Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

DatoFOR-2013-02-28-237
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse28.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2011-01-27-297
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2, LOV-2005-04-01-15-§3-3, FOR-2010-02-01-96-§3-1, FOR-2010-02-01-96-§3-2
Kunngjort01.03.2013   kl. 14.45
KorttittelStudietilsynsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av NOKUT 28. februar 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 og § 3-3, jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 og § 3-2.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder akkreditering av og tilsyn med høyere utdanning og institusjoner som gir høyere utdanning etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 og § 3-3 og forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 og § 3-2.

§ 1-2.Søknad om akkreditering

Søknader om akkreditering av studietilbud behandles årlig etter to søknadsfrister. NOKUT kan fastsette søknadsfrister for akkreditering som institusjon. Søknadsfrister annonseres på NOKUTs hjemmeside minst seks måneder før fristen utløper.

NOKUT kan i særskilte tilfeller fastsette karantenetid på inntil to år før institusjonen får behandlet en tilsvarende søknad på nytt. Institusjonen skal varsles før vedtak om karantene treffes.

§ 1-3.Informasjonsplikt

Institusjonen plikter å fremskaffe den informasjonen som er nødvendig for at NOKUT skal kunne treffe vedtak i tilsynssaker.

Institusjonen skal holde NOKUT oppdatert om opplysninger om institusjonen og dens akkrediterte studier som fremgår av NOKUTs database.

Kapittel 2. Sakkyndige

§ 2-1.Oppnevning av sakkyndig

NOKUT oppnevner sakkyndige ved akkreditering og revidering av akkreditering av studier og institusjoner og ved evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring. Institusjonen skal gis anledning til å kommentere NOKUTs forslag om sakkyndige før oppnevning.

§ 2-2.Sakkyndiges habilitet

Sakkyndige skal ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller ha andre tilknytninger til institusjonen som kan medføre inhabilitet.

§ 2-3.Sakkyndiges kompetanse ved akkreditering av studier i første og andre syklus

Ved akkreditering av studier i første og andre syklus, skal de sakkyndige samlet ha slik kompetanse:

a)alle skal ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium
b)minst én skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studiet som skal akkrediteres
c)minst én skal ha relevant internasjonal kompetanse ved vurdering av studier i andre og tredje syklus.
§ 2-4.Sakkyndiges kompetanse ved akkreditering av studium i tredje syklus og revidering av akkrediterte studier i alle sykluser

Ved akkreditering av studium i tredje syklus og revidering av akkreditert studium, skal den sakkyndige komiteen samlet ha slik kompetanse:

a)alle skal ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium
b)minst én skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studiet som skal revideres
c)minst én skal ha relevant internasjonal kompetanse ved vurdering av studier i andre og tredje syklus
d)en student eller stipendiat.
§ 2-5.Sakkyndiges kompetanse ved akkreditering og revidering av akkreditering av institusjon

Ved akkreditering av institusjoner og revidering av akkreditert institusjon, skal den sakkyndige komiteen ha slik kompetanse:

a)minst én skal ha erfaring fra ledelse av en høyere utdanningsinstitusjon minst på nivå med den kategori akkrediteringen gjelder
b)minst én skal ha tilknytning til relevant utenlandsk institusjon
c)minst én skal ha kompetanse fra samfunns- eller næringsliv
d)en student, som har erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i studentorganisasjon
e)minst én med førstestillingskompetanse ved akkreditering til høyskole
f)minst én med professor- eller dosentkompetanse ved akkreditering til universitet og vitenskapelig høyskole.
§ 2-6.Sakkyndiges kompetanse ved evaluering av kvalitetssikringssystem

Ved evaluering av kvalitetssikringssystem skal den sakkyndige komiteen ha slik kompetanse:

a)alle skal ha erfaring fra kvalitetsarbeid eller evaluering
b)minst én skal ha erfaring fra ledelse ved en høyere utdanningsinstitusjon
c)minst én skal ha tilknytning til relevant utenlandsk institusjon
d)en student, som har erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i studentorganisasjon
e)minst én med professor- eller dosentkompetanse.

