Forskrift om endring i visse forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere

DatoFOR-2013-02-25-230
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-2004-07-01-1105, FOR-2004-02-20-464, FOR-2004-02-20-453, FOR-2007-08-10-955, FOR-2011-03-08-260
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort01.03.2013   kl. 14.45
KorttittelEndr. visse forskr om inn- og utførsel av hunder mfl

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. februar 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og beslutning 2011/874/EU).

I

I forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr gjøres følgende endringer: 

I EØS-henvisningsfeltet tilføyes følgende: 

forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011, beslutning 2011/874/EU. 

I EØS-henvisningsfeltet fjernes følgende: 

Vedtak 2004/824/EF. 

§ 2 annet og nytt tredje ledd skal lyde:

Katt og ilder med lovlig opphold i Sverige kan innføres til Norge uten at bestemmelsene i denne forskriften oppfylles.

Hund med lovlig opphold i Sverige kan innføres til Norge uten at bestemmelsene om rabiesvaksinasjon og grensekontroll i denne forskriften oppfylles. 

I § 4 føyes forordning (EU) nr. 1153/2011 kronologisk til listen over forordningene. 

I kapittel II skal ny § 4b lyde:

§ 4b. Forordning (EU) nr. 1152/2011

EØS-avtalens vedlegg I del 1.2 nr. 149 (forordning (EU) nr. 1152/2011) om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder forebyggende helsemessige tiltak for å bekjempe Echinococcus multilocularis-infeksjoner hos hunder gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

§ 6 annet og tredje ledd skal lyde:

Dersom det er fem eller færre dyr, skal sertifikatet nevnt i første ledd være utstedt i overensstemmelse med modellen vist i vedlegg A og være utfylt av den offentlige veterinæren i henhold til merknadene i sertifikatets del II. Dyrene må oppfylle kravene i sertifikatet alt etter om de kommer fra tredjeland som er oppført på listen i § 4, jf. forordning (EF) nr. 998/2003 vedlegg II del B seksjon 2 eller del C, eller ikke. Sertifikatet må være utstedt i løpet av de siste 10 dager før innreise til EØS og er gyldig for ytterligere transport innenfor EØS i fire måneder etter utstedelsesdatoen eller til datoen da gyldigheten av rabiesvaksinasjonen utløper dersom denne inntreffer før de fire månedene er omme.

Dersom det er mer enn fem dyr, skal sertifikatet nevnt i første ledd være utstedt i henhold til bestemmelsene i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. 

§ 8 oppheves. 

§ 8a blir § 8. 

Ny § 9 skal lyde:

§ 9. Unntak med hensyn til tidspunktet for behandling av hunder mot Echinococcus multilocularis

Unntaket i § 4b, jf. forordning (EU) nr. 1152/2011 artikkel 8 nr. 1 bokstav a, gjelder for transport av hunder til Norge fra andre EØS-stater.

Unntaket i § 4b, jf. forordning (EU) nr. 1152/2011 artikkel 8 nr. 1 bokstav b, gjelder ikke for transport av hunder til Norge. 

Nytt vedlegg A skal lyde:

Vedlegg A. Helsesertifikat for ikke-kommersiell transport av fem eller færre hunder, katter eller ildere fra tredjeland 

Se her for å lese vedlegget: pdf.gif  

Vedlegg B og vedlegg C oppheves.

II

I forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler gjøres følgende endringer: 

I EØS-henvisningsfeltets henvisning til EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del nr. 7 tilføyes følgende: 

beslutning 2011/874/EU. 

I EØS-henvisningsfeltets henvisning til EØS-avtalen vedlegg I kap. I fjernes følgende: 

vedtak 2004/595/EF artikkel 2 og vedtak 2004/595/EF. 

I kapittel V blir nåværende § 20 til § 19. 

