Forskrift om bachelorgrad ved Atlantis Medisinske Høgskole

DatoFOR-2013-05-24-548
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2013
Sist endretFOR-2013-08-30-1253
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-11
Kunngjort04.06.2013   kl. 15.50
KorttittelForskrift om bachelorgrad ved AMH

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Atlantis Medisinske Høgskole 24. mai 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-5, § 3-9 og § 3-11.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 aug 2013 nr. 1045, 30 aug 2013 nr. 1253.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften omfatter krav til bachelorgraden ved Atlantis Medisinske Høgskole.

§ 2.Krav til bachelorgradens omfang og innhold
1.Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i emner av minimum 180 studiepoengs omfang i henhold til godkjent studieplan for det akkrediterte studium.
2.Utdanningen inneholder fordypning i emnegrupper av minimum 80 studiepoengs omfang.
3.Utdanningen inneholder en emnegruppe på minimum 30 studiepoeng fra et annet fagområde enn fordypningen. Dette for å sikre faglig bredde i bachelorgraden.
0Endret ved forskrift 30 aug 2013 nr. 1045.
§ 3.Fritak for eksamen

Det kan gis fritak for eksamen som inngår i grunnlaget for bachelorgraden dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom tidligere avlagt eksamen ved Atlantis Medisinske Høgskole eller annen utdanningsinstitusjon, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Det kan innvilges fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for slikt fritak.

Fritak etter disse bestemmelsene vil også gjelde obligatoriske arbeidskrav som forsøk/øvelser, praksis/ferdighetstrening, prosjektdeltakelse og innleveringer.

§ 4.Vitnemål og vitnemålstillegg

For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som «Bachelor i <betegnelse på studieprogram i henhold til studieplan>».

Vitnemål utstedes automatisk når alle eksamener i bachelorgrad er bestått. Vitnemål utstedes på norsk. Sammen med vitnemålet utstedes det Diploma Supplement, som gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høgre utdanningssystemet.

For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra Atlantis Medisinske Høgskole, må eksamen i emner/studieprogram med et omfang på minimum 60 studiepoeng være avlagt ved høgskolen.

Fritak for eksamen etter reglene i § 3 skal fremgå av vitnemålet.

0Endret ved forskrift 30 aug 2013 nr. 1253.
§ 5.Utfyllende bestemmelser

Styret ved Atlantis Medisinske Høgskole kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2013.