Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften)

DatoFOR-2013-02-14-199
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 3
Ikrafttredelse14.02.2013
Sist endretFOR-2016-07-04-875
EndrerFOR-1978-06-30-8, FOR-2006-02-17-263, FOR-2001-02-26-178, FOR-1983-03-01-628, FOR-1985-06-28-1679, FOR-2001-03-09-439, FOR-2010-02-12-156, FOR-2004-11-02-1441
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§22, LOV-1992-12-04-132-§23a, LOV-1992-12-04-132-§24, LOV-1992-12-04-132-§25, LOV-1992-12-04-132-§25a, FOR-1995-06-08-521, FOR-2000-12-21-1362, FOR-2013-03-05-1461
Kunngjort22.02.2013   kl. 14.20
KorttittelNarkotikaforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 14. februar 2013 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 22, § 23a, § 24, § 25 og § 25a, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521 og delegeringsvedtak 21. desember 2000 nr. 1362.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mars 2013 nr. 1461.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 des 2013 nr. 1462, 16 des 2013 nr. 1557, 3 april 2014 nr. 390, 26 juni 2014 nr. 880, 3 okt 2014 nr. 1284, 19 des 2014 nr. 1837, 28 sep 2015 nr. 1154, 4 juli 2016 nr. 875.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å

a)fastsette hva som er narkotika
b)forebygge spredning og misbruk av narkotika, herunder sikre forsvarlige kontrolltiltak
c)sikre tilgang til nødvendige legemidler til medisinsk og vitenskapelig bruk.
§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for tilvirkning, omsetning (salg, kjøp, annen overdragelse og mellommannsvirksomhet), innførsel, utførsel, gjennomførsel (transitt), utlevering, forsendelse, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika.

Skip, luftfartøy eller annet transportmiddel i internasjonal trafikk som fører begrensede mengder narkotika mv. beregnet til førstehjelpsformål, eller til bruk i nødstilfelle under reise, er unntatt bestemmelsene i denne forskrift.

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v., og forskrifter gitt med hjemmel i denne, gjelder for narkotika.

§ 3.Definisjoner

Som narkotika regnes

a)stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper som er oppført i narkotikalisten, jf. § 4
b)salter, stereoisomere, estere og etere av stoffer og grupper av stoffer oppført på narkotikalisten, forutsatt at stoffene har, eller antas å ha, psykoaktiv effekt
c)blandinger (flytende, i fast form eller i gassfase) med innhold som nevnt i bokstav a) eller b).

Med psykoaktiv effekt menes effekt på sentralnervesystemet i form av stimulering eller nedstemthet med minst én av følgende virkninger: hallusinasjoner, forstyrrelser i motoriske funksjoner, tenkning, adferd, oppfattelse eller sinnsstemning.

Med blandinger menes oppløsninger, fortynninger, ekstrakter, konsentrater, tinkturer og produkter av enhver art, herunder farmasøytiske preparater, samt bearbeidede former av de aktuelle stoffer, droger, planter og sopper, forutsatt at bearbeidelsen ikke fører til en kjemisk endring av stoffene.

§ 4.Narkotikalisten

Narkotikalisten fastsettes av departementet. Narkotikalisten, og de bestemmelser i denne som er fastsatt for de enkelte stoffer, grupper av stoffer, droger, planter, sopper eller blandinger, gjelder som en del av denne forskrift.

I narkotikalisten oppføres de stoffer, planter og droger som kommer inn under Den alminnelige narkotikakonvensjon 30. mars 1961 eller Konvensjon om psykotrope stoffer 21. februar 1971. Andre stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper kan oppføres dersom de har, eller antas å ha, lignende effekt som de stoffer, planter og droger som kommer inn under konvensjonene.

§ 5.Forbudt narkotika, særlige kontrolltiltak

Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt, jf. legemiddelloven § 22 annet ledd.

Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd dersom det foreligger medisinske eller vitenskapelige behov.

Gis unntak i henhold til annet ledd, kommer likevel forskriften § 9 til anvendelse.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for medbringing av legemidler med innhold av narkotika til eget personlig, medisinsk bruk for reisende jf. forskriften § 19.

0Endret ved forskrift 28 sep 2015 nr. 1154 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Industriell bruk

Gammabutyrolakton og 1,4-butandiol kan tillates brukt industrielt dersom

a)det endelige framstilte produkt ikke har, eller antas å ikke ha, psykoaktiv effekt og
b)råvaren ikke kan, eller antas å ikke kunne, gjenvinnes fra det endelige produkt.

Industriell bruk av Gammabutyrolakton og 1,4-butandiol forutsetter tillatelse fra departementet.

Alle bestemmelser i denne forskriften gjelder ved industriell bruk av gammabutyrolakton og 1,4-butandiol.

§ 7.Tilvirkning

Tilvirkning av narkotika krever tillatelse i henhold til lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 23 første ledd. Dyrking av planter og sopper til framstilling av narkotika regnes som tilvirkning av narkotika.

§ 8.Transport, lagring og håndtering

Transport, lagring og håndtering av narkotika skal foregå på en trygg og sikker måte, og være i overensstemmelse med forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler, og forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler.

Grossistvirksomhet og detaljhandel med narkotika må bare skje av virksomhet som har tillatelse i henhold til lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 23.

Lagring av narkotika skal også være i samsvar med de krav som er fastsatt i den enkelte tillatelse.

Narkotika skal ikke lagerholdes i større mengder enn det som er nødvendig for virksomheten.

§ 9.Innførsel og utførsel
(1) Narkotika kan bare innføres eller utføres av virksomhet som har
a)tillatelse til innførsel eller utførsel av narkotika, jf. lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 23 første og annet ledd, og
b)særskilt tillatelse (sertifikat) for hver innførsel og utførsel, jf. lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 23 annet ledd annet punktum.
(2) Søknad om sertifikat sendes Statens legemiddelverk. Søknaden skal inneholde
a)navn, besøksadresse og organisasjonsnummer til norskregistrert importør eller eksportør
b)navn og adresse på den norskregistrerte virksomheten som er lagerholder av narkotikaen, dersom den som innfører eller utfører ikke selv er lagerholder
c)navn og adresse på utenlandsk importør eller eksportør
d)art og mengde narkotika.
(3) Lagerholder er den virksomhet som er gitt tillatelse til lagerhold av narkotika etter forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler, eller forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler.
(4) Statens legemiddelverk kan kreve opplysninger om bruken av narkotika det søkes om innførsel av. Det skal oppgis i søknaden dersom det søkes om innførsel av narkotika som er ment for utførsel, som ferdig preparat eller råvare, samme år.
(5) Ved søknad om utførselssertifikat skal innførselssertifikat fra kompetent myndighet i mottakerlandet vedlegges.
(6) Søknad om sertifikat kan avslås dersom det er rimelig grunn til å tro at søker ikke vil kunne oppfylle kravene i forskriften.
(7) Sertifikater er gyldige i tre måneder fra utstedelsesdatoen. Statens legemiddelverk kan i særlige tilfeller forlenge gyldighetsperioden.
(8) Innførsel eller utførsel av narkotika som sertifikatet omfatter kan ikke fordeles på flere sendinger. Statens legemiddelverk kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
(9) Ved utførsel skal utførselssertifikatet vedlegges sendingen.
(10) Den som innfører eller utfører narkotika skal sørge for at sendingen ikke blir liggende på tollager lenger enn nødvendig.
(11) Den som innfører eller utfører narkotika skal påføre grensepasseringsdato og mengde narkotika som er innført eller utført på gjenpart av sertifikatet. Statens legemiddelverk kan kreve framlagt kopi av tolldeklarasjon og faktura for sendingen.
0Endret ved forskrift 28 sep 2015 nr. 1154 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10.Unntak fra krav om inn- og utførselssertifikat