Nytt kapittel VI med ny § 20 og ny § 21 skal lyde:

Kapittel VI. Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildrer fra tredjestater

§ 20. Godkjente tredjestater

Import av hunder, katter og ildrer, samt ikke-kommersiell transport av mer enn fem hunder, katter eller ildrer, til Norge fra tredjestater er kun tillatt dersom tredjestatene eller områdene dyrene kommer fra og alle tredjestatene eller områdene de transitteres gjennom er:

a)oppført på liste i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr § 4, jf. forordning (EF) nr. 998/2003 vedlegg II del B seksjon 2 eller del C, eller
b)oppført på liste i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1, jf. forordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg II del 1. 
§ 21. Helsesertifikat mv.

Hunder, katter og ildrer omhandlet i § 20 skal:

a)følges av et helsesertifikat som er utstedt i overensstemmelse med modellen vist i vedlegg D og utfylt av en offentlig veterinær i henhold til merknadene i sertifikatets del II.
b)oppfylle kravene i helsesertifikatet i vedlegg D alt etter hvilke tredjestater eller områder de kommer fra, jf. § 20 bokstav a eller b.

Helsesertifikatet er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Dersom helsesertifikatet er utstedt for ikke-kommersiell transport av mer enn fem hunder, katter eller ildrer er det likevel gyldig for ytterligere transport innenfor EØS i fire måneder etter utstedelsesdatoen eller til datoen da rabiesvaksinasjonens gyldighet utløper dersom denne inntreffer før de fire månedene er omme. 

Kapittel VII med § 32, § 33, § 34 og § 35 oppheves. 

Kapittel VIII med § 36, § 37, § 38, § 39 og § 40 blir kapittel VII med § 22, § 23, § 24, § 25 og § 26. 

Nytt vedlegg D skal lyde:

Vedlegg D. Helsesertifikatmodell for hunder, katter og ildrer fra tredjestater 

pdf.gif  

Vedlegg F oppheves.

III

I forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg gjøres følgende endring: 

§ 13 tredje ledd skal lyde:

Uansett bestemmelsene i første og annet ledd kan hunder, katter og ildrer fra tredjestater eller områder i tredjestater oppført i del B seksjon 2 eller del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 importeres til godkjent anlegg på følgende vilkår:

1)Dyrene skal oppfylle kravene til identifikasjon og behandling mot echinococcose som gjelder ved ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildrer til Norge fra den aktuelle tredjestaten.
2)Dyrene skal være vaksinert mot rabies med en inaktivert vaksine som er produsert i overensstemmelse med OIEs standarder.
3)Dyrene skal komme fra dyrehold som er godkjent eller registrert for avl på den aktuelle dyrearten av vedkommende stats kompetente myndighet og som ikke er omfattet av offentlige dyrehelserestriksjoner.
4)I løpet av de siste 24 timer før avsendelse skal autorisert eller offentlig veterinær ha foretatt klinisk undersøkelse av dyrene som viste at de var fri for kliniske tegn på sjukdom og kunne tåle transport.
5)Dyrene skal følges av helsesertifikat, jf. § 15a.

IV

I forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS gjøres følgende endring: 

§ 2 første ledd skal lyde:

Forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr § 4, § 4b og § 9 gjelder tilsvarende for forflytning mellom Norge og andre EØS-stater av hunder, katter eller ildere i sirkus eller dyrenummer. Katt og ilder med lovlig opphold i Sverige kan innføres uten at bestemmelsene i ovennevnte forskrift er oppfylt. Hund med lovlig opphold i Sverige kan innføres uten at bestemmelsene om rabiesvaksinasjon i ovennevnte forskrift er oppfylt.

V

Endringene trer i kraft to måneder etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8. mars 2011 nr. 260 om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige.

