Forskrift om bustøtte

DatoFOR-2012-11-29-1283
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2017-05-21-646 fra 01.06.2017
EndrerFOR-2009-06-19-699
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-08-24-64-§6, LOV-2012-08-24-64-§7, LOV-2012-08-24-64-§8, LOV-2012-08-24-64-§8a, LOV-2012-08-24-64-§8b, LOV-2012-08-24-64-§10, LOV-2012-08-24-64-§14
Kunngjort20.12.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om bustøtte

Heimel: Fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet 29. november 2012 med heimel i lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte (bustøttelova) § 6, § 7, § 8, § 8a, § 8b, § 10 og § 14.
Endringar: Endra ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 676, 12 des 2013 nr. 1495, 17 des 2014 nr. 1772, 19 des 2014 nr. 1857, 16 des 2015 nr. 1688, 17 juni 2016 nr. 721, 19 des 2016 nr. 1738, 21 mai 2017 nr. 646.

§ 1.Utrekning av bustøtte

Utbetalt bustøtte er 73,7 prosent av differansen mellom godkjente buutgifter etter § 2 og § 3 og ein eigendel etter § 4, § 5, § 6, § 7 og § 8.

0Endra ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1857 (i kraft 1 jan 2015), 16 des 2015 nr. 1688 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Utrekning av godkjente buutgifter

Ved utrekning av godkjente buutgifter inngår:

a)Husleige for leigde bustader
b)Felleskostnader og utgifter til renter, avdrag og gebyr på lån til finansiering av bustaden for bustader i burettslag, eigarseksjonssameige, aksjeleilegheiter og obligasjonsleilegheiter
c)For andre bustader er godkjente buutgifter
1.driftsutgifter med kr 12 240 per år
2.utgifter til renter, avdrag og gebyr på lån til finansiering av bustaden
3.utgifter til kommunale avgifter som er fastsett på grunnlag av innhenta opplysningar om gjennomsnittet frå kvar kommune
4.eigedomsskatt
5.festeavgift.
d.For alders-, uføre- og etterlattepensjonistar som ikkje betalar for oppvarming gjennom husleige eller fellesutgifter, inngår i tillegg utgifter til oppvarming med kr 6 120 per år.
0Endra ved forskrift 21 mai 2017 nr. 646 (i kraft 1 juni 2017).
§ 3.Øvre grense for buutgifter

Årlege buutgifter som ligg innanfor følgjande øvre grenser (buutgiftstak) går inn i utrekninga:

a)kr 64 974 i ein husstand med ein person
b)kr 73 032 i ein husstand med to personar
c)kr 81 090 i ein husstand med tre personar
d)kr 89 148 i ein husstand med fire personar
e)kr 97 206 i ein husstand med fem personar eller fleire.

I nokre kommunar er den øvre grensa for årlege buutgifter høgare enn i resten av landet. Grensa er:

a)kr 22 440 høgare i Oslo
b)kr 15 300 høgare i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
c)kr 10 200 høgare i Kristiansand, Skedsmo, Frogn, Lørenskog, Oppegård, Asker, Nesodden, Sola og Sandnes.

Har husstanden særskilt høge buutgifter fordi nokon i husstanden er funksjonshemma og har behov for ein spesialtilpassa bustad, kan den øvre grensa for buutgiftene aukast med kr 4 590 per år.

0Endra ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 676 (i kraft 1 juli 2013), 12 des 2013 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1857 (i kraft 1 jan 2015), 16 des 2015 nr. 1688 (i kraft 1 jan 2016), 21 mai 2017 nr. 646 (i kraft 1 juni 2017).
§ 4.Utgangspunktet for fastsetting av eigendelen

Eigendelen som blir trekt i frå buutgiftene, jf. § 1, blir bestemt av den omrekna inntekta, jf. § 7.

Minste eigendel er kr 19 937 per år for alle. For husstandar med ei omrekna inntekt over kr 98 296 blir 16,44 prosent av den omrekna inntekta som overstig kr 98 296 lagt til eigendelen.

Eit progressivt ledd blir lagt til eigendelen for omrekna inntekter over kr 173 086. Det er 0,29 prosent av ei omrekna inntekt på kr 173 087. Satsen aukar deretter med 0,29 prosentpoeng for kvar kr 1 068 den omrekna inntekta aukar.

Inntektsgrensa i tredje ledd er kr 215 824 for husstandar som har eit medlem som har varig uføretrygd eller uførepensjon ved yrkesskade, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 12, og som i tillegg er ung ufør, jf. § 12-13 i loven.

