Forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)

DatoFOR-2013-05-31-563
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse31.05.2013
Sist endretFOR-2015-12-18-1588 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2007-12-21-1610, FOR-2007-12-07-1389
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-05-18-24-§6d, LOV-2001-05-18-24-§9 jf LOV-2014-06-20-42-§33 jf LOV-2014-06-20-43-§33, LOV-1999-07-02-64-§37, LOV-1992-12-04-126-§12
Kunngjort04.06.2013   kl. 15.50
KorttittelKjernejournalforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 2013 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 6d sjette ledd og § 9, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 37 og lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1588.
Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).

§ 1.Formål

Forskriften etablerer en nasjonal kjernejournal som sammenstiller vesentlige helseopplysninger om den registrerte og gjør opplysningene tilgjengelige for helsepersonell som trenger dem for å yte forsvarlig helsehjelp.

Formålet med den nasjonale kjernejournalen er å øke pasientsikkerheten ved å bidra til rask og sikker tilgang til strukturert informasjon om pasienten.

§ 2.Den databehandlingsansvarlige

Direktoratet for e-helse er databehandlingsansvarlig for den nasjonale kjernejournalen, jf. helseregisterloven § 2 nr. 8.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2016). Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).
§ 3.Hvem som kan ha en nasjonal kjernejournal

En nasjonal kjernejournal kan opprettes for alle personer som omfattes av pasient- og brukerettighetsloven § 1-2 og som har fødselsnummer eller D-nummer.

Den registrerte har rett til å reservere seg mot behandling av helseopplysninger i registeret, jf. helseregisterloven § 6d fjerde ledd.

0Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).
§ 4.Innholdet i en nasjonal kjernejournal

Uten samtykke kan en nasjonal kjernejournal inneholde:

1.navn og fødselsnummer eller D-nummer
2.kontaktinformasjon til den registrerte
3.kontaktinformasjon til
a)pårørende
b)fastlege eller annen lege
c)aktuelle kommunale helse- og omsorgstjenester
4.en oversikt over legemidler og annet rekvirert på resept
a)fra Reseptformidleren som er rekvirert og/eller utlevert
b)ordinert internt i sykehjem
c)fra fastlege eller annet behandlende helsepersonell
5.kritisk informasjon om
a)alvorlige allergiske reaksjoner og andre overfølsomhetsreaksjoner
b)implantater
c)helsehjelp som kan være kontraindisert
d)andre kritiske opplysninger, blant annet dersom vanlig behandlingsrutine ikke skal følges, komplikasjoner etter tidligere helsehjelp, medisinsk tilstand som krever særlig oppmerksomhet, pågående behandling og meldepliktige infeksjonssykdommer der sykdommen vil kunne påvirke valg av helsehjelp
6.pasientens kontakt med helsetjenesten ved
a)tid og sted for kontakt med spesialisthelsetjenesten
b)tid og sted for kontakt med kommunal helse- og omsorgstjeneste
7.referanse til ytterligere informasjon, herunder epikriser, prøvesvar, billedundersøkelser og henvisninger
8.pasientens friteksfelt
9.administrativ informasjon om
a)eventuell reservasjon mot at det opprettes en kjernejournal
b)samtykke til tilgang til journalopplysninger, jf. helseregisterloven § 6d
c)sperring av journalopplysninger
d)krav om retting og sletting som er under behandling i primærkilden
e)logg over hvem som har hatt tilgang til opplysninger om pasienten.

Samtykker den registrerte kan kjernejournalen inneholde:

a)førstevalg behandling
b)avtalte behandlings- og omsorgstiltak
c)reservasjon mot behandling, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.

Har den registrerte reservert seg mot at det opprettes en kjernejournal, skal bare opplysninger som nevnt i § 4 første ledd nr. 1 og nr. 9 bokstav a registreres.

0Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).
§ 5.Melding av opplysninger til kjernejournalen

Helsepersonell som yter helsehjelp kan uten hinder av taushetsplikten melde opplysninger etter § 4 første ledd nr. 3 bokstav b, nr. 4 bokstav c, nr. 5, nr. 7 og nr. 9 til den nasjonale kjernejournalen. Virksomheten helsepersonellet er tilsatt i, har ansvar for at det er rutiner som sikrer at dette kan ivaretas.

Kommunen kan uten hinder av taushetsplikten melde opplysninger som nevnt i § 4 første ledd nr. 3 bokstav c, nr. 4 bokstav b, nr. 6 bokstav b.

Opplysningene skal meldes i det formatet og etter de rutinene som er fastsatt av den databehandlingsansvarlige.