Forordninger

Endringer som gjøres under avsnittet «Forordninger» i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr: 

I den konsoliderte versjonen av forordning (EF) nr. 998/2003 gjøres følgende endringer: 

Innledningsteksten skal lyde:

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 998/2003. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 592/2004, vedtak 2004/650/EF, forordning (EF) nr. 1994/2004, forordning (EF) nr. 2054/2004, forordning (EF) nr. 425/2005, forordning (EF) nr. 1193/2005, forordning (EF) nr. 18/2006, forordning (EF) nr. 590/2006, forordning (EF) nr. 1467/2006, forordning (EF) nr. 245/2007, forordning (EF) nr. 454/2008, forordning (EF) nr. 1144/2008, forordning (EF) nr. 898/2009, forordning (EU) nr. 438/2010 og forordning (EU) 1153/2011. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I kapittel I er innarbeidet nedenfor. 

I konsolideringsoversikten tilføyes følgende: 

► M16 Forordning (EU) nr. 1153/2011 

Vedlegg 1b nr. 2 bokstav b skal lyde:

M15

M16

b)Datoen nevnt i bokstav a) kan ikke være tidligere enn datoen for merking med mikrobrikke eller tatovering angitt i
i)avsnitt III nr. 2 eller III nr. 5 i passet eller
ii)i det relevante avsnittet i det ledsagende dyrehelsesertifikatet.

M16

M15 

Avsnittet Forordning (EU) nr. 388/2010 og forordning (EU) nr. 438/2010 oppheves. 

Nytt avsnitt skal lyde:

Forordning (EU) nr. 388/2010 

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 388/2010. 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 388/2010

av 6. mai 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til det høyeste antallet kjæledyr av visse arter som kan omfattes av ikke-kommersiell forflytning 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF,1 særlig artikkel 19, og

ut fra følgende betraktninger:

1)I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, samt de regler som skal gjelde for kontroll av slike forflytninger. Den får anvendelse på forflytninger mellom medlemsstater eller fra tredjestater av kjæledyr av de arter som er oppført i vedlegg I til nevnte forordning. Hunder, katter og ildere er oppført i vedleggets del A og B.
2)Kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003 er forskjellige avhengig av om kjæledyrene forflyttes mellom medlemsstater eller fra tredjestater til medlemsstater. Kravene er også forskjellige avhengig av om det gjelder forflytninger fra de tredjestater som er oppført i del B avsnitt 2 i vedlegget til nevnte forordning eller de tredjestater som er oppført i vedleggets del C.
3)Tredjestater som anvender regler for ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr som minst tilsvarer reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003, er oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning.
4)Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med og import til Fellesskapet av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse, fastsatt i de særlige fellesskapsbestemmelsene oppført i del I i vedlegg A til direktiv 90/425/EØF2 får anvendelse på handel i alminnelighet.
5)For å unngå at kommersielle forflytninger på bedragersk vis kamufleres som ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003, er det i artikkel 12 i nevnte forordning fastsatt at kravene og kontrollene i direktiv 92/65/EØF skal gjelde ved forflytning av flere enn fem kjæledyr, der kjæledyrene bringes inn i Fellesskapet fra en annen tredjestat enn dem som er oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til forordningen.
6)Erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 998/2003 har vist at det er stor risiko for at kommersielle forflytninger av hunder, katter og ildere på bedragersk vis kamufleres som ikke-kommersielle forflytninger, når disse dyrene forflyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra en tredjestat oppført i del B avsnitt 2 i forordning II til nevnte forordning.
7)For å unngå dette og sikre en ensartet anvendelse av forordning (EF) nr. 998/2003 bør reglene være de samme når hunder, katter og ildere forflyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra en tredjestat oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning.
8)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen –
1EFT L 146 av 13.6.2003, s. 1.
2EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kravene og kontrollene nevnt i artikkel 12 første ledd bokstav b) i forordning (EF) nr. 998/2003 får anvendelse på forflytning av kjæledyr av artene oppført i del A og B i vedlegg I til nevnte forordning, der det samlede antallet dyr som forflyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra en tredjestat oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning, overstiger fem.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 6. mai 2010. 

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
 

Nytt avsnitt skal lyde:

Forordning (EU) nr. 1152/2011 

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1152/2011 med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I. 

