Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. februar 2013 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 3, § 5, § 6, § 7, § 26, § 30, § 39, § 49, § 51, § 53, § 54, § 56, § 57, § 59, § 76, § 84, § 97 og § 101, jf. delegeringsvedtak 26. oktober 2012 nr. 999 og 5. april 2013 nr. 339, og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 25, jf. delegeringsvedtak 5. april 2013 nr. 339.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 juni 2013 nr. 580, 19 juni 2015 nr. 673.

Kapittel 1. Vergemålsmyndigheten

§ 1.Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt

Fylkesmannen skal sørge for at de oppnevnte vergene i vergemålsdistriktet får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Vergene skal få opplæring ved oppnevningen, og de skal få opplæring også senere dersom det er behov for det. Opplæringen skal tilpasses vergeoppdragets innhold og omfang.

Fylkesmannen skal gi vergene i vergemålsdistriktet nødvendig veiledning og bistand ved behov. Fylkesmannen skal sette seg inn i saken og så langt som mulig gi et konkret råd i den aktuelle situasjonen. Om nødvendig må det også gis bistand slik at vergen kan følge rådet.

§ 2.Fylkesmannens tilsyn med vergene

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at de oppnevnte vergene utfører vergeoppdraget i samsvar med lov, forskrift og vedtak.

Som ledd i tilsynet skal fylkesmannen gi veiledning og bistand og gjennom dette løpende følge med på vergens utførelse av vergeoppdraget, samt kontrollere vergeregnskapet, jf. kapittel 2, og årsrapport utarbeidet av fast verge.

Dersom fylkesmannen finner grunn til det, skal fylkesmannen foreta nærmere undersøkelser av hvordan vergen utfører oppdraget. Ved behov skal fylkesmannen finne egnede tiltak for å sikre at vergeoppdraget løses i henhold til lov, forskrift og vedtak, herunder sørge for ytterligere veiledning og bistand, vurdere vergeoppdragets omfang på nytt og foreta en fornyet vurdering av vergens egnethet.

§ 3.Tilsyn med uskiftebo der arving er under vergemål

Det skal oppnevnes en midlertidig verge (setteverge) når det er arvinger under vergemål til uskifteboet og gjenlevende ektefelle er vergen til arvingene, jf. arveloven § 15. Fylkesmannen skal orientere den midlertidige vergen og gjenlevende ektefelle om bestemmelsene i arveloven som er av betydning for retten til å sitte i uskiftet bo.

Fylkesmannen skal i den utstrekning det er nødvendig gjennomgå med verge bo som en gjenlevende ektefelle har overtatt uskiftet. Gjenlevende ektefelle plikter å gi de opplysningene som trengs for å kontrollere forvaltningen av boet.

§ 4.Organisering av vergeberedskap

Fylkesmannen skal sørge for å ha en beredskapsordning som sikrer at verge kan oppnevnes omgående. Om fylkesmannen har engasjert faste verger, skal fylkesmannen sørge for at én eller flere av de faste vergene i vergemålsdistriktet deltar i en slik ordning.

§ 5.Den sentrale vergemålsmyndighetens oppgaver

Statens sivilrettsforvaltning har oppgaven som sentral vergemålsmyndighet.

Den sentrale vergemålsmyndigheten skal behandle klager over fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven.

Den sentrale vergemålsmyndigheten skal videre drive opplæring og føre tilsyn med fylkesmannens oppgaver etter vergemålsloven. Tilsynet skal særlig rettes inn mot en kontroll av at oppgavene utføres i samsvar med lov og forskrift, og at det sikres enhetlig praksis som skaper rettssikkerhet og rettslikhet. Den sentrale vergemålsmyndigheten skal føre tilsyn med at det er etablert systemer og rutiner som sikrer at de eiendelene som forvaltes av fylkesmannen etter vergemålsloven, forvaltes på en forsvarlig måte, og at eventuelle økonomiske misligheter forebygges og avdekkes.

Den sentrale vergemålsmyndigheten skal utarbeide en årsmelding for sin virksomhet der det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Årsmeldingen skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Kapittel 2. Vergemålsmyndighetens kontroll av vergeregnskapene. Revisjon

§ 6.Systemer for internkontroll

Fylkesmannen skal etablere systemer og rutiner som sikrer at eiendelene som forvaltes etter vergemålsloven, forvaltes på en forsvarlig måte og i samsvar med de bestemmelser, reglement og instrukser som gjelder på området slik at eventuelle økonomiske misligheter forebygges og avdekkes. De nærmere rammene for internkontrollen følger av instruksen etter § 9.

