Forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften)

DatoFOR-2013-03-04-252
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse04.03.2013
Sist endretFOR-2016-03-29-325
EndrerFOR-2005-05-24-461
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§4-10, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-1999-12-10-1265 FOR-1999-12-10-1273, FOR-2001-04-06-321,
Kunngjort08.03.2013   kl. 14.40
KorttittelSertifiseringsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 4. mars 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd, jf. § 4-1, § 4-10 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321,
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273. Delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66p (forordning (EU) nr. 748/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 7/2013, forordning (EU) nr. 69/2014, forordning (EU) 2015/1039 og forordning (EU) 2016/5).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 juli 2013 nr. 922, 29 sep 2014 nr. 1297, 4 nov 2015 nr. 1279, 29 mars 2016 nr. 325.

§ 1.Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66p (forordning (EU) nr. 748/2012) av 3. august 2012 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver som endret ved

a)forordning (EU) nr. 7/2013,
b)forordning (EU) nr. 69/2014,
c)forordning (EU) 2015/1039,
d)forordning (EU) 2016/5,

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 18 juli 2013 nr. 922, 29 sep 2014 nr. 1297, 4 nov 2015 nr. 1279, 29 mars 2016 nr. 325.
§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder innenfor norsk område, herunder på Svalbard. Forskriften gjelder likevel ikke på Svalbard som EØS-rett, jf. Protokoll 40 til EØS-avtalen.

§ 3.Kompetent myndighet

Luftfartstilsynet er kompetent myndighet etter forordning (EU) nr. 748/2012.

§ 4.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i § 1 kan overtredelsesgebyr ilegges jf. luftfartsloven § 13a-5.

0Tilføyd ved forskrift 4 nov 2015 nr. 1279.
§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrift

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. mai 2005 nr. 461 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

0Endret ved forskrift 4 nov 2015 nr. 1279 (tidligere § 4).

Forordninger i pdf

For å lese forordning (EU) nr. 748/2012, trykk her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) nr. 7/2013 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) nr. 7/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 69/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/1039 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2016/5, se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

0Endret ved forskrifter 18 juli 2013 nr. 922, 29 sep 2014 nr. 1297, 4 nov 2015 nr. 1279, 29 mars 2016 nr. 325.