Forskrift om eksamen ved Atlantis Medisinske Høgskole

DatoFOR-2013-05-24-547
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2013
Sist endretFOR-2016-03-15-257
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort04.06.2013   kl. 15.50
KorttittelForskrift om eksamen ved AMH

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Atlantis Medisinske Høgskole 24. mai 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1823, 15 mars 2016 nr. 257.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle studenter som fremstiller seg til eksamen ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH).

§ 2.Definisjoner 

Arbeidskrav

Arbeidskrav gir ikke studiepoeng, men er et faglig krav som må være godkjent før kandidaten får fremstille seg til eksamen. Det kan være skriftlige oppgaver, muntlige/praktiske prestasjoner og obligatorisk deltakelse. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Deleksamen

Noen emner omfatter deleksamener som er fastsatt i emneplanen. Karakteren i emnet blir fastsatt på grunnlag av karakterene i deleksamenene. Opplysninger om hvordan slike sammensatte karakterer beregnes, skal gå klart frem av emne- eller studieplanen. 

Eksamen

Prøving av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på karakterutskrift eller vitnemålet. 

Emne

Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studium. 

Emneplan

Emneplanen inngår i studieplanen og er en konkretisering av et emne. Planen gir en oversikt over forkunnskapskrav, forventet læringsutbytte, arbeids- og undervisningsformer, arbeidskrav og eksamensformer i emnet. 

Gyldig fravær

Sykdom dokumentert med legeattest eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. 

Kandidat

En person som skal avlegge eksamen og har eksamensrett iht. forskriftens § 3. 

Kontinuasjonseksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen. 

Student

Med student menes i denne forskrift en person som er tatt opp til et emne eller studium ved AMH i henhold til gjeldende opptakskrav, eller som gjestestudent er gitt adgang til emner i henhold til samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder. 

Studieplan

Plan for det faglige innholdet i et studium. 

Studiepoeng

Måleenhet for studiebelastning. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng, i samsvar med det europeiske ECTS-systemet. 

Studieprogram

Begrepet anvendes om et ett- eller flerårig studieløp som det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til studieplanen, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er sammensatt av flere emner. 

Studierett

Med studierett menes adgang til og gjennomføring av studiet i henhold til gjeldende studieplan. 

Studium

Samling av emner med et definert omfang med eget opptak. 

Utsatt eksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som har levert legeerklæring eller hatt annet dokumentert gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.