Den databehandlingsansvarlige har ansvar for at bare opplysninger som nevnt i § 4 registreres og behandles i kjernejournalen. Opplysninger som ikke oppfyller kravene etter første og annet ledd skal avvises, og avsenderen skal varsles, jf. helseregisterloven § 9.

0Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).
§ 6.Rett til innsyn, varsel, retting, sletting og sperring

Den registrerte har rett til innsyn i egne opplysninger i den nasjonale kjernejournalen, og i opplysninger om hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen. Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. § 3-3 og § 3-4 gjelder tilsvarende.

Den registrerte skal informeres om oppslag i nasjonal kjernejournal. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 og § 3-4 gjelder tilsvarende.

Krav om retting eller sletting av opplysninger skal fremsettes overfor primærkilden for opplysningene, med mindre feilen oppstod ved registreringen i den nasjonale kjernejournalen. Den registrerte kan kreve at tilgangen til opplysningene i den nasjonale kjernejournalen blir sperret, jf. helsepersonelloven § 45, første ledd første punktum og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3.

§ 7.Unntak fra kravet om samtykke

Kravet om samtykke gjelder ikke i akuttsituasjoner der det er alvorlig fare for pasientens liv, når det ikke er tid til å innhente pasientens samtykke eller dersom pasienten på grunn av sin fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til å samtykke. Det skal registreres i kjernejournalen hvorfor samtykke ikke er innhentet.

Når det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten, kan fastlegen, helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem og i hjemmesykepleien, lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten og den akuttmedisinske kjeden gis tilgang til helseopplysninger i den nasjonale kjernejournalen uten pasientens samtykke etter helseregisterloven § 6d.

0Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).
§ 8.Tilbaketrekking av samtykke

Trekker den registrerte tilbake sitt samtykke om tilgang etter helseregisterloven § 6d, har ikke helsepersonellet lenger den tilgangen som samtykket omfattet.

Trekker den registrerte tilbake sitt samtykke om registrering av opplysninger etter § 4 annet ledd, skal opplysningene slettes.

0Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).
§ 9.Tilgangsstyring

Tilgang til den nasjonale kjernejournalen skal skje gjennom autorisasjons- og autentiseringsløsningen i egen virksomhet. Hver virksomhet skal etablere nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for tildeling, administrasjon og kontroll av autorisasjoner for tilgang til helseopplysninger i nasjonal kjernejournal. En autorisasjon skal knyttes til en entydig identifisert person i en bestemt rolle og være tidsbegrenset.

Den som gis elektronisk tilgang til helseopplysninger i nasjonal kjernejournal skal autentiseres på et høyt sikkerhetsnivå.

Den databehandlingsansvarlige for den nasjonale kjernejournalen kan sette vilkår for tilgang, oppbevare oversikt over utstedte autorisasjoner og føre kontroll med at tilgang skjer i samsvar med reglene for tilgangsstyring.

§ 10.Lagring av helseopplysninger

Opplysninger i den nasjonale kjernejournalen skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet med behandlingen av dem, jf. helseregisterloven § 27.

Opplysningene etter § 4 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstav b skal slettes etter tre år.

Referanse etter § 4 første ledd nr. 7 til:

a)laboratoriesvar skal slettes etter ett år,
b)prøvesvar fra billedundersøkelser skal slettes etter 5 år,
c)henvisning skal slettes etter ett år.

Opplysninger etter § 4 første ledd nr. 8 og andre ledd bokstav c skal lagres inntil de endres eller slettes av pasienten selv.

Opplysninger etter § 4 andre ledd bokstav a og b skal lagres inntil de endres eller slettes av pasienten selv, fastlegen eller annet behandlende helsepersonell.

Opplysninger etter § 4 første ledd nr. 9 bokstav e skal slettes 10 år etter at pasienten har reservert seg.

0Endres ved forskrift 24 mars 2017 nr. 378 (i kraft 1 juli 2017).
§ 11.Forbud mot utlevering av opplysninger fra den nasjonale kjernejournalen

Opplysninger om den registrerte kan ikke utleveres fra den nasjonale kjernejournalen til arbeidsgivere, forsikringsselskap eller påtalemyndigheten selv om den registrerte samtykker.

§ 12.Opplæring

Den databehandlingsansvarlige skal sørge for at alle som gis autorisasjon for tilgang til helseopplysninger i nasjonal kjernejournal, får nødvendig opplæring og informasjon om bruken av autorisasjonen, begrensningene og mulighetene. Opplæringen skal som hovedregel gis før autorisasjonen utstedes, men i spesielle tilfelle kan den gis så snart som mulig etterpå.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

§ 14.Endringer i andre forskrifter

Samtidig gjøres følgende endringer i andre forskrifter: 

1.

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter gjøres følgende endringer: - - -

2.

I forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister gjøres følgende endringer: - - -