Forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater

DatoFOR-2013-03-11-269
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse11.03.2013
Sist endretFOR-2014-07-25-993
EndrerFOR-1999-08-13-1074, FOR-2002-10-18-1180
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort15.03.2013   kl. 14.50
Rettet13.08.2014 (Forordningsdelen)
KorttittelForskrift om betingelser ved import av melkeprodukter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 11. mars 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12, § 15, § 16 og § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 605/2010 endret ved forordning (EU) nr. 914/2011, forordning (EU) nr. 957/2012, forordning (EU) nr. 300/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013 og forordning (EU) nr. 209/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 mai 2013 nr. 486, 25 juli 2014 nr. 993.
Rettelser: 13.08.2014 (Forordningsdelen).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring i Norge av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelse, går alltid forordningens bestemmelser foran.

§ 2.Forordning (EU) nr. 605/2010

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I (forordning (EU) nr. 605/2010 som endret ved

forordning (EU) nr. 914/2011

forordning (EU) nr. 957/2012

forordning (EU) nr. 300/2013

forordning (EU) nr. 519/2013

forordning (EU) nr. 556/2013

forordning (EU) nr. 209/2014

om dyre- og folkehelsemessige betingelser og utstedelse av veterinærsertifikater for import til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter til humant konsum) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 16 mai 2013 nr. 486, 25 juli 2014 nr. 993.
§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig gjøres følgende endringer i forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum: - - -

Samtidig gjøres følgende endringer i forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjestater det kan importeres snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter: - - -

Forordninger

For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Konsolidert forordning (EU) nr. 605/2010

Nedenfor inntas til informasjon PDF av dansk konsolidert versjon av grunnrettsakten, forordning (EU) nr. 605/2010. At versjonen er konsolidert innebærer at endringene av grunnrettsakten er innarbeidet. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) nr. 914/2011, forordning (EU) nr. 957/2012, forordning (EU) nr. 300/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013 og forordning (EU) nr. 209/2014.

For å lese konsolidert forordning (EU) nr. 605/2010 på dansk se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 16 mai 2013 nr. 486, 25 juli 2014 nr. 993.