§ 3.Eksamensrett
1. Den som oppfyller opptakskravene til et emne eller studium ved høyskolen og som har signert studiekontrakt, har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i emnet eller studiet.
2. For å få adgang til eksamen må kandidaten ha betalt studieavgiften for gjeldende eksamenssemester innen fastsatte frister.
3. Høyskolen kan fastsette obligatoriske arbeidskrav som skal være godkjente, eller deleksamener som skal være bestått, før avsluttende eksamen i bestemte emner kan avlegges. Opplysninger om dette skal fremgå av studieplanen. Kandidater som ikke oppfyller fastsatte krav kan nektes adgang til eksamen.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1823.
§ 4.Eksamensforsøk
1. Kandidaten har inntil tre eksamensforsøk i samme emne, forutsatt at alle forsøkene faller innenfor perioden for tildelt studierett. Kandidaten kan etter søknad i særlige tilfeller få innvilget et fjerde og siste eksamensforsøk.
2. Kandidater som pga. sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn ikke kan møte til eksamen må fremlegge dokumentasjon på gyldig fravær for at dette ikke skal regnes som et eksamensforsøk. Med mindre det er umulig eller urimelig vanskelig skal gyldig dokumentasjon på fraværet være datert samme dag som eksamen gjennomføres, og være levert høyskolen senest én uke etter eksamensdato.
3. Kandidater som uten gyldig grunn unnlater å møte til eksamen, vil bli registrert som «ikke møtt». Oppmeldingen teller da som et eksamensforsøk. Tilsvarende gjelder for kandidater som møter, men som trekker seg under eksamen.
4. Kandidater som blir syke under eksamen og ikke er i stand til å fullføre, kan trekke seg fra eksamen. Det skal framlegges legeattest for at det skal være et gyldig fravær og ikke regnes som et eksamensforsøk. Med mindre det er umulig eller urimelig vanskelig skal legeattest være datert samme dag som eksamen gjennomføres, og være levert høyskolen senest én uke etter eksamensdato.
5. Ved gyldig sykefravær ved deleksamen midtveis i semesteret gis det anledning til å ta en samlet eksamen under ordinær avsluttende eksamen i emnet. Ved gyldig sykefravær ved avsluttende deleksamen vil studenten kunne ta avsluttende deleksamen separat ved tilhørende kontinuasjonseksamen. Det gis ikke anledning til å ta opp kun deleksamen påfølgende semestre.
6. Kandidater som ønsker å forbedre karakter, har adgang til å melde seg opp til ny eksamen innen den fristen som er kunngjort for slik oppmelding. Ved ny eksamen blir den beste karakteren gjeldende. Det er kun anledning til å forbedre karakter én gang per emne.
7. Kandidaten har inntil tre forsøk på å bestå bacheloroppgaven, forutsatt at alle forsøkene faller innenfor perioden for tildelt studierett. Ved ikke bestått oppgave, må kandidaten utarbeide ny besvarelse. Tilsvarende må kandidaten utarbeide ny besvarelse ved forbedring av karakter. Det gis kun anledning til å forbedre karakter på bacheloroppgave én gang. Kandidater som har brukt tre forsøk på å bestå bacheloroppgaven, vil ikke få anledning til å forbedre karakteren.
8. Kandidater som etter fullført studium ønsker å forbedre karakterer (eksamen og/eller bacheloroppgave), må gi skriftlig beskjed om dette innen én uke etter at siste karakter i grad/studium ble kunngjort. Det kan innvilges inntil ett semester forlenget studietid til forbedring av karakter, forutsatt at kandidaten er innenfor gjeldende fullføringsfrist for aktuelle studium.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1823.
§ 5.Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen
1. Utsatt eksamen er en ekstraordinær eksamen som avvikles for kandidater som har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen.
2. Kontinuasjonseksamen er en ekstraordinær eksamen som avvikles for kandidater som har «ikke møtt» eller «ikke bestått» på ordinær eksamen.
3. Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig og innen rimelig tid etter ordinær eksamen.
4. Kandidater som ønsker å forbedre karakter, kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen eller ordinær eksamen.
5. Dersom antallet oppmeldt til utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen er mindre enn syv, kan det arrangeres muntlig eksamen. Dette avgjøres av rektor.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1823.
§ 6.Eksamensavgift
1. Eksamensavgift for første eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften.
2. Kontinuasjonseksamen og ny eksamen for å forbedre karakter betales særskilt.
§ 7.Fritak for eksamen
1. Det kan gis fritak for eksamen eller arbeidskrav når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen eller fått godkjent tilsvarende arbeidskrav ved AMH eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven.
2. Søknad om fritak for eksamen og arbeidskrav må framsettes skriftlig innen én måned etter oppstart av emnet, og må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold av aktuelle eksamen eller arbeidskrav det søkes fritak for. Rektor avgjør søknader om fritak for eksamen eller arbeidskrav etter innstilling fra emneansvarlig.
3. Fritak for eksamen skal fremgå av vitnemålet med angivelse av fritaksgrunnlaget. Studiepoeng skal angis.
§ 8.Oppmelding og avmelding til eksamen
1. Studenter blir automatisk oppmeldt til ordinær eksamen (inkludert deleksamen), og utsatt eksamen. Det gis ikke anledning til å melde seg av nevnte eksamener.
2. Studenter som skal ta kontinuasjonseksamen må selv melde seg opp til eksamen. Det samme gjelder studenter som er i progresjonspermisjon eller som ønsker å forbedre karakter. Studenter kan melde seg av eksamener som de selv har meldt seg opp til. Oppmelding og avmelding gjøres via Studentweb innen gjeldende frister.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1823.
§ 9.Tilrettelegging av eksamen
1. Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging av eksamen, må søke om dette innen fastsatte frister. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten skal inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. Tilretteleggingen skal ikke gi kandidaten fordeler i forhold til andre kandidater.
2. Søknad om tilrettelagt eksamen skal leveres for hvert semester. Attest som dokumenterer behovet skal være datert det semester kandidaten skal avlegge eksamen. For kandidater med kroniske lidelser kan det gjøres unntak fra bestemmelsen i dette punktet.
§ 10.Bruk av hjelpemidler ved eksamen