Kapittel 3. Krav for akkreditering som høyskole

(Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-3 første ledd.)

§ 3-1.Institusjonens primærvirksomhet

Institusjonens primærvirksomhet skal være tydelig avgrenset fra annen virksomhet.

§ 3-2.Institusjonens organisering og infrastruktur

Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten.

Institusjonen skal

a)ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene
b)ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek. Disse skal være tilpasset primærvirksomheten og utgjøre et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte
c)ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier
d)ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling innen primæroppgavene
e)legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser.
§ 3-3.Krav til forskning og faglig- eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet

Institusjonens forskning og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten.

Vitenskapelig produksjon skal være på nivå med sammenliknbare høyskoler.

Faglig- og kunstnerisk utviklingsvirksomhet skal være dokumentert.

§ 3-4.Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgavene i høyskolens fagområder. De ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil.

§ 3-5.Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon

Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og tilfredsstillende gjennomstrømning og kandidatproduksjon.

§ 3-6.Tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk

Institusjonen skal delta aktivt i minst ett nasjonalt og ett internasjonalt nettverk som har betydning for primærvirksomheten.

Kapittel 4. Krav for akkreditering som vitenskapelig høyskole

(Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-3 andre ledd.)

§ 4-1.Institusjonens primærvirksomhet

Institusjonens primærvirksomhet skal være tydelig avgrenset fra annen virksomhet.

§ 4-2.Institusjonens organisering og infrastruktur

Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten.

Institusjonen skal

a)ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene
b)ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek som er tilpasset primærvirksomheten og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte
c)ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier
d)ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling knyttet til primæroppgavene
e)legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser.
§ 4-3.Krav til forskning og faglig- eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet

Institusjonens forskning og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten.

Vitenskapelig produksjon skal være stabil og på nivå med sammenliknbare vitenskapelige høyskoler eller universiteter.

Faglig og kunstnerisk utviklingsvirksomhet skal være dokumentert og av høy kvalitet.

§ 4-4.Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder. De ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil.

§ 4-5.Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon

Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og tilfredsstillende gjennomstrømning og kandidatproduksjon.

§ 4-6.Krav til forskerutdanning eller tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Institusjonen skal ha jevnlig opptak av et rimelig antall kandidater og kandidater som disputerer innen rimelig tid.

Kapittel 5. Krav for akkreditering som universitet

(Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-3 tredje ledd.)

§ 5-1.Institusjonens primærvirksomhet

Institusjonens primærvirksomhet skal være tydelig avgrenset fra annen virksomhet.

§ 5-2.Institusjonens organisering og infrastruktur

Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten.

Institusjonen skal

a)ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene
b)ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek som er tilpasset primærvirksomheten og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte
c)ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier
d)ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling knyttet til primæroppgavene
e)legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser.
§ 5-3.Krav til forskning og faglig- eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet

Institusjonens forsknings- og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten.

Vitenskapelig produksjon skal være stabil og på nivå med sammenliknbare universiteter.

Faglig og kunstnerisk utviklingsvirksomhet skal være dokumentert og av høy kvalitet.

§ 5-4.Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder. De ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil.

§ 5-5.Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon

Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømning og kandidatproduksjon.

§ 5-6.Krav til forskerutdanning eller tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Institusjonen skal ha mist fire doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et rimelig antall kandidater. For minst to av doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har disputert innen rimelig tid. For to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall kandidater i minst to år har hatt tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet.

