Forskrift om energiutredninger

DatoFOR-2012-12-07-1158
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2015-10-23-1223 fra 01.11.2015
EndrerFOR-2002-12-16-1607
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6
Kunngjort11.12.2012   kl. 15.00
Rettet06.11.2015 (§ 24)
KorttittelForskrift om energiutredninger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 7. desember 2012 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 okt 2015 nr. 1186, 23 okt 2015 nr. 1223.
Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
Rettelser: 06.11.2015 (§ 24).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal ivareta ordningene med lokale energiutredninger og kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet, og skal bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet.

Koordinerte kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet skal vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape en felles forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandling av søknader om konsesjon.

Informasjonsplikten i § 3 i denne forskriften har som formål å legge til rette for deling av informasjon om energiforsyningen i kommunen som er relevant for den kommunale klima- og energiplanleggingen.

0Endret ved forskrift 12 okt 2015 nr. 1186 (i kraft 1 nov 2015). Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 2.Virkeområde

Forskriften har samme virkeområde som energiloven og omfatter anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer.

Kapittel 2. Informasjon om energiforsyningen i kommunen

0Endret ved forskrift 12 okt 2015 nr. 1186 (i kraft 1 nov 2015).
§ 3.Informasjonsplikt

Utredningsansvarlig etter § 7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær skal på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3.

0Endret ved forskrift 12 okt 2015 nr. 1186 (i kraft 1 nov 2015).
§ 4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 12 okt 2015 nr. 1186 (i kraft 1 nov 2015).
§ 5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 12 okt 2015 nr. 1186 (i kraft 1 nov 2015).
§ 6.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 12 okt 2015 nr. 1186 (i kraft 1 nov 2015).

Kapittel 3. Kraftsystemutredninger for regionalnettet

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 7.Utredningsansvarlig

Norges vassdrags- og energidirektorat utpeker ved enkeltvedtak en anleggskonsesjonær til å være utredningsansvarlig og koordinere utarbeidelsen av en langsiktig kraftsystemutredning for en spesifisert del av regionalnettet, det vil si utredningsområdet.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 8.Utredningsansvarliges oppgaver

Utredningsansvarlig skal utarbeide og hvert annet år oppdatere en kraftsystemutredning for sitt utredningsområde. Kraftsystemutredningen skal bestå av en hovedrapport og en grunnlagsrapport. Hovedrapporten skal offentliggjøres og oversendes alle som varsles om oppstart av utredningsarbeidet i henhold til § 9. Grunnlagsrapporten skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat.

Utredningsansvarlig skal gi uttalelse ved høring av melding og søknad om anleggskonsesjon for kraftoverførings- og produksjonsanlegg i sitt utredningsområde.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge utredningsansvarlig å utrede nettmessige konsekvenser av spesifiserte endringer i kraftsystemet i utredningsområdet.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 9.Varsel om oppstart av utredningsarbeidet

Før oppstart av utredningsarbeidet i henhold til § 10 annet ledd skal utredningsansvarlig varsle systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder, Norges vassdrags- og energidirektorat, samt øvrige aktører innenfor utredningsområdet som anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjefer, større nettkunder, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og relevante interesseorganisasjoner. Varselet skal inneholde en plan for arbeidet, fokusområder og kontaktinformasjon.

Varselet skal sendes senest fire måneder etter ferdigstillelsen av forrige kraftsystemutredning.

§ 10.Regionale kraftsystemmøter

Utredningsansvarlig skal invitere systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder og Norges vassdrags- og energidirektorat, samt følgende øvrige aktører innenfor utredningsområdet til regionale kraftsystemmøter: anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjefer, større nettkunder, fylkeskommuner og fylkesmenn.

