Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt

DatoFOR-2013-04-29-422
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 6
IkrafttredelseFra inntektsåret 2013
Sist endretFOR-2016-12-21-1798 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§24-1
Kunngjort30.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om fastsettelse av inntekt

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. april 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-1.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 okt 2015 nr. 1247, 21 des 2016 nr. 1798.

§ 1.Fastsettelse for visse grupper ved arbeid eller opphold i Norge, på norsk kontinentalsokkel og norskregistrerte skip
(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for følgende medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, pensjon eller næringsinntekt:
a.gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge,
b.personer ansatt ved internasjonale organisasjoner/skoler i Norge,
c.personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge,
d.personer som utøver næringsvirksomhet i Norge og
e.arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge.
(2) Første ledd gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig etter norsk intern rett, og når norsk beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst.
0Endret ved forskrifter 30 okt 2015 nr. 1247 (i kraft 1 jan 2016), 21 des 2016 nr. 1798 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Fastsettelse for personer ved arbeid eller opphold i utlandet
(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for personer som ikke er skattepliktige som bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1, som er medlem av folketrygden. Ved opphør av skatteplikt som bosatt etter skatteloven skal Arbeids- og velferdsetaten fastsette pensjonsgivende inntekt fra og med det tidspunkt skatteplikten som bosatt opphører.
(2) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for personer som er frivillige medlemmer av norsk folketrygd og som arbeider i Malaysia eller i internasjonale organisasjoner, uavhengig av om de er skattepliktig som bosatt i Norge.
0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1798 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 21 des 2016 nr. 1798 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder fra og med inntektsåret 2013.