Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

DatoFOR-2012-12-20-1424
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2016-09-27-1207 fra 01.09.2016
EndrerFOR-2001-12-21-1647
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§9-3, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort08.01.2013
KorttittelRÅK-importforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-3 jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 aug 2013 nr. 1252, 3 sep 2014 nr. 1144, 11 des 2014 nr. 1581, 2 sep 2015 nr. 1020, 1 april 2016 nr. 348, 27 sep 2016 nr. 1207.

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer fastsettingen av tollsatser for bearbeidede landbruksvarer omfattet av vedlegg 1.

§ 2.Fastsettelse av tollsats

For ferdigvarer omfattet av vedlegg 1 anvendes tollsatsen som fremgår der, med mindre det anvises at tollsatsen for varen skal fastsettes etter matrise- eller deklarasjonsberegning.

Ved matriseberegning, merket MX i vedlegg 1, fastsettes tollsatsen basert på fastelementet i vedlegg 1 og deretter tillagt et variabelt element beregnet på grunnlag av ferdigvarens innhold av representantvarene helmelkspulver, skummetmelkpulver, smør, potetstivelse og annen stivelse, hvetemel, storfekjøttsortering (14 %), ost (naturell), heleggpulver og bringebær og satser gitt i vedlegg 2. For å finne andel av representantvarene i ferdigvaren benyttes matrisene i vedlegg 3. For varer der råvareinnholdet avviker fra de varene som inngår i vedlegg 3, benyttes omregningsfaktorer som fremgår av vedlegg 4.

Ved deklarasjonsberegning, merket D i vedlegg 1, fastsettes tollsatsen basert på fastelementet i vedlegg 1 og deretter tillagt et variabelt element beregnet på grunnlag av ferdigvarens prosentvise innhold av råvarene gitt i vedlegg 2 multiplisert med tilhørende satser.

§ 3.Tillatelse til nedsatt tollsats

Nedsatt tollsats etter § 2 annet og tredje ledd gis etter søknad og etter de satser som gjelder på fortollingstidspunktet.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348.
§ 4.Omgjøring av utstedte tillatelser til nedsatt

Dersom det skjer endringer i tollnivået som følge av internasjonale avtaler eller av Stortingets øvrige tollvedtak, og dette får betydning for allerede utstedte tillatelser til nedsatt tollsats, kan Landbruksdirektoratet omgjøre tollsatsen i disse tillatelsene.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Opplysningsplikt og kontroll

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at vilkårene for tollnedsettelser er oppfylt.

Importører som søker om, eller har fått innvilget tollnedsettelse etter denne forskriften, plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet trenger for å kunne forvalte ordningen, herunder regnskap, korrespondanse, vareprøver og annen dokumentasjon. Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.

Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348.
§ 6.Tilbaketrekking av tollnedsettelser mv.

Ved brudd på bestemmelsene i denne forskriften eller vilkår fastsatt med hjemmel i forskriften, kan Landbruksdirektoratet trekke tilbake tillatelse til nedsatt tollsats og/eller nekte innrømmelse av ny tillatelse i inntil ett år.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Anvendelseserklæring

For ferdigvarer som gis tollnedsettelse i medhold av denne forskrift, kan Landbruksdirektoratet kreve at importøren avgir en erklæring om varens anvendelse før tollnedsettelse innrømmes. Anvendelseserklæringen skal følge varen dersom varen selges videre. Ved et slikt videresalg forpliktes kjøper i henhold til anvendelseserklæringen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Forvaltningsmyndighet

Landbruksdirektoratet administrerer ordningen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 10.Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2013. Forskrift 21. desember 2001 nr. 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer oppheves fra samme dato.

Vedlegg

Vedlegg 1: Vareomfang

Vedlegg 2: Satser for beregning av råvareavhengig toll (matrise- og deklarasjonsberegning)

Vedlegg 3: Matriser

Vedlegg 4: Omregningsfaktorer for matriseberegning

Vedlegg 1 – Vareomfang

For ferdigvarer omfattet av vedlegget fastsettes tollsatser etter matrise, deklarasjon og fast nedsatt tollsats, som anvist i tabellen nedenfor. 

MX1: Toll etter matrise jf. § 2, andre ledd, for opprinnelse tredjeland og GSP. Se vedlegg 2, 3 og 4. 

MX2: Toll etter matrise, jf. § 2 andre ledd, for opprinnelse Albania, Canada, Chile, EFTA, Egypt, EØS, EU, GCC (Samarbeidsrådet for Gulf-statene), Hongkong SAR, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Montenegro, Makedonia, Peru, SACU (Den sørafrikanske tollunion), Serbia, Singapore, Sør-Korea, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Vestbredden/Gazastripen. Se vedlegg 2, 3 og 4. 