§ 7.Fylkesmannens kontroll av vergeregnskapene

Fylkesmannen skal gå gjennom vergenes regnskap, jf. kapittel 5. Fylkesmannen kan kreve ytterligere opplysninger og fremleggelse av bilag knyttet til vergens økonomiske disposisjoner på vegne av personen under vergemål. Fylkesmannen kan innkalle vergen til møte for å ta imot og gjennomgå regnskapet og for fremvisning av verdipapirer eller andre formuesgjenstander for å kontrollere at disse er i behold. De nærmere reglene for kontrollen følger av instruksen etter § 9.

§ 8.Revisjon

Den sentrale vergemålsmyndigheten velger revisor. Revisor skal påse at fylkesmannens internrevisjon og kontroll av vergeregnskapene er i samsvar med reglene i § 6 og § 7 og instruks etter § 9. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt skal gjelde tilsvarende for revisor. Revisor kan kreve innsyn i alle opplysninger som er nødvendig for å utføre oppdraget.

Revisors uttalelser om fylkesmannens kontroll av vergeregnskapene, internkontrollen og eventuelle andre uttalelser skal sendes den sentrale vergemålsmyndigheten innen 30. september hvert år.

Uttalelsene skal redegjøre for om kontrollen er beheftet med vesentlige feil eller svakheter. Kopi sendes fylkesmannen. Den sentrale vergemålsmyndigheten godkjenner uttalelsene og treffer så snart som mulig vedtak om nødvendige tiltak for å følge opp uttalelsene.

§ 9.Instruks

Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter instruks om fylkesmannens internkontroll, kontroll av vergeregnskapene og revisjon etter § 6 til § 8, herunder nærmere regler om revisjon av vurderingene og uttalelsene om fylkesmannens kontroll av vergeregnskapene etter § 7 og øvrig kontroll etter § 6.

§ 10.Forvaltning av eiendeler som ikke tilhører personer under vergemål

Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende for fylkesmannens forvaltning av midler som ikke tilhører personer under vergemål, jf. vergemålsloven § 96 og § 97.

Kapittel 3. Saksbehandlingsregler

§ 11.Nærmere regler om begjæring av vergemål

Begjæring om opprettelse av vergemål etter vergemålsloven § 56 skal begrunnes. Begrunnelsen skal inneholde en beskrivelse av tilstanden til personen som begjæres satt under vergemål, samt en vurdering av på hvilke områder det antas at personen har behov for bistand fra verge.

Første ledd gjelder tilsvarende ved begjæring om endring av eksisterende vergemål.

§ 12.Nærmere regler om meldeplikten

Melding om behov for vergemål etter vergemålsloven § 57 skal begrunnes. Begrunnelsen skal inneholde en beskrivelse av tilstanden til personen som det antas har behov for vergemål, samt en vurdering av på hvilke områder det antas at personen har behov for bistand fra verge. Meldingen skal også inneholde en vurdering av hvorvidt det er behov for fratakelse av rettslig handleevne, jf. vergemålsloven § 22.

Meldingen skal om mulig inneholde forslag til én eller flere personer som anses egnet til å være verge.

Meldeplikten gjelder tilsvarende ved behov for endring av eksisterende vergemål.

Fylkesmannen skal sørge for å informere om meldeplikten og dens innhold til de ansvarlige for den krets av personer og organer som meldeplikten gjelder for etter vergemålsloven § 57 første ledd.

§ 13.Nærmere regler om fylkesmannens rett til å få fremlagt dokumentasjon mv.

Fylkesmannen kan kreve fremlagt dokumentasjon som nevnt i vergemålsloven § 59 første ledd bokstav a eller c. Fylkesmannen kan sette en frist for fremleggelsen av slik dokumentasjon.