Kapittel 6. Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring av utdanningen

§ 6-1.NOKUTs evalueringskriterier

Ved evaluering av institusjonenes interne kvalitetsarbeid gjøres det en helhetlig vurdering av kvalitetssikringssystemet og institusjonenes aktive bruk av det. Det skal legges vekt på:

a)Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur: om institusjonen stimulerer til engasjement for kvalitetsarbeid blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer,
b)Mål, plan og ledelsesforankring: om mål, ansvar, prosesser og aktører som inngår i kvalitetssystemet er klart beskrevet (systemets strukturelle oppbygning), og hvordan systemet for kvalitetssikring utvikles i tråd med institusjonens behov,
c)Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene: om sikring og vurdering av kvaliteten i hvert enkelt studium bygger på dokumentert informasjon som systematisk innhentes fra flere kilder, og om det er særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier,
d)Analyse, vurdering og rapportering: om den informasjonen som systemet generer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og ledernivå
e)Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring: om tiltak for forbedringer iverksettes på grunnlag av de kvalitetsanalyser som gjøres.

Kapittel 7. Akkreditering av studier

§ 7-1.Grunnleggende forutsetninger for akkreditering

Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:

a)Reglement og styringsordning
b)Klagenemnd
c)Læringsmiljøutvalg
d)Utdanningsplan
e)Vitnemål og Diploma Supplement
f)Kvalitetssikringssystem.

Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner fra Kunnskapsdepartementet skal være oppfylt.

Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.

For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene.

§ 7-2.Plan for studiet

Studiet skal ha et dekkende navn.

Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Følgende forhold skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås:

a)studiets innhold og oppbygning
b)arbeids- og undervisningsformer
c)eksamensordninger og andre vurderingsformer.

Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.

Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset nivå, omfang og egenart for studiet.

Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering. Disse ordningene skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.

Institusjonen skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.

§ 7-3.Fagmiljø tilknyttet studiet

Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.

Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet.

Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. For de ulike sykluser gjelder i tillegg:

a)For første syklus skal minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet være ansatte med førstestillingskompetanse.
b)For andre syklus skal minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse.
c)For tredje syklus fremgår kravene av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 tredje ledd.

Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For de ulike sykluser gjelder i tillegg:

a)For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå.
b)For andre syklus skal fagmiljøet ha dokumentere resultater på høyt nivå.
c)For tredje syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde.

For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.

§ 7-4.Utfyllende bestemmelser for akkreditering av studium eller deler av studium som inngår i en fellesgrad

Det skal fremgå tydelig hvilke deler av studiet de ulike samarbeidende institusjonene har ansvaret for.

Det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av studiet som helhet.

Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for studiet.

Deler som tilbys av institusjoner underlagt lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, skal tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.

§ 7-5.Særskilte bestemmelser for institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Det skal foreligge et reglement for deltakelsen i programmet. Deltakelsen i programmet, roller og ansvar for deltakende institusjon, skal være klart beskrevet.

Institusjonens og stipendiatenes rettigheter og plikter skal være klart beskrevet i særskilt avtaleformular.

Fagmiljøets størrelse og kompetanse skal være tilpasset den undervisning og veiledning og det utviklingsarbeid som må utføres for å sikre og videreutvikle den kunstneriske kvaliteten i programmet.

Institusjonen skal drive aktiv og relevant kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god bredde på høyt internasjonalt nivå knyttet til deltakelsen i programmet.

Institusjonen skal vise hvordan stipendiatenes deltakelse i programmet integreres i eget fagmiljø og fagutvikling.

Institusjonen skal delta aktivt i den obligatoriske fellesdelen av programmet.

Institusjonen skal kunne tilby sine stipendiater nødvendige obligatoriske og valgfrie kurs innenfor sin egen spesialisering.

Kapittel 8. Tilsyn med eksisterende virksomhet

§ 8-1.Grunnlaget for NOKUTs tilsyn med eksisterende virksomhet

NOKUT kan på fritt grunnlag iverksette tilsyn med all virksomhet i norsk høyere utdanning. Tilsynet skjer på grunnlag av kvalitetskravene uttrykt i standarder og kriterier for hhv. institusjon og studier i kapitlene 3 til 7 i forskriften, og § 3-3 i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt gjennomføringsevne og dokumenterte resultater.

