Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

DatoFOR-2013-02-04-206
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse04.02.2013
Sist endretFOR-2014-12-19-1817 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18, FOR-1995-05-12-413
Kunngjort26.02.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1817.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

§ 2.Vilkår

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Tilsvarende gjelder for foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Stat, fylke eller kommune kan ikke gis tilskudd med mindre det søkes gjennom lag og forening der også en eller flere tilskuddsberettigede eiendommer er med.

Det kan ikke gis tilskudd til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder som er leid på en periode mindre enn 10 år.

Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er behandlet.

Det kan ikke gis nytt tilskudd til samme type investeringstiltak før etter 20 år for hytter og 15 år for faste installasjoner. Dette gjelder ikke for tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1817 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Beregning av tilskudd

Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak.

Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen.

For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

§ 4.Søknad og utbetaling

Søknad på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Fylkesmannen fastsetter søknadsfrist.

Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis når tiltaket er bekreftet gjennomført av kommunen og fylkesmannen har godkjent sluttregnskapet (jf. § 9). Dersom kostnadene til gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjektet blir lavere enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet tilsvarende.

Det kan foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket eller prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Frist for gjennomføring av tiltak

Frist for gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjektet er 3 år fra tilskudd blir innvilget, med mindre fylkesmannen har satt en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden.

Fylkesmannen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.

§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Omgjøring og tilbakebetaling

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved tildeling av tilskuddet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen fristen som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 8.Innkreving av tilbakebetalingsbeløp mv.

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 7, kan kreves tilbakebetalt tilskuddsmottaker eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av regelverk for jordbruksvirksomhet kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottaker.

Der tilskuddsmottaker ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 9.Administrasjon, dispensasjon og klage

Kommunen skal gi en vurdering og anbefaling av tiltaket før søknaden oversendes fylkesmannen. Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen.

Kommunen skal bekrefte at tiltaket er gjennomført før fylkesmannen utbetaler. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra § 2 og § 3.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.