Narkotika som inngår i følgende blandinger er unntatt fra kravet om sertifikat: 

a) Blandinger med innhold av

Acetyldihydrocodeinum

Codeinum

Dihydrocodeinum

Ethylmorphinum

Nicocodinum

Nicodicodinum

Norcodeinum og

Pholcodinum

som inneholder høyst 100 mg/dose av stoffet, eller 2,5 % i udoserte preparater, i blanding med ett eller flere andre stoffer. 

b) Blandinger med innhold av

Propiramum som inneholder høyst 100 mg/dose propiramum, og er tilsatt minst tilsvarende mengde metylcellulose. 

c) Blandinger med innhold av

Dextropropoxyphenum til peroral bruk som inneholder høyst 135 mg/dose av dextropropoxyphenum, eller 2,5 % i udoserte preparater, og ikke inneholder psykotrope stoffer. 

d) Blandinger med innhold av

Cocainum som inneholder høyst 0,1 % cocainum. 

e) Blandinger med innhold av

Opium eller

Morphinum

som inneholder høyst 0,2 % morphinum i blanding med ett eller flere andre stoffer, og på en slik måte at stoffet vanskelig kan gjenvinnes. 

f) Blandinger med innhold av

Difenoxidum som inneholder høyst 0,5 mg/dose difenoxidum, tilsatt en mengde atropinsulfat svarende til minst 5 % av dosen av difenoxidum. 

g) Blandinger med innhold av

Diphenoxylatum som inneholder høyst 2,5 mg/dose diphenoxylatum, tilsatt en mengde atropinsulfat svarende til minst 1 % av dosen av diphenoxylatum. 

h) Blandinger med innhold av

Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 % opium i pulver

10 % ipecacuanhaerot, i pulver blandet med

80 % hjelpestoffer.

§ 11.Transitt

Ved transitt av narkotika som det kreves innførsels- eller utførselssertifikat for, skal gjenpart av utførselssertifikat, eller tilsvarende tillatelse fra vedkommende land, kunne framlegges. Departementet kan i særlige tilfeller hvor sertifikat eller tilsvarende tillatelse ikke følger sendingen likevel tillate transitt.

Narkotika under transitt kan ikke omadresseres eller omdirigeres, og arten narkotika eller pakningen ikke forandres, uten særskilt tillatelse fra kompetent myndighet i avsender- og mottakerlandet.

§ 12.Virksomhetens kontroll med lager og varebevegelser

Virksomheter som har tillatelse til å håndtere narkotika, jf. lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 23 første og annet ledd, skal ha nødvendig kontroll med lager og varebevegelser av narkotika.

Apotekenes kontroll følger av forskrift 26. februar 2001 nr. 178 om apotek, og er unntatt denne bestemmelsen.

§ 13.Kvartalsvis regnskapsplikt

Virksomheter som innfører eller utfører narkotika skal levere regnskap til departementet over foregående kvartals innførsel og utførsel av narkotika, unntatt for blandinger oppført i forskriften § 10. Dersom virksomheten har flere avdelinger eller filialer, skal ett regnskap leveres. Apotek som har innført eller utført narkotika skal levere regnskap etter denne bestemmelse.

Departementet kan bestemme at kvartalsregnskapet skal leveres på fastsatt skjema.

Regnskapet skal for hver enkel sending opplyse om

a)sertifikatnummer
b)stoffnavn
c)mengde
d)grensepasseringsdato.

Sertifikatgjenparter og ubenyttede sertifikater legges ved regnskapet.

Frist for innlevering av kvartalsregnskap er 14 dager etter utløpet av foregående kvartal. Regnskapet skal undertegnes av den i virksomheten som er gitt fullmakt til dette.

Regnskap, med bilag, skal oppbevares i virksomheten i minst 10 år.

§ 14.Årlig regnskapsplikt

Virksomheter som innfører, utfører, omsetter, oppbevarer eller tilvirker narkotika skal levere regnskap til departementet over siste års håndtering av narkotika, unntatt for blandinger oppført i forskriften § 10. Dersom virksomheten har flere avdelinger eller filialer, skal ett regnskap leveres. Apotek er unntatt denne bestemmelsen.

Departementet kan bestemme at årsregnskapet skal leveres på fastsatt skjema.

Regnskapet skal for hvert enkelt stoff opplyse om

a)beholdning ved årets begynnelse og slutt, herunder råvare, halvfabrikata og bruksferdig preparat
b)mengde innført fra utlandet
c)mengde utført til utlandet
d)mengde innkjøpt innenlands, samt navn på leverandør
e)mengde omsatt innenlands, samt navn på mottaker (kjøper)
f)mengde tap som ikke skyldes tilvirkning, men for eksempel brannskade, tyveri, vannskade eller brekkasje
g)mengde svinn ved tilvirkning
h)mengde brukt ved analyse eller forsøk
i)mengde destruert (fra eget lager).

Dersom stoff merket N i narkotikalisten brukes til tilvirkning av annet stoff merket N, skal regnskapet i tillegg opplyse om

a)mengde tilvirket
b)mengde brukt til tilvirkning.

Ved tilvirkning av blandinger oppført i denne forskrift § 10, skal regnskapet også opplyse om mengde stoff brukt i tilvirkningen.

Frist for innlevering av årsregnskap er siste virkedag i april påfølgende år. Regnskapet skal undertegnes av den i virksomheten som er gitt fullmakt til dette.

Regnskap, med bilag, skal oppbevares i virksomheten i minst 10 år.

§ 15.Særskilt rapporteringsplikt for tap og svinn

Ved betydelig tap og svinn av narkotika, som tyveri, brannskade, vannskade eller brekkasje, skal virksomheten umiddelbart rapportere om dette til Statens legemiddelverk. I tillegg rapporteres etter forskriften § 14 annet ledd bokstav f) og g).

§ 16.Tilsyn

Statens legemiddelverk fører, med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 28, tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes.

§ 17.Tilbakekall av tillatelse

Departementet kan tilbakekalle hele, eller deler av, tilvirker-, import- eller grossisttillatelsen dersom bestemmelser i denne forskrift ikke overholdes. Tilbakekall av tillatelse kan være midlertidig eller endelig. Departementet kan fastsette i vedtaket hva som skal gjøres med eventuelle lager av råvarer, halvfabrikata og preparater.