D1: Toll etter deklarasjon jf. § 2, tredje ledd, for opprinnelse tredjeland og GSP. Se vedlegg 2. 

D2: Toll etter deklarasjon jf. § 2, tredje ledd, for opprinnelse Albania, Canada, Chile, EFTA, Egypt, EØS, EU, GCC (Samarbeidsrådet for Gulf-statene), Hongkong SAR, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Montenegro, Makedonia, Peru, SACU (Den sørafrikanske tollunion), Serbia, Singapore, Sør-Korea, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Vestbredden/Gazastripen. Se vedlegg 2. 

12345
TOLLVARENUMMERTREDJELANDS
TOLL
1
EØS-/EFTA
TOLL
2
FTA
TOLL
3
GSP
TOLL
4
04.03.102020,5412,0412,0420,54
04.03.10306,373,253,256,37
04.03.10915,873,103,105,87
04.03.90015,873,103,105,87
04.03.90026,373,253,256,37
17.04.1000 61,910,790,791,06
17.04.90101,320,350,350,47
17.04.90913,882,182,183,03
17.04.90920,85 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
17.04.90990,85 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
18.06.201117,7111,5511,5516,86
18.06.20120,85 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
18.06.20900,43 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
18.06.31000,85 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
18.06.32000,85 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
18.06.90100,85 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
18.06.902117,7111,5511,5516,86
18.06.90220,85 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
18.06.90900,43 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
19.01.101011,285,105,1010,60
19.01.10900,68 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.01.20104,082,272,273,40
19.01.20914,082,272,273,40
19.01.20922,861,491,492,18
19.01.2097 160,68 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.01.2098 160,68 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.01.90910,68 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.01.9098 170,68 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.02.11003,722,332,333,38
19.02.19002,361,391,392,02
19.02.20910,85 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.02.20990,85 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.02.30010,85 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.02.30090,85 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.02.40002,871,391,392,02
19.03.00007,654,414,417,65
19.04.10915 0,34 +MX10,000,005 0,00 +MX1
19.04.10921,781,731,781,60
19.04.10985 0,34 +MX10,000,005 0,00 +MX1
19.04.20100,00 +MX18 0,00 +MX28 0,00 +MX20,00 +MX1
19.04.20900,34 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,34 +MX1
19.04.30003,86 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.04.90903,86 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.10005,352,332,333,52
19.05.31001,35 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.32003,611,711,712,66
19.05.4000 175,921,911,912,94
19.05.901010,135,765,767,87
19.05.90211,64 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.90223,331,391,392,15
19.05.90310,56 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.90329,332,752,754,15
19.05.90333,801,491,492,18
19.05.90342,81 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.90912,18 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.90922,18 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.90932,18 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
19.05.90982,18 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
20.04.101011,9311,4111,4111,76
20.04.10205,865,525,525,69
20.05.201011,9311,4111,4111,76
20.05.20205,865,525,525,69
20.06.0031 12 , 140,640,640,000,00
20.06.0091 11 , 142,001,941,940,00
20.08.9903 150,64 +MX19 0,00 +MX20,64 +MX20,54 +MX1
21.03.20210,590,350,350,59
