Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2012

DatoFOR-2013-01-28-114
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-8, LOV-1999-03-26-14-§18-2, LOV-1999-03-26-14-§18-3, LOV-1999-03-26-14-§18-8
Kunngjort01.02.2013   kl. 15.25
KorttittelVedtak om renter for kraftforetak, 2012

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 28. januar 2013 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd. 

1.Den normerte risikofrie renten settes til 1,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
2.Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 1,4 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
3.Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 1,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
4.Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 2,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.
5.Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 1,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.