Forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre

DatoFOR-2012-12-18-1293
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 14
Ikrafttredelse18.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2010-06-25-45-§2, LOV-2010-06-25-45-§14, LOV-2010-06-25-45-§15, LOV-2010-06-25-45-§29, FOR-2012-12-07-1186, FOR-2010-06-25-943, FOR-2012-12-13-1262
Kunngjort20.12.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om sivilbeskyttelsesloven på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 18. desember 2012 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 2, § 14, § 15 og § 29, jf. kgl.res. 7. desember 2012 nr. 1186 og delegeringsvedtak 25. juni 2010 nr. 943 og delegeringsvedtak 13. desember 2012 nr. 1262.

§ 1.Anvendelse av sivilbeskyttelsesloven for Svalbard

Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret § 14, § 15 og § 29 gjelder for Svalbard. Kommunens plikter etter § 14 og § 15 påhviler Longyearbyen lokalstyre. Henvisningen i § 14 annet ledd til plan- og bygningsloven skal forstås som henvisning til svalbardmiljøloven slik dette er fastsatt i forskriften her. Plikten i § 14 tredje ledd til oppdatering av risiko- og sårbarhetsanalysen i takt med revisjon av kommunedelplaner i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 første ledd, gjelder ikke for Longyearbyen lokalstyre.

§ 2.Formål

Forskriften skal sikre at Longyearbyen lokalstyre ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Longyearbyen lokalstyre skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Plikten omfatter Longyearbyen lokalstyre som myndighet innenfor sitt geografiske område, jf. svalbardloven § 33, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

§ 3.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Longyearbyen lokalstyre skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i Longyearbyen arealplanområde og hvordan disse kan påvirke planområdet og Longyearbyen lokalstyre.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i lokalstyret.

Analysen skal som et minimum omfatte:

a)eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i Longyearbyen arealplanområde.
b)risiko og sårbarhet utenfor Longyearbyen arealplanområde som kan ha betydning for Longyearbyen arealplanområde eller Longyearbyen lokalstyre.
c)hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
d)særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.
e)Longyearbyen lokalstyres evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.
f)behovet for befolkningsvarsling og evakuering.

Longyearbyen lokalstyre skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser, skal Longyearbyen lokalstyre foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Longyearbyen lokalstyre skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.

§ 4.Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal Longyearbyen lokalstyre:

a)utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.
b)vurdere forhold som bør integreres i arealplaner og prosesser etter svalbardmiljøloven kap. VI.
§ 5.Beredskapsplan

Longyearbyen lokalstyre skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Longyearbyen lokalstyres overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner for planområdet. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.

Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde:

a)en plan for Longyearbyen lokalstyres kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør Longyearbyen lokalstyres kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles.
b)en varslingsliste over aktører som har en rolle i Longyearbyen lokalstyres krisehåndtering. Longyearbyen lokalstyre skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen.
c)en ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser Longyearbyen lokalstyre har til rådighet selv og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Longyearbyen lokalstyre bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser.
d)evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.
e)plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.
§ 6.Oppdatering/revisjon

Longyearbyen lokalstyres helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse skal oppdateres minst hvert fjerde år, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

Longyearbyen lokalstyres beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når planen sist er oppdatert.

§ 7.Øvelser og opplæring

Longyearbyen lokalstyres beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra Longyearbyen lokalstyres helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Longyearbyen lokalstyre skal øve sammen med andre relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig.

Longyearbyen lokalstyre skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i Longyearbyen lokalstyres krisehåndtering, har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

§ 8.Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser

Longyearbyen lokalstyre skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner.

§ 9.Dokumentasjon

Longyearbyen lokalstyre skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt.

§ 10.Tilsyn

Sysselmannen fører tilsyn med lovligheten av Longyearbyen lokalstyres oppfyllelse av plikter etter denne forskriften. Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10A i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.