§ 18.Gebyr

Det kan kreves gebyr for behandling av søknader om særskilt tillatelse til innførsel og utførsel av narkotika. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gebyr, herunder om gebyrets størrelse.

§ 19.Medbringing av legemidler med innhold av narkotika til eget personlig, medisinsk bruk for reisende

Legemidler med innhold av narkotika kan, til eget personlig, medisinsk bruk, medbringes ved inn- eller utreise når

a)legemidlene er rekvirert av lege eller tannlege
b)den reisende kan dokumentere, for eksempel ved hjelp av pakningens etikett, resept eller legeerklæring, at legemidlene er rekvirert til eget personlig, medisinsk bruk
c)mengden medbrakt legemiddel ikke overstiger mengdebegrensningen som fremkommer av annet, tredje, fjerde, femte eller sjette ledd.

For reisende med folkeregistrert adresse i Norge gjelder ved innreise til Norge en mengdebegrensning tilsvarende én ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil én måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge.

Reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ved innreise til Norge medbringe legemidler med innhold av narkotika inntil én måneds forbruk dersom legemidlene er anskaffet i Norge. Den reisende må kunne dokumentere at legemidlene er anskaffet i Norge.

For reisende til Norge som ikke har folkeregistrert adresse i Norge, gjelder en mengdebegrensning tilsvarende én måneds forbruk etter angitt dosering. Departementet kan gjøre unntak fra mengdebegrensningen dersom det er medisinsk behov for å medbringe legemidler med innhold av narkotika for mer enn én måneds forbruk.

Ved utreise fra Norge gjelder en mengdebegrensning tilsvarende én måneds forbruk etter angitt dosering.

Ved utreise fra Norge til land utenfor Schengen-området, kan reisende medbringe legemidler med innhold av narkotika for mer enn én måneds forbruk dersom den reisende kan dokumentere, ved legeerklæring fra lege i Norge, sitt personlige medisinske behov for legemidlene.

Ved reiser innen Schengen-området kan reisende bosatt i Schengen-området framlegge original Schengen-attest i stedet for dokumentasjon nevnt i første ledd. Attesten skal være utstedt av kompetent myndighet i landet den reisende er bosatt. For bosatte i Norge utstedes attesten av apotek.

Tollmyndighetene kan kreve at den reisende legger fram dokumentasjon etter denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrift 28 sep 2015 nr. 1154 (i kraft 1 jan 2016).
§ 20.Legemidler til førstehjelpsformål

Ved behov for legemidler til førstehjelpsformål kan departementet gi tillatelse til å ta med eller sende legemidler med innhold av narkotika, uavhengig av kravene i forskriften § 9.

§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 30. juni 1978 nr. 8 om narkotika m.v. (Narkotikalisten).

§ 22.Endringer i andre forskrifter

I følgende forskrifter skal uttrykkene «narkotika m.v.», «narkotika mv.» og «narkotika og psykotrope stoffer mv.» endres til «narkotika»: - - -

Narkotikalisten

Forklaringer: 

Kolonne 1: Angir navn på stoff, droge, plante eller sopp. 

Kolonne 2: Henviser til henholdsvis Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 (N) og Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971 (P) for de av stoffene, drogene og plantene som er regulert av disse. Romertall I–IV angir den kategori det enkelte stoff, droge eller plante er oppført i innenfor konvensjonen. 

Kolonne 3: Stoffer, droger, planter, sopper og blandinger med slikt innhold som er underlagt forskriftens strengeste kontrolltiltak, omfattes av bestemmelsene i forskriften § 5. Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av disse stoffene, drogene, plantene, soppene og blandingene med slikt innhold er forbudt med mindre det er gjort unntak etter forskriften § 5 annet ledd. 

Kolonne 4: Her gis informasjon om unntak og spesielle bestemmelser knyttet til oppført stoff, droge, plante, sopp eller blandinger med slikt innhold. Eksempelvis gis informasjon om unntak fra sertifikatkrav for visse blandinger. 

