr. 122 om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m.
-forskrift 7. juni 1996 nr. 666 om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft
-forskrift 28. november 1997 nr. 1382 om prisopplysning for tjenester
-forskrift 12. desember 1997 nr. 1393 om prisopplysning for gravferdstjenester
-forskrift 6. desember 1999 nr. 1256 om prisopplysning for varer.