► B Forordning (EU) nr. 1152/2011 

► EØS Tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg I 

B

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1152/2011

av 14. juli 2011

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF,1 særlig artikkel 5 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)Ved forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsatt krav til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. I forordningen er det særlig fastsatt regler for ikke-kommersiell forflytning til medlemsstater av hunder, katter og ildrer, og det er fastsatt at forebyggende helsetiltak ved behov kan vedtas gjennom delegerte rettsakter for å bekjempe andre sykdommer enn rabies som kan spres på grunn av forflytning av disse dyrene. Disse tiltakene skal være vitenskapelig begrunnet og stå i forhold til hvor stor risikoen er for at sykdommen spres på grunn av slike forflytninger.
2)I henhold til forordning (EF) nr. 998/2003 skal kjæledyr dessuten ledsages av et pass utstedt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, der det bekreftes at det ved behov er truffet forebyggende helsetiltak med hensyn til andre sykdommer enn rabies for det berørte dyret.
3)Alveolar ekinokokkose er en parasittsykdom forårsaket av bendelormen Echinococcus multilocularis. Der sykdommen er påvist i Europa, er parasittens smittesyklus vanligvis etablert hos ville dyr og omfatter ville kjøttetere som hovedverter og en rekke pattedyrarter, særlig smågnagere, som mellomverter som blir smittet ved at de får i seg egg fra parasitten som spres i miljøet med avføringen fra hovedvertene.
4)Selv om det er av underordnet betydning for opprettholdelsen av parasittens livssyklus i områder der den er endemisk, kan hunder bli smittet ved å ete smittede gnagere. Som mulige hovedverter og på grunn av deres nære kontakt med mennesker, kan hunder utgjøre en smittekilde for mennesker og en kilde til forurensning av miljøet, herunder parasittfrie områder som er beskyttet av naturlige hindringer. Det er ikke meldt om at ildrer fungerer som hovedverter, og ut fra nåværende kunnskap er det tvilsomt at katter medvirker til smittesyklusen.
5)Hos mennesker som rammes ved at de fungerer som tilfeldige mellomverter for bendelormen på larvestadiet, observeres alvorlige kliniske og patologiske symptomer etter en lang inkubasjonstid, og hos ubehandlede eller utilstrekkelig behandlede pasienter kan dødeligheten være på over 90 %. Den økende forekomsten av sykdommen hos ville dyr, og parallelt hos mennesker, i visse deler av Europa vekker alvorlig bekymring hos helsemyndighetene i mange medlemsstater.
6)Selv om infeksjon med Echinococcus multilocularis hos dyr forekommer på den nordlige halvkule, herunder de sentrale og nordlige delene av Europa, Asia og Nord-Amerika, er det i visse deler av Den europeiske union aldri blitt påvist hos husdyr eller ville dyr som verter, til tross for løpende overvåking av dyrelivet og fri adgang for hunder.
7)I en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om vurdering av risikoen for at ekinokokkose innføres til Det forente kongerike, Irland, Sverige, Malta og Finland på grunn av oppheving av nasjonale regler,2 er smittede ville dyrs bevegelser over landegrensene identifisert som den viktigste mulige innførselsveien for parasitten Echinococcus multilocularis, særlig i områder uten effektive fysiske hindringer, f.eks. åpent hav. EFSA anser at hunders epidemiologiske rolle i områder som er angrepet av endemien, er av begrenset betydning for parasittens livssyklus.
8)Likevel mener EFSA at det finnes en ikke ubetydelig risiko for at smittesyklusen til parasitten Echinococcus multilocularis etablerer seg hos ville dyr som kan fungere som mellomverter og hovedverter i tidligere parasittfrie områder, dersom parasitten innføres med smittede hunder som utskiller bendelormens egg.
9)Ifølge EFSA kan risikoen for at Echinococcus multilocularis innføres til tidligere parasittfrie områder reduseres dersom hunder i angrepne områder blir behandlet. For å hindre ny infeksjon bør hundene få behandling så kort tid som mulig før de innføres til områder som er frie for denne parasitten. Det er imidlertid nødvendig med en ventetid etter behandlingen på minst 24 timer for å hindre at restmengder av smittefarlige egg spres i miljøet i det parasittfrie området.
10)For å sikre at de veterinærpreparatene som brukes, bidrar effektivt til bekjempelsen av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, bør preparatene enten være omfattet av en markedsføringstillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater3 eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor,4 eller være godkjent eller lisensiert av vedkommende myndighet i den tredjestaten der dyret har sin opprinnelse.
11)I henhold til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 kan Finland, Irland, Malta, Sverige og Det forente kongerike, når det gjelder ekinokokkose, la innførsel av kjæledyr til deres territorium omfattes av de særlige regler som gjaldt i disse statene på ikrafttredelsesdatoen for nevnte forordning. Ettersom nevnte artikkel 16 gjelder bare til 31. desember 2011, må det vedtas tiltak innen denne datoen for å sikre fortsatt vern av de av medlemsstatene nevnt i artikkelen som erklærer at de har forblitt frie for parasitten takket være anvendelsen av nasjonale regler.