Høyskolen fastsetter hvilke hjelpemidler som kan benyttes ved eksamen. Det skal fremgå av studieplanen og eksamensoppgaven hvilke hjelpemidler som tillates brukt under eksamen. Bruk av andre hjelpemidler enn de som er oppført anses som fusk, jf. § 14.

0Endret ved forskrift 15 mars 2016 nr. 257.
§ 11.Eksamensspråk
1. Eksamensoppgaver utformes på norsk dersom ikke annet er fastsatt i studieplanen.
2. Eksamen skal besvares på norsk, svensk eller dansk dersom ikke annet er fastsatt i studieplanen.
§ 12.Vurderingsformer
1. Høyskolen skal sørge for at kandidatenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende emne eller studium.
2. Følgende vurderingsformer kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon:
a)skriftlig skoleeksamen
b)hjemmeeksamen
c)flervalgseksamen (Multiple Choice Questions)
d)muntlig eksamen
e)prosjekteksamen
f)innleveringsoppgaver (f.eks. gruppe-, semester- og bacheloroppgave)
g)ferdighetstrening
h)muntlig presentasjon.

Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderingsformer som er fastsatt for et emne.

0Endret ved forskrift 15 mars 2016 nr. 257.
§ 13.Vurderingsuttrykk
1. Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderingsuttrykk som benyttes til de ulike vurderingsformene.
2. Følgende vurderingsuttrykk skal benyttes ved eksamen:
a)bestått/ikke bestått
b)en gradert skala med fem trinn fra A til E for «bestått» og F for «ikke bestått».

Bokstavkarakterene har følgende betegnelse og generell beskrivelse: 

AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
3. Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier slik: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, F = 0. Tallverdiene brukes ved utregning når flere deleksamener skal inngå i samlet karakter. Regler for vekting av deleksamener i et emne skal framgå av studieplanen. Det benyttes vanlige avrundingsregler.
§ 14.Fusk og forsøk på fusk
1. Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet bruk av ulovlige hjelpemidler, ureglementert samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten fremstår som kandidatens egen.
2. Kandidater som grovt uaktsomt eller forsettelig har fusket eller forsøkt å fuske under eksamen, kan få eksamen annullert, utestenges fra AMH og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med skriftlige arbeidskrav følger samme bestemmelser som fusk ved eksamen. Utestengelse kan også få virkning for andre universiteter og høyskoler som omfattes av universitets- og høyskoleloven.
3. Dersom det under skoleeksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal kandidaten straks gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder for kandidater som har medvirket til fusk. Kandidaten velger selv om han/hun vil fullføre eller avbryte eksamen. Foruten å få komme med en muntlig forklaring skal kandidaten ha anledning til å avgi en skriftlig forklaring innen en nærmere angitt frist.
4. Når det oppstår mistanke om fusk ved hjemmeeksamener eller i forbindelse med skriftlige arbeidskrav, skjer det oftest i forbindelse med sensur. Også da skal kandidaten varsles og få anledning til å gi en forklaring.
5. Vedtak om annullering eller utestengelse treffes av klagenemnda ved AMH. Vedtak kan påklages til en nasjonal klagenemnd oppnevnt av departementet.
§ 15.Sensur
1. Styret oppnevner sensorene ved eksamen, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende emne eller studium.
2. Flervalgseksamener vurderes automatisk i læringsplattformen itslearning. Karakteren fastsettes av intern sensor. Ved øvrige eksamensformer vurderer intern sensor alle besvarelser. I tillegg benyttes ekstern sensor til minimum et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensorvurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.
3. Ved bedømmelse av muntlig eksamen og vurdering av praktiske prøver eller lignende som inngår i vurderingsgrunnlaget, og som etter sin art ikke lar seg etterprøve og derfor ikke kan påklages, skal det benyttes to sensorer, hvorav minst én skal være intern.
4. Ved ny sensur etter § 16 og § 17 benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern.
5. Ekstern sensor skal ikke ha tilknytning til høyskolen, og skal inneha minst én av følgende kvalifikasjoner: Være ansatt på høyskolelektor-/amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet/høyskole eller annen forskningsinstitusjon, eller på annen måte kunne dokumentere vitenskapelig kompetanse på samme nivå.
6. Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke lengre tid. Sensuren kunngjøres normalt på StudentWeb. Sensuren regnes som kunngjort når den er tilgjengelig i studentportalen.
7. Ekstern evaluering av vurderingsordningen kan gjennomføres for deler av et studium eller for ett eller flere studium samlet.