§ 8-2.Tilsynets innhold

Institusjonene plikter å legge forholdene til rette for NOKUT slik at NOKUT kan gjennomføre nødvendig tilsyn. Gjennomføring av tilsynet avgjøres av NOKUT etter en konkret vurdering av forholdene nevnt i § 8-1. NOKUT kan gi institusjonen frist for å rette opp mangelfulle forhold.

Kapittel 9. Sluttbestemmelser

§ 9-1.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. januar 2011 nr. 297 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Søknader om akkreditering og revidering av akkrediteringer som er påbegynt i NOKUT før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift. Studier og institusjoner som allerede er akkreditert når forskriften trer i kraft, har frist til 31. desember 2013 med å innfri kravene i forskriften.

Merknader til paragrafene

Til § 1-1 Virkeområde

NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres studietilbud tilfredsstiller standarder og kriterier som er uttrykt i lov og forskrift.

Til § 1-2 Søknad om akkreditering

Bestemmelsen skal bidra til å sikre effektiv fremdrift i søknadsbehandlingen og likeverdige vurderinger.

Både administrativ og sakkyndig vurdering kan utløse karantene på grunnlag av forhold ved institusjonen.

Til § 1-3 Informasjonsplikt

Ved søknad om akkreditering vil det fremgå av veiledninger hvilke opplysninger som skal fremlegges. Ved annet tilsyn vil NOKUT etterspørre nødvendig informasjon.

Det er bare institusjoner og studier akkreditert av NOKUT som inngår i NOKUTs database. Institusjonene må melde fra om endring av navn på studier eller institusjon, lokalisering av akkrediterte studietilbud, nedleggelser av studier mv. Ut over dette har institusjonene ingen rapporteringsplikt til NOKUT.

Til § 2-3 til § 2-6

Krav til sakkyndig kompetanse omfatter både formell kompetanse og yrkeserfaring.

Første syklus tilsvarer bachelorgradsnivå, andre syklus tilsvarer mastergradsnivå og tredje syklus tilsvarer ph.d-nivå.

Til § 2-4 Sakkyndiges kompetanse ved akkreditering av studier i tredje syklus og revidering av akkrediterte studier i alle sykluser

Kravene til de sakkyndiges kompetanse gjelder alle revideringer, uavhengig av nivået på studiet som revideres.

Til § 3-3 Krav til forskning og faglig- eller kunstnerisk utviklingsarbeid

Dersom det ikke finnes sammenliknbare høyskoler, kan høyskolemiljøer brukes som sammenlikningsgrunnlag.

Til § 3-4 Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Det er ikke krav om bredde i en institusjons fagområde(r) for å kunne akkrediteres som høyskole.

Til kapittel 6 Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring av utdanningen

Institusjonene skal kontinuerlig og systematisk arbeide for å sikre og forbedre kvaliteten i utdanningen. Det interne systemet for kvalitetssikring av utdanningen skal frambringe kunnskap institusjonen trenger i sikringen og utviklingen av utdanningene som tilbys. Kvalitetssikringen skal omfatte alle studietilbud som en institusjon gir, alle deler av studiet og alle formidlingsformer. Gjennom faste rutiner og prosesser i en årlig syklus frembringes, vurderes og anvendes informasjon om det enkelte studium, og om institusjonens utdanningsvirksomhet generelt.

Institusjonens system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten er institusjonens eiendom. Det er derfor institusjonen selv som ut fra egen størrelse, faglig profil og andre lokale behov bestemmer hvordan det skal utformes. Det samme gjelder for den dokumentasjonen som systemet frembringer.

Til kapittel 7 Akkreditering av studier

Kriteriene i dette kapittelet gjelder uavhengig av hvordan studiet er tilrettelagt (på campus, desentralisert, som fjernundervisning osv.). «Studier/studietilbud» og «student» benyttes som felles terminologi for alle nivåer og typer studier omfattet av forskriften.