StoffnavnInternasjonal reguleringForbudt etter § 5Unntak og spesielle bestemmelser
1-(3-Klorfenyl)-piperazin (mCPP)Forbudt etter § 5
1, 4-Butandiol
1-Benzylpiperazin (BZP)P IIForbudt etter § 5
1-Fenyl-2-(1-metyletylamino)pentan-1-onForbudt etter § 5
5-IT*Forbudt etter § 5
2C-B*P IIForbudt etter § 5
2C-B-flyForbudt etter § 5
2C-B-NBoMeP IForbudt etter § 5
2C-C
2C-C-NBoMeP IForbudt etter § 5
2C-D
2C-D-NBoMe
2C-E
2C-G-NBOMeForbudt etter § 5
2C-H-NBOMeForbudt etter § 5
2C-I
2C-I-NBoMeP IForbudt etter § 5
2C-P
2C-T-2
2C-T-4
2C-T-7
2-Cl-4,5-MDMAForbudt etter § 5
2-CMCForbudt etter § 5
2-(Etylamino)propiofenonForbudt etter § 5
2-FMAForbudt etter § 5
2-FMCForbudt etter § 5
2-MECForbudt etter § 5
2-metylamino-1-fenylheksan-1-onForbudt etter § 5
2-MMCForbudt etter § 5
2,3-DMMCForbudt etter § 5
2,4-DMMCForbudt etter § 5
2,4-DMPPPForbudt etter § 5
3-CECForbudt etter § 5
3-CMCForbudt etter § 5
3-Desoksy-MDPV; se 5-DBFPV
3-FAForbudt etter § 5
3-FMCForbudt etter § 5
3-MAM
3-MECForbudt etter § 5
3-MeOMCForbudt etter § 5
3-MetylfentanylN I+IVForbudt etter § 5
3-MetyltiofentanylN I+IVForbudt etter § 5
3-MMCForbudt etter § 5
3,4-Dimetoksy-α-PHPForbudt etter § 5
3,4-DMAForbudt etter § 5
3,4-DMMC
4-AcO-DET
4-AcO-DIPT
4-AcO-DMT
4-AcO-METForbudt etter § 5
4-AcO-MIPT
4-BMCForbudt etter § 5
4-CAForbudt etter § 5
4-CECForbudt etter § 5
4-CICForbudt etter § 5
4-CMAForbudt etter § 5
4-CMCForbudt etter § 5
4-FECForbudt etter § 5
4-FluoramfetaminForbudt etter § 5
4-fluor-N-isopropylnorpentedronForbudt etter § 5
4-fluorpentedronForbudt etter § 5
4-FMAForbudt etter § 5
4-FMC
4-HO-DET
4-HO-MET
4-HO-MIPT
4-hydroksymetkatinonForbudt etter § 5
4-klor-α-PPPForbudt etter § 5
4-MA
4-MEC
4-Me-MABPForbudt etter § 5
4-MeO-α-PVPForbudt etter § 5
4-Metyl-α-etylaminopentiofenonForbudt etter § 5
4-metylbufedron; se 4-Me-MABP
4-Metylmetkatinon (mefedron)P IIForbudt etter § 5
4-MMAForbudt etter § 5
4-MTA*P IForbudt etter § 5
4-Propoksy-3,5-DMPEAForbudt etter § 5
4,4'-DMARP IIForbudt etter § 5
4Br-α-PPPForbudt etter § 5
4Br-α-PVPForbudt etter § 5
4F-α-PHPForbudt etter § 5
4F-α-POPForbudt etter § 5
4F-α-PVPForbudt etter § 5
4F-PBPForbudt etter § 5
5-DBFPVForbudt etter § 5
5-MAPDBForbudt etter § 5
5-MAPDIForbudt etter § 5
5-MeO-DIPT
5-MeO-DMT
5-MeO-EIPTForbudt etter § 5
5-MeO-MET
5-MeO-MIPT
5-Metoksymetylon; se bk-MMDMA
6-MAM
6-metoksy-MDAForbudt etter § 5
α-DimetylaminopentiofenonForbudt etter § 5
α-EPPForbudt etter § 5
α-MetylfentanylN I+IVForbudt etter § 5
α-MetyltiofentanylN I+IVForbudt etter § 5
α-PBP
α-PEP
α-PHPForbudt etter § 5
α-PHPPForbudt etter § 5
α-PNPForbudt etter § 5
α-POPForbudt etter § 5
α-PPPForbudt etter § 5
α-PVPP IIForbudt etter § 5
α-TMTForbudt etter § 5
AcetorphinumN IForbudt etter § 5
Acetyl-α-metylfentanylN I+IVForbudt etter § 5
AcetyldihydrocodeinumN II+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
AcetylfentanylN I+IVForbudt etter § 5
AcetylmethadolumN I
AH-7921*N IForbudt etter § 5
AlfentanilumN I
Allyleskalin
AllylprodinumN I
AllobarbitalumP IV
AlphacetylmethadolumN I
AlphameprodinumN I
AlphamethadolumN I
AlphaprodinumN I
AlprazolamumP IV
AM-2201*P IIForbudt etter § 5
AM-2201 kloranalog
AM679Forbudt etter § 5
AM-694
AmineptinP II
AminorexP IVForbudt etter § 5
AmobarbitalumP III
AmphepramonumP IV
AmphetaminumP IIForbudt etter § 5Tillatelse til rekvirering, se § 5
AnileridinumN I
Aprobarbitalum
β-Hydroksy-3-metylfentanylN I+IVForbudt etter § 5
β-HydroksyfentanylN I+IVForbudt etter § 5
BarbitalumP IV
BDBForbudt etter § 5
Bentazepam
BenzethidinumN I
Benzoylekgonin
BenzphetaminumP IVForbudt etter § 5
BenzylmorphinumN I
BetacetylmethadolumN I
BetameprodinumN I
BetamethadolumN I
BetaprodinumN I
BezitramidumN I
bk-3,4-MDPAForbudt etter § 5
bk-6-metoksy-MDMAForbudt etter § 5
bk-IVPForbudt etter § 5
bk-DMBDB
Bk-MBDB*Forbudt etter § 5
bk-MDDMA
bk-MDEAForbudt etter § 5
bk-MDMAP IIForbudt etter § 5
bk-MMDMAForbudt etter § 5
bk-PBDB
bk-PMMA
Brolamfetamin (DOB* )P IForbudt etter § 5
BromazepamumP IV
Brombenzo-difuranyl-isopropylamin (Bromo-Dragonfly)Forbudt etter § 5
BrotizolamP IV
Bufedron; se MABP
BufoteninumForbudt etter § 5
Buprenorphine; se buprenorphinum
BuprenorphinumP III
ButobarbitalumP IV
ButalbitalumP III
Butylon; se bk-MBDB
CamazepamumP IV
Cannabis (Med cannabis menes de overjordiske deler av alle vekster av slekten cannabis (unntatt frøene), hvis harpiksen ikke er ekstrahert.)N I+IVForbudt etter § 5
CannabisharpiksN I+IVForbudt etter § 5
Catha edulisForbudt etter § 5
CathinumP III
CathinonumP IForbudt etter § 5
CetobemidonumN I+IV
ChlordiazepoxidumP IV
ChlorphenterminumForbudt etter § 5
ClobazamumP IV
Clobenzorexum
ClonazepamumP IV
ClonitazenumN I
ClorazepatumP IV
ClotiazepamumP IV
CloxazolamumP IV
CocabladN I
CocainumN I
CodeinumN II+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
Codeinum-N-oxidum
CodoximumN I
CP 47,497
CP 47,497 C8-homologForbudt etter § 5
CP 55,940Forbudt etter § 5
CyclobarbitalumP III
DelorazepamumP IV
DesomorphinumN I+IVForbudt etter § 5
DET*P IForbudt etter § 5
DexamphetaminumP IIForbudt etter § 5Tillatelse til rekvirering, se § 5
DextromoramidumN I
DextropropoxyphenumN I+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
Diacetylmorphinum; se heroin
DiampromidumN I
DiazepamumP IV
Dibutylon; se bk-DMBDB
DiethylthiambutenumN I
DifenoxinumN I
DihydrocodeinumN II+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
DihydroetorphineN I
DihydromorphinumN I
DimenoxadolumN I
DimepheptanolumN I
DimethylthiambutenumN I
Dioxaphetyli butyrasN I
DiphenoxylatumN I+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
DipipanonumN I
DIPT
DL-4662Forbudt etter § 5
DMA*P IForbudt etter § 5
DMHP*P IForbudt etter § 5
DMT*P IForbudt etter § 5
DOB* ; se brolamfetamin
DOC
DOET*P IForbudt etter § 5
DOI
DOM*P IForbudt etter § 5
DOPRForbudt etter § 5
DPT
DrotebanolumN I
EcgoninumN I
Efylon; se N-Etylpentylon
Eskalin
EstazolamumP IV
EthclorvynolumP IV
EthinamatumP IV
Ethyl loflazepatumP IV
Etylon; se bk-MDEA
N-Ethylamphetaminum; se etilamfetaminum
Ethylmethylthiam-butenumN I
