Forskrift om transportabelt trykkutstyr

DatoFOR-2012-11-22-1088
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-26-792
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort27.11.2012   kl. 14.05
KorttittelForskrift om transportabelt trykkutstyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. november 2012 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 tredje ledd, jf. § 43 og delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. VIII nr. 6d (direktiv 2010/35/EU).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder:

a)nytt transportabelt trykkutstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet og som ikke er samsvarsmerket etter forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods.
b)periodisk kontroll, mellomliggende kontroll, ekstraordinær kontroll og bruk av samsvarsmerket transportabelt trykkutstyr
c)fornyet samsvarsvurdering av transportabelt trykkutstyr som ikke er pi-merket etter forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods

Forskriften gjelder ikke:

a)transportabelt trykkutstyr som var brakt i omsetning før gjennomføringen av direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr, og som ikke har vært gjenstand for fornyet samsvarsvurdering.
b)transportabelt trykkutstyr som utelukkende brukes til transport av farlig gods mellom Norge og land utenfor EØS-området i overensstemmelse med ADR/RID.

Forskriften gjelder ikke på Svalbard.

§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med

a)transportabelt trykkutstyr:
a.trykkbeholdere, deres ventiler og annet relevant tilbehør, som i ADR/RID er omfattet av kapittel 6.2, og
i.brukt til å transportere klasse 2 gasser, unntatt gasser og gjenstander med sifrene 6 eller 7 i klassifiseringskoden, eller
ii.til transport av UN 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 og 2495.
b.tanker, batterikjøretøyer og multielement gasscontainere (MEGCer), deres ventiler og annet relevant tilbehør, som i ADR/RID er omfattet av kapittel 6.8 og
i.brukt til å transportere klasse 2 gasser, unntatt gasser og gjenstander med sifrene 6 eller 7 i klassifiseringskoden, eller
ii.til transport av UN 1051,1052,1745,1746,1790 og 2495.
c.engangsbeholdere med gass, UN 2037

Definisjonen omfatter ikke:

