Forskrift om vin (vinforskriften)

DatoFOR-2013-03-21-370
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 5
Ikrafttredelse15.04.2013
Sist endretFOR-2016-12-13-1576
EndrerFOR-2006-10-11-1147
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§30, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort18.04.2013   kl. 13.35
Rettet20.03.2015 (fastsettelsesdato for endringsforskrift nr. 178)
KorttittelVinforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. mars 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 10 annet ledd, § 14 tredje ledd, § 15 og § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 8 (forordning (EU) nr. 1308/2013), nr. 9 (forordning (EF) nr. 436/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 314/2012 og forordning (EU) nr. 144/2013), nr. 10 (forordning (EF) nr. 606/2009 som endret ved forordning (EF) nr. 1166/2009, forordning (EU) nr. 53/2011, forordning (EU) nr. 314/2012, forordning (EU) nr. 144/2013, forordning (EU) nr. 1251/2013, forordning (EU) nr. 347/2014, forordning (EU) 2015/596, forordning (EU) 2015/1576 og forordning (EU) 2016/765), nr. 11 (forordning (EF) nr. 607/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 401/2010, forordning (EU) nr. 538/2011, forordning (EU) nr. 670/2011, forordning (EU) nr. 579/2012, forordning (EU) nr. 1185/2012, forordning (EU) nr. 519/2013 og forordning (EU) nr. 753/2013), nr. 12 (forordning (EU) nr. 1022/2010), nr. 13 (forordning (EU) nr. 172/2013) og nr. 14 (forordning (EU) nr. 1271/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2013 nr. 649, 8 nov 2013 nr. 1304, 20 mai 2014 nr. 662, 17 sep 2014 nr. 1294, 3 mars 2015 nr. 178, 5 mai 2015 nr. 460, 19 feb 2016 nr. 190, 31 mars 2016 nr. 345, 13 des 2016 nr. 1576.
Rettelser: 05.06.2014 (Forordning (EF) 436/2009 artiklene 21, 24, 29 og 31), 20.03.2015 (fastsettelsesdato for endringsforskrift nr. 178).

Kapitteloversikt:

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder omsetning innen EØS av vin med opprinnelse i EØS, jf. protokoll 47 til EØS-avtalen. Vin med opprinnelse i tredjeland er ikke omfattet av forskriften, jf. protokoll 47 til EØS-avtalen.

§ 2.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1308/2013 mv.

EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 8 (forordning (EU) nr. 1308/2013) om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av protokoll 47, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 13 (forordning (EU) nr. 172/2013) om fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser fra registeret som er omtalt i forordning (EF) nr. 1234/2007 gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av protokoll 47, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 14 juni 2013 nr. 649 (i kraft 15 juni 2013), 8 nov 2013 nr. 1304 (i kraft 9 nov 2013), 19 feb 2016 nr. 190.
§ 3.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 436/2009

EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 9 (forordning (EF) nr. 436/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 314/2012 (som korrigert i OJ L 319, 16.11.2012, p. 10) og forordning (EU) nr. 144/2013) om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til vingårdsregisteret, obligatoriske oppgaver og innsamling av opplysninger til overvåking av vinmarkedet, følgedokumenter ved forsendelser av vinprodukter og om registre som skal føres i vinsektoren gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av protokoll 47, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 8 nov 2013 nr. 1304 (i kraft 9 nov 2013), 20 mai 2014 nr. 662.
§ 4.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 606/2009

EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 10 (forordning (EF) nr. 606/2009 som endret ved forordning (EF) nr. 1166/2009, forordning (EU) nr. 53/2011, forordning (EU) nr. 314/2012, forordning (EU) nr. 144/2013, forordning (EU) nr. 1251/2013, forordning (EU) nr. 347/2014, forordning (EU) 2015/596, forordning (EU) 2015/1576 og forordning (EU) 2016/765) om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategoriene av vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av protokoll 47, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 8 nov 2013 nr. 1304 (i kraft 9 nov 2013), 20 mai 2014 nr. 662, 3 mars 2015 nr. 178, 31 mars 2016 nr. 345, 13 des 2016 nr. 1576.
§ 5.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 607/2009

EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 11 (forordning (EF) nr. 607/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 401/2010, forordning (EU) nr. 538/2011, forordning (EU) nr. 670/2011, forordning (EU) nr. 579/2012, forordning (EU) nr. 1185/2012, forordning (EU) nr. 519/2013 og forordning (EU) nr. 753/2013) om fastsettelse av regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking og presentasjon av visse vinprodukter gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av protokoll 47, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 8 nov 2013 nr. 1304 (i kraft 9 nov 2013), 17 sep 2014 nr. 1294, 5 mai 2015 nr. 460.
§ 6.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1022/2010 og forordning (EU) nr. 1271/2014

EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 12 (forordning (EU) nr. 1022/2010) om tillatelse til en økning i grensene for beriking av vin produsert av druer høstet i 2010 i visse vindyrkingssoner gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av protokoll 47, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 14 (forordning (EU) nr. 1271/2014) om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2014 av visse vindruesorter i visse vindyrkingsområder eller deler av slike områder gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av protokoll 47, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 31 mars 2016 nr. 345.
§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 8.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. april 2013. Samtidig oppheves forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin.