Forskrift om overgangsordninger i forbindelse med endringer i folketrygdloven § 15-6 fra januar 2013

DatoFOR-2012-12-20-1379
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-12-14-80 jf LOV-1997-02-28-19-§15-6
Kunngjort28.12.2012   kl. 15.30
KorttittelForskrift om overgangsordninger til ftrl. § 15-6

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 14. desember 2012 nr. 80 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover del VIII nr. 4.

I

§ 1.Endringen i folketrygdloven § 15-6 første ledd annet punktum

Vilkåret i folketrygdloven § 15-6 første ledd annet punktum, om at det ikke gis overgangsstønad til den som uten rimelig grunn har sagt opp et arbeidsforhold, gjelder for enslig mor eller far som fremsetter krav om overgangsstønad fra og med 1. januar 2013. Vilkåret gjelder likevel ikke når arbeidsforholdet er sagt opp i perioden 1. august–31. desember 2012.

§ 2.Endringen i § 15-6 annet ledd

Endringen i § 15-6 annet ledd gjelder for stønadsperioder der krav fremsettes fra og med 1. januar 2013.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.