a.aerosolbeholdere UN 1950
b.åpne beholdere for nedkjølt gass
c.gassflasker til pusteapparater
d.brannslukningsapparater UN 1044
e.transportabelt trykkutstyr som er unntatt i henhold til avsnitt 1.1.3.2 i ADR/RID
f.transportabelt trykkutstyr som er unntatt fra reglene for konstruksjon og prøving av emballasje i henhold til spesielle bestemmelser i kapittel 3.3 i ADR/RID.
b)ADR: den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods, inngått 30. september 1957, med vedlegg A og B, inntatt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
c)akkreditering: en bekreftelse fra nasjonalt akkrediteringsorgan om at et teknisk kontrollorgan oppfyller ADR/RID 1.8.6.8, annet avsnitt
d)bemyndiget representant: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS med en skriftlig fullmakt fra produsenten til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere spesifiserte oppgaver
e)bringe i omsetning: den første tilgjengeliggjøring av transportabelt trykkutstyr innenfor EØS-området
f)bruk: fylling, midlertidig lagring knyttet til transport, tømming og refylling av transportabelt trykkutstyr
g)bruker: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS, som bruker transportabelt trykkutstyr
h)distributør: fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør transportabelt trykkutstyr eller tilhørende deler tilgjengelig på markedet
i)eier: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS, som eier transportabelt trykkutstyr
j)ekstraordinær kontroll: ekstraordinær kontroll og fremgangsmåten for denne slik det er fastsatt i ADR/RID
k)epsilon-merking: merking med tegnet ε som viser at gassflasken er konstruert og produsert i samsvar med direktiv 84/525/EØF om sømløse gassflasker av stål, direktiv 84/526/EØF om sømløse gassflasker av ulegert og legert aluminium eller direktiv 84/527/EØF om sveisede gassflasker av legert stål.
l)fornyet samsvarsvurdering: samsvarsvurdering som eier eller bruker anmoder om å få utført, av transportabelt trykkutstyr som er produsert og brakt i omsetning før bestemmelsene om samsvarsvurdering i forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods ble gjort gjeldende for utstyret
m)gjøre tilgjengelig på markedet: levering av transportabelt trykkutstyr for distribusjon eller bruk innenfor EØS-området, som ledd i en ervervsvirksomhet eller en annen tjenesteyting, mot eller uten vederlag
n)importør: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS, som bringer transportabelt trykkutstyr eller tilhørende deler fra et tredjeland, i omsetning innenfor EØS
o)markedsaktør: produsenten, bemyndiget representant, importøren, distributøren, eier eller bruker, som handler som ledd i ervervsvirksomhet eller annen tjenesteyting, mot eller uten vederlag
p)mellomliggende kontroll: mellomliggende kontroll og fremgangsmåten for denne slik det er fastsatt i ADR/RID
q)nasjonalt akkrediteringsorgan: det eneste organ i en EØS-stat med statlig myndighet til å utføre akkreditering
r)periodisk kontroll: periodisk kontroll og fremgangsmåten for denne slik det er fastsatt i ADR/RID
s)pi-merking: merking av utstyr med symbolet π som viser at transportabelt trykkutstyr er samsvarsvurdert og i overensstemmelse med ADR/RID og denne forskrift
t)produsent: fysisk eller juridisk person som fremstiller transportabelt trykkutstyr eller tilhørende deler, eller som får slikt utstyr konstruert eller produsert, og markedsfører det under sitt navn eller varemerke
u)RID: den til enhver tid gjeldende utgave av det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane, som fremgår av vedlegg C i konvensjonen om internasjonal jernbanetransport (COTIF), inntatt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
v)samsvarsmerking: merking av transportabelt trykkutstyr med π etter direktiv 1999/36/EF eller direktiv 2010/35/EU, eller med ε
w)samsvarsvurdering: vurdering av samsvar og prosedyren for dette fastsatt i ADR/RID.
x)teknisk kontrollorgan: organ som er kvalifisert og utpekt i henhold til bestemmelsene i denne forskrift og ADR/RID
y)tilbakekalling: tiltak med sikte på retur av transportabelt trykkutstyr som er gjort tilgjengelig for sluttbruker
z)tilbaketrekking: tiltak for å forhindre at transportabelt trykkutstyr blir gjort tilgjengelig på markedet eller brukt
æ)utpeking: prosessen ved tildeling av status som teknisk kontrollorgan og melding om utpekingen til Europakommisjonen.
§ 3.Anvendelsen av ADR/RID

Når forskriften henviser til ADR/RID, skal bestemmelser i dette regelverket som gjelder vedkommende myndighet, bare gjelde for vedkommende myndighet innenfor EØS.

Kapittel 2. Markedsaktører og tekniske krav til transportabelt trykkutstyr

§ 4.Krav til transportabelt trykkutstyr

Nytt transportabelt trykkutstyr, som ikke er samsvarsmerket, og som skal gjøres tilgjengelig på markedet, skal oppfylle de krav til samsvarsvurdering, periodisk kontroll, mellomliggende kontroll og ekstraordinær kontroll i ADR/RID og denne forskrift, som gjelder for utstyret.

Samsvarsmerket transportabelt trykkutstyr skal oppfylle spesifikasjonene i den dokumentasjon som det er fremstilt i henhold til. Utstyret skal gjennomgå periodiske kontroller, mellomliggende kontroller og ekstraordinære kontroll i henhold til ADR/RID og denne forskrift.

Typegodkjenninger etter direktiv 84/525/EØF om sømløse gassflasker av stål, direktiv 84/526/EØF om sømløse gassflasker av ulegert og legert aluminium, direktiv 84/527/EØF om sveisede gassflasker av legert stål eller forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods, anses som likeverdig med typegodkjenning etter ADR/RID og skal være underlagt de tidsbegrensninger som gjelder for disse typegodkjenningene.

Ventiler og tilbehør nevnt i forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods, og som er merket etter forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr, kan fortsatt benyttes.

