Forskrift om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll

DatoFOR-2013-03-08-258
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse08.03.2013
Sist endretFOR-2016-12-09-1540 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1983-12-23-1839
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§24-5, LOV-2005-06-17-67-§5-13
Kunngjort12.03.2013   kl. 14.20
Rettet05.04.2013 (§ 1)
KorttittelForskrift om skatte- og avgiftskontroll

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 8. mars 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5 første ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 juli 2013 nr. 819, 15 des 2015 nr. 1635, 9 des 2016 nr. 1540 (bl.a. hjemmel).
Rettelser: 05.04.2013 (§ 1).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften skal gjelde når Skattedirektoratet, skattekontoret, eller skatteoppkreveren foretar kontroll som nevnt i folketrygdloven § 24-4 og skattebetalingsloven § 5-13. Forskriften gjelder også når annen offentlig myndighet har fått fullmakt til å foreta kontroll etter bestemmelsene nevnt i første punktum.

For skatteoppkreverne er myndighet til å kopiere elektronisk arkiv begrenset til de skatteoppkreverne Skattedirektoratet godkjenner.

0Endret ved forskrifter 1 juli 2013 nr. 819, 15 des 2015 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1540 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Legitimasjon

Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal de som deltar i kontrollen vise legitimasjon overfor den opplysningspliktige.

§ 3.Informasjon om plikter og rettigheter

Den opplysningspliktige skal orienteres om sin opplysningsplikt, plikt til å medvirke til kontroll, samt sin rett til å påklage pålegg om å medvirke ved undersøkelsen.

§ 4.Kopiering av elektronisk informasjon

Når kontrollmyndighetene kopierer skal det benyttes teknikker og programvare som sikrer dataenes konfidensialitet og integritet.

Kopiering av elektronisk arkiv skal fortrinnsvis skje hos opplysningspliktige, men kan skje i lokaler som kontrollmyndighetene disponerer dersom opplysningspliktige samtykker.

Deler den opplysningspliktige elektronisk arkiv med andre, og arkivet er innrettet slik at kontrollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille mellom hvilke opplysninger som gjelder den opplysningspliktige (sammenblandet arkiv), kan hele arkivet kopieres.

Dersom opplysningspliktige samtykker, kan utstyr som inneholder elektronisk arkiv tas bort fra den opplysningspliktiges lokaler i forbindelse med kopieringen. Det skal nedtegnes hvilket utstyr som tas med og når og hvordan tilbakelevering skal skje. Opplysningspliktig og kontrollmyndighetene skal undertegne dokumentet.

§ 5.Tilgang til elektronisk arkiv

Tilgangen til kopier som kontrollmyndighetene har tatt av elektroniske arkiv skal lukkes senest når endelig rapport om kontroll er ferdigstilt. Når tilgangen er lukket, skal kontrollmyndighetene ikke kjøre søk eller foreta annen gjennomgang av kopien av det elektroniske arkivet.

Tilgangen til elektroniske arkiv kan åpnes igjen for å bekrefte eller avkrefte opplysninger fra opplysningspliktige, for å verifisere tidligere uttrukne data eller hvis saksbehandlingen viser at det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Ved gjenåpning skal opplysningspliktige underrettes.

§ 6.Klage over pålegg

Påklages pålegg om gjennomsyn av virksomhetens arkiv, skal pålegget etterkommes selv om klagen ikke er avgjort.

Påklages pålegg om utlevering av papirdokumenter, elektronisk lagrede opplysninger, programmer eller programsystemer skal papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen forsegles.

Det er kontrollmyndighetene som beslutter om det er papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen som skal forsegles. Denne beslutningen kan ikke påklages.

Forseglet materiale skal deponeres hos kontrollmyndighetene til klagen er avgjort.

Gis klageren medhold, skal det forseglede materialet overleveres klageren dersom det tilhører klageren. Dersom forseglet materiale er lagret på lagringsmedium som tilhører kontrollmyndighetene, skal opplysningspliktiges data slettes som beskrevet i § 9. Dersom det ikke vil føre til nevneverdig forsinkelse, skal den opplysningspliktige gis anledning til å være til stede når forseglingen brytes.

Gis klageren ikke medhold, skal klageren underrettes.

§ 7.Rapport

Den som leder kontrollen har ansvaret for at det blir utarbeidet rapport. Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal rapporten inneholde:

1.opplysninger om når kontrollen fant sted, formålet og lovhjemmel for kontrollen,
2.opplysninger om varsel til den opplysningspliktige,
3.hvem som var til stede ved kontrollen og hvem som var den skatte- og avgiftspliktiges kontaktperson,
4.oversikt over dokumenter, datalagringsmedium mv. som ble utlevert til myndighetene ved kontrollen,
5.oversikt over de faktiske forhold av betydning for kontrollen, med oppdeling på henholdsvis faktiske opplysninger vedrørende den opplysningspliktige som kontrollen ble avholdt hos og opplysninger vedrørende andre opplysningspliktige,
6.opplysninger om andre særlige forhold.

Ved andre kontrollundersøkelser tilpasses kravet til dokumentasjon den kontrollen som er foretatt.

Rapport etter første ledd skal sendes den opplysningspliktige, med unntak av eventuelle opplysninger vedrørende andre opplysningspliktige.

§ 8.Tilbakelevering

Papirdokumenter skal tilbakeleveres så snart som mulig, eventuelt etter at det er tatt kopier av dokumenter som antas å få betydning for kontrollen. Dersom det er behov for å beholde originaldokumenter utover rimelig tid, kan den opplysningspliktige kreve å få en kopi av dokumentene.

Utlånte elektroniske lagringsmedier skal tilbakeleveres så snart det ikke lenger er behov for dem av hensyn til kontrollen.

§ 9.Sletting av elektronisk kopiert arkiv

Sletting skal skje på en slik måte at en rekonstruksjon av dataene ikke er praktisk mulig. En representant for virksomheten kan kreve å være tilstede ved slettingen.

Kopier av elektroniske arkiv skal senest slettes når saken er endelig avgjort. Saken ansees som endelig avgjort når frist for endring og søksmålsfristen er utløpt, eller når det foreligger rettskraftig dom, og kravet er betalt.

Ved kopiering av elektronisk arkiv hvor disse er innrettet slik at kontrollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille hvilke opplysninger som gjelder hvilke opplysningspliktige (sammenblandet arkiv), skal hele arkivet senest slettes når sakene er endelig avgjort.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 23. desember 1983 nr. 1839 om bokettersyn m.v.