Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss

DatoFOR-2012-12-19-1342
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 15
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§40a
Kunngjort27.12.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om sikring av skoleelever i buss

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 40a annet og tredje ledd.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å styrke trafikksikkerheten der buss benyttes til skoleskyss etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova), og for øvrig der transport av elever utføres som del av skoletilbudet.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder der buss benyttes til skoleskyss etter reglene i opplæringslova og privatskolelova.

Forskriften gjelder også der annen transport av elever utføres som del av skoletilbudet.

Forskriften § 3 og § 4 gjelder ikke for skoleskyss som utføres med buss klassifisert som «Klasse I» (bybuss), jf. forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 8-1 nr. 2.

§ 3.Fylkeskommunens dimensjoneringsplikt

Fylkeskommunen plikter å dimensjonere skoleskysstilbudet ut fra at skoleelever med rett til skyss etter reglene i opplæringslova kapittel 7 og privatskolelova § 3-7 skal ha tilgang til sitteplass med bilbelte fastmontert.

§ 4.Kommunens dimensjoneringsplikt

Kommunen plikter å dimensjonere skoleskysstilbudet ut fra at skoleelever med rett til skyss etter reglene i opplæringslova § 13-4 og privatskolelova § 3-7 andre ledd, skal ha tilgang til sitteplass med bilbelte fastmontert.

§ 5.Dimensjoneringsplikt i andre tilfeller

Ved all annen busstransport som faller innenfor virkeområdet i § 2 andre ledd, plikter kommunen/fylkeskommunen å dimensjonere transporten slik at skoleelevene har tilgang på sitteplass med bilbelte fastmontert.

Første ledd gjelder ikke der transporten utføres med busser integrert i fylkeskommunens ordinære rutetilbud.

§ 6.Dispensasjon

Samferdselsdepartementet kan i særlige tilfeller gi begrenset dispensasjon fra dimensjoneringsplikten.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.