Institusjoner kan ikke opprette nye fag eller emner i et akkreditert studium uten selvakkrediteringsfullmakt på det aktuelle nivået, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3. Dette betyr at endringer i et akkreditert studium må gjøres innenfor fagene eller emnene som allerede er akkreditert. NOKUT gjør oppmerksom på at det å tilby et akkreditert stedbasert studium som nettstudium, krever ny søknad om akkreditering. Det samme gjelder dersom institusjonen ønsker å forandre eller utvide hjemmelsgrunnlaget for en mastergradsutdanning.

Til § 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering

Oversikten i denne paragrafen er gitt for å gjøre det tydelig og forutsigbart hvilke bestemmelser i universitets- og høyskoleloven NOKUT fører tilsyn med. NOKUT forutsetter at disse bestemmelsene er oppfylt ved enhver institusjon til enhver tid.

En tilfredsstillende praksisavtale må inneholde bestemmelser om eksterne praksisveilederes kompetanse og kapasitet, regulere tiltak for oppfølging av studentene og vise institusjonens ansvar og retningslinjer for kvalitetssikring.

Til § 7-2 Plan for studiet

-§ 7-2 annet og tredje ledd: Læringsutbyttebeskrivelser for de enkelte fag/emner i studiet skal til sammen gi det totale læringsutbyttet som er formulert for studiet. «Totalt læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse» er hentet direkte fra Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Ved å ta begrepet inn i studietilsynsforskriften klargjøres det at læringsutbytte for alle studier skal beskrives på denne måten. At det bare kan beskrives ett totalt læringsutbytte for studiet, innebærer samtidig at eventuelle spesialiseringer må føre til det samme læringsutbyttet. Læringsutbyttet for studier med profesjonskrav, for eksempel studier med rammeplaner, må oppfylle både profesjonskravene og kravene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Studiets arbeidsomfang skal være mellom 1500 og 1800 timer per år for heltidsstudier, i tråd med ECTS.

-§ 7-2 femte ledd: Bestemmelsen stiller krav til tydelig sammenheng mellom studiet og FoU, i tråd med universitets- og høyskolelovens krav om at høyere utdanning skal være basert på FoU. Det er «studiet» som er nøkkelordet i denne bestemmelsen, altså hvordan FoU blir brukt i studiet.
-§ 7-2 sjette ledd: Det skal finnes ordninger for både internasjonalisering og studentutveksling, det vil si at begge kravene må være oppfylt. Ordningene må dokumenteres i form av juridisk bindende avtaler.

Til § 7-3 Fagmiljø tilknyttet studiet

-§ 7-3 første ledd: Med fagmiljø menes de personene som gir regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og gjennomføring av studiet. Fagmiljøet angis i årsverk.
-§ 7-3 tredje ledd: Med hovedstilling menes at institusjonen er hovedarbeidsgiver for den ansatte. Med førstestillingskompetanse menes stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, post.doc., dosent og professor. Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med annen faglig basis.

Statistikk om vitenskapelig publisering i offentlige databaser inngår i vurderingen av fagmiljøets resultater for alle sykluser. Faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid som det ikke finnes nasjonal statistikk for, må dokumenteres på annen måte.

-§ 7-3 fjerde ledd: Dersom fagmiljøet ved nye institusjoner under loven ikke har dokumenterbare vitenskapelige resultater, kan det fremlegges resultater tilknyttet de ansatte i fagmiljøet.

Til § 8-1 Grunnlaget for NOKUTs tilsyn med eksisterende virksomhet

Eksempler på gjennomføringsevne og dokumenterte resultater er opptak av studenter, kandidatproduksjon/gjennomstrømming, oppnåelse av læringsutbytte, FoU-basert utdanning med mer.

Til § 8-2 Tilsynets innhold

Det er NOKUT som igangsetter alt tilsyn med eksisterende utdanning, og som avgjør formen på tilsynet.