Erklæring fra lege eller annen sakkyndig, jf. vergemålsloven § 59 første ledd bokstav a, skal gis på egen blankett og sendes fylkesmannen i det vergemålsdistriktet personen bor innen tre uker om ikke annet er avtalt. Med mindre legen eller den sakkyndige er ansatt i det offentlige, skal kostnaden ved utarbeidelse av erklæringen dekkes av fylkesmannen etter satser fastsatt av departementet. Kostnaden dekkes av retten dersom retten har bedt om erklæringen. Kostnaden kan bare dekkes hvis blanketten er fullstendig utfylt. Legen eller annen sakkyndig kan ikke kreve nytt honorar dersom erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt eller erklæringen på annen måte er uegnet til fylkesmannens bruk.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580.
§ 14.Vilkår for lån fra midler som tilhører person under vergemål

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller samtykke til å låne ut midler som tilhører den som er under vergemål etter reglene i vergemålsloven § 39 første ledd bokstav j. Fylkesmannen kan bare samtykke til slike lån om det stilles betryggende sikkerhet for kravet. Om det stilles sikkerhet i fast eiendom, skal det utstedes en pantobligasjon som tinglyses på eiendommen og overleveres fylkesmannen for sikker oppbevaring. Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter instruks om nærmere grenser for utlånsadgangen.

Kapittel 4. Verger

§ 15.Kravene til politiattesten

I politiattesten for oppnevnte verger skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov § 255 til § 258 og § 261 om underslag og tyveri m.m., § 266 til § 267 om utpresning og ran, § 270 til § 272, § 274 og § 275 til § 278 om bedrageri, utroskap og korrupsjon, § 281 til § 287 om forbrytelser i gjeldsforhold, § 317 og § 318 om heleri og hvitvasking, § 391 a, § 404 om betrodde midler og § 405 a om forseelser mot formuesrettigheter og straffeloven § 208, § 321 til § 328, § 330 til § 341, § 344, § 371 til § 376, § 382 til § 394 og kapittel 31. I tillegg skal straffesanksjonerte brudd på lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. anmerkes.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 16.Godtgjøring til vergen

Innenfor rammene av lov, forskrift, vedtak eller instruks inngår fylkesmannen en avtale med vergen om de nærmere forhold knyttet til vergeoppdraget. For vergeoppdrag som bare omfatter økonomiske forhold, ytes det etter søknad en fast årlig godtgjøring på kr 3500 til alminnelige verger og kr 7500 til faste verger.

For vergeoppdrag som bare omfatter personlige forhold, ytes det etter søknad en fast årlig godtgjøring på kr 2000 til alminnelige verger og kr 4500 til faste verger.

Omfatter vergeoppdraget både økonomiske og personlige forhold, ytes det etter søknad en fast årlig godtgjøring på kr 4000 til alminnelige verger og kr 10 000 til faste verger.

Dersom omfanget av oppdraget tilsier det, kan det unntaksvis gis godtgjøring time for time etter en timesats på inntil kr 200 for alminnelige verger og inntil kr 400 for faste verger. Advokater som oppnevnes som verge, lønnes etter den offentlige salærsats, jf. forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2. Vergen må godtgjøre at en fast årlig sats ikke gir en rimelig dekning, og dokumentere timeforbruk for vergearbeidet. Fylkesmannen bør i det enkelte tilfelle sette en grense for hvor mange timer som kan brukes til oppdraget.

§ 17.Godtgjøring til nærstående

Godtgjøring til oppnevnte verger som er forelder til, barn av eller ektefelle eller samboer til den som er under vergemål, jf. vergemålsloven § 30 første ledd annet punktum, gis etter § 16 bare hvis særlige grunner taler for det.

Ved vurderingen av om det foreligger særlige grunner etter vergemålsloven § 30 første ledd annet punktum, skal det legges vekt på omfanget og varigheten av vergemålet.

§ 18.Dekning av vergens utgifter

Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter en fast årlig sats til dekning av vergens utgifter.

Dersom vergen har nødvendige utlegg i forbindelse med utføringen av vergeoppdraget som i vesentlig grad overstiger den faste utgiftsdekningen etter første ledd, kan vergen søke fylkesmannen om dekning av slike utgifter. Fylkesmannen kan på forhånd fastsette en grense for rett til utvidet utgiftsdekning.

§ 19.Inntekts- og formuesgrensen for dekning av vergens godtgjøring og utgifter

Fylkesmannen skal dekke godtgjøringen og utgiftene til vergen etter § 16 til § 18 dersom personen under vergemål

a)har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjonen etter folketrygdloven § 3-4 annet ledd, tillagt renteinntekt av formuen, jf. bokstav b, og
b)har en formue på kr 50 000 eller mindre.