0Endra ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 676 (i kraft 1 juli 2013), 16 des 2015 nr. 1688 (i kraft 1 jan 2016), 17 juni 2016 nr. 721 (i kraft 1 juli 2016), 19 des 2016 nr. 1738 (i kraft 1 jan 2017), 21 mai 2017 nr. 646 (i kraft 1 juni 2017).
§ 5.Opplysningar om inntekta og formuen til husstanden

Inntekta og formuen til alle i husstanden med unnatak av barn under 18 år blir lagt til grunn ved fastsetting av den omrekna inntekta som er grunnlaget for utrekninga av eigendelen, jf. § 4.

Inntekta som blir nytta for utrekning av bustøtte blir henta inn frå Skatteetaten kvar månad på bakgrunn av tal frå a-ordninga, jf. lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m.

I tillegg må søkjaren gje opplysningar om skattbar inntekt og formue som ikkje blir henta inn frå a-ordninga, som til dømes næringsinntekter, kapitalinntekter og formue for heile året. Om ikkje søkjar gjev slike opplysningar, kan Husbanken stipulere tal på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt (eventuelt etter korrigering frå skattekontoret, jf. lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) kapittel 12). Slike inntekter skal reknast som likt fordelt gjennom heile året, med mindre særlege omstende gjev grunnlag for unnatak.

Husbanken kan sjå bort i frå opplysningar etter a-ordninga, dersom dei openbert ikkje er korrekte.

Skattefrie leigeinntekter skal reknast som inntekt.

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

Kvar person i husstanden kan ha ei kapitalinntekt på 5 165 kroner per år utan at inntekta blir teke med i grunnlaget for bustøtte.

Dersom søkjaren kan dokumentere at det er teke refusjon i etterbetaling frå NAV skal refusjonen ikkje reknast med i grunnlaget for bustøtte.

0Endra ved forskrifter 19 des 2016 nr. 1738 (i kraft 1 jan 2017), 21 mai 2017 nr. 646 (i kraft 1 juni 2017).
§ 6.Formue som blir lagt til inntekt

Til inntekta blir det lagt 65 prosent av netto formuen til husstanden, med fråtrekk for eit fribeløp. Fribeløpet er kr 258 250 for husstandar i leigde bustadar. For andre husstandar er fribeløpet likningsverdien av eigen bustad inntil kr 542 325.

0Endra ved forskrifter 12 des 2013 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1857 (i kraft 1 jan 2015), 21 mai 2017 nr. 646 (i kraft 1 juni 2017).
§ 7.Omrekning av inntekt etter talet på personar i husstanden

Det blir fastset ei omrekna inntekt som blir nytta ved utrekninga av eigendel, jf. § 4. Inntekta til husstanden, medrekna tillegg for formue, blir dividert med ei vekt etter kor stor husstanden er. Vekta til husstanden kjem fram ved å summere dei einskilde vektene til personane i husstanden. Første person i husstanden har vekta 1,0 og kvar einskild av dei andre personane har ei vekt på 0,1.

§ 8.Berekningsreglar i samband med iverksetting av uførereforma i 2015

Personar som var del av ein husstand som fekk utbetalt bustøtte for desember 2014, og som då fekk ytingar etter folketrygdlova kapittel 12, skal ha eit frådrag i inntekta så lenge dei får slike ytingar. Det blir først fastsett eit årsbeløp som svarer til dei ytingane vedkomande hadde per 1. desember 2014 og som gjekk inn i grunnlaget for uføretrygd etter forskrift 3. juli 2014 nr. 947 om omrekning av uførepensjon til uføretrygd. Deretter blir det rekna ut eit årsbeløp som svarer til uføretrygda per 1. januar 2015. Frådraget i inntekta skal svare til differansen mellom dei to beløpa med eit tillegg på 3,43 prosent av denne differansen.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2014 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2015), endra ved forskrifter 17 juni 2016 nr. 721 (i kraft 1 juli 2016), 19 des 2016 nr. 1738 (i kraft 1 jan 2017, tidlegare § 8a).
§ 9.Søknaden

Ein søknad om bustøtte skal setjast fram på søknadsskjema og innan fristen Husbanken har fastsett. Ufullstendige søknader blir rekna som om dei ikkje er komne innan søknadsfristen. Blir søknaden retta innan éin månad etter søknadsfristen, blir han likevel rekna som komen innan fristen.

