Forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

DatoFOR-2012-12-07-1147
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2014-06-25-873 fra 01.07.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§8-7
Kunngjort07.12.2012   kl. 16.20
KorttittelForskrift om opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 7. desember 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 8-7 syvende ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 25 juni 2014 nr. 873.

§ 1.Formål

Formålet med obligatorisk opplæring er å sikre at leger får tilstrekkelige kvalifikasjoner til å vurdere medlemmets arbeidsevne og mulighet til å være helt eller delvis i arbeid.

§ 2.Målgrupper

Forskriften gjelder for alle leger som vil dokumentere arbeidsuførhet.

§ 3.Retten til å dokumentere arbeidsuførhet

Leger som vil dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde) skal ha gjennomført obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid som beskrevet i § 4. Gjennomført opplæring skal dokumenteres i Helsepersonellregisteret som grunnlag for Arbeids- og velferdsetatens godkjenning.

Likestilt med opplæring som nevnt i første ledd regnes:

a)gjennomført obligatorisk kurs i emnet trygdemedisin i henhold til forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon.
b)egenerklæring fra sykmelder der vedkommende redegjør for hvordan han eller hun har tilegnet seg kunnskap om følgende tema:
-Regelverket for sykmelding, herunder medisinsk vurdering av vilkår for rett til sykepenger, funksjons- og arbeidsevnevurdering.
-Vurdering av arbeids- og aktivitetsmuligheter til tross for sykdom/skade.
-Vurdering av alternativer til sykmelding.
-Sykefraværsoppfølging og de ulike aktørers ansvar og plikter på sykefraværsområdet. Legens rolle og samhandling med øvrige aktører i sykefraværsarbeidet (legens samhandling med sykmeldt arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV), herunder bruk av oppfølgingsplan og deltakelse i dialogmøter.
-Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidstakers medvirkningsplikt.
-Utfylling og bruk av sykmeldingsblanketten.
-Arbeidsrettede tiltak og virkemidler.

I egenerklæringen må det sannsynliggjøres tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid, for eksempel gjennom deltakelse på aktuelle kurs. Ved eventuell stikkprøvekontroll må dette kunne dokumenteres.

§ 4.Innhold og omfang

Arbeidsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om innhold og omfang av den obligatoriske opplæringen som beskrevet i § 3 første ledd i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Opplæringen skal omfatte legens rolle i det inkluderende arbeidslivet, herunder sykmeldingsprosessen og samhandling mellom aktørene, samt regelverksforståelse når det gjelder sykmeldingsarbeid.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2013.

Obligatorisk opplæring må være gjennomført innen ett år etter forskriftens ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 25 juni 2014 nr. 873 (i kraft 1 juli 2014, tidligere § 6).