Forskrift om stønad til deltakere i forsøk med utvidet avklaring og oppfølging som tiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten

DatoFOR-2013-04-03-350
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2013 hefte 5
Ikrafttredelse03.04.2013
Sist endretFOR-2013-11-20-1340 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§13
Kunngjort12.04.2013   kl. 15.30
KorttittelForskrift om stønad til deltakere i forsøk

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 3. april 2013 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 13.
Endringer: Endret ved forskrift 20 nov 2013 nr. 1340.

§ 1.Personer som deltar i forsøksordning med utvidet avklaring og oppfølging som tiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten, Stortingsvedtak om statsbudsjettet for 2012, jf. Prop.1 S (2011-2012) og retningslinjer gitt av Arbeidsdepartementet, kan motta stønader etter forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv., under deltakelse i forsøket, på de vilkår som følger av forskriften.
0Endret ved forskrift 20 nov 2013 nr. 1340 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Deltakere som har lønn eller andre ytelser som følge av deltakelse i annet arbeidsrettet tiltak, kan ikke motta stønader etter § 1.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.