Blir søknaden om bustøtte avslått som følgje av behovsprøvinga, skal søknaden prøvast på nytt to månader utan at søkjaren må levere inn ny søknad. Søknader som blir innvilga, skal overførast til ny vurdering månaden etter.

0Endra ved forskrift 19 des 2016 nr. 1738 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10.Opplysningar om husstanden og bustaden

Den første i kvar månad er utgangspunktet for alle opplysningar om husstanden og bustaden ved utrekninga av bustøtte for denne månaden.

Både dei som faktisk bur i bustaden og dei som er registrerte i folkeregisteret som busette på adressa, blir rekna med i husstanden. Det kan i særlege høve gjevast fritak frå kravet om registrering som busett i bustaden.

§ 11.Opplysingsplikt om endringar

Søkjaren skal gje opplysningar til kommunen om endra forhold som søkjaren forstår eller bør forstå har verknad for utrekning og utbetaling av bustøtte.

§ 12.Utlevering av opplysningar

Teieplikta etter forvaltningslova hindrar ikkje Husbanken og kommunane i å gje ut opplysningar frå bustøtteregisteret og bustøttesøknadene til

a)NAV, likningskontor og andre kommunale instansar som i sakshandsaminga si treng opplysningar om dei som får bustøtte og kor mykje bustøtte dei får
b)revisjon eller anna form for kontroll av verksemda til Husbanken og kommunane.
§ 13.Utbetaling

Bustøtte blir utbetalt på etterskot den 20. kvar månad. Minste utbetaling er 30 prosent av rettsgebyret, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr, per månad.

Husbanken betaler bustøtte direkte til søkjaren. Utbetalinga skal skje direkte til kommunen dersom søkjaren og kommunen har inngått avtale om det jf. lov om bustøtte § 9.

0Endra ved forskrift 19 des 2016 nr. 1738 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14.Ny utrekning av bustøtte

Dersom korrigerte opplysningar frå a-ordninga eller etterkontroll syner at mottakaren har fått utbetalt for lite eller for mykje bustøtte etter forskrifta her, skal det gjennomførast eit etteroppgjer.

Husbanken hentar inn oppdaterte opplysningar frå a-ordninga fram til fastsetting av formue og inntektsskatt for det same året.

Dersom det er utbetalt for høg bustøtte fordi mottakaren hadde høgare inntekt og formue enn det som er lagt til grunn da støtta vart vedteken, skal for mykje utbetalt bustøtte motreknast mot seinare bustøtte eller krevjast tilbake med mindre anna følgjer av siste ledd.

Dersom det er utbetalt for låg bustøtte fordi mottakaren hadde lågare inntekt og formue enn det som er lagt til grunn da støtta vart vedteken, skal for lite utbetalt bustøtte betalast ut til mottakaren med mindre anna følgjer av siste ledd.

For lite utbetalt bustøtte skal ikkje etterbetalast dersom summen er lågare enn 30 prosent av rettsgebyret, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. For mykje utbetalt bustøtte skal ikkje betalast tilbake dersom summen er lågare enn eitt rettsgebyr.

0Endra ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 676 (i kraft 1 juli 2013), 12 des 2013 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2016 nr. 1738 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15.Rett til motrekning

Bustøtte kan bli nytta til motrekning av eit krav som Husbanken har på tilbakebetaling av feil utbetalt bustøtte.

§ 16.Ikraftsetjing

Forskrifta blir sett i kraft 1. januar 2013. Frå same tidspunkt blir forskrift 19. juni 2009 nr. 699 om bustøtte oppheva.

§ 17.Overgangsordning

Mottakarar som fekk bustøtte i juni 2009 skal ikkje få mindre utbetalt som følgje av endra bustøttereglar frå 1. juli 2009.

Overgangsordninga etter første ledd gjeld ikkje dersom den omrekna inntekta til husstanden blir høgare enn den høgste av den øvre inntektsgrensa for å få bustøtte i juni 2009 og den til kvar tid gjeldande øvre inntektsgrense for å motta bustøtte. Overgangsordninga gjeld heller ikkje dersom husstanden flyttar eller talet på medlemer i husstanden endrar seg.

For andre enn unge uføre, jf. § 4 siste ledd, blir overgangsordninga trappa ned med 20 prosentpoeng kvart år over fem år frå og med 1. juli 2010.

§ 13 om minste utbetaling gjeld òg for overgangsordningane.

0Endra ved forskrifter 12 des 2013 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2014), 21 mai 2017 nr. 646 (i kraft 1 juni 2017).