12)Erfaringen har vist at behandlingstidsrommet på 24–48 timer som i visse medlemsstater er påkrevd i henhold til nasjonale regler i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003, kan være svært vanskelig eller endatil umulig for kjæledyreiere å overholde, særlig når behandlingen må utføres i helgen og på offentlige helligdager, eller når avreisen etter behandling blir forsinket av årsaker utenfor eierens kontroll.
13)På bakgrunn av erfaringen fra andre medlemsstater som i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 tillater et lengre behandlingstidsrom i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser, og som har forblitt frie for parasitten, bør en rimelig forlengelse av behandlingstidsrommet til 24–120 timer ikke medføre en vesentlig økning av risikoen for ny infeksjon av behandlede hunder fra områder der parasitten Echinococcus multilocularis er endemisk.
14)De forebyggende helsetiltakene til bekjempelse av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder bør derfor bestå i at en veterinær foreskriver dokumentert behandling med et virkningsfullt veterinærpreparat som er godkjent eller lisensiert, og som garanterer rask eliminering av de tarmlevende formene av parasitten.
15)Behandlingen bør dokumenteres i den relevante delen av passet fastsatt ved kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet5 eller i helsesertifikatet fastsatt ved kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra tredjestater til Fellesskapet.6
16)Ettersom de forebyggende helsetiltakene utgjør en byrde, bør de anvendes i et omfang som står i forhold til risikoen for spredning av Echinococcus multilocularis ved ikke-kommersiell forflytning av hunder som holdes som kjæledyr. Det er derfor hensiktsmessig å redusere denne risikoen ved at de forebyggende helsetiltakene fastsatt i denne forordning anvendes på ikke-kommersiell forflytning av hunder til medlemsstater eller deler av medlemsstater der det ikke er påvist noen tilfeller av infeksjon, dvs. medlemsstatene oppført i del A i vedlegg I til denne forordning.
17)De forebyggende helsetiltakene bør dessuten, i et strengt begrenset tidsrom, anvendes for å hindre at Echinococcus multilocularis på nytt innføres til medlemsstater eller deler av medlemsstater som har lav prevalens av parasitten, og der det gjennomføres et obligatorisk program for å utrydde den hos ville hovedverter, dvs. medlemsstatene oppført i del B i vedlegg I til denne forordning.
18)Ved rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet7 er det bl.a. fastsatt dyrehelseregler for handel med og import av hunder fra tredjestater. I helsekravene i artikkel 10 og 16 i nevnte direktiv vises det til forordning (EF) nr. 998/2003. Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør derfor programmene for å utrydde infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter utarbeides og framlegges for Kommisjonen, med særlig vekt på opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 i direktiv 92/65/EØF.
19)Ettersom forflytning av hunder fra et område som er fritt for parasitten Echinococcus multilocularis utgjør en ubetydelig risiko for spredning av sykdommen, bør de forebyggende helsetiltakene ikke være påkrevd for hunder som kommer fra medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i del A i vedlegg I til denne forordning.
20)Sverige har meldt om infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville dyr siden januar 2011, mens Irland, Finland og Det forente kongerike har framlagt resultater for Kommisjonen fra overvåking av parasitten Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter som underbygger deres erklæring om at parasitten ikke forekommer i deres respektive økosystemer.
21)Malta har framlagt bevis for at det ikke finnes ville dyr på øya som er egnet som hovedverter, at parasitten Echinococcus multilocularis aldri er påvist hos stedegne tamme hovedverter, og at miljøet ikke gir grunnlag for en signifikant populasjon av dyr som kan fungere som mellomverter.
22)Av opplysningene framlagt av Irland, Malta, Finland og Det forente kongerike framgår det tydelig at disse medlemsstatene oppfyller ett av vilkårene for å bli oppført i del A i vedlegg I til denne forordning for hele sitt territorium. De bør derfor tillates å anvende de forebyggende helsetiltakene fastsatt i denne forordning fra 1. januar 2012, når overgangsbestemmelsen fastsatt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 utløper.
23)Ifølge EFSAs uttalelse fra 2006 begynner utskillingen av smittefarlige egg av parasitten Echinococcus multilocularis først 28 dager etter fortæring av en smittet mellomvert. Derfor bør det ved denne forordning fastsettes vilkår for å gi unntak for hunder som oppholder seg i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I til denne forordning i mindre enn 28 dager etter anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene, ettersom disse hundene ikke utgjør noen risiko for at parasitten innføres –
1EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.
2EFSA Journal (2006) 441, 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).
3EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
4EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
5EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1.
6EUT L 358 av 3.12.2004, s. 12.
7EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formål og virkeområde