Er personen under vergemål gift eller lever sammen med og har felles økonomi med en annen person, skal fylkesmannen dekke godtgjøringen og utgiftene til vergen dersom disse personene til sammen

a)har en bruttoinntekt som er lik eller lavere enn minstepensjon for ektefeller etter folketrygdloven § 3-4 tredje ledd, tillagt renteinntekt av formuen, jf. bokstav b, og
b)har en formue på kr 75 000 eller mindre.

Ved vurderingen av formuen etter første og annet ledd skal nettoformuen legges til grunn. Formue som består i personens bolig, skal normalt ses bort fra.

Dersom fylkesmannen etter første og annet ledd ikke har plikt til å dekke godtgjørelsen, kan fylkesmannen når hensynet til personens betalingsevne tilsier det, likevel beslutte at hele eller deler av godtgjøringen skal dekkes eller forskutteres. Om fylkesmannen beslutter å forskuttere et beløp, kan dette beløpet motregnes dersom personen senere får bedret sin betalingsevne eller i særlige tilfeller fremmes som krav mot dødsboet.

Kapittel 5. Vergens regnskapsplikt

§ 20.Vergens regnskapsplikt

Når en oppnevnt verge forvalter eiendeler på vegne av den som er under vergemål, har vergen regnskapsplikt for disse eiendelene. Vergen skal sørge for at penger er plassert på de konti som fylkesmannen har fastsatt, jf. vergemålsloven § 36 og § 51.

Finansinstitusjonene der midlene er plassert, skal sende kontoutskrift per 31. desember som viser samtlige transaksjoner gjennom året for de konti vergen eller fylkesmannen disponerer, til fylkesmannen.

Regnskapsplikten oppfylles ved at vergen årlig bekrefter at eiendelene er forvaltet i samsvar med lov, forskrift og vedtak, samt gir følgende opplysninger om de eiendelene vergen forvalter på vegne av personen under vergemål:

a)årsoppgaver for aksjer, obligasjoner, fond og andre verdipapirer som vergen disponerer på vegne av personen under vergemål
b)fast eiendom og gjeld per 31. desember som forvaltes,
c)opplysninger om øvrige aktiva som forvaltes
d)ytterligere opplysninger om hva disposisjonene over vergekonto gjelder, der dette ikke klart fremkommer av kontoutskrift fra finansinstitusjonen etter første ledd
e)kopi av endelig, innsendt selvangivelse.

Kvitteringer og andre bilag til vergeregnskapet skal ikke sendes fylkesmannen, men skal oppbevares som dokumentasjon i tre år etter utløpet av regnskapsåret.

Vergen skal avgi en erklæring om at han eller hun har gitt fullstendige og korrekte opplysninger.

§ 21.Adgang til å pålegge utvidet regnskapsplikt

Fylkesmannen kan i det enkelte tilfellet pålegge utvidet regnskapsplikt. Fylkesmannen skal pålegge utvidet regnskapsplikt når vergemålet omfatter drift av fast eiendom eller annen ervervsvirksomhet.

§ 22.Frist for å sende inn regnskap mv.

Frist for å sende inn vergeregnskapet er 30. april, men slik at fristen er 30. juni der det drives næring på vegne av personen under vergemål eller der skattemyndighetene har gitt utsatt frist for å levere inn selvangivelsen.

For vergeoppdrag som avsluttes i løpet av året, skal vergeregnskap sendes inn så snart som mulig og senest innen to måneder etter avslutningen av oppdraget. Vergen skal ved avslutning av oppdraget sende inn kopi av kontoutskrifter og redegjøre for øvrige endringer siden avslutningen av forrige regnskapsår eller siden oppnevnelsen dersom det ikke foreligger regnskap fra året før.

Fylkesmannen kan fastsette en annen frist enn det som følger av første ledd.

Regnskapet skal sendes til fylkesmannen i det vergemålsdistriktet der personen under vergemål bor.

§ 23.Adgang til å frita for regnskapsplikt

Når ektefellen eller samboeren til personen under vergemål er oppnevnt som verge, skal vedkommende fritas for regnskapsplikt, med mindre særlige grunner taler imot dette.

Fylkesmannen kan frita for regnskapsplikt i tilfeller der den som er under vergemål bor hos sine foreldre og én av eller begge foreldrene er oppnevnt som verge.

Fylkesmannen kan frita for regnskapsplikt i tilfeller der regnskapsplikt ikke synes nødvendig sett hen til omfanget av den formuen og den inntekten som vergen forvalter.

