Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter)

DatoFOR-2013-05-27-534
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse01.06.2013, 01.09.2013
Sist endretFOR-2016-03-02-232
EndrerFOR-1996-09-06-892, FOR-1999-04-14-524, FOR-2004-06-30-1062, FOR-2004-11-18-1474, FOR-1996-09-06-893, FOR-1999-03-03-287, FOR-1996-01-10-16
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§4, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§10, FOR-2011-01-28-100, FOR-2011-02-17-1554
Kunngjort31.05.2013   kl. 15.40
Rettet01.10.2016 (overskrifter til forordninger slettet)
KorttittelEnergimerkeforskriften for produkter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 27. mai 2013 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 første ledd bokstavene a, b og c, annet ledd, fjerde ledd og femte ledd, § 4, § 6, § 7 fjerde ledd og § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 28. januar 2011 nr. 100 og delegeringsvedtak 17. februar 2011 nr. 1554.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4 (direktiv 2010/30/EU), nr. 4c (forordning (EU) nr. 392/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4e (forordning (EU) nr. 874/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4i (forordning (EU) nr. 1059/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4j (forordning (EU) nr. 1060/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4k (forordning (EU) nr. 1061/2010, endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4l (forordning (EU) nr. 1062/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4m (forordning (EU) nr. 626/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), 4n (forordning (EU) nr. 665/2013, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4o (forordning (EU) nr. 1254/2014), nr. 4p (forordning (EU) 2015/1186), 4q (forordning (EU) 2015/1187), nr. 4r (forordning (EU) 2015/1094), nr. 4s (forordning (EU) nr. 811/2013, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014), nr. 4t (forordning (EU) nr. 812/2013, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) og nr. 4u (forordning (EU) nr. 65/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1785, 2 mars 2016 nr. 232.
Rettelser: 01.09.2015 (tekst under Forordninger tilføyd), 11.02.2016 (forordninger i pdf tilføyd), 23.03.2016 (forordning i pdf tilføyd), 01.10.2016 (overskrifter til forordninger slettet).

Kapittel 1. Formål, virkeområde, definisjoner mv.

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme utvikling og anvendelse av energirelaterte produkter som ved anvendelse er energieffektive og lite ressursbrukende.

Forskriften fastsetter både generelle og produktspesifikke regler om informasjon til sluttbrukere, særlig i form av merking og standardiserte produktopplysninger om energirelaterte produkters bruk av energi og andre vesentlige ressurser, samt om andre relevante forhold, slik at sluttbrukere får mulighet til å velge mer effektive produkter.

Forskriften har som tilleggsformål å sikre den frie bevegelighet av energirelaterte produkter innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

§ 2.Virkeområde

Forskriften får anvendelse på energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler.

Forskriften får ikke anvendelse på:

a)brukte produkter,
b)transportmidler til befordring av personer eller varer, eller
c)den dataplate eller lignende som av sikkerhetsmessige grunner er plassert på produktet.
§ 3.Definisjoner

I forskriften forstås med:

1)energirelatert produkt eller produkt: ethvert produkt som bringes i omsetning eller tas i bruk og som ved anvendelse direkte eller indirekte innvirker på bruk av energi, herunder deler, hvis miljømessige egenskaper kan vurderes selvstendig, som er beregnet til å inngå i energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, og som bringes i omsetning eller tas i bruk som individuelle deler for sluttbrukere,
2)datablad: et standardisert skjema med opplysninger om et produkt,
3)andre vesentlige ressurser: vann, kjemikalier eller annet som brukes av et produkt ved normal anvendelse,
4)forhandler: en detaljhandler eller annen fysisk eller juridisk person som selger, inkludert på avbetaling, leier ut eller stiller ut produkter som er ment for sluttbrukere,
5)leverandør: produsenten, eller produsentens representant i EØS. Dersom verken produsenten eller produsentens representant er etablert innenfor EØS, anses importøren som leverandør. Med importør menes enhver fysisk eller juridisk person som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk innenfor EØS som ledd i sin næringsvirksomhet. Dersom verken produsenten, produsentens representant eller importøren er etablert innenfor EØS, anses enhver fysisk eller juridisk person som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk innenfor EØS som ledd i sin næringsvirksomhet, som leverandør,
6)bringe i omsetning: den første gang et produkt gjøres tilgjengelig på EØS-markedet med henblikk på distribusjon eller anvendelse innenfor EØS enten mot betaling eller gratis og uansett salgs- eller overdragelsesmetode,
7)ta i bruk: den første anvendelse innenfor EØS av et energirelatert produkt i tråd med produktets formål,
8)produktspesifikke regler: regler inntatt i forskriften kapittel 3, som gjelder bestemte energirelaterte produkter,
9)representant: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, og som har fått skriftlig mandat fra produsenten til i dennes navn å oppfylle alle eller deler av de forpliktelser og formaliteter som er fastsatt i denne forskrift.