EthylmorphinumN II+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
Eticyclidinum (PCE* )P IForbudt etter § 5
EtilamfetaminumP IV
EtonitazenumN I
EtorphinumN IForbudt etter § 5
EtoxeridinumN I
EtryptaminP IForbudt etter § 5
Etylkatinon
FenazepamP IV
FencamfaminumP IV
FenetyllinumP IIForbudt etter § 5
Fenfluraminum
FenproporexumP IV
FentanylumN I
Flefedron; se 4-FMC
FludiazepamumP IV
FlunitrazepamumP III
FlurazepamumP IV
FurethidinumN I
Gammabutyrolakton (GBL)
Gammahydroksybutyrat (GHB*)P II
GlutethimidumP III
HalazepamumP IV
HaloxazolamumP IV
Heksedron; se 2-metylamino-1-fenylheksan-1-on
Heptabarbitalum
HeroinN I+IVForbudt etter § 5
Hexobarbarbitalum
HydrocodonumN I
HydromorphinolumN I
HydromorphonumN I
HydroxypethidinumN I
IsomethadonumN I
JWH-007
JWH-011
JWH-015
JWH-016
JWH-018*P IIForbudt etter § 5
JWH-019
JWH-020
JWH-022
JWH-030
JWH-031
JWH-047
JWH-048
JWH-071
JWH-072
JWH-073*Forbudt etter § 5
JWH-081*Forbudt etter § 5
JWH-098
JWH-116
JWH-120
JWH-122*Forbudt etter § 5
JWH-145
JWH-147
JWH-148
JWH-149
JWH-164
JWH-166
JWH-167
JWH-171
JWH-175
JWH-176
JWH-180
JWH-181
JWH-182
JWH-184
JWH-185
JWH-192
JWH-193
JWH-194
JWH-195
JWH-196
JWH-197
JWH-198
JWH-199
JWH-200
JWH-201
JWH-203*Forbudt etter § 5
JWH-205
JWH-210*Forbudt etter § 5
JWH-250*Forbudt etter § 5
JWH-251
JWH-308Forbudt etter § 5
JWH-368Forbudt etter § 5
JWH-398
KetazolamumP IV
Ketobemidone; se cetobemidonum
Khat, se Catha edulis
Klefedron; se 4-CMC
Klofedron; se 3-CMC
Koka-blad, se Coca blad
LefetaminumP IVForbudt etter § 5
LevamphethaminumP IIForbudt etter § 5
LevomethamphetaminumP IIForbudt etter § 5
LevomethorphanumN I
LevomoramidumN I
Levophenacylmor-phanumN I
LevorphanolumN I
LisdexamfetaminumForbudt etter § 5Tillatelse til rekvirering, se § 5
LoprazolamumP IV
LorazepamumP IV
LormetazepamumP IV
LSD, se Lysergidum
LysergidumP IForbudt etter § 5
MABP
MALForbudt etter § 5
MAM-2201
MAM-2201 kloranalogForbudt etter § 5
MazindolumP IVForbudt etter § 5
MBDB*Forbudt etter § 5
mCPP; se 1-(3-klorfenyl)-piperazin
MDA* ; se tenamfetamin
MDMA*P IForbudt etter § 5
MDPPPForbudt etter § 5
MDPVP IIForbudt etter § 5
MecloqualonumP II
MedazepamumP IV
Mefedron; se 4-metylmetkatinon
MefenorexumP IV
MeprobamatumP IV
MescalinumP IForbudt etter § 5
MesocarbP IVForbudt etter § 5
MET
MetazocinumN I
Metedron; se bk-PMMA
MethadonumN I
Methadonum-intermediatN I
MethcathinonP IForbudt etter § 5
MethamphetaminumP IIForbudt etter § 5
MethaqualonumP II
Metharbithalum
Methohexitalum
MethylaminorexP IForbudt etter § 5
MethyldesorphinumN IForbudt etter § 5
MethyldihydromorphinumN I
MethylphenidatumP IIForbudt etter § 5Tillatelse til rekvirering, se § 5
MethylphenobarbitalumP IV
MethyprylonumP IV
MetoksetaminP IIForbudt etter § 5
MetoponumN I
Metylallyleskalin; se MAL
Metylon; se bk-MDMA
MidazolamP IV
MMDA-2; se 6-metoksy-MDA
MMDA*P IForbudt etter § 5
Moramidum-intermediatN I
MorpheridinumN I
MorphinumN I
Morphinum-N-oxidumN I
Morphinum methobromidum og andre 5-verdige nitrogen-morfinderivaterN I
MT-45N IForbudt etter § 5
MPPP*N I+IVForbudt etter § 5
MyrophinumN I
NEB
N-etyltenamfetaminP IForbudt etter § 5
N-EtylheksedronForbudt etter § 5
N-EtylpentylonForbudt etter § 5
N-hydroksytenamfetaminP IForbudt etter § 5
N-Metyl-bk-MMDA-2; se bk-6-metoksy-MDMA
NicocodinumN II+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
NicodicodinumN II+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
NicomorphinumN I
NimetazepamumP IV
NitrazepamumP IV
NoracymethadolumN I
NorcodeinumN II+IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
NordazepamumP IV
NorlevorphanolumN I
NormethadonumN I
NormorphinumN I
NorpipanonumN I
Norpseudoephedrinum, se Cathinum
OpiumN I
OripavinN I
OxazepamumP IV
OxazolamumP IV
OxycodonumN I
OxymorphonumN I
Panaeolus cyanescens (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.)Forbudt etter § 5
Para-fluorfentanylN I+IVForbudt etter § 5
ParahexylP IForbudt etter § 5
Para-metoksy-metamfetamin (PMMA)P IForbudt etter § 5
PCE* ; se eticyclidinum
PCPY* ; se rolicyclidinum
PEPAP*N I+IVForbudt etter § 5
PemolineP IV
PentazocinumP III
Pentedron
PentobarbitalumP III
PentylonForbudt etter § 5
PethidinumN I
Pethidinum - intermediat A, B og CN I
PhenadoxonumN I
PhenampromidumN I
PhenazocinumN I
PhencyclidinumP IIForbudt etter § 5
PhendimetrazinumP IVForbudt etter § 5
PhenmetrazinumP II
PhenobarbitalumP IV
PhenomorphanumN I
PhenoperidinumN I
PhenterminumP IVForbudt etter § 5
PHP, se rolicyclidinum
PholcodinumN II + IIIUnntak fra sertifikatkrav, se § 10
PiminodinumN I
PinazepamumP IV
PipradrolumP IVForbudt etter § 5
PiritramidumN I
PMA*P IForbudt etter § 5
PMMA se para-metoksy- metamfetamin
Poppy strawN I
PrazepamumP IV
ProheptazinumN I
ProperidinumN I
PropiramumN II
Propylon; se bk-3,4-MDPA
Proskalin; se 4-Propoksy-3,5-DMPEA
PsilocinumP IForbudt etter § 5
Psilocybe cubensis (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.)Forbudt etter § 5
Psilocybe semilanceata (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.)Forbudt etter § 5
PsilocybinumP IForbudt etter § 5
PV9; se a-POP
PyrovaleronumP IV
RCS-4
RCS-4
4-hydroksyfenylanalog
RCS-4-C4
RacemethorphanumN I
RacemoramidumN I
RacemorphanumN I
RemifentanilN I
Rolicyclidinum (PCPY* )P IForbudt etter § 5
SecbutabarbitalumP IV
SecobarbitalumP II
Sopper med innhold av psilocybin eller psilocin (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.)Forbudt etter § 5
SPA; se lefetaminum
Spiss fleinsopp; se Psilocybe semilanceata
STP* ; se DOM*
SufentanilumN I
Tapentadol
TCP* ; se tenocyclidinum
TemazepamumP IV
Tenamfetamin (MDA* )P IForbudt etter § 5
TenocyclidinumP IForbudt etter § 5
TetrahydrocannabinolumP IIForbudt etter § 5
TetrazepamumP IV
ThebaconumN I
ThebainumN I
Thiopentalum
TH-PHPForbudt etter § 5
TH-PVPForbudt etter § 5
TilidinumN I
TiofentanylN I+IVForbudt etter § 5
TMA*P IForbudt etter § 5
TriazolamumP IV
TrimeperidinumN I
Valmuehalm; se poppy straw
VinylbarbitalumP IV
ZipeprolP IIForbudt etter § 5
ZolpidemP IV
*Kjemisk betegnelse - se etter tabellen.
 