§ 24.Regnskapsplikt for andre midler

Reglene i kapittelet her gjelder tilsvarende for formue som etter lov skal forvaltes på samme måte som midler tilhørende personer under vergemål, eller som etter gyldig bestemmelse av arvelater eller giver skal forvaltes av fylkesmannen, jf. vergemålsloven § 95 og § 96.

Kapittel 6. Nærmere regler om finansiell forvaltning

§ 25.Valg av plasseringsalternativ for midlene under forvaltning

Den sentrale vergemålsmyndigheten forhandler om vilkårene for innskudd i bank på vegne av fylkesmannen og fastsetter hvilke finansinstitusjoner som skal benyttes til innskuddsformål, jf. vergemålsloven § 51 annet ledd. Vergen kan velge hvilken av de fastsatte finansinstitusjonene midler som skal forvaltes av fylkesmannen etter vergemålsloven kapittel 7, skal plasseres i, og til hvilke fastsatte vilkår innskuddet skal plasseres. Dersom vergen innenfor en frist ikke foretar et slikt valg, bestemmer fylkesmannen hvordan midlene skal plasseres. Bare fylkesmannen har kompetanse til å opprette konto på vegne av personen for midler som er under fylkesmannens forvaltning.

Dersom det skal forvaltes et større beløp enn det som følger av lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 2-10 annet ledd, skal en oppnevnt verge velge plassering i flere banker slik at samtlige midler omfattes av innskuddsgarantien.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580.
§ 26.Grensen for hvilke midler som forvaltes av fylkesmannen

Grensen for når fylkesmannen plikter å forvalte finansielle eiendeler som nevnt i vergemålsloven § 48 for personer under vergemål, settes til et beløp lik to ganger folketrygdens grunnbeløp (G), beregnet på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp per 1. januar hvert år.

§ 27.Vergens meldeplikt

Når en mindreårig eller en person som er fratatt den rettslige handleevnen, tilføres eiendeler, og den samlede formuen til vedkommende overstiger beløpsgrensen fastsatt i § 26, skal vergen så snart som mulig gi fylkesmannen melding om dette. Dersom det foreligger forhold som nevnt i vergemålsloven § 49 annet ledd, jf. § 95, skal dokumentasjon for dette vedlegges.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580.
§ 28.Melding fra skattemyndighetene om mindreåriges formue

Skattemyndighetene skal gi den sentrale vergemålsmyndigheten melding om de personene som fyller 17 år eller mindre i det året meldingen gis, og som har finansielle eiendeler som skattemyndighetene har innhentet opplysninger om fra tredjepart. Slik melding skal likevel bare gis dersom verdien av de finansielle eiendelene samlet overstiger den grensen som følger av § 26, jf. vergemålsloven § 49 første ledd første punktum.

Meldingen gis innen 1. juni hvert år til den sentrale vergemålsmyndigheten.

Meldingen skal inneholde opplysninger om personenes navn, adresse, fødselsnummer og en oversikt over de finansielle eiendelene nevnt i første ledd, samt hvor midlene er plassert. Opplysningene kan brukes som grunnlag i fylkesmannens saksbehandling etter vergemålsloven.

0Tilføyd ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580.
§ 29.Meldeplikt ved forsikringsutbetalinger mv.

Forsikringsselskap, pensjonsforetak, staten eller en kommune skal uoppfordret gi melding til fylkesmannen om utbetaling om erstatningsoppgjør mv. til en mindreårig. Meldingen skal gis fylkesmannen i det vergemålsdistriktet den mindreårige er bosatt. Meldingen skal gis før utbetalingen foretas. Skal utbetalingen skje i terminer, er det tilstrekkelig at det gis én melding om den samlede utbetalingen. Vilkårene og utmålingen som ligger til grunn for utbetalingen, skal oversendes samtidig.

Melding om utbetaling etter første ledd skal inneholde:

a)navn, adresse og fødselsnummer til den mindreårige
b)hva utbetalingen gjelder
c)oversikt over samlet forsikrings- eller skadeserstatningsbeløp
d)opplysninger om utbetalingen skal skje som engangsutbetaling, i terminer eller på annen måte
e)navnet på den som gir meldingen.

Opplysningene kan brukes som grunnlag i fylkesmannens saksbehandling etter vergemålsloven.

Dersom midlene samlet overstiger forvaltningsgrensen fastsatt med hjemmel i vergemålsloven § 49, skal fylkesmannen uten ugrunnet opphold opplyse den meldepliktige om hvilken konto midlene skal overføres til. Overstiger midlene ikke grensen, skal de overføres til vergen.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 28).

Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser

§ 30.Nærmere regler om stadfesting og registrering av fremtidsfullmakt

Stadfesting av fremtidsfullmakter skjer etter reglene i vergemålsloven § 84 første ledd. Dersom det fremkommer innvendinger mot fremtidsfullmakten, eller andre særlige forhold tilsier det, skal fylkesmannen innhente slik dokumentasjon som anses nødvendig ut fra innvendingen mot fremtidsfullmakten eller de særlige forholdene i saken.

Fylkesmannen sørger for at stadfestingen registreres i samsvar med vergemålsloven § 77 første ledd. Ved faktiske endringer etter førstegangs registering har fullmektigen ansvaret for å be om at opplysninger registreres eller slettes når det er nødvendig for å sikre en korrekt registrering.

Dersom en stadfestet fremtidsfullmakt erstattes helt eller delvis av vedtak om vergemål for fullmaktsgiveren, skal fylkesmannen sørge for at registrering av fremtidsfullmakten i registrene nevnt i vergemålsloven § 77 første ledd endres eller slettes i samsvar med vedtaket. Erstattes fullmakten helt eller delvis av dom om vergemål, skal retten på samme måte sørge for at registreringen av fremtidsfullmakten slettes eller endres i samsvar med dommen.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 29).
§ 31.Nærmere regler om forvaltningen av legatmidler mv.

Dersom styret for en stiftelse ber om det, kan fylkesmannen der særlige grunner tilsier det, vedta å overta forvaltningen av stiftelsens midler, samt andre midler som fylkesmannen etter vergemålsloven ikke har plikt til å forvalte. Styret for stiftelsen og fylkesmannen inngår avtale om vederlag for forvaltningen. Fylkesmannen kan videre vedta at en eksisterende forvaltning skal opphøre.

Fylkesmannen kan medvirke til at midlene til stiftelser og andre midler med lokal tilknytning overføres til forvaltning i den kommunen som har sterkest tilknytning til saken, samt til andre forvaltere i samsvar med stiftelsens beslutning.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 30).

Kapittel 8. Særlige regler for Svalbard

§ 32.Sysselmannen som lokal vergemålsmyndighet

Sysselmannen er lokal vergemålsmyndighet, jf. vergemålsloven § 4. Som lokal vergemålsmyndighet skal Sysselmannen utføre de oppgavene som i vergemålsloven og bestemmelser gitt i medhold av denne er lagt til fylkesmannen, om ikke annet følger av lov eller forskrift.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 31).
§ 33.Opplæring, veiledning og bistand for vergene på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for at vergene på Svalbard får opplæring, veiledning og bistand i samsvar med § 1. Dersom Sysselmannen begjærer det, skal Fylkesmannen i Troms bistå Sysselmannen ved utføringen av disse oppgavene.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 32).
§ 34.Tilsynsmyndigheten på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard fører tilsyn med vergene og uskiftebo på Svalbard i samsvar med § 2 og § 3. Dersom Sysselmannen begjærer det, skal Fylkesmannen i Troms bistå Sysselmannen ved utføringen av tilsynsoppgavene.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 33).
§ 35.Forvaltning av finansielle eiendeler for personer under vergemål bosatt på Svalbard

Fylkesmannen i Troms har ansvaret for forvaltningen av de finansielle eiendelene som tilhører personer under vergemål bosatt på Svalbard, i samsvar med vergemålsloven § 48 til § 54 og bestemmelser gitt i medhold av disse. Fylkesmannen i Troms skal videre utføre de oppgavene som tilligger fylkesmannen etter vergemålsloven § 35 til § 45, samt den forvaltning som følger av § 96 og § 97. En person regnes som bosatt på Svalbard i samsvar med forskrift 4. februar 1994 nr. 111 om register over befolkningen på Svalbard § 2.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 34).

Kapittel 9. Overgangsordninger

§ 36.Avvikling av overformynderiene. Regnskap

Overformynderiene skal bestå frem til oppgavene etter lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige, samt oppgavene etter overgangsbestemmelsene etter forskriften her, er sluttført eller overført til fylkesmannen.

Overformynderiene skal sørge for å overføre alle pågående saker til fylkesmannen, med de unntak som følger av bestemmelsene i forskriften her.