§ 5.Krav til identifikasjon av markedsaktører

Markedsaktører skal på anmodning fra tilsynsmyndigheten, i en periode på minst ti år, kunne identifisere enhver markedsaktør som den har mottatt transportabelt trykkutstyr fra, og som den har levert slikt utstyr til.

§ 6.Produsentens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon

Produsenten skal sørge for at transportabelt trykkutstyr som blir brakt i omsetning er konstruert, produsert og dokumentert i samsvar med ADR/RID og denne forskrift.

Produsenten skal pi-merke transportabelt trykkutstyr etter kapittel 3 når samsvarsvurderingen, gjennomført i henhold til denne forskrift og ADR/RID, viser at utstyret tilfredsstiller gjeldende krav.

Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen i henhold til ADR/RID.

Dersom produsenten har en bemyndiget representant, skal dennes navn og adresse oppgis på samsvarssertifikatet etter ADR/RID.

§ 7.Produsentens plikter ved manglende samsvar

Produsenten skal trekke tilbake, tilbakekalle eller rette transportabelt utstyr denne har brakt i omsetning, dersom han finner, eller har grunn til å tro, at det ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, eller utstyret ellers utgjør en uakseptabel risiko for brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Dersom utstyret representerer en slik risiko, skal den nasjonale tilsynsmyndighet innenfor EØS-området hvor utstyret er gjort tilgjengelig på markedet, varsles. Varselet skal inneholde nærmere informasjon om det manglende samsvaret og om korrigerende tiltak.

Produsenten skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak.

§ 8.Produsentens fullmakt til sin representant

Produsenten kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en bemyndiget representant. Fullmakten kan ikke omfatte produsentens forpliktelser etter § 6, første eller annet ledd.

Fullmakten skal som et minimum sette den bemyndigede representanten i stand til å:

a)stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten i minst den perioden som er angitt i ADR/RID for produsenter,
b)legge frem, etter anmodning fra tilsynsmyndigheten, den informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere om det transportable trykkutstyret er i overensstemmelse med denne forskrift, og
c)samarbeide med tilsynsmyndigheten i forbindelse med eventuelle tiltak for å eliminere risiko ved transportabelt trykkutstyr som omfattes av fullmakten.
§ 9.Produsentens representants plikter

Produsentens bemyndigede representant skal utføre sine oppgaver i henhold til fullmakten fra produsenten.

Informasjon som gis fra representanten til brukere skal være i samsvar med ADR/RID og denne forskrift.

§ 10.Importørens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon

Importør skal sørge for at transportabelt trykkutstyr som bringes i omsetning, er i samsvar med ADR/RID og denne forskrift.

Importør skal også forsikre seg om at transportabelt trykkutstyr er samsvarsvurdert av produsenten, at denne har utferdiget teknisk dokumentasjon, at utstyret er pi-merket, og ledsaget av et samsvarssertifikat som fastsatt i ADR/RID, før utstyret bringes i omsetning.

Importøren skal oppgi sitt navn og kontaktadresse enten i, eller i vedlegg til, samsvarssertifikatet.

Importør skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten i minst den perioden som er angitt i ADR/RID for produsenter, og sørge for at originaler kan gjøres tilgjengelig på forespørsel.

Importør er underlagt de samme forpliktelser som produsenten, dersom han bringer i omsetning transportabelt trykkutstyr under sitt navn eller varemerke, eller gjør endringer i slikt utstyr, som er brakt i omsetning, på en slik måte at etterlevelsen av gjeldende krav kan bli berørt.

§ 11.Importørens plikter ved manglende samsvar

Dersom importøren finner, eller har grunn til å tro, at det transportable trykkutstyret ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, skal han ikke bringe det i omsetning.

Importøren skal informere produsenten og tilsynsmyndigheten om transportabelt trykkutstyr som utgjør en risiko.

Importøren skal umiddelbart trekke tilbake, tilbakekalle eller rette transportabelt utstyr denne har brakt i omsetning, dersom han finner eller har grunn til å tro at det ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, og dersom utstyret representerer en risiko, umiddelbart varsle produsenten og den nasjonale tilsynsmyndighet innenfor EØS-området hvor utstyret er gjort tilgjengelig på markedet. Varselet skal inneholde nærmere informasjon om det manglende samsvaret, og eventuelle korrigerende tiltak som er iverksatt.