Kjemiske betegnelser:

2-Cl-4,5-MDMA2-klor-4,5-metylendioksymetamfetamin
2-CMC2-klormetkatinon
2-FMA2-fluormetamfetamin
2-FMC2-fluormetkatinon
2-MEC2-metyl-N-etylkatinon
2-MMC2-metylmetkatinon
2C-B2,5-dimetoksy-4-bromfenetylamin
2C-B-fly8-brom-2,3,6,7-tetrahydro-benzo[1,2-b:4,5-b']difuran-4-etanamin
2C-B-NBoMe2,5-dimetoksy-4-brom-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-C2,5-dimetoksy-4-klorfenetylamin
2C-C-NBoMe2,5-dimetoksy-4-klor-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-D2,5-dimetoksy-4-metylfenetylamin
2C-D-NBoMe2,5-dimetoksy-4-metyl-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-E2,5-dimetoksy-4-etylfenetylamin
2C-G-NBOMe2,5-dimetoksy-3,4-dimetyl-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-H-NBOMe2,5-dimetoksy-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-I2,5-dimetoksy-4-jodfenetylamin
2C-I-NBoMe2,5-dimetoksy-4-jod-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-P2,5-dimetoksy-4-propylfenetylamin
2C-T-22,5-dimetoksy-4-etyltiofenetylamin
2C-T-42,5-dimetoksy-4-isopropyltiofenetylamin
2C-T-72,5-dimetoksy-4-propyltiofenetylamin
2,3-DMMC2,3-dimetylmetkatinon
2,4-DMMC2,4-dimetylmetkatinon
2,4-DMPPP1-(2,4-dimetylfenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-on
3-CEC3-kloretkatinon
3-CMC3-klormetkatinon
3-FA3-fluoramfetamin
3-FMC3-fluormetkatinon
3-MAM3-acetylmorfin
3-MEC3-metyl-N-etylkatinon
3-MeOMC3-metoksymetkatinon
3-MMC3-metylmetkatinon
3,4-DMA3,4-dimetoksyamfetamin
3,4-DMMC3,4-dimetylmetkatinon
4-AcO-DET4-acetoksy-N, N-dietyltryptamin
4-AcO-DIPT4-acetoksy-N, N-diisopropyltryptamin
4-AcO-DMT4-acetoksy-N, N-dimetyltryptamin
4-AcO-MET4-acetoksy-N-metyl-N-etyltryptamin
4-AcO-MIPT4-acetoksy-N-metyl-N-isopropyltryptamin
4-BMC4-brommetkatinon
4-CA4-kloramfetamin
4-CEC4-kloretkatinon
4-CIC4-klorisopropylkatinon
4-CMA4-klormetamfetamin
4-CMC4-klormetkatinon
4-fluor-N-isopropylnorpentedron1-(4-fluorfenyl)-2-(1-metyletylamino)pentan-1-on
4-fluorpentedron4-fluor-α-metylaminovalerofenon
4-FEC4-fluoretkatinon
4-FMA4-fluormetamfetamin
4-FMC4-fluormetkatinon
4-klor-α-PPP4-klor-α-pyrrolidinopropiofenon
4-HO-DET4-hydroksy-N, N-dietyltryptamin
4-HO-MET4-hydroksy-N-metyl-N-etyltryptamin
4-HO-MIPT4-hydroksy-N-metyl-N-isopropyltryptamin
4-MA4-metylamfetamin
4-MEC4-metyl-N-etylkatinon
4-MeO-α-PVP4-metoksy-α-pyrrolidinovalerofenon
4-Me-MABP4-metyl-a-metylaminobutyrofenon
4-MMA4-metylmetamfetamin
4-MTA4-metyltioamfetamin
4-Propoksy-3,5-DMPEA4-propoksy-3,5-dimetoksyfenetylamin
4,4'-DMARpara-metyl-4-metylaminorex (4,4'-dimetylaminorex)
4Br-α-PPP4-brom-α-pyrrolidinopropiofenon
4Br-α-PVP4-brom-α-pyrrolidinovalerofenon
4F-α-PHP4-fluor-α-pyrrolidinoheksanofenon
4F-α-POP4-fluor-α-pyrrolidinooktafenon
4F-α-PVP4-fluor-α-pyrrolidinovalerofenon
4F-PBP4-fluor-α-pyrrolidinobutyrofenon
5-DBFPV5-dihydrobenzofuranpyrovaleron
5-IT5-(2-aminopropyl)indol
5-MAPDB1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin
5-MAPDI1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-N-metylpropan-2-amin
5-MeO-DIPT5-metoksy-N, N-diisopropyltryptamin
5-MeO-DMT5-metoksy-N, N-dimetyltryptamin
5-MeO-EIPT5-metoksy-N-etyl-N-isopropyltryptamin
5-MeO-MET5-metoksy-N-metyl-N-etyltryptamin
5-MeO-MIPT5-metoksy-N-metyl-N-isopropyltryptamin
6-MAM6-acetylmorfin
6-Metoksy-MDA6-metoksy-3,4-metylendioksyamfetamin
α-EPPα-etylaminopentiofenon
α-PBPα-pyrrolidinobutyrofenon
α-PEPα-pyrrolidinoenantofenon
α-PHPα-pyrrolidinoheksanofenon
α-PHPPα-pyrrolidinoheptofenon
α-PNP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on
α-POPa-pyrrolidinooktafenon
α-PPPα-pyrrolidinopropiofenon
α-PVPα-pyrrolidinovalerofenon
α-TMTa-N,N-trimetyltryptamin
AH-79213,4-diklor-N-((1-(dimetylamino)sykloheksyl)metyl)benzamid
Allyleskalin3,5-dimetoksy-4-(allyloksy)fenetylamin
AM-2201(1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
AM-2201 kloranalog(1-(5-klorpentyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
AM-679(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2-jodfenyl)metanon
AM-694(1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl)(2-jodfenyl)metanon
Amineptin7-((10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-syklohepten-5-yl)amino)heptansyre
BDBbenzodioksolylbutanamin
bk-3,4-MDPAβ-keto-3,4-metylenedioksypropylamfetamin
bk-6-Metoksy-MDMAβ-keto-6-metoksy-3,4-metylendioksymetamfetamin
bk-DMBDBβ-keto-dimetylbenzodioksolylbutanamin
bk-IVP1-(2,3-dihydro-1-inden-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on
bk-MBDBβ-keto-metylbenzodioksolylbutanamin
bk-MDEAβ-keto-metylendioksy-N-etylamfetamin
bk-MDDMAβ-keto-3,4-metylendioksydimetylamfetamin
bk-MDMAβ-keto-3,4-metylendioksymetamfetamin
bk-MMDMAβ-keto-5-metoksy-3,4-metylendioksymetamfetamin
bk-PBDBβ-keto-N-propylbenzodioksolylbutanamin
bk-PMMAβ-keto-para-metoksymetamfetamin
CP 47,497Cannabisykloheksanol
CP-47,497 C8-homolog2-(3-hydroksysykloheksyl)-5-(2-metylnonan-2-yl)fenol
CP 55,9402-(5-hydroksy-2-(3-hydroksypropyl)-sykloheksyl)-5-(2-metyloktan-2-yl)fenol
DETN,N-dietyltryptamin
DIPTN,N-diisopropyltryptamin
DL-46621-(3,4-dimetoksyfenyl)-2-(etylamino)pentan-1-on
DMA2,5-dimetoksyamfetamin
DMHPdimetylheptylpyran
DMTN,N-dimetyltryptamin
DOB2,5-dimetoksy-4-bromamfetamin
DOC2,5-dimetoksy-4-kloramfetamin
DOI2,5-dimetoksy-4-jodamfetamin
DOET2,5-dimetoksy-4-etylamfetamin
DOM/STP2,5-dimetoksy-4-metylamfetamin
DOPR2,5-dimetoksy-4-propylamfetamin
DPTN,N-dipropyltryptamin
Eskalin3,5-dimetoksy-4-etoksyfenetylamin
GHBγ-hydroksybutyrat
JWH-007(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-011(1-(heptan-2-yl)-2-metyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-015(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-016(1-butyl-2-metyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-018naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-019(1-heksyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-020(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-022naftalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-030naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-031(1-heksyl-1H-pyrrol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-047(1-butyl-2-metyl-1H-indol-3-yl)(7-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-048(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(7-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-071(1-etyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-072naftalen-1-yl(1-propyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-073(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-081(4-metoksynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-098(4-metoksynaftalen-1-yl)(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-116(2-etyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-120(4-metylnaftalen-1-yl)(1-propyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-122(4-metylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-145naftalen-1-yl(1-pentyl-5-fenyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-147(1-heksyl-5-fenyl-1H-pyrrol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-148(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-149(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-164(7-metoksynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-166(6-metoksynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-1671-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-fenyletan-1-on
JWH-171(Z)-1-((3-pentyl-1H-inden-1-yliden)metyl)naftalen
JWH-1753-(naftalen-1-ylmetyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-176(E)-1-((3-pentyl-1H-inden-1-yliden)metyl)naftalen
JWH-180(1-propyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-181(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-182(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-1843-((4-metylnaftalen-1-yl)metyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-1853-((4-metoksynaftalen-1-yl)metyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-1924-(2-(3-((4-metylnaftalen-1-yl)metyl)-1H-indol-1-yl)etyl)morfolin
JWH-193(4-metylnaftalen-1-yl)(1-(2-morfolinoetyl)-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-1942-metyl-3-((4-metylnaftalen-1-yl)metyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-1954-(2-(3-(naftalen-1-ylmetyl)-1H-indol-1-yl)etyl)morfolin
JWH-1962-metyl-3-(naftalen-1-ylmetyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-1973-((4-metoksynaftalen-1-yl)metyl)-2-metyl-1-pentyl-1H-indol
JWH-198(4-metoksynaftalen-1-yl)(1-(2-morfolinoetyl)-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-1994-(2-(3-((4-metoksynaftalen-1-yl)metyl)-1H-indol-1-yl)etyl)morfolin
JWH-200(1-(2-morfolinoetyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-2012-(4-metoksyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etan-1-on
JWH-2032-(2-klorfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etan-1-on
JWH-2051-(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-fenyletan-1-on
JWH-210(4-etylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-2502-(2-metoksyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etan-1-on
JWH-2511-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(o-tolyl)etan-1-on
JWH-308naftalen-1-yl(5-(4-fluorfenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-368naftalen-1-yl(5-(3-fluorfenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-398(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
MABPα-metylaminobutyrofenon
MAL3,5-dimetoksy-4-(metylallyloksy)fenetylamin
MAM-2201(1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
MAM-2201 kloranalog(1-(5-klorpentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
MBDBmetylbenzodioksolylbutanamin
MDA3,4-metylendioksyamfetamin
MDMA3,4-metylendioksymetamfetamin
MDPPP3,4-metylendioksy-α-pyrrolidinopropiofenon
MDPV3,4-metylendioksypyrovaleron
METN-metyl-N-etyltryptamin
MMDA5-metoksy-3,4-metylendioksyamfetamin
MPPP1-metyl-4-fenylpiperidin-4-yl propionat
MT-451-sykloheksyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin
NEBN-etylbufedron
N-Etylheksedron2-(etylamino)-1-fenylheksan-1-on
N-Etylpentylon1-(1,3-benzodioksol-5-yl)-2-(etylamino)-1-pentanon
PCEN-etyl-1-fenylsykloheksanamin
PCPY/PHP1-(1-fenylsykloheksyl)pyrrolidin
Pentedronα-metylaminovalerofenon
Pentylon1-(1,3-benzodioksol-5-yl)-2-(metylamino)-2-pentanon
PEPAP1-fenetyl-4-fenylpiperidin-4-yl acetat
PMApara-metoksyamfetamin
RCS-4(4-metoksyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
RCS-4
4-hydroksyfenylanalog
(4-hydroksyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
RCS-4-C4(1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-metoksyfenyl)metanon
TCP1-(1-(2-tienyl)sykloheksyl)piperidin
TH-PHP2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)heksan-1-on
TH-PVP2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on
TMA3,4,5-trimetoksyamfetamin
 