Ved denne forordning fastsettes forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder som for ikke-kommersielle formål skal forflyttes til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat, og tiltakene fastsettes på grunnlag av

a)fravær av parasitten Echinococcus multilocularis hos dyr som kan fungere som hovedverter, eller
b)gjennomføring av et program for utryddelse av parasitten Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter, innenfor en fastsatt tidsramme.
Artikkel 2
Geografisk anvendelsesområde for forebyggende helsetiltak
1. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal anvende de forebyggende helsetiltakene fastsatt i artikkel 7 («de forebyggende helsetiltakene») på hunder som for ikke-kommersielle formål forflyttes til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i nevnte vedlegg.
2. Medlemsstater oppført i vedlegg I del A skal ikke anvende de forebyggende helsetiltakene på hunder som for ikke-kommersielle formål forflyttes direkte fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som er oppført i nevnte del.
3. Medlemsstater oppført i vedlegg I del B skal ikke anvende de forebyggende helsetiltakene på hunder som for ikke-kommersielle formål forflyttes direkte fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som er oppført i del A.
Artikkel 3
Vilkår for oppføring av en medlemsstat eller en del av en medlemsstat i vedlegg I del A

Medlemsstater skal oppføres i vedlegg I del A, for hele eller deler av sitt territorium, dersom de har inngitt en søknad til Kommisjonen der det dokumenteres at minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)De har erklært, etter framgangsmåten anbefalt i kapittel 1.4 artikkel 1.4.6 nr. 3 i helseregelverket for landdyr fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), 2010-utgaven, bind 1, at hele eller deler av deres territorium er fritt for infeksjon med Echinococcus multilocularis hos dyr som fungerer som hovedverter, og at det i henhold til deres nasjonale lovgivning er påkrevd å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
b)De har ikke registrert noen tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr i løpet av de 15 årene før søknadsdatoen, uten å gjennomføre et særlig overvåkingsprogram for sykdomsframkallende stoffer, forutsatt at følgende vilkår har vært oppfylt i 10 år før nevnte dato:
i)Det har i henhold til nasjonal lovgivning vært påkrevd å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
ii)Et system har vært i kraft for tidlig påvisning av tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
iii)Egnede tiltak har vært i kraft for å hindre at parasitten Echinococcus multilocularis innføres via husdyr som fungerer som hovedverter.
iv)Det er ikke kjent at infeksjon med Echinococcus multilocularis har vært etablert hos ville vertsdyr på deres territorium.
c)De har i tre perioder på tolv måneder før søknadsdatoen gjennomført et særlig overvåkingsprogram for sykdomsframkallende stoffer, som oppfyller kravene i vedlegg II, og har ikke registrert noen tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter, og det har vært påkrevd å melde fra om slike tilfeller i henhold til deres nasjonale lovgivning.
Artikkel 4
Vilkår for oppføring av en medlemsstat eller en del av en medlemsstat i vedlegg I del B