Kapittel 2. Generelle krav til energirelaterte produkter

§ 4.Forbud mot å bringe i omsetning eller ta i bruk energirelaterte produkter

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, kan ikke bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet med mindre kravene i denne forskrift er oppfylt.

§ 5.Merking av energirelaterte produkter

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal forsynes med slik etikett og slikt datablad som fremgår av de produktspesifikke regler.

§ 6.Forbud mot villedende merking

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal ikke merkes på en villedende måte.

Forbudet i første ledd omfatter blant annet:

a)å forsyne et produkt som omfattes av produktspesifikke regler, men som ikke oppfyller kravene i denne forskrift, med slik etikett som etter produktspesifikke regler skal påføres produktet dersom det oppfyller kravene i denne forskrift, og
b)å forsyne et produkt som omfattes av produktspesifikke regler, med etiketter, merker, symboler eller inskripsjoner som ikke fremgår av produktspesifikke regler, der det er sannsynlig at dette vil kunne virke villedende eller misvisende for sluttbrukere med hensyn til produktets innvirkning på bruk av energi eller, dersom relevant, andre vesentlige ressurser, ved anvendelse av produktet.
§ 7.Reklame for energirelaterte produkter

Enhver reklame som vedrører en bestemt modell av et energirelatert produkt som omfattes av produktspesifikke regler, skal inneholde en henvisning til produktets energieffektivitetsklasse.

Kravet i første ledd gjelder kun dersom det gjennom reklamen gis energi- eller prisrelaterte opplysninger.

§ 8.Teknisk salgsmateriale

Teknisk salgsmateriale om energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, som beskriver et produkts spesifikke tekniske parametre, skal gi sluttbrukere de nødvendige opplysninger om energibruk eller inneholde en henvisning til produktets energieffektivitetsklasse.

Med teknisk salgsmateriale menes blant annet tekniske veiledninger og brosjyrer fra produsentene, uavhengig av om disse presenteres i trykt eller elektronisk versjon, på internett, eller i annet skriftlig format.

§ 9.Særlige plikter for leverandører

Leverandør av energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal:

a)forsyne produktet med en etikett og et datablad i samsvar med denne forskrift,
b)utarbeide teknisk dokumentasjonsmateriale, som gjør det mulig å bedømme nøyaktigheten av etikettens og databladets opplysninger, og som inneholder:
1)en generell beskrivelse av produktet
2)dersom relevant, resultatet av konstruksjonsberegninger
3)testrapporter, dersom slike foreligger, herunder testrapporter fra relevante bemyndigede organisasjoner som definert i andre regler som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen
4)dersom det benyttes verdier for lignende modeller, henvisninger til disse modellene, slik at disse kan identifiseres,
c)stille det tekniske dokumentasjonsmateriale som nevnt i bokstav b, til rådighet for inspeksjonsformål i fem år etter at det siste av de relevante produkter ble produsert,
d)vederlagsfritt stille det tekniske dokumentasjonsmateriale som nevnt i bokstav b, til rådighet for Norges vassdrags- og energidirektorat innen 10 arbeidsdager etter mottakelse av en anmodning om dette,
e)vederlagsfritt, og umiddelbart etter bestilling fra forhandlere, men uten at leverandørens frihet til å velge system for levering av etiketter berøres, levere til forhandlere alle nødvendige etiketter til merking og produktopplysning,
f)vederlagsfritt levere til forhandlere et datablad,
g)gjengi et produktdatablad i alle produktbrosjyrer, eller, dersom det ikke følger produktbrosjyrer med fra leverandør, levere databladene sammen med annen dokumentasjon som leveres sammen med produktet,
h)stille et elektronisk energimerke og et elektronisk datablad i samsvar med de produktspesifikke regler til rådighet for forhandlerne,
i)ha ansvaret for at opplysningene på etikettene og databladene er korrekte,
j)anses for å ha gitt sitt samtykke til offentliggjøring av opplysningene på etiketten eller i databladet.

I stedet for å utarbeide teknisk dokumentasjonsmateriale som nevnt i første ledd bokstav b og c, kan leverandøren stille til rådighet materiale som allerede er utarbeidet i samsvar med krav i andre relevante regler som tjener til oppfyllelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785.
§ 10.Særlige plikter for forhandlere

Forhandler av energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal:

a)plassere etikettene korrekt, synlig og leselig,
b)sørge for at databladet inngår i produktbrosjyren eller annet materiale som følger produktet når det selges til sluttbrukere,
c)utstyre alle utstilte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, med en korrekt etikett på det relevante språk, samt plassere denne på et iøynefallende sted slik angitt i de produktspesifikke regler,
d)ved internettsalg vise det elektroniske energimerket og det elektroniske databladet som leverandøren stiller til rådighet på skjermen i samsvar med de produktspesifikke regler.
0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785.
§ 11.Samsvarsformodning

Etiketter og datablader skal antas å være i samsvar med denne forskrift, med mindre det motsatte sannsynliggjøres.