Importøren skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak.

§ 12.Importørens plikter knyttet til transport- og oppbevaringsforhold

Importøren skal sikre at transport- og oppbevaringsforholdene for transportabelt trykkutstyr er slik at utstyrets samsvar med ADR/RID ikke blir satt i fare.

§ 13.Distributørens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon

Distributør skal sørge for at transportabelt trykkutstyr som bringes i omsetning, er i samsvar med ADR/RID og denne forskrift, og skal før det bringes i omsetning, forsikre seg om at det er pi-merket og fulgt av samsvarssertifikat og importørens kontaktadresse etter § 10 tredje ledd.

Distributør skal sikre at transport- og oppbevaringsbetingelsene for transportabelt trykkutstyr, er slik at utstyrets samsvar med ADR/RID ikke blir satt i fare.

Distributør er underlagt de samme forpliktelser som produsenten, dersom han bringer i omsetning transportabelt trykkutstyr under sitt navn eller varemerke, eller gjør endringer i slikt utstyr som er brakt i omsetning, på en slik måte at etterlevelsen av gjeldende krav kan bli berørt.

§ 14.Distributørens plikter ved manglende samsvar

Dersom distributør finner, eller har grunn til å tro, at transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med ADR/RID, skal han ikke gjøre det tilgjengelig på markedet.

Dersom utstyret representerer en risiko, skal tilsynsmyndigheten og enten produsenten eller importøren, varsles.

Distributøren skal trekke tilbake, tilbakekalle eller rette, transportabelt utstyr denne har brakt i omsetning, dersom han finner, eller har grunn til å tro, at det ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, og dersom utstyret representerer en risiko, straks varsle produsenten, eventuell importør, og tilsynsmyndighetene innenfor EØS-området hvor utstyret er gjort tilgjengelig på markedet. Varselet skal inneholde nærmere informasjon om det manglende samsvaret, og om korrigerende tiltak.

Distributøren skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak.

§ 15.Eierens plikter

Dersom eier finner, eller har grunn til å tro, at transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med ADR//RID, herunder kravene til periodisk kontroll, skal han ikke gjøre det tilgjengelig eller bruke det.

Dersom utstyret representerer en risiko, skal han informere tilsynsmyndigheten, og enten produsenten, importøren eller distributøren.

Eieren skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak.

Eieren skal sikre at transport- og oppbevaringsbetingelsene for transportabelt trykkutstyr, er slik at utstyrets samsvar med ADR/RID ikke blir satt i fare.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for privatpersoner som bruker eller har til hensikt å bruke transportabelt trykkutstyr til personlig bruk eller i husholdningen, eller til egen sports- eller fritidsaktivitet.

§ 16.Informasjon til brukere

Informasjon som gis fra produsenten, importøren, distributøren eller eieren, til brukere, skal være i samsvar med ADR/RID og denne forskrift.

§ 17.Brukerens plikter

Brukeren skal bare benytte transportabelt trykkutstyr som er i samsvar med ADR/RID og denne forskrift.

Dersom utstyret representerer en risiko, skal brukeren informere eieren og tilsynsmyndigheten.

§ 18.Fornyet samsvarsvurdering

Fornyet samsvarsvurdering av transportabelt trykkutstyr, skal utføres i henhold til vedlegg I.

§ 19.Demonterbare deler til refyllbare transportable trykkbeholdere

Demonterbare deler til refyllbare transportable trykkbeholdere kan samsvarsvurderes separat.

Kapittel 3. Merking

§ 20.Generelt om pi-merking

Ved å påføre eller få påført pi-merket, angir produsenten at denne tar ansvar for det transportable trykkutstyrets overensstemmelse med ADR/RID og denne forskrift.

Pi-merket skal kun påføres utstyr som oppfyller kravene til samsvarsvurdering i ADR/RID og denne forskrift, eller kravene til fornyet samsvarsvurdering.

