Forskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen

DatoFOR-2012-12-13-1432
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§3-13, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8
Kunngjort11.01.2013   kl. 15.50
KorttittelForskrift om overgangsregler for NLA Høgskolen

Hjemmel: Fastsatt av styret for NLA Høgskolen 13. desember 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-5, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 3-13, § 4-5, § 4-7 og § 4-8.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at gjeldende regelverk for NLA Høgskolen, Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldstsgate pr. 31. desember 2012, videreføres så langt det passer ved NLA Høgskolen inntil nytt felles regelverk trer i kraft.

§ 2.Regelverk

Følgende forskrifter, og retningslinjer som følger av disse og andre sentrale forskrifter, skal gjelde ved NLA Høgskolen inntil nye felles forskrifter og retningslinjer trer i kraft:

-Forskrift 27. januar 2011 nr. 999 om studier ved NLA Høgskolen.
-Forskrift 9. desember 2005 nr. 1792 om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.
-Forskrift 12. juni 2007 nr. 1106 om bachelorgrad ved Mediehøgskolen Gimlekollen.
-Forskrift 10. mars 2006 nr. 338 om lokalt opptak og rangering av søkere til videreutdanninger ved Mediehøgskolen Gimlekollen.
-Forskrift 15. juni 2011 nr. 1531 om studier og eksamen ved Høgskolen i Staffeldtsgate.
§ 3.Delegering av myndighet

Hvis bestemmelser om delegering av myndighet til interne organer mv. i forskriftene er i strid med nyere delegeringsvedtak, gjelder disse vedtakene foran bestemmelser i forskriftene.

§ 4.Studenter med opptak og studierett ved NLA Høgskolen, Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate

Studenter skal i en overgangsperiode følge regelverket som gjelder ved den høgskolen de er tatt opp på, hvis ikke annet er avtalt.

En student som har fått opptak ved (den fusjonerte) NLA Høgskolen, skal følge det regelverket som gjelder for øvrige studenter på samme studium/emne.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2013.