Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

DatoFOR-2013-04-05-959
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse05.04.2013
Sist endretFOR-2013-08-09-967
EndrerFOR-2009-09-25-1222
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§15a
Kunngjort13.08.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. april 2013 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 15a. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 9 aug 2013 nr. 967.

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften skal bidra til at et hvert organ for stat eller kommune, jf. forvaltningsloven § 1 første punktum, tar i bruk tekniske-, semantiske- og organisatoriske IT-standarder som legger til rette for og fremmer elektronisk samhandling med og i forvaltningen.

§ 2.Begreper

I forskriften menes med

a)standard: normative krav, spesifikasjoner, retningslinjer eller veiledninger
b)forvaltningsstandard: standard gitt av en relevant myndighet om at gitt standard skal legges til grunn for hele eller større deler av forvaltningen
c)teknisk standard: standarder for hvordan IKT-systemer skal være utformet med brukergrensesnitt og grensesnitt mot andre IKT-systemer
d)semantisk standard (menings- eller fortolkningsstandard): standard som fastsetter den nærmere betydningen av data
e)organisatorisk standard: standard som fastsetter organisatoriske, rollemessige, prosessuelle eller avtalemessige forhold mellom samhandlende parter.
§ 3.Standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet er et rådgivende organ for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og består av representanter fra statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Standardiseringsrådet har en rolle som tilrettelegger og pådriver for systematisk bruk av IT-standarder mellom og i forvaltningen. Standardiseringsrådet skal gi anbefaling til Difi om hvilke IT-standarder som bør legges til grunn i forvaltningen. Standardiseringsrådet skal primært beskjeftige seg med standarder som har relevans for en stor bredde av offentlige aktører.

Forslag til standarder skal publiseres på internettsiden til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og skal være tilgjengelig på www.standard.difi.no.

§ 4.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter på offentlige nettsider

Ferdigstilte tekstdokumenter som skal gjøres tilgjengelige på offentlige internettsider, skal utformes i HyperText Markup Language, HTML 4.01/Extensible HyperText Markup Language, XHTML 1.0.

Er det behov for å ivareta formatering, kan slike dokumenter utformes i Portable Document Format (PDF), versjon PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005), PDF 1.4, PDF 1.5, PDF 1.6 eller PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008).

Tekstdokumentene kan i tillegg gjøres tilgjengelige i andre formater.

§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post

Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).

Forvaltningsorganer skal kunne ta i mot vanlige dokumentformater som for eksempel Open Document Format (ODF) og Office Open XML (OOXML).

§ 6.Obligatoriske standarder for multimediainnhold på offentlige nettsider

Video som skal gjøres tilgjengelige på offentlige internettsider, skal utformes i minst en av følgende standarder:

a)videosporet kodet i Theora 1.0 (Xiph.org 2008) og lydsporet i Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003)
b)Videosporet kodet i H.264 (ISO/IEC 14496-10:2009) og lydsporet i AAC (ISO/IEC 13818-7:2003) innkapslet i MP4 (ISO/IEC 14496-14:2003).

Lyd med tapsbasert komprimering som skal gjøres tilgjengelig på offentlige internettsider, skal utformes i minst en av følgende standarder:

a)Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003)
b)MP3 (ISO 11172-3) uten innkapsling.

Lyd med tapsfri komprimering som skal gjøres tilgjengelig på offentlige internettsider, skal utformes i minst en av følgende standarder:

a)FLAC 1.2.1 (Xiph.org 2007) med innkapsling i Ogg (RFC 3533, IETF 2003)
b)FLAC 1.2.1 (Xiph.org 2007) med FLACs eget innkapslingsformat.

Bilder som skal gjøres tilgjengelig på offentlige internettsider, skal utformes i

a)JPEG (ISO/IEC 10918-1) for bilde med tapsbasert komprimering av punktgrafikk
b)PNG (ISO/IEC 15948:2003) for bilde med tapsfri komprimering av punktgrafikk, gjerne supplert av GIF.
§ 7.Obligatoriske standarder for utforming av næringslivsskjema på offentlige nettsider

Elmer 2.1-retningslinjene (Brønnøysundregistrene 2011) er obligatoriske for utforming av næringslivsskjema på offentlige nettsider, tilpasset skjermer på en PC eller tilsvarende.

Forvaltningsorganer skal oppfylle Elmer 2.1 på best passende tidspunkt, senest ved første nødvendige utskifting og videreutvikling som krever gjennomgripende endringer av eksisterende løsninger.

§ 8.Obligatoriske standarder for tegnsett ved utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv

Ved all utveksling av informasjon mellom forvaltningsorganer og fra forvaltningsorgan til innbyggere og næringsliv skal tegnsettstandarden ISO/IEC 10646 representert ved UTF8 benyttes. Inntil videre aksepteres det en begrenset støtte til tegn som finnes i ISO 8859-1 supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner (Č, č, Đ, đ, Ŋ, ŋ, Š, š, Ŧ, ŧ, Ž, ž).

Er det en særlig uforholdsmessig byrde å oppfylle den obligatoriske standarden, kan forvaltningsorganet unnlate helt eller delvis å oppfylle kravet. Forvaltningsorganet skal straks melde fra til Direktoratet for forvaltning om dette og begrunne hvorfor det unnlater å oppfylle kravet.

§ 9.Krav til tegnsett i interne systemer

Forvaltningsorganer som gjør større omlegginger gjennom nyetablering eller videreutvikling av alle IT-løsninger, skal støtte ISO/IEC 10646.

§ 10.Krav til elektronisk faktura og kreditnota

Forvaltningsorganer plikter å ta i mot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handelsformat (EHF) versjon 2.0 fra og med 1. juli 2014.

0Endret ved forskrift 9 aug 2013 nr. 967.
§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning. Kongelig resolusjon av 6. desember 1991 oppheves.

§ 12.Overgangsregler

§ 4 gjelder bare for nye dokumenter som gjøres tilgjengelig på offentlige internettsider fra ikrafttredelsen. For alle offentlig tilgjengelige dokumenter gjelder den fra 1. januar 2014.

§ 6 gjelder for nytt multimediainnhold på statlige internettsider fra ikrafttredelsen og på kommunale internettsider fra 1. januar 2013. For tidligere publisert multimediainnhold gjelder kravene på statlige internettsider fra 1. januar 2014 og på kommunale internettsider fra 1. januar 2015.

§ 10 gjelder for fylkeskommunene og kommunene fra 1. januar 2015.