Medlemsstater skal oppføres i vedlegg I del B i høyst fem overvåkingsperioder på tolv måneder dersom de har inngitt en søknad til Kommisjonen der det dokumenteres at

a)det på hele deres territorium eller de deler av det som skal oppføres i nevnte del, er gjennomført et obligatorisk program i samsvar med bestemmelsene i strekpunktene i artikkel 14 nr. 1 i direktiv 92/65/EØF, for å utrydde infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter,
b)det i henhold til deres nasjonale lovgivning er påkrevd å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
Artikkel 5
Forpliktelser for medlemsstater oppført i vedlegg I
1. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal ha
a)regler som gjør det påkrevd i henhold til deres nasjonale lovgivning å melde fra om tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr,
b)et system for tidlig påvisning av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos vertsdyr.
2. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal gjennomføre et særlig overvåkingsprogram for sykdomsframkallende stoffer som er utformet og gjennomføres i samsvar med vedlegg II.
3. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om tilfeller der prøver tatt fra ville hovedverter, er smittet med Echinococcus multilocularis
a)i løpet av den forrige overvåkingsperioden på tolv måneder for medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i vedlegg I del A, eller
b)etter den første 24-månedersperioden etter påbegynnelsen av det obligatoriske programmet for utryddelse av Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter i medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført i vedlegg I del B.
4. Medlemsstater oppført i vedlegg I skal innen 31. mai etter avslutningen av hver overvåkingsperiode på tolv måneder underrette Kommisjonen om resultatene fra det særlige overvåkingsprogrammet for sykdomsframkallende stoffer nevnt i nr. 2.
Artikkel 6
Vilkår for å fjerne oppføringen av medlemsstater eller deler av medlemsstater fra vedlegg I

Kommisjonen skal fjerne oppføringen av en medlemsstat eller en del av en medlemsstat fra den respektive listen i vedlegg I når

a)vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 ikke lenger er oppfylt, eller
b)det er påvist tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hovedverter i løpet av overvåkingsperiodene nevnt i artikkel 5 nr. 3, eller
c)rapporten nevnt i artikkel 5 nr. 4 ikke er framlagt for Kommisjonen innen fristen fastsatt i nevnte nummer, eller
d)utryddelsesprogrammet fastsatt i artikkel 4 er avsluttet.
Artikkel 7
Forebyggende helsetiltak
1. Hunder som for ikke-kommersielle formål skal forflyttes til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I, skal høyst 120 timer og minst 24 timer før den planlagte innførselen til den berørte medlemsstatens territorium behandles mot kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former av parasitten Echinococcus multilocularis.
2. Behandlingen fastsatt i nr. 1 skal bestå i at en veterinær foreskriver et veterinærpreparat
a)som inneholder en passende dose
i)praziquantel eller
ii)farmakologisk aktive stoffer som alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former av parasitten Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten,
b)som er omfattet av
i)en markedsføringstillatelse i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2001/82/EC eller artikkel 3 i forordning (EF) nr. 726/2004 eller
ii)en godkjenning eller lisens fra vedkommende myndighet i den tredjestaten der hunden som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål, har sin opprinnelse.
3. Behandlingen fastsatt i nr. 1 skal attesteres av
a)veterinæren som har gitt behandlingen, i den relevante delen av standardpasset fastsatt ved vedtak 2003/803/EF, ved ikke-kommersiell forflytning av hunder innenfor Unionen, eller
b)en offentlig veterinær, i den relevante delen av modellen for helsesertifikat fastsatt ved vedtak 2004/824/EF, ved ikke-kommersiell forflytning av hunder fra en tredjestat.
Artikkel 8
Unntak fra anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene
1. Som unntak fra artikkel 7 nr. 1 skal ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I være tillatt for hunder som har vært omfattet av de forebyggende helsetiltakene som er fastsatt
a)i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 7 nr. 3 bokstav a), minst to ganger med et mellomrom på høyst 28 dager, og behandlingen deretter er gjentatt med jevne mellomrom på høyst 28 dager,
b)i artikkel 7 nr. 2 og 3, minst 24 timer før innførselen og høyst 28 dager før avsluttet transitt, og i så fall må hundene passere et av innførselspunktene som den berørte medlemsstaten har oppført på listen fastsatt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 998/2003.
2. Unntaket fastsatt i nr. 1 gjelder bare for forflytning av hunder til en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I som har
a)underrettet Kommisjonen om vilkårene for kontroll av slike forflytninger, og
b)gjort disse vilkårene offentlig tilgjengelige.
Artikkel 9
Revisjon

