Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps

DatoFOR-2012-11-26-1105
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2004-12-22-1878-§98, LOV-1976-12-17-91-§4, FOR-1977-05-13-2-§14
Kunngjort30.11.2012   kl. 14.10
KorttittelForskrift om sorteringsrist i sjøkrepsfiske

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker etter sjøkreps i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

§ 2.Påbud om bruk av sorteringsrist

I fiske etter sjøkreps med en minste maskevidde ned til 70 mm skal det benyttes sorteringsrist i kombinasjon med at fiskeposen skal være laget av kvadratmasker, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 3 nr. 5.

§ 3.Spileavstand

Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 35 mm.

§ 4.Montering

Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen, på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen. Sorteringsristen skal monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

§ 5.Fiskeutslipp

I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å lede bort utsortert fisk.

Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

§ 6.Spesifikasjoner

Sorteringsristens rammeverk kan lages av aluminium, stål eller plast.

Spilene kan lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene kan være mellom 8 og 20 mm.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61 og § 64 og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.