Forskrift om undersøkelse av sjøulykker

DatoFOR-2012-11-30-1115
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse30.11.2012
Sist endretFOR-2013-12-13-1454
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§486a
Kunngjort04.12.2012   kl. 16.20
Rettet05.12.2012 (EØS-henvisninger)
KorttittelForskrift om undersøkelse av sjøulykker

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. november 2012 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 486a. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII direktiv nr. 55c (2009/18/EF), nr. 55ca (forordning (EU) nr. 651/2011) og nr. 55cb (forordning (EU) nr. 1286/2011).
Endringer: Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1454.
Rettelser: 05.12.2012 (EØS-henvisninger).

§ 1.Kommisjonsforordning (EU) nr. 1286/2011

EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 55ca (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1286/2011 av 9. desember 2011 om vedtakelse av en felles metode for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs, utviklet i henhold til artikkel 5 (4) i direktiv 2009/18/EF), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2011

EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 55ca (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2011 av 5. juli 2011 om vedtakelse av saksbehandlingsregler for rammen av det faste samarbeidet opprettet av medlemsstatene i samarbeid med Kommisjonen i henhold til artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Definisjoner

Artikkel 3 nr. 1, nr. 2 bokstav c til f, nr. 4, nr. 6 og nr. 7 i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF av 23. april 2009 om fastsettelse av grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren og om endring av rådsdirektiv 1999/35/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF, skal følges.

Med sjøulykke, jf. sjøloven § 472a fjerde ledd, menes også en hendelse hvor det har oppstått materiell skade på maritim infrastruktur som kan medføre alvorlig fare for sikkerheten til skipet, andre skip eller personer.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1454.
§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.