Kommisjonen skal

a)ta denne forordning opp til ny vurdering senest fem år etter at den trer i kraft, på bakgrunn av den vitenskapelige utvikling med hensyn til infeksjon med Echinococcus multilocularis hos dyr,
b)framlegge resultatene av denne vurderingen for Europaparlamentet og Rådet.

Ved vurderingen skal det særlig undersøkes om de forebyggende helsetiltakene er forholdsmessige og vitenskapelig begrunnet.

Artikkel 10
Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. juli 2011. 

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

VEDLEGG I 

DEL A

Liste over medlemsstater eller deler av en medlemsstat som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3

ISO-kodeMedlemsstatDel av territorium
FIFINLANDHele territoriet
GBDET FORENTE KONGERIKEHele territoriet
IEIRLANDHele territoriet
MTMALTAHele territoriet
 

B

EØS 

NONORGEHele territoriet
 

EØS

B 

DEL B

Liste over medlemsstater eller deler av en medlemsstat som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4

ISO-kodeMedlemsstatDel av territorium

VEDLEGG II

Krav til det særlige overvåkingsprogrammet for sykdomsframkallende stoffer fastsatt i artikkel 3 bokstav c)

1. Det særlige overvåkingsprogrammet for sykdomsframkallende stoffer skal være utformet slik at det innenfor hver epidemiologisk relevant geografisk enhet i medlemsstaten eller en del av medlemsstaten er mulig å påvise en prevalens på høyst 1 % med et konfidensnivå på minst 95 %.
2. Overvåkingsprogrammet skal bygge på et passende utvalg av prøver, enten risikobasert eller representativt, som sikrer påvisning av parasitten Echinococcus multilocularis dersom den forekommer i noen del av medlemsstaten med en prevalens som fastsatt i nr. 1.
3. Overvåkingsprogrammet skal bestå i løpende innsamling, i overvåkingsperioden på tolv måneder, av prøver fra ville hovedverter eller, dersom det er dokumentert at slike verter ikke finnes i vedkommende medlemsstat eller vedkommende del av en medlemsstat, fra tamme hovedverter, og prøvene skal analyseres ved å undersøke
a)tarminnhold med henblikk på å påvise parasitten Echinococcus multilocularis ved hjelp av metoden med sedimentering og telling eller en annen metode med tilsvarende følsomhet og nøyaktighet, eller
b)avføring med henblikk på påvisning av artsspesifikk deoksyribonukleinsyre (DNA) fra vev eller egg av parasitten Echinococcus multilocularis ved polymerasekjedereaksjon (PCR) eller en annen metode med tilsvarende følsomhet og nøyaktighet.