Pi-merket skal enten påføres av produsenten, eller ved fornyet samsvarsvurdering, etter vedlegg I.

Annen merking enn pi-merket, skal ikke påføres utstyret på en slik måte at det kan føre til feil eller misforståelser med hensyn til dets betydning eller form.

Annen merking enn pi-merket på det transportable trykkutstyret, skal ikke utføres slik at synligheten, lesbarheten eller betydningen av pi-merket blir svekket.

Demonterbare deler til refyllbare transportable trykkbeholdere, som har direkte betydning for sikkerheten, skal være pi-merket.

§ 21.Utforming og påføring av pi-merket og identifikasjonsnummer

Pi-merket skal bestå av et symbol med følgende utforming: sf-20121122-1088-01-01.gif

Pi-merket skal ha en høyde på minst 5 mm. For transportabelt trykkutstyr med en diameter på 140 mm eller mindre, skal høyden være minst 2,5 mm. Størrelsesforholdet i figuren skal overholdes. Rutenettet er ikke en del av merkingen.

Pi-merket skal være synlig, lett leselig og permanent påført det transportable trykkutstyret eller merkeplaten, og demonterbare deler av refyllbart utstyr som har direkte betydning for sikkerheten.

Pi-merkingen skal påføres før trykkutstyret eller tilhørende deler bringes i omsetning.

Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som har utført første gangs kontroll, skal påføres rett etter pi-merket på det transportable trykkutstyret.

Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan som har ansvar for det periodiske ettersyn, skal påføres etter datoen for den periodiske kontroll eller eventuelt mellomliggende kontroll.

§ 22.Merking av bestemte gassflasker

Gassflasker som har vært i samsvar med direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, og som ikke er pi-merket, skal ved første gangs periodiske ettersyn i overensstemmelse med denne forskrift, merkes med pi og det tekniske kontrollorgans identifikasjonsnummer.

§ 23.Pi-merking av epsilonmerkede gassflasker

Gassflasker som er epsilonmerket og som skal pi-merkes, skal pi-merkes av eller under kontroll av teknisk kontrollorgan.

Kapittel 4. Tekniske kontrollorganer

§ 24.Utpeking av tekniske kontrollorganer

Virksomhet som vil bli teknisk kontrollorgan etter denne forskrift, skal søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om utpeking som teknisk kontrollorgan.

Søknaden skal inneholde et akkrediteringssertifikat utstedt av Norsk akkreditering, som bekrefter at virksomheten oppfyller vilkårene i § 25, og en beskrivelse av:

a)virksomhetens arbeid knyttet til samsvarsvurdering, periodiske kontroller, mellomliggende kontroller, ekstraordinære kontroller, og fornyet samsvarsvurdering
b)prosedyrene for arbeidet etter bokstav a.
c)hvilket transportabelt trykkutstyr organet hevder å ha kompetanse om
§ 25.Krav til tekniske kontrollorganer

Tekniske kontrollorganer skal ved utpekingen, oppfylle kravene i ADR/RID og denne forskrift.

Tekniske kontrollorganer skal delta i, eller påse at det personell som utfører samsvarsvurderinger, kjenner til relevant standardiseringsarbeid.

Tekniske kontrollorganer skal delta i det arbeidet som utføres i samordningsgruppen for tekniske kontrollorganer for transportabelt trykkutstyr, etablert av Europakommisjonen, og rette seg etter resultatet av dette arbeidet.

Utpekt teknisk kontrollorgan kan bare utføre virksomhet som teknisk kontrollorgan etter denne forskrift, dersom Europakommisjonen eller et medlemsland i EØS ikke har reist innsigelse innen to uker etter at melding om utpeking er gitt til Europakommisjonen.

§ 26.Tekniske kontrollorganers plikter

Tekniske kontrollorganer skal utføre samsvarsvurderinger, periodiske, mellomliggende, og ekstraordinære kontroller, i henhold til vedtaket om utpeking og prosedyrene i ADR/RID. Fornyede samsvarsvurderinger skal gjennomføres etter vedlegg I.