21.03.20290,590,350,350,59
21.03.90102,491,971,972,49
21.03.90910,00 +D10,000,000,00 +D1
21.03.9099 7 , 170,00 +D10,00 +D20,00 +D20,00 +D1
21.04.10196,423,883,884,72
21.04.10200,38 +MX18 0,00 +MX28 0,00 +MX20,00 +MX1
21.04.10300,98 +MX18 0,00 +MX28 0,00 +MX20,00 +MX1
21.04.10403,28 +MX18 0,00 +MX28 0,00 +MX20,00 +MX1
21.04.10502,60 +MX18 0,00 +MX28 0,00 +MX20,00 +MX1
21.04.10600,19 +MX18 0,00 +MX28 0,00 +MX20,00 +MX1
21.04.10900,17 +MX18 0,00 +MX28 0,00 +MX20,00 +MX1
21.04.20011,02 +MX10,00 +MX21,02 +MX20,87 +MX1
21.04.20091,02 +MX10,00 +MX21,02 +MX20,87 +MX1
21.05.00109,664,004,006,18
21.05.002010,924,124,126,56
21.06.10012,682,682,682,41
21.06.10090,79 +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
21.06.906025,5 % +3,9210 0,00 +MX210 0,00 +MX23,92
21.06.909325,5 % +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
21.06.9098 1725,5 % +MX10,00 +MX20,00 +MX20,00 +MX1
22.02.90303,592,122,122,74
35.01.100041,5013 36,4836,4841,28
35.01.901015 % +40,0013 0,00 +36,480,00 +36,4815 % +40,00
35.01.902021,2 %0,00 +MX20,0021,2 %
35.05.1001258 %13 7,407,40258 %
35.05.1009258 %13 7,407,40258 %
1Tredjelandstoll gjelder for import av varer fra land ikke omfattet av Norges frihandelsavtaler eller GSP-ordningen.
2EØS/EFTA toll er toll for varer med opprinnelse Albania, Canada, Chile, EFTA, Egypt, EØS, EU, Hongkong SAR, Libanon, Montenegro, Makedonia, Peru, SACU (Den sørafrikanske tollunion), Serbia, Singapore, Sør-Korea, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Vestbredden/Gazastripen.
3FTA toll er toll for varer med opprinnelse Israel, Jordan og Marokko.
4GSP-toll gjelder for varer med GSP-opprinnelse. For import fra land omfattet av nulltollordningen gis det tollfritak for alle varer.
5Tollmeldingen vil vise en minimumstollsats på 0,39 kr/kg.
6For import fra Mexico under varenummer 17.04.1000 er tollsatsen fastsatt til 1,06 kr/kg.
7For import fra Mexico under varenummer 21.03.9099 tilstår Norge en behandling som er lik den Norge har innrømmet overfor EU.
8Tollsats beregnes etter matrise redusert med 7,2 %.
9Tollmeldingen vil vise en maksimumstollsats på 12,00 kr/kg.
10Tollmeldingen vil vise en maksimumstollsats på 7,00 kr/kg.
11Ved import fra Israel, Jordan, Marokko og Mexico er tollsatsen fastsatt til 1,36 kr/kg.
12Ved import fra Mexico under varenummer 20.06.0031 er tollsatsen fastsatt til 0 kr/kg.
13Ved import fra Albania, Canada, Hongkong SAR, Montenegro, Serbia, Tyrkia og Ukraina er tollsatsen fastsatt lik tredjelandstoll.
14Det kan gis tollfritak for varer under varenummer 20.06.0031 og 20.06.0091, når disse ikke skal benyttes til dyrefôr. Det er et vilkår at varen har opprinnelse i et land kategorisert i kolonne 3 eller 4 i vedlegget.
15Tollsatsen som fremgår her gjelder kun for varer som ikke skal benyttes til dyrefôr. Det kan imidlertid gis tollnedsettelse for varer under varenummer 20.08.9903, når disse skal benyttes som dyrefôr. For varer med opprinnelse i et land kategorisert i kolonne 3 settes tollsatsen i så tilfelle til 2,67 kr/kg, i kolonne 4 settes tollsatsen til 3,05 kr/kg, og i kolonne 5 settes tollsatsen til 2,71 kr/kg.
16Det kan gis tollfritak for råvareavhengig toll (MX2) for glutenfrie produkter undre varenummer 19.01.2097 og 19.01.2098 når disse har opprinnelse i EØS, i et EFTA-land eller i et land som har preferanserettigheter gjennom andre handelsavtaler for disse varenumrene.
17Det kan gis tollfritak for innsatsvarene ex 19.01.9098 battermix, ex 19.05.4000 kavring-spesialkvalitet, ex 21.03.9099 tilberedte smaksstoffer og ex 21.06.9098 konsistensgivere, når disse skal inngå i produksjon av tilberedte eller konserverte fiskeprodukter under tollposisjon 16.04.
 