Kapittel 3. Produktspesifikke regler

§ 12.Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4i (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1059/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av oppvaskmaskiner til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 13.Kjøleinnretninger til husholdningsbruk

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4j (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1060/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av kjøleinnretninger til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 14.Vaskemaskiner til husholdningsbruk

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4k (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1061/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av vaskemaskiner til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 15.Fjernsyn

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4l (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1062/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av fjernsyn gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 16.Klimaanlegg

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4m (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 626/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av klimaanlegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 17.Tørketromler

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4c (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 392/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av tørketromler gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 18.Elektriske lamper og lysarmaturer

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4e (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 874/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av elektriske lamper og lysarmaturer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 19.Støvsugere

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4n (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 665/2013, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av støvsugere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785, endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 20.Ventilasjonsaggregater til boliger

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4o (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1254/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785.
§ 21.Varmeovner (fastbrensel, gass, olje)

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4p (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1186) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av varmeovner (fastbrensel, gass, olje) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785.
§ 22.Kjeler for fast brensel og pakker med en kjel for fast brensel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulatorer og solvarmeinnretninger

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4q (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1187) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av kjeler for fast brensel og pakker med en kjel til fast brensel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulatorer og solvarmeinnretninger gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785.
§ 23.Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4r (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1094) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785.
§ 24.Anlegg for romoppvarming, anlegg for kombinert rom- og tappevannoppvarming, samt pakker med slike anlegg, temperaturregulator og solvarmeinnretning

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4s (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 811/2013, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannsoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785, endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 25.Varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og pakker med varmtvannsbereder og solvarmeinnretning

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4t (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 812/2013, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og pakker med varmtvannsbereder og solvarmeinnretning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785, endret ved forskrift 2 mars 2016 nr. 232.
§ 26.Stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4u (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 65/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785.

Kapittel 4. Diverse bestemmelser

§ 27.Tilsyn og kontroll

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i eller i medhold av forskriften blir oppfylt.

Enhver plikter å medvirke til gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsynet.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785 (tidligere § 19).
§ 28.Pålegg og øvrige vedtak

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg og treffe de øvrige vedtak som er nødvendige for gjennomføring av forskriften og vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften.

Vedtak etter første ledd kan blant annet gå ut på

1)å bringe et energirelatert produkt i samsvar med denne forskrift,
2)å vederlagsfritt avstå prøver på eller fra energirelaterte produkter,
3)å betale utgiftene til undersøkelse dersom produktet viser seg ikke å være i samsvar med denne forskrift,
4)å dokumentere, gjennom fremleggelse av teknisk dokumentasjonsmateriale som omtalt i § 9, at opplysninger på etiketter og datablader er korrekte,
5)innen 10 arbeidsdager etter mottakelse av pålegg eller annet vedtak å vederlagsfritt stille til rådighet for Norges vassdrags- og energidirektorat en elektronisk versjon av teknisk dokumentasjonsmateriale som nevnt i § 9,
6)begrensning av eller forbud mot omsetning av eller adgangen til å ta i bruk et energirelatert produkt.
0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785 (tidligere § 20).
§ 29.Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer en eller flere av bestemmelsene i § 4 til § 10 eller en eller flere bestemmelser i kapittel 3, kan ilegges overtredelsesgebyr av Norges vassdrags- og energidirektorat etter lov 18. desember 1981 nr. 90 § 10, jf. samme lov § 5.

Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen.

Betalingsfristen for ilagt gebyr er fire uker fra vedtakstidspunktet.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan helt eller delvis frafalle kravet om overtredelsesgebyr.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785 (tidligere § 21).
§ 30.Straff

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig overtrer lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer § 5, straffes med bøter etter samme lov § 11.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785 (tidligere § 22).
§ 31.Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. juni 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. september 1996 nr. 892 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner, forskrift 14. april 1999 nr. 524 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner, forskrift 30. juni 2004 nr. 1062 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike, forskrift 18. november 2004 nr. 1474 om gjennomføringsregler for Rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk og forskrift 6. september 1996 nr. 893 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar.

Forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldslamper oppheves med virkning fra 1. september 2013.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785 (tidligere § 23).
§ 32.Endring i andre forskrifter

Med virkning fra den tid denne forskrift settes i kraft, gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

I forskrift 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger gjøres følgende endringer: - - -

I forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldslamper gjøres følgende endringer: - - -

Med virkning fra 1. september 2013, gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

I forskrift 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger skal § 1 annet ledd lyde: - - -

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1785 (tidligere § 24).

Forordninger 

Forordningene er ikke konsoliderte. 

For å lese forordning (EU) nr. 1059/2010 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1060/2010 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1061/2010 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2010 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 626/2011 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 392/2012 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 874/2012 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 665/2013 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 811/2013 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 812/2013 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 65/2014 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 518/2014 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 1254/2014 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1094 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1186 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1187 i pdf se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

0Forordninger tilføyd uten kunngjøring 11 feb 2016, 23 mars 2016, forklarende overskrifter til forordninger fjernet 1 okt 2016.