Teknisk kontrollorgan som er utpekt innenfor EØS-området etter regler som gjennomfører direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykkutstyr, kan utføre virksomhet i Norge som teknisk kontrollorgan etter denne forskrift.

§ 27.Tekniske kontrollorganers rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndigheten

Tekniske kontrollorganer skal rapportere følgende til den myndighet som har utpekt organet:

a)avslag på, begrensning i, midlertidig inndragning eller tilbakekall av en attest
b)forhold som har betydning for utpekingen som teknisk kontrollorgan
c)krav om informasjon om utførte aktiviteter fra markedsovervåkningsmyndigheter.
§ 28.Tekniske kontrollorganers informasjonsplikt overfor andre tekniske kontrollorganer

Tekniske kontrollorganer skal gi de andre tekniske kontrollorganene som utfører tilsvarende aktivitet på samme type trykkutstyr, relevant informasjon om negative, og på forespørsel om positive, resultater av samsvarsvurderinger.

§ 29.Dokumenter utstedt av utenlandsk teknisk kontrollorgan

Attester for samsvarsvurderinger, fornyede samsvarsvurderinger, periodiske, mellomliggende og ekstraordinære kontroller, som er utstedt av teknisk kontrollorgan i annen EØS-stat, er gyldige i Norge.

Kapittel 5. Administrative bestemmelser

§ 30.Plikt for markedsaktører til å samarbeide med tilsynsmyndigheten

Markedsaktører skal på oppfordring samarbeide med tilsynsmyndigheten om tiltak for å redusere risiko ved det transportable trykkutstyret som denne har brakt i omsetning.

§ 31.Tilsynsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er tilsynsmyndighet etter denne forskrift.

Ved utøvelse av tilsyn kommer lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver § 33 - § 36 om tilsynsmyndighetenes rett til å kreve opplysninger, rett til adgang og rett til å innhente prøver, til anvendelse.

§ 32.Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av denne forskrift eller vedtak fattet med hjemmel i denne, kommer lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver § 37 til § 40 til anvendelse.

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke oppfyller sine forpliktelser, kan tilsynsmyndigheten begrense eller inndra utpekingen.

Dersom transportabelt trykkutstyr kan utgjøre en fare, eller ikke er i samsvar med denne forskriften, kan tilsynsmyndigheten:

a)nedlegge forbud mot å bringe i omsetning eller gjøre tilgjengelig utstyret på markedet,
b)kreve at utstyret tilbaketrekkes,
c)kreve at utstyret tilbakekalles,
d)kreve offentliggjøring av advarselsinformasjon eller lignende til distributør eller brukere av utstyret,
e)kreve at utstyret gjøres ubrukelig, eller
f)nedlegge forbud mot bruk av utstyret.
§ 33.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme dato oppheves forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods.

§ 34.Tidligere enkeltvedtak om intervaller for periodisk kontroll

Tidligere enkeltvedtak om intervaller for periodisk kontroll av transportabelt trykkutstyr, fastsatt med hjemmel i lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, eller lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, eller i forskrifter gitt i medhold av disse, oppheves med virkning fra 1. januar 2015.

Dersom fristen for gjennomføring av førstkommende periodiske kontroll for det enkelte transportable trykkutstyret, i henhold til enkeltvedtaket, faller senere enn 1. januar 2015, oppheves vedtaket når denne fristen er forfalt