0Endret ved forskrifter 28 aug 2013 nr. 1252 (i kraft 1 sep 2013), 11 des 2014 nr. 1581 (i kraft 1 jan 2015), 2 sep 2015 nr. 1020 (i kraft 1 sep 2015), 27 sep 2016 nr. 1207 (i kraft 1 sep 2016).

Vedlegg 2 - Satser for beregning av råvareavhengig toll
(matrise- og deklarasjonsberegning)

Råvarer1Matrise (kr per kg)Deklarasjon (kr per kg)
(MX1) Tredjeland/
GSP
(MX2) EØS/EFTA/
FTA
(D1) Tredjeland/
GSP
(D2) EØS/EFTA/
FTA
12345
HELMELKSPULVER 28 % 117,6611,4317,6611,43
SKUMMETMELKPULVER 117,7512,1617,7512,16
SMØR 119,5912,7416,4112,74
YOGHURT--3,883,01
MELK TIL DRIKKEVARER--2,882,23
HELMELK FLYTENDE--1,841,43
SKUMMET MELK FLYTENDE--1,371,07
KONDENSERT MELK FET--6,414,98
KONDENSERT MELK MAGER--6,094,72
MELKEPULVER 20 %--14,711,41
KJERNEMELKPULVER--15,3711,93
FLØTE--5,784,48
FLØTEBLANDING--6,865,33
RØMME--8,636,69
FLØTEPULVER 35 %--13,8710,77
MYSEPULVER (< 13 % protein)--3,863
MELKEPROTEIN--43,1333,47
MELKEFETT--20,0115,53
HVETEMEL 13,041,963,041,96
RUGMEL--3,041,96
DURUMMEL--3,041,96
BYGGMEL--3,041,96
RUGHVETEMEL--3,041,96
MAISMEL--00
RISMEL--00
MEL AV ANNET KORN--00
HVETE--2,361,52
DURUM--1,520,98
BYGG--2,121,37
HAVRE--1,821,17
RUG--2,271,46
RUGHVETE--2,271,46
MAIS--00
ANNET KORN--00
HVETEKLI--3,041,96
HAVREKLI--3,041,96
HAVREGRYN--3,041,96
MALT AV HVETE--00
MALT AV BYGG--00
GLUTEN AV HVETE--00
RIS--00
POTETSTIVELSE 17,404,417,44,41
ANNEN STIVELSE 17,404,417,44,41
MODIFISERT STIVELSE--7,44,41
GLYKOSE--5,874,41
SUKKER--00
MALTODEXTRIN--00
POTETER--1,210,81
MEL OG FLAK AV POTETER--12,3812,01
STORFEKJØTTSORTERING 14 % 131,4425,8931,4425,89
SVINEKJØTTSORTERING 23 %--23,3619,23
FÅREKJØTTSORTERING 25 %--10,478,63
HØNS--3,683,02
ANNET FETT ENN SMØR--00
BRINGEBÆR 16,242,86 26,242,86 2
BRINGEBÆRKONSENTRAT--32,3214,81 2
SOLBÆR--6,242,95 2
SOLBÆRKONSENTRAT--16,867,97 2
JORDBÆR--6,241,92 2
JORDBÆRKONSENTRAT--32,329,95 2
EPLEPULP--00
EPLEKONSENTRAT--00
OST, NATURELL 127,1520,0827,1520,08
OSTEPULVER--15,3512,45
HELEGGPULVER 165,5245,3765,5245,37
EGG I SKALL--13,699,48
EGGEPLOMME KONSERVERT--38,8526,90
EGGEPLOMMEPULVER--82,0356,81
HELEGGMASSE--13,439,32
EGGEHVITE, FLYTENDE--00
EGGEHVITEPULVER--00
1For matrisevarene regnes ferdigvarens tollsats ut basert på representantvarene markert med (1). Andre råvarer regnes om til representantvarene ved hjelp av omregningsfaktorene i vedlegg 4.
2Satsene kan justeres 1. september hvert år.
 
0Endret ved forskrifter 28 aug 2013 nr. 1252 (i kraft 1 sep 2013), 2 sep 2015 nr. 1020 (i kraft 1 sep 2015), 27 sep 2016 nr. 1207 (i kraft 1 sep 2016).

Vedlegg 3 - Matriser

Mengder basismeierivarer for beregning av råvareavhengig toll etter matrise (kg per 100 kg)
MelkefettMelkeproteinSkummetmelk-
pulver
HelmelkspulverSmør
0–1,50–2,5000
2,5–61400
6–184200
18–307500
30–6014600
60 - >20800
1,5–30–2,5003
2,5–61403
6–184203
18–307503
30–6014603
60 - >20803
3–60–2,5006
2,5–1212200
12 - >7106
6–90–40010
4–1510320
15 - >71010
9–120–60014
6–189430
18 - >70014
12–180–60020
6–180562
18 - >65020
18–260–60029
6 - >50029
26–400–60045
6 - >38045
40–5500063
55–7000081
70–8500099
85 - >000117
 
Mengder vare for beregning av råvareavhengig toll (tilleggsråvarer) etter matrise (kg per 100 kg)
StivelsePotetstivelse/annen stivelse
0–50
5–1512,5
15–2522,5
25–5043,75
50–7568,75
75 - >100
Mel/grynHvetemel
0–50
5–1512,5
15–2522,5
25–3532,5
35–4542,5
45–5552,5
55–6562,5
65–7572,5
75 - >115
KjøttStorfekjøtt
0–30
3–65,25
6–107,5
10–1512,5
15–2017,5
20 - >50
OstOst, naturell
0–30
3–54,5
5–108,75
10–1513,75
15–2018,75
20–3027,5
30–5045
50 - >60
HeleggpulverHeleggpulver
0–30
3–54,5
5–108,75
10–1513,75
15–2018,75
20–3027,5
30–5045
50 - >60
BærBringebær
0–30
3–54,5
5–108,75
5–1013,75
15–2018,75
20–3027,5
30–5045
50 - >60

Vedlegg 4 - Omregningsfaktorer for matriseberegning

Råvarer som deklareresRåvare i matrise/tilleggsråvareOmregningsfaktor
Helmelk flytendeMelkefett3,90 %
Melkeprotein3,10 %
Skummet melk flytendeMelkefett0,10 %
Melkeprotein3,30 %
Melk til yoghurtMelkefett3,90 %
Melkeprotein3,10 %
Melk til drikkevarerMelkefett3,80 %
Melkeprotein3,30 %
Kondensert melk fetMelkefett9,10 %
Melkeprotein8,10 %
Kondensert melk magerMelkefett0,40 %
Melkeprotein10,20 %
Helmelkspulver 28 %Melkefett28,50 %
Melkeprotein26,70 %
Melkepulver 20 %Melkefett20,50 %
Melkeprotein28,40 %
SkummetmelkpulverMelkefett0,00 %
Melkeprotein36,00 %
KjernemelkpulverMelkefett7,00 %
Melkeprotein32,00 %
FløteMelkefett38,00 %
Melkeprotein2,40 %
FløteblandingMelkefett21,00 %
Melkeprotein6,40 %
RømmeMelkefett35,00 %
Melkeprotein2,50 %
FløtepulverMelkefett36,00 %
Melkeprotein23,50 %
Mysepulver (< 13 % protein)Melkefett1,10 %
Melkeprotein12,90 %
Melkeprotein1Melkeprotein100 %
Melkefett0 %
Melkefett1Melkeprotein0 %
Melkefett100 %
SmørMelkefett82,00 %
Melkeprotein0,00 %
Ost, naturellOst100,00 %
OstepulverOst62,00 %
Egg i skallHeleggpulver20,90 %
HeleggmasseHeleggpulver20,50 %
HeleggpulverHeleggpulver100,00 %
Eggeplomme, konservertHeleggpulver59,30 %
EggeplommepulverHeleggpulver125,20 %
Eggehvite, flytendeHeleggpulver0,00 %
EggehvitepulverHeleggpulver0,00 %
HveteMel/gryn77,70 %
DurumMel/gryn50,00 %
ByggMel/gryn69,80 %
HavreMel/gryn59,90 %
RugMel/gryn74,80 %
RughveteMel/gryn74,80 %
MaisMel/gryn0,00 %
RisMel/gryn0,00 %
Annet kornMel/gryn0,00 %
HvetekliMel/gryn100,00 %
HavrekliMel/gryn100,00 %
HvetemelMel/gryn100,00 %
DurummelMel/gryn100,00 %
ByggmelMel/gryn100,00 %
HavregrynMel/gryn100,00 %
RugmelMel/gryn100,00 %
RughvetemelMel/gryn100,00 %
MaismelMel/gryn0,00 %
RismelMel/gryn0,00 %
Mel av annet kornMel/gryn0,00 %
Malt av hveteMel/gryn0,00 %
Malt av byggMel/gryn0,00 %
Gluten av hveteIngenting0,00 %
PoteterStivelse18,20 %
Mel og flak av poteterStivelse118 %
PotetstivelseStivelse100,00 %
Annen stivelseStivelse100,00 %
Modifisert stivelseStivelse100,00 %
SukkerIngenting0,00 %
GlukoseStivelse100,00 %
MaltodextrinStivelse0,00 %
EplepulpBær0,00 %
EplekonsentratBær0,00 %
SolbærBær100,00 %
SolbærkonsentratBær270,20 %
BringebærBær100,00 %
BringebærkonsentratBær518,00 %
JordbærBær100,00 %
JordbærkonsentratBær518,00 %
Annet fett enn smørIngenting0,00 %
Svinekjøttsortering 23 %Kjøtt74,30 %
Storfekjøttsortering 14 %Kjøtt100,00 %
Fårekjøttsortering 25 %Kjøtt33,30 %
HønsKjøtt11,70 %