Overformynderiene skal avgi avsluttende regnskap for de midlene de har til forvaltning frem til ikrafttredelsen av lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål.

Overformynderiene skal kontrollere regnskapene for vergenes og hjelpevergenes forvaltning frem til ikrafttredelsen av lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål. Regnskapene skal vedlegges overformynderiets eget regnskap over forvaltningen, jf. tredje ledd.

Regnskapet skal sendes til fylkesmannen innen tre måneder etter ikrafttredelsen av lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål. Fylkesmannen kan forlenge fristen dersom overformynderiet ber om det.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 35).
§ 37.Hjelpevergenes og vergenes plikt til å levere avsluttet regnskap mv.

Vergene, hjelpevergene og midlertidige verger skal, med mindre overformynderiet har fritatt dem for regnskapsplikt, utarbeide regnskap per dagen før datoen for ikrafttredelsen av lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål.

Regnskapet skal leveres til overformynderiet senest to måneder etter ikrafttredelsen av lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål. Overformynderiet kan samtykke til utsatt frist når særlige grunner tilsier det.

Regnskapene skal føres, revideres og desiseres slik det følger av regler i eller i medhold av lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 36).
§ 38.Godtgjøring og utgifter

Om vergen eller hjelpevergen har krav på godtgjøring eller dekning av utgifter for oppdraget frem til lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål er trådt i kraft, kan overformynderiet fastsette en frist for når dette kravet må være fremmet. Overformynderiet tar stilling til kravet og sørger for utbetaling. Der overformynderiet har vedtatt at beløpet skal dekkes av klientens midler, sørger vergen for utbetalingen og oppbevarer vedtaket som bilag.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 37).
§ 39.Avvikling av fellesmassene

Dersom forvaltningen i fellesmasse etter lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige § 69 ikke er avviklet ved ikrafttredelsen av lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål, kan den sentrale vergemålsmyndigheten overta forvaltningen av fellesmassene med sikte på avvikling. Den sentrale vergemålsmyndigheten kan avtale med den enkelte kommune at kommunen skal beholde forvaltningsansvaret i en avgrenset avviklingsperiode. Det organ som er ansvarlig for forvaltningen frem til avvikling, kan kreve en forvaltningsavgift på seks prosent av midlenes avkastning i regnskapsåret.

I avviklingsperioden skal midlene i fellesmassene plasseres i tråd med reglene i forskrift 8. februar 2000 nr. 119 om plassering av umyndiges midler.

Når fellesmassen er avviklet, skal midlene plasseres som bankinnskudd på individuelle konti i bank i samsvar med vergemålsloven § 51 første ledd.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 38).
§ 40.Regler om førstegangs plassering av midlene som skal forvaltes av fylkesmannen

Ved overføringen av de forvaltede finansielle eiendelene fra overformynderienes til fylkesmannens forvaltning, skal eiendelene plasseres som innskudd i de finansinstitusjonene det er inngått avtale med og til de vilkår som er fremforhandlet, jf. vergemålsloven § 51 annet ledd. Dersom det er fremforhandlet vilkår med ulik profil, og vergen ikke har valgt plassering, eller valgt plassering ikke er tilgjengelig, skal midlene plasseres etter en ordning fastsatt av den sentrale vergemålsmyndigheten.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 39).
§ 41.Nærmere om overføring av klagesaker til den sentrale vergemålsmyndigheten

Når en klage er kommet inn til overformynderiet eller fylkesmannen og det ikke er truffet vedtak i saken før 1. juli 2013, skal klagen overføres til den sentrale vergemålsmyndigheten.

0Tilføyd ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580.
§ 42.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013, med unntak av § 25 som trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 40).
§ 43.Opphevelse av forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves:

1.Forskrift 27. juni 1975 nr. 9516 om føring av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon m.v.
2.Forskrift 27. juni 1975 nr. 9517 om oppbevaring m.m. i bank av verdipapirer og bankbøker under overformynderiets forvaltning
3.Forskrift 14. desember 1990 nr. 989 om fastsettelse av forvaltningsavgiften etter vergemålsloven
4.Forskrift 29. juni 1993 nr. 577 om meldeplikt for helseinstitusjoner m m etter vergemålslovgivningen
5.Forskrift 8. februar 2000 nr. 118 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler
6.Forskrift 8. februar 2000 nr. 119 om plassering av umyndiges midler.
0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (tidligere § 41).