Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

DatoFOR-2013-01-11-33
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse11.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§14-12b, LOV-1902-05-22-10-§339, jf. LOV-2005-05-20-28-§411
Kunngjort15.01.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om innleie fra bemanningsforetak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 11. januar 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 14-12b og Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32k (direktiv 2008/104/EF).

Kapittel I. Arbeidsmiljøloven og innleie til virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker

§ 1.Reglene i arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd, § 14-1, § 14-12 første og fjerde ledd, § 14-12a første ledd, 14-12b første, andre og femte ledd og § 14-14 samt reglene i kapittel II i forskriften her gjelder også ved innleie til virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker. Ved tvister gjelder reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 17 samt § 15-11.

Kapittel II. Taushetsplikt mv. i tilknytning til likebehandlingsreglene. Straff

§ 2.Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysninger mottatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12b. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven § 14-12a eller til å oppfylle plikter etter arbeidsmiljøloven § 14-12b.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne bestemmelsen straffes med bøter, jf. straffeloven § 339 nr. 2.

Kapittel III. Ikrafttredelse

§ 3.Forskriften gjelder fra 11. januar 2013.