Forskrift om endring i forskrift om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsforskriften)

DatoFOR-2013-03-20-323
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 5
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
EndrerFOR-2011-03-28-337
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-01-05-1-§19
Kunngjort02.04.2013   kl. 13.30
Rettet05.04.2013 (siste ledetekst til § 51)
KorttittelEndr. i vaktvirksomhetsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. mars 2013 med hjemmel i lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 19.

I

I forskrift 28. mars 2011 nr. 337 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 7 nytt tredje ledd skal lyde:

Politidirektoratet nedsetter en faggruppe og utpeker faggruppens leder. Faggruppen skal gi råd til politiet, ajourføre læreplaner og pensum, utarbeide eksamensoppgaver og avgjøre klager over eksamen. 

§ 8 nytt tredje ledd skal lyde:

Ordensvakter kan gjennomføre begrenset teoretisk grunnkurs til bruk i egenvakthold etter særlig læreplan fastsatt av Politidirektoratet. Begrenset teoretisk grunnkurs oppfyller ikke kravet til teoretisk opplæring for vekterutdanningens grunndel. 

§ 9 annet ledd skal lyde:

Ordensvakter kan gjennomføre begrenset praksisopplæring til bruk i egenvakthold etter særlig læreplan fastsatt av Politidirektoratet. Begrenset praksisopplæring oppfyller ikke kravet til praksisopplæring for vekterutdanningens grunndel. 

§ 10 annet ledd og nytt tredje ledd skal lyde:

Vekterutdanningens grunndel avsluttes med en eksamen som skal omfatte teoretiske og praktiske oppgaver og være avlagt innen 6 måneder etter at utdanningen ble påbegynt. Politidirektoratet bestemmer hvordan eksamen skal avlegges og dokumenteres. Eksamen skal være bestått før det kan utføres ansvarlig vakttjeneste.

Klage over eksamensresultat fremsettes til Politidirektoratet innen 3 uker. Klagen behandles og avgjøres av minst to av faggruppens medlemmer. 

§ 12 første ledd skal lyde:

Utførelse av verditransporttjeneste og ledsagertjeneste krever tilleggsopplæring. Tilleggsopplæringen skal følge læreplan fastsatt av Politidirektoratet og regodkjennes ved avlagt og bestått regodkjenningsprøve hvert fjerde år. Eksamen for grunndelen skal være bestått før tilleggsopplæring påbegynnes. 

§ 18 første ledd første setning skal lyde:

Instruktører i vekterfag skal ha instruktøropplæring og oppdatert faglig kompetanse, ha fagbrev som vekter fra videregående skole eller minst fire års relevant erfaring som vekter og være ansatt som vekter eller instruktør i virksomhet med tillatelse etter vaktvirksomhetsloven. 

§ 18 annet ledd skal lyde:

Praksisinstruktører skal ha minst fire års relevant erfaring som vekter og være ansatt som vekter eller instruktør i virksomhet med tillatelse etter vaktvirksomhetsloven. 

I § 51 første ledd gjøres følgende endringer: 

Bokstavene a, d, e og f oppheves. 

Bokstav b blir bokstav a, og skal lyde:

For vektere som har vekterutdanning fra før § 7 til § 15 trådte i kraft gjelder bare krav om regodkjenning etter § 11 og § 12. 

Bokstav b skal lyde:

For ordensvakter som har ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før § 7 til § 15 trådte i kraft gjelder bare krav om regodkjenning etter § 11. 

Bokstav c skal lyde:

Ordensvakter skal ha gjennomført utdanningskravene i § 8 til § 10 innen seks måneder etter ikrafttredelsen. For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er fristen seks måneder etter at godkjenningen utløper. 

Bokstav g blir bokstav d.

II

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft når departementet bestemmer.