Følgende grupper av stoffer regnes også som narkotika 

1. Benzoylindol-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av 1H-indol-3-yl(fenyl)metanon ved substitusjon av indolringens 1-posisjon med en alkyl-, alkenyl-, sykloalkylmetyl-, sykloalkyletyl-, halogenalkyl- eller [2-(morfolino-4-yl)etyl]-gruppe (R¹ ), uansett om det er ytterligere substitusjon i benzen- eller indolringen (R² , R³ , R4 ). 

Generell struktur av benzoylindol-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-01-01.jpg

R¹ = alkyl, alkenyl, sykloalkylmetyl, sykloalkyletyl, halogenalkyl eller 2-(morfolin-4-yl)etyl.

R2, R3, R4 = H (uten andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter. 

2. Katinon-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse, som strukturelt er avledet av 2-amino-1-fenylpropan-1-on ved en eller flere av følgende endringer:

a)Substitusjon i hovedkjedens 3-posisjon med en alkylgruppe (R¹ );
b)Substitusjon i aminogruppen med en eller to alkyl-, aryl- eller arylalkylgrupper (R² eller R² og R³ ) eller ved inklusjon av nitrogenatomet i en syklisk struktur;
c)Substitusjon i benzenringen med en alkyl-, alkoksy-, alkandiylbis(oksy)-, halogenalkyl- eller halogengrupper og eventuelt ytterligere et antall monovalente substituenter (R4 )n .

