Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond

DatoFOR-2013-03-22-330
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-05-19-706
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4
Kunngjort05.04.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om krav til datasystemer

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 22. mars 2013 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4 nr. 1, 2 og 3.

§ 1.Systemkrav
(1) Medlemmer av Bankenes sikringsfond skal ha systemer som til enhver tid kan:
a)produsere elektronisk lesbare saldolister som viser enhver kundes bokførte brutto- og nettoposisjon på administrasjonstidspunktet innen utløpet av første virkedag etter dato for offentlig administrasjon,
b)produsere elektronisk lesbare saldolister som viser enhver kundes bokførte brutto- og nettoposisjon på administrasjonstidspunktet oppdatert med transaksjoner som var utført før banken ble satt under offentlig administrasjon, men som ikke var bokført på administrasjonstidspunktet, senest innen fire virkedager,
c)produsere elektronisk lesbare utbetalingslister, jf. § 4, som leveres senest innen fire virkedager etter tidspunktet for offentlig administrasjon,
d)produsere elektronisk lesbare transaksjonslister som leveres innen fire virkedager etter administrasjonspunktet. Transaksjonslistene skal spesifisere forskjellen mellom listene etter bokstav a) og bokstav b),
e)vise en reskontro over hvilke krav som er dekket ved utbetaling av midler skaffet til veie fra Bankenes sikringsfond og markere at sikringsfondet har trådt inn i den opprinnelige innskyters krav mot banken, og
f)avslutte renteberegning for innlån og sikre fortsatt renteberegning av utlån.
(2) Kravene nevnt i § 1 gjelder også etter at det er fattet vedtak om offentlig administrasjon jf. lov 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven) § 4-5 første ledd, eventuelt iverksatt tilsvarende tiltak i annen stat.
§ 2.Struktur
(1) Saldolister nevnt i § 1 bokstav a–c skal struktureres alfabetisk gruppert som følger:
a)fil med alle kunder definert som ikke-finansielle foretak (sektorkoden 11100 t.o.m. sektorkoden 25000)
b)fil med alle kunder definert som norske kredittinstitusjoner (sektorkoden 31000 t.o.m. sektorkoden 57000)
c)fil med alle kunder definert som Stats- og trygdeforvaltningen, kommuneforvaltningen, ideelle organisasjoner, personlig næringsdrivende samt borettslag o.l. (sektorkoden 61000 t.o.m. sektorkoden 83000)
d)fil med alle kunder definert som lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (sektorkoden 85000)
e)fil med alle kunder definert som ufordelt (sektorkoden 08000) og utenlandske sektorer i alt (sektorkoden 90000).
§ 3.Saldolister
(1) Saldolister nevnt i § 1 bokstav a–c skal minimum inneholde:
a)sektorkode
b)kundenummer (personnummer, organisasjonsnummer, D-nummer mv.)
c)navn
d)adresse (felt 1)
e)adresse (felt 2)
f)postnummer
g)poststed
h)land
i)kontonummer (alle kontonummer skal spesifiseres per kunde og valutakontoer skal inkluderes)
j)kontotype
k)valutakode slik som spesifisert i ISO 4217
l)eierandel
m)debetsaldo
n)debetrenter
o)debetsaldo inkludert renter
p)kreditsaldo
q)kreditrenter
r)kreditsaldo inkludert renter
s)restanse
t)aktuell for motregning (J/N)
u)kreditsaldo til utbetaling ≤ 2 millioner. Beløpet vises på egen sumlinje per kunde
v)kontoer med disposisjonsbegrensning (J/N)
w)kreditsaldo til umiddelbar utbetaling. Beløpet vises på egen sumlinje per kunde.
(2) Alle beløp skal angis i den valuta innskuddet lyder på.
(3) Kontoer som er, eller antas å være, bundet eller beheftet (ikke kan utbetales direkte til kunden) skal markeres særskilt.

Eksempler på slike kontoer (ikke uttømmende):

a)skattetrekkskontoer
b)depositumskontoer for husleie eller lignende
c)pantsatte kontoer
d)kontoer der det er tatt arrest eller begjært utlegg
e)kontoer der banken påstår motregningsrett
f)kontoer for «Boligsparing For Ungdom»
g)kontoer tilhørende kunder med avkastningsgaranterte innskudd
h)kontoer tilhørende kunder med indekserte innskuddsprodukter
i)kontoer tilhørende kunder med øvrige begrensninger på uttak.
§ 4.Utbetalingslister
(1) Utbetalingslister som nevnt i § 1 første ledd bokstav c skal minimum inneholde følgende:
a)sektorkode
b)kundenummer (personnummer, organisasjonsnummer, D-nummer mv.)
c)navn
d)adresse (felt 1)
e)adresse (felt 2)
f)postnummer
g)poststed
h)land
i)valutakode slik som spesifisert i ISO 4217
j)debetsaldo
k)debetrenter
l)debetsaldo inkludert renter
m)kreditsaldo
n)kreditrenter
o)kreditsaldo inkludert renter
p)restanse
q)aktuell for motregning (J/N)
r)kreditsaldo til utbetaling ≤ NOK 2 000 000. Kreditsaldo til utbetaling som gjelder kunder i filialer av norske banker i utlandet ≤ € 100 000
s)beløp med disposisjonsbegrensning (J/N), jf. § 3 tredje ledd
t)kreditsaldo til umiddelbar utbetaling.
(2) Kunder eller kontoer som krever særskilt behandling, eller hvor tilgodehavende ikke automatisk og umiddelbart lar seg kalkulere, skal markeres særskilt jf. § 3 tredje ledd bokstav a–i.
§ 5.Datafiler
(1) Datafiler som oversendes Bankenes Sikringsfond skal
a)ikke inneholde formler
b)oversendes i excel-format eller som en kommaseparert tekstfil hvor hvert enkelt informasjonselement fremkommer i et unikt felt
c)være beskyttet av en krypteringsløsning godkjent av Bankenes sikringsfond dersom filene oversendes elektronisk.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013. Fra samme tid opphører forskrift 19. mai 2010 nr. 706 om krav til innretning av datasystemer for medlemmer av Bankenes sikringsfond.