Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

DatoFOR-2013-01-01-3
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2013, Direktoratet bestemmer
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort11.01.2013   kl. 15.50
KorttittelForskrift om tilskudd ifb. rovviltskader

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 1. januar 2013 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Landbruks-, dyrevelferd- og miljøvirkemidler skal samlet bidra til måloppnåelsen.

§ 2.Målgruppe

Målgruppen for tilskudd etter denne forskrift er foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.

§ 3.Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres gjennom Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger som ligger på Klima- og miljødepartementets hjemmesider, samt i Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter. Rovviltnemnda/Fylkesmannen vurderer eventuell ytterligere kunngjøring lokalt og regionalt.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Innlevering av søknad

Alle søknader skal leveres Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 15. januar.

Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkesmannen/Direktoratet for naturforvaltning kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden.

Søknader om tilskudd til akutte tiltak skal leveres i det elektroniske søknadssenteret, etter nærmere avtale med Fylkesmannen.

Kapittel 2. Tiltakstyper

§ 5.Tiltak med direkte tapsreduserende effekt

Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak hvor nasjonale standarder er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er bestemt i vedtak om tilskudd.

Som direkte tapsreduserende tiltak regnes

a)tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr:
-tidlig nedsanking av sau
-forsinket slipp på utmarksbeite
-flytting av sau eller tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder
-hjemmebeite
-beredskapsareal
-rovdyravvisende gjerder
-kalving i gjerde
b)utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak

Utvidet tilsynsaktivitet alene skal ikke støttes økonomisk, men kan støttes ved

-bruk av vokterhund
-planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltak nevnt i § 5 a)
-kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte rovdyrskader og i kombinasjon med bruk av f.eks. kadaverhund eller nattkve
-fôring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken med formål å unngå rovvilttap
c)andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende
d)driftsomstilling grunnet rovvilt.
§ 6.Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag

Utvikling av praksis og erfaring som senere kan danne grunnlag for iverksettelse av nye tiltak kan prioriteres innenfor ordningen. Som slike tiltak regnes

-utprøving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader, samt evaluering av effekter av igangsatte tiltak
-tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåking
-forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive forebyggende tiltak.
§ 7.Konfliktdempende tiltak

Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

Kapittel 3. Saksbehandling

§ 8.Behandling av søknader

Søknader om tiltak under kapittel 2 behandles av Fylkesmannen i søkerens bostedsfylke/reinbeiteområde. Søknader av nasjonal karakter i § 6 og § 7 behandles av Direktoratet for naturforvaltning.

Ved behandling av søknader skal det særlig legges vekt på

-tiltak angitt i denne forskrift
-at tiltaket med stor sannsynlighet bidrar til å redusere tap
-føringer i regional forvaltningsplan for rovvilt
-årlige prioriteringer gitt av rovviltnemnda
-om tiltaket omfatter fellesløsninger
-at tiltaket er innenfor gjeldende regelverk og forvaltningsprinsipper for rovvilt
-at tiltaket er tilpasset den aktuelle rovviltsituasjonen i beiteområdet
-totalt søknadsvolum sett i forhold til tilgjengelige midler.

Det skal settes krav om at drift og hold av produksjonsdyr er i samsvar med dyrevelferdslovens og reindriftslovens bestemmelser for at tilskudd skal kunne gis.

Det kan knyttes særlige vilkår til utbetaling av tilskudd.

§ 9.Aksept av tilsagn

Tilskuddsmottaker skal innenfor den frist som er fastsatt i tilsagnsbrevet melde via Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter om tilsagnet og eventuelle særlige vilkår aksepteres. Dersom tilskuddsmottaker ikke har akseptert tilsagn innen fristen som er satt i tilsagnsbrevet, kan tilsagnet bortfalle.

§ 10.Nasjonale satser

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter nasjonale satser for følgende tiltak:

-tidlig nedsanking av sau
-hjemmebeite.

Trer i kraft fra den tid Direktoratet for naturforvaltning bestemmer.

§ 11.Utbetalingsplan

Utbetaling skal skje på den måte som er angitt i tilsagnsbrevet fra Fylkesmannen/Direktoratet for naturforvaltning.

Ved utbetaling i flere terminer skal siste utbetaling normalt holdes igjen til det foreligger sluttrapport, jf. § 12, og denne er funnet tilfredsstillende av Fylkesmannen/Direktoratet for naturforvaltning. Aksept av tilsagnet, jf. § 9, skal foreligge før første utbetaling. Forskuddsutbetaling kan finne sted dersom det er dokumentert at det er nødvendig for å få gjennomført tiltaket.

§ 12.Krav til rapportering og regnskap fra mottaker av tilskudd

Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport innen den frist som er bestemt gjennom vedtak om tilskudd. Ved rapportering skal Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter benyttes. I tillegg til sluttrapportering, kan Fylkesmannen/Direktoratet for naturforvaltning stille krav om andre former for rapporter.

Dersom rapport ikke er levert innen den frist som er gitt i vedtaket om tilskudd, kan tilsagnet bortfalle, og utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

§ 13.Kontroll

I henhold til § 10 i Stortingets bevilgningsreglement kan Fylkesmannen/Direktoratet for naturforvaltning og Riksrevisjonen iverksette kontroll med at tilskuddet er eller blir nyttet etter forutsetningene.

Dersom det oppstår tvil om tilskuddet er eller blir nyttet etter forutsetningene, skal Fylkesmannen/Direktoratet for naturforvaltning tilskrive tilskuddsmottaker og be om nærmere opplysninger. Tilskuddsmottaker skal besvare henvendelsen innen 3 uker. Ved fortsatt tvil eller dersom tilskuddsmottaker oversitter fristen uten tilfredsstillende forklaring, kan stedlig kontroll eller besiktigelse eller lignende gjennomføres. Ved vesentlige forhold skal Riksrevisjonen underrettes.

Eventuelle videre utbetalinger skal normalt ikke foretas før tilskuddsmottakers rapporter er godkjent.

§ 14.Omgjøring og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd som ikke er nyttet i samsvar med vilkårene i tilsagnsbrevet eller denne forskrift kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

Dersom søker har mottatt tilskudd i strid med redelighet og god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt. Utbetalt eller delvis utbetalt tilskudd kan også kreves tilbakebetalt dersom søker uaktsomt har gitt feilaktige, mangelfulle eller misvisende opplysninger. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra myndighetenes side, og dyreeier burde ha forstått dette.

§ 15.Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottakelse av brevet, jf. forvaltningsloven § 28 og § 29.

§ 16.Dispensasjon

Direktoratet for naturforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift. Fylkesmannen kan dispensere fra søknadsfristen i § 4.

§ 17.Myndighet til å endre forskriften

Direktoratet for naturforvaltning kan vedta endringer i denne forskrift.

§ 18.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2013, med unntak av § 10 som skal gjelde fra den tid Direktoratet for naturforvaltning bestemmer.