Generell struktur av katinon-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-02-01.jpg

R¹ = H, alkyl.

R² = H, alkyl, aryl, arylalkyl.

R³ = H, alkyl, dialkyl.

R² R³ N- kan også stå for en nitrogenheterosykel.

R4 = H (uten andre substituenter på benzenringen) eller en eller flere alkyl, alkoksy, alkandiylbis(oksy), halogenalkyl eller halogen og eventuelt ytterligere et antall monovalente substituenter. 

3. Sykloheksylfenol-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av 2-(3-hydroksysykloheksyl)fenol ved substitusjon i benzenringens 5-posisjon med en alkyl-, alkenyl-, sykloalkylmetyl-, sykloalkyletyl-, halogenalkyl- eller 2-(morfolin-4-yl)etyl-gruppe (R¹ ), uansett om det er ytterligere substituenter i sykloheksanringen (R² )n .

Generell struktur av sykloheksylfenol-avledede kjemiske forbindelser.

sf-20130214-0199-03-01.jpg

R¹ = alkyl, alkenyl, sykloalkylmetyl, sykloalkyletyl, halogenalkyl eller 2-(morfolin-4-yl)etyl.

R² = H (uten andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter. 

4. Naftoylindol-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av 3-(1-naftoyl)-1H-indol ved substitusjon med en alkyl-, alkenyl-, sykloalkylmetyl-, sykloalkyletyl-, halogenalkyl- eller 2-(morfolin-4-yl)etyl-gruppe i 1-posisjon (R¹ ), uansett om det er ytterligere substitusjon i indol- eller naftalenringen (R² , R³ , R4 , R5 ).

Generell struktur av naftoylindol-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-04-01.jpg

R¹ = alkyl, alkenyl, sykloalkylmetyl, sykloalkyletyl, halogenalkyl eller 2-(morfolin-4-yl)etyl.

R² , R³ , R4 , R5 = H (uten andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

5. Naftoylpyrrol-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av 3-(1-naftoyl)-1H-pyrrol ved substitusjon av pyrrolsystemets 1-posisjon med en alkyl-, alkenyl-, sykloalkylmetyl-, sykloalkyletyl-, halogenalkyl- eller 2-(morfolin-4-yl)etyl-gruppe (R¹ ), uansett om det er ytterligere substitusjon i pyrrol- eller naftalenringen (R² , R³ , R4 ).

Generell struktur av naftoylpyrrol-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-05-01.jpg

R¹ = H, alkyl, alkenyl, sykloalkylmetyl, sykloalkyletyl, halogenalkyl eller 2-(morfolin-4-yl)etyl.

R² , R³ , R4 = H (uten andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter. 

6. Naftylmetylinden-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av 1-(1-naftylmetyl)-1H-inden med substitusjon i indensystemets 3-posisjon med en alkyl-, alkenyl-, sykloalkylmetyl-, sykloalkyetyl-, halogenalkyl- eller 2-(morfolin-4-yl)etyl-gruppe (R¹ ), uansett om det er ytterligere substitusjon i inden- eller naftalenringen(R2, R3, R4, R5 ).

Generell struktur av naftylmetylinden-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-06-01.jpg

R¹ = alkyl, alkenyl, sykloalkylmetyl, sykloalkyetyl halogenalkyl eller 2-(morfolin-4-yl)etyl.

R2, R3, R4, R5 = H (uten andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter. 

7. Naftylmetylindol-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av (1H-indol-3-yl)(1-naftyl)metan ved substitusjon av indolsystemets 1-posisjon med en alkyl-, alkenyl-, sykloalkylmetyl-, sykloalkyletyl-, halogenalkyl- eller 2-(morfolin-4-yl)etyl-gruppe (R¹ ), uansett om det er ytterligere substitusjon i indol- eller naftalenringen (R² , R³ , R4 , R5 ).

Generell struktur av naftylmetylindol-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-07-01.jpg

R¹ = alkyl, alkenyl, sykloalkylmetyl, sykloalkyletyl, halogenalkyl eller 2-(morfolin-4-yl)etyl.

R² , R³ , R4 , R5 = H (uten andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter. 

8. Fenetylamin-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av 2-fenyletan-1-amin, N-alkyl-2-fenyletan-1-amin, 1-fenylpropan-2-amin, N-alkyl-1-fenylpropan-2-amin, 1-fenylbutan-2-amin, eller N-alkyl-1-fenylbutan-2-amin (R1, R² ) ved enhver substitusjon i ringen med alkyl-, alkoksy-, alkandiylbis(oksy)- eller halogensubstituenter (R³ ). Dette er gjeldende uansett om den kjemiske forbindelse er ytterligere ringsubstituert med en eller flere monovalente grupper (R³ )n og/eller om aminet i sidekjeden er substituert med en 2-metoksybenzylgruppe (R¹ ).

Generell struktur av fenetylamin-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-08-01.jpg

R¹ = H, alkyl, 2-metoksybenzyl.

R² = H, metyl, etyl.

R³ = en eller flere alkyl-, alkoksy- alkandiylbis(oksy)- eller halogensubstituenter og eventuelt ytterligere et antall monovalente substituenter. 

9. Fenylacetylindol-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av 3-(fenylacetyl)-1H-indol ved substitusjon av indolringens 1-posisjon med en alkyl-, alkenyl-, sykloalkylmetyl-, sykloalkyletyl-, halogenalkyl- eller 2-(morfolin-4-yl)etyl-gruppe (R¹ ), uansett om det er ytterligere substitusjon i benzen- eller indolringen (R2, R³ , R4 ).

Generell struktur av fenylacetylindol-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-09-01.jpg

R¹ = alkyl, alkenyl, sykloalkylmetyl, sykloalkyletyl, halogenalkyl eller 2-(morfolin-4-yl)etyl.

R2, R³ , R4 = H (uten andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter. 

10. Tryptamin-gruppe

Enhver kjemisk forbindelse som strukturelt er avledet av enten tryptamin eller tryptamin med en eller flere ringbundne hydroksy-, alkoksy- eller acetoksygrupper (R4 ) og med substitusjon på sidekjedens nitrogenatom med en eller flere alkylgrupper (R¹ , R² ). Dette er gjeldende uansett om den kjemiske forbindelse er ytterligere substituert med en alkylgruppe på alfa-karbonet i sidekjeden (R³ ).

Generell struktur av tryptamin-avledede kjemiske forbindelser:

sf-20130214-0199-10-01.jpg

R¹ = H, alkyl.

R² = alkyl.

R³ = H, alkyl.

R4 = H, eller en eller flere hydroksy-, alkoksy- eller acetoksygrupper. 

0Endret ved forskrifter 2 des 2013 nr. 1462, 16 des 2013 nr. 1557, 3 april 2014 nr. 390, 26 juni 2014 nr. 880, 3 okt 2014 nr. 1284, 19 des 2014 nr. 1837, 28 sep 2015 nr. 1154 (i kraft 1 jan 2016), 4 juli 2016 nr. 875.