Vedlegg I. Framgangsmåte for fornyet samsvarsvurdering

1.I dette vedlegg fastsettes metoden for å sikre at det transportable trykkutstyret nevnt i § 1 første ledd bokstav c) som er produsert og tatt i bruk før datoene for gjennomføring av direktiv 1999/36/EF, er i samsvar med de relevante bestemmelsene i ADR/RID og i denne forskrift, gjeldende på tidspunktet for den nye samsvarsvurderingen.
2.Eieren eller brukeren skal for et teknisk kontrollorgan som er i samsvar med EN ISO/IEC 17020:2004 type A og utpekt for fornyet samsvarsvurdering, gjøre tilgjengelig de opplysninger vedrørende det transportable trykkutstyret som gjør at organet kan identifisere utstyret på en presis måte (opprinnelse, anvendte regler i forbindelse med konstruksjonen og, for acetylengassflasker, også nærmere opplysninger om det porøse materialet). Opplysningene skal, der dette er hensiktsmessig, inneholde alle pålagte bruksrestriksjoner, og alle merknader om mulige skader eller om reparasjoner som er utført.
3.Det tekniske kontrollorganet av type A som er utpekt for fornyet samsvarsvurdering, skal vurdere om det transportable trykkutstyret gir minst samme grad av sikkerhet som det transportable trykkutstyret nevnt i ADR/RID. Vurderingen skal utføres på grunnlag av de opplysninger som legges fram i samsvar med nr. 2, og eventuelt etter ytterligere inspeksjoner.
4.Dersom resultatene av vurderingen i nr. 3 er tilfredsstillende, skal det transportable trykkutstyret være gjenstand for den periodiske kontrollen som er omhandlet i ADR/RID. Dersom kravene i forbindelse med denne periodiske kontrollen er oppfylt, skal Pi-merkingen påføres av, eller under tilsyn av, det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for den periodiske kontrollen, i samsvar med kapittel III. Pi-merkingen skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for den periodiske kontrollen. Det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for den periodiske kontrollen, skal utstede et sertifikat for ny samsvarsvurdering i samsvar med nr. 6.
5.Dersom trykkbeholdere ble produsert i serier, kan medlemsstatene tillate at en ny samsvarsvurdering av individuelle trykkbeholdere, herunder tilhørende ventiler og annet tilleggsutstyr som benyttes for transport, blir utført av et teknisk kontrollorgan som er utpekt for periodisk kontroll av de relevante transportable trykkbeholderne, forutsatt at typesamsvar er blitt vurdert i samsvar med nr. 3 av et teknisk kontrollorgan av type A med ansvar for den fornyede samsvarsvurderingen, og det er utstedt et sertifikat for ny typevurdering. Pi-merkingen skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for den periodiske kontrollen.
6.I alle tilfeller skal det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for den periodiske kontrollen, utstede sertifikat for fornyet samsvarsvurdering, som minst skal inneholde:
a)en identifisering av det tekniske kontrollorganet som utstedte sertifikatet, og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet av type A som var ansvarlig for den fornyede samsvarsvurderingen, dersom disse er forskjellige, i samsvar med nr. 3,
b)navnet og adressen til eier eller bruker som angitt i nr. 2,
c)dersom framgangsmåten i nr. 5 anvendes, opplysninger som identifiserer sertifikatet for ny typevurdering,
d)opplysninger for identifisering av det transportable trykkutstyret som Pi-merkingen er påført, herunder minst serienummeret eller serienumrene og
e)utstedelsesdatoen.
7.Det skal utstedes et sertifikat for ny typevurdering.

Når framgangsmåten i nr. 5 får anvendelse, skal det tekniske kontrollorganet av type A med ansvar for fornyet samsvarsvurdering, utstede sertifikatet for ny typevurdering, som minst skal inneholde:

a)en identifisering av det tekniske kontrollorganet som utstedte sertifikatet,
b)navnet og adressen til produsenten og til innehaveren av den opprinnelige typegodkjenningen for det transportable trykkutstyret som er gjenstand for fornyet samsvarsvurdering, når innehaveren ikke er produsenten,
c)opplysninger som identifiserer det transportable trykkutstyret som hører til serien,
d)utstedelsesdatoen og
e)påskriften: «dette sertifikatet tillater ikke produksjon av transportabelt trykkutstyr eller deler av slikt utstyr».
8.Ved å påføre eller sørge for å få påført Pi-merkingen, viser eieren eller brukeren at denne tar ansvar for at det transportable trykkutstyret er i samsvar med alle relevante krav i ADR/RID og i denne forskrift, gjeldende på tidspunktet for den fornyede samsvarsvurderingen.