Det skal avholdes minst ett regionalt kraftsystemmøte i løpet av den toårige utredningsprosessen. Møtet skal ledes av utredningsansvarlig og avholdes senest seks måneder etter ferdigstillelsen av forrige kraftsystemutredning. Utredningsansvarlig skal på dette møtet presentere forrige ferdigstilte kraftsystemutredning, informere om utredningsprosess, fremme forslag til fokusområder og skissere mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i utredningsområdet. Det skal på møtet velges representanter til kraftsystemutvalget i henhold til § 11.

Utredningsansvarlig for sentralnettet skal på det regionale kraftsystemmøtet presentere forhold og planer som er relevante for det aktuelle regionale utredningsområdet. Systemansvarlig skal informere om relevante driftsforhold i utredningsområdet.

Referat fra møter skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat senest en måned etter avholdt møte.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 11.Kraftsystemutvalget

Kraftsystemutvalget skal bistå utredningsansvarlig ved utarbeidelse av kraftsystemutredningen.

Kraftsystemutvalget skal bestå av utredningsansvarlig i det regionale utredningsområdet, utredningsansvarlig for sentralnettet og minimum tre representanter valgt av det regionale kraftsystemmøtet. Utredningsansvarlig for det regionale utredningsområdet skal lede kraftsystemutvalget.

Kraftsystemutvalget skal ha minst to møter i tidsperioden mellom kraftsystemmøte ved oppstart av utredningsarbeidet og ferdigstillelse av kraftsystemutredningen.

Referat fra møtene i kraftsystemutvalget skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat senest en måned etter avholdt møte.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 12.Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærenes oppgaver

Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer i utredningsområdet skal gi utredningsansvarlig opplysninger om egne anlegg som er nødvendig for å utarbeide kraftsystemutredningen, herunder på eget initiativ orientere om forhold som kan påvirke utviklingen av egne og øvrige konsesjonærers anlegg i utredningsområdet.

Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer skal informere utredningsansvarlig om meldinger og søknader om anleggs- og fjernvarmekonsesjon som er oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat til behandling.

Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer kan pålegges å oversende Norges vassdrags- og energidirektorat spesifiserte anleggs- og komponentdata.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 13.Grunnlagsrapporten

Grunnlagsrapporten skal beskrive utredningsprosessen og forutsetningene som ligger til grunn for tekniske og forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger. Særegne forhold som er av betydning for kraftsystemet skal beskrives.

Det skal gis en beskrivelse av eksisterende overføringsnett som inkluderer beskrivelser av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem, herunder flaskehalser i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter og kraftledninger som ikke er spenningssatt. Koblingsbilde i nettet ved ulike driftssituasjoner skal angis. Samordningen mellom drift av regional- og sentralnettet i utredningsområdet skal beskrives. Lastflytanalyser for dimensjonerende kraftoverføring i eksisterende nett skal gjennomføres, kommenteres og vedlegges grunnlagsrapporten.

Det skal gis en samlet oversikt over komponenter i utredningsområdet herunder kabler, kraftledninger, transformatorer, jordslutningsspoler, kondensatorbatteri og generatorer. Tekniske spesifikasjoner og alder skal oppgis for hver enkelt komponent. For produksjonsanlegg over 1 MW skal også middelproduksjon, tilgjengelig vintereffekt, installert ytelse og innmatingspunkt i regional- og sentralnett angis.

Grunnlagsrapporten skal angi energi- og effektbalanse, samt data for elektrisitetsproduksjon og -forbruk innenfor utredningsområdet de siste ti år. For alle regionalnettspunkt skal maksimalt effektforbruk, årlig energiforbruk, samt netto utveksling i sentralnettets maksimallasttime angis.

Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forsyningssikkerheten i utredningsområdet. En beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på langvarige utfall og avbrudd skal gis. Alle utvekslingspunkter i regionalnettet med manglende N-1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales. For alle punkter uten N-1 skal det beskrives hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå N-1. Det skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene.

Grunnlagsrapporten skal inkludere en vurdering av tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i regionalnettet for alle kommuner i utredningsområdet.

Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i regionalnettet skal beskrives med et tidsperspektiv på minst 20 år. Ut fra de mulige utviklingene skal alle forventede investeringer beskrives og begrunnes. Det skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av alle forventede investeringer og av alternative løsninger. Forventet idriftsettelse for investering og konsekvenser ved forsinkelser skal fremkomme. Forventede investeringer i sentralnettet som er relevant for det regionale utredningsområdet skal beskrives.

Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet. Herunder skal det gis en vurdering av utvikling av energibruk og hvordan dette påvirker dimensjonering av nettet i utredningsområdet med et tidsperspektiv på minst 20 år.

Det skal gjennomføres lastflytanalyser for dimensjonerende kraftoverføring med bakgrunn i beskrivelsene gitt for mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet. Analysene skal kommenteres og vedlegges grunnlagsrapporten.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 14.Hovedrapporten

Hovedrapporten skal være et sammendrag av grunnlagsrapporten med vekt på informasjon av allmenn interesse.

Hovedrapporten skal inneholde en overordnet beskrivelse av kraftsystemet i utredningsområdet med fokus på overføring, forbruk, produksjon og forsyningssikkerhet, herunder i hvilken grad N-1-kriteriet i utredningsområdet oppfylles.

I hovedrapporten skal alle forventede nettinvesteringer med alternativer beskrives og begrunnes med bakgrunn i mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet. Forventede investeringer i sentralnettet som er relevant for det regionale utredningsområdet skal beskrives.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).

Kapittel 4. Kraftsystemutredning for sentralnettet

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 15.Utredningsansvarlig

Statnett er utredningsansvarlig selskap for sentralnettet.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 16.Statnetts oppgaver

Statnett skal hvert annet år utarbeide og oppdatere en kraftsystemutredning for hele sentralnettet. Kraftsystemutredningen skal bestå av en hovedrapport som skal offentliggjøres og en grunnlagsrapport som er unntatt offentligheten og som skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat.

Statnett skal delta på regionale kraftsystemmøter i henhold til § 10. Statnett skal på kraftsystemmøtene presentere forhold og planer som er relevant for det aktuelle regionale utredningsområdet.

Statnett skal hvert år oppdatere og oversende Norges vassdrags og energidirektorat en investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak, kostnadstall og begrunnelse for tiltak. Konsekvenser ved eventuelle forsinkelser skal beskrives.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge utredningsansvarlig å utrede nettmessige konsekvenser av spesifiserte endringer i kraftsystemet i utredningsområdet.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 17.Områdevise kraftsystemmøter

Statnett skal senest to måneder før ferdigstilling av hovedrapporten avholde områdevise kraftsystemmøter. Statnett skal invitere relevante interesseorganisasjoner og Norges vassdrags- og energidirektorat samt følgende aktører i områdene: sentralnettseiere, utredningsansvarlige i regionalnettet, kraftforsyningens distriktssjefer, store kraftprodusenter og store forbrukere, fylkeskommuner og fylkesmenn. Møtet skal ledes av Statnett.

Møtene skal ha fokus på hovedrapporten og mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i sentralnettet. Hovedrapporten skal ferdigstilles i etterkant av møtene.

Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat senest en måned etter avholdt møte.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 18.Nasjonalt kraftsystemmøte

Statnett skal annet hvert år invitere alle sentralnettseiere, utredningsansvarlige i regionalnettet, store kraftprodusenter og store forbrukere, relevante interesseorganisasjoner og Norges vassdrags- og energidirektorat til et nasjonalt kraftsystemmøte. Møtet skal ledes av Statnett.

Nasjonalt kraftsystemmøte skal avholdes samtidig med høringen av de europeiske nettplanene.

Møtet skal ha fokus på mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i sentralnettet i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv.

Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat senest en måned etter avholdt møte.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 19.Anleggskonsesjonærenes oppgaver

Anleggskonsesjonærer skal gi Statnett opplysninger om egne anlegg som er nødvendig for å utarbeide kraftsystemutredningen, herunder på eget initiativ orientere Statnett om forhold som kan påvirke utviklingen av egne og øvrige konsesjonærers anlegg i sentralnettet.

Anleggskonsesjonærer skal informere Statnett om meldinger og søknader om konsesjon for anlegg i sentralnettet som er oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat til behandling.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge anleggskonsesjonærer å oversende spesifiserte anleggs- og komponentdata.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 20.Innhold i grunnlagsrapporten

Grunnlagsrapporten skal beskrive utredningsprosessen og forutsetningene som ligger til grunn for tekniske og forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger. Kraftsystemutredningen skal spesielt beskrive forholdet til og koordineringen med regionale kraftsystemutredninger, samt europeiske tiårsnettplaner.

Beskrivelsen av eksisterende overføringsnett skal inkludere en beskrivelse av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem, herunder flaskehalser i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter, bruk av systemvern, samt kraftledninger som ikke er spenningssatt.

Det skal gis en samlet oversikt over komponenter i området herunder kabler, linjer, transformatorer, jordslutningsspoler, kondensatorbatteri og generatorer. Tekniske spesifikasjoner og alder skal oppgis for komponentene. For produksjonsanlegg tilknyttet sentralnettet skal middelproduksjon, tilgjengelig vintereffekt, og installert ytelse angis.

Grunnlagsrapporten skal angi data for elektrisitetsproduksjon og -forbruk de siste ti år. Effekt- og energibalansen skal beskrives for aktuelle delområder og samlet for hele landet. Utvikling og bruk av utvekslingskapasitet mot utlandet de siste ti år skal angis.

Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forsyningssikkerheten i utredningsområdet. En beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på langvarige utfall og avbrudd skal gis. Alle utvekslingspunkter i sentralnettet med manglende N-1-forsyning i hele eller deler av året skal omtales. For alle punkter uten N-1 skal det beskrives hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå N-1. Det skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene.

Grunnlagsrapporten skal inkludere en vurdering av tilgjengelig kapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i sentralnettet.

Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i sentralnettet skal beskrives med et tidsperspektiv på minst 20 år. Alle forventede investeringer skal beskrives og begrunnes ut fra de mulige utviklingene. Det skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av alle forventede investeringer og alternative løsninger.

Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet. Herunder skal det gis en vurdering av utvikling av energibruk og hvordan dette påvirker dimensjonering av nettet i utredningsområdet med et tidsperspektiv på minst 20 år.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 21.Hovedrapport

Hovedrapporten skal være et sammendrag av grunnlagsrapporten med vekt på informasjon av allmenn interesse.

Hovedrapporten skal inneholde en overordnet beskrivelse av kraftsystemet med fokus på overføring, forbruk, produksjon og forsyningssikkerhet, herunder i hvilken grad N-1-kriteriet oppfylles.

I hovedrapporten skal alle forventede nettinvesteringer med alternativer beskrives og begrunnes med bakgrunn i mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet.

0Endres ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 22.Kontroll

Norges vassdrags- og energidirektorat fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes, og kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften.

Enhver som omfattes av denne forskriften skal medvirke til gjennomføring av kontroll. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontroll.

§ 22a.Pålegg om utredninger
0Tilføyes ved forskrift 20 juni 2017 nr. 849 (i kraft 1 juli 2017).
§ 23.Tvangsmulkt

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften eller pålegg gitt i medhold av denne forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.

§ 24.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 8, § 10, § 11, § 12, § 16, § 17, § 18 og § 19 kan det ilegges overtredelsesgebyr i medhold av energiloven § 10-7.

0Endret ved forskrift 23 okt 2015 nr. 1223 (i kraft 1 nov 2015).
§ 25.Dispensasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift.

§ 26.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme tid oppheves forskrift 16. desember 2002 nr. 1607 om energiutredninger.