Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

DatoFOR-2013-02-26-219
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.03.2013
Sist endretFOR-2016-03-21-319
EndrerFOR-2005-05-23-459
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§4-10, LOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§5-3, LOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§7-1, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§7-11, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§13a-6, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort26.02.2013   kl. 15.20
KorttittelEASA-forskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. februar 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1, § 4-10, § 5-1 annet ledd, § 5-3, § 5-4 første ledd, § 7-1, § 7-4, § 7-11, § 9-1, § 13a-6, § 15-4 og § 16-1 første ledd, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66n (forordning (EF) nr. 216/2008 endret ved forordning (EF) nr. 690/2009 og forordning (EF) nr. 1108/2009, forordning (EU) nr. 6/2013, forordning (EU) 2016/4), nr. 66na (forordning (EF) nr. 103/2007), nr. 66nb (forordning (EU) nr. 646/2012), nr. 66o (forordning (EF) nr. 104/2004), nr. 66qa (forordning (EF) nr. 628/2013), nr. 66s (forordning (EU) nr. 319/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 juni 2013 nr. 579, 27 juni 2013 nr. 794, 23 sep 2013 nr. 1125, 4 mars 2014 nr. 252, 15 des 2014 nr. 1800, 21 mars 2016 nr. 319.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 216/2008 og tilhørende forordninger

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66n (forordning (EF) nr. 216/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 690/2009, forordning (EF) nr. 1108/2009, forordning (EU) nr. 6/2013 og forordning (EU) 2016/4) om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF gjelder som norsk forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66na (forordning (EF) nr. 103/2007) om forlengelse av overgangsperioden det er referert til i artikkel 53(4) i forordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66o (forordning (EF) nr. 104/2004) om fastsettelse av regler for organiseringen og sammensetningen av klageinstansen for Det europeiske flysikkerhetsbyrået gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66qa (forordning (EU) nr. 628/2013) om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiseringsinspeksjoner og kontroll av anvendelsen av bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 736/2008 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66s (forordning (EU) nr. 319/2014) om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrået gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66nb (forordning (EU) nr. 646/2012) om fastsettelse av nærmere regler for bøter og tvangsmulkt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 4 juni 2013 nr. 579, 27 juni 2013 nr. 794, 23 sep 2013 nr. 1125, 4 mars 2014 nr. 252, 15 des 2014 nr. 1800, 21 mars 2016 nr. 319.
§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder innenfor norsk område, samt områder som Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikringstjenester, styre lufttrafikkbevegelser og styre luftrommet for allmenn lufttrafikk, herunder på Svalbard. Forskriften gjelder likevel ikke på Svalbard som EØS-rett, jf. protokoll 40 til EØS-avtalen.

§ 3.Delegering av myndighet til å fastsette gjennomføringsforskrifter

Luftfartstilsynet kan fastsette forskrifter som gjennomfører utfyllende bestemmelser til de regelverkene som er nevnt i § 1.

§ 4.Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2013.

Samtidig med at forskriften trer i kraft oppheves forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Forordninger i pdf 

For å lese konsolidert versjon av forordning (EF) nr. 216/2008 se her:

pdf.gif

Engelsk versjon. 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 628/2013:

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 319/2014:

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2016/4.

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

0Endret ved forskrifter 4 mars 2014 nr. 252, 15 des 2014 nr. 1800, 21 mars 2016 nr. 319.