Elementer i en ekstern evaluering av vurderingsordningen kan være:

-gjennomgang av vurderingsordninger som angitt i emne- og studieplaner.
-evaluering av eksamensoppgaver og vurderingskriterier i et utvalg av emner.
-stikkprøvekontroll av vurderinger gjennomført av intern(e) sensor(er) i et utvalg av emner.
0Endret ved forskrift 15 mars 2016 nr. 257.
§ 16.Klage over formelle feil ved eksamen
1. Kandidater som har avlagt eksamen eller prøve kan klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller sensur, jf. § 5-2 i universitets- og høyskoleloven.
2. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at kandidaten er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Har kandidaten bedt om begrunnelse for karakterfastsettingen etter reglene i § 17, løper fristen likevel ikke før slik begrunnelse er gitt. Har kandidaten fremsatt klage over karakterfastsettingen etter reglene i § 17, løper klagefristen etter denne paragraf først fra det tidspunkt resultatet av klagesensuren er kunngjort.
3. Klage sendes eksamenskontoret. Hvis det er begått feil som det er rimelig å anta kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, fatter eksamenskontoret i samarbeid med emneansvarlig, vedtak om nødvendige tiltak for å kompensere for feilen. Slike tiltak kan være ny sensur eller ny eksamen.
4. Kandidater har anledning til å klage på vedtaket innen tre uker fra det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for kandidaten. Klagen sendes til vedtaksenhet. Dersom klagen ikke tas til følge, oversendes klagen til høyskolens klagenemnd.
5. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 17.
6. Styret kan fastsette retningslinjer for behandling av klage over formelle feil, herunder for hvilke tiltak som bør iverksettes.
0Endret ved forskrift 15 mars 2016 nr. 257.
§ 17.Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting 

Begrunnelse for karakterfastsetting

1. Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner i samsvar med § 5-3 i universitets- og høyskoleloven.
2. Ved muntlig eksamen må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved skriftlig eksamen må krav om begrunnelse framsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort på StudentWeb.
3. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
4. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for kandidatene etter at sensuren er kunngjort. 

Klage over karakterfastsetting

5. En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensur fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse på klagen foreligger.
6. Ved ny sensurering benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Der den endelige karakteren fastsettes på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamenen, holdes en ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.
7. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages.
8. Resultater av muntlige eksamener kan ikke påklages.
§ 18.Vitnemål
1. Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanning. Vitnemål utstedes kun én gang. Ved tap av vitnemål, kan det etter søknad utstedes duplikatvitnemål.
2. For fullført bachelorgrad utstedes et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement), som gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høyere utdanningssystemet.
3. For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra AMH, må eksamener med et omfang på minimum 60 studiepoeng være avlagt ved høyskolen.
4. Den som ikke har avsluttet utdanningen skal på anmodning gis karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han eller hun har bestått.
0Endret ved forskrift 15 mars 2016 nr. 257.
§ 19.Utfyllende bestemmelser
1. Høgskoledirektør kan gi utfyllende bestemmelser, instrukser og rutinebeskrivelser til denne forskrift.
2. Dispensasjon fra denne forskrift kan bare gis av styret selv.
§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2013.