Forskrift til SI-loven (SI-forskriften)

DatoFOR-2013-06-01-565
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse01.06.2013
Sist endretFOR-2017-03-03-244
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-01-11-3-§1, LOV-2013-01-11-3-§6, LOV-2013-01-11-3-§7, LOV-2013-01-11-3-§8, FOR-2015-09-11-1045
Kunngjort04.06.2013   kl. 15.50
KorttittelSI-forskriften

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 1. juni 2013 med hjemmel i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1, § 6, § 7 og § 8.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. september 2015 nr. 1045.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 okt 2013 nr. 1244, 7 jan 2014 nr. 8, 4 juli 2014 nr. 959, 13 nov 2014 nr. 1432, 24 aug 2015 nr. 984, 30 juni 2016 nr. 851, 3 mars 2017 nr. 244.

§ 1.Krav som Statens innkrevingssentral skal kreve inn
(1) Statens innkrevingssentral krever inn:
a)bøter og andre pengekrav som er tilkjent staten i en offentlig straffesak. I tillegg krever SI inn bøter, inndragning og sakskostnader som er fastsatt i straffesak i Danmark, Finland, Island eller Sverige etter anmodning fra vedkommende myndighet, jf. lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v.
b)erstatnings- og regresskrav ved inntreden, tilkjent staten ved dom eller i avtale, unntatt erstatnings- eller regresskrav på skatte- og avgiftsområdet,
c)sakskostnader tilkjent staten i sivile saker, unntatt sakskostnader knyttet til skatte- og avgiftskrav,
d)erstatning og andre pengekrav som er tilkjent en fornærmet eller annen skadelidt i en offentlig straffesak, dersom den berettigete ønsker det,
e)erstatning og andre pengekrav tilkjent en skadelidt eller dennes etterlatte i sivil sak på grunn av en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, etter begjæring fra den berettigede,
f)tvangsmulkt ilagt med hjemmel i:
-el-tilsynsloven,
-finanstilsynsloven § 10,
-produktkontrolloven,
-forurensningsloven,
-finansieringsvirksomhetsloven § 5-2,
-statistikkloven,
-pengespilloven,
-kringkastingsloven,
-legemiddelloven,
-luftfartsloven,
-lotteriloven,
-medieeierskapsloven,
-personopplysningsloven,
-apotekloven,
-svalbardmiljøloven,
-forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 annet ledd,
-arbeidsmiljøloven,
-lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8,
-skipssikkerhetsloven,
-børsloven,
-verdipapirhandelloven § 17-1 fjerde ledd,
-havressurslova,
-plan- og bygningsloven,
-markedsføringsloven,
-mineralloven,
-sivilbeskyttelsesloven,
-diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,
-finansforetaksloven,
g)følgende overtredelsesgebyr med hjemmel i:
-lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer,
-el-tilsynsloven,
-lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.,
-lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring,
-energiloven,
-kringkastingsloven,
-luftfartsloven,
-personopplysningsloven,
-vannressursloven,
-svalbardmiljøloven,
-yrkestransportlova § 40a,
-valgloven,
-konkurranseloven,
-arbeidsmiljøloven,
-skipssikkerhetsloven,
-børsloven,
-verdipapirhandelloven,
-havressurslova,
-plan- og bygningsloven,
-markedsføringsloven,
-mineralloven,
-havenergilova,
-sivilbeskyttelsesloven,
-lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater § 26,
h)følgende gebyrer og avgifter mv. med hjemmel i:
-avgift med hjemmel i el-tilsynsloven,
-finanstilsynsavgift ilagt av Finanstilsynet med hjemmel i finanstilsynsloven,
-årsavgift og tilleggsavgift med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1,
-gebyr og tilleggsavgift etter vegtrafikkloven,
-avgift med hjemmel i lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 43,
-dokumentavgift og tilleggsavgift med hjemmel i dokumentavgiftsloven,
-rettsgebyr med hjemmel i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 3,
-tinglysningsgebyr med hjemmel i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21,
-gebyr for grunnbokutskrifter med hjemmel i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 23,
-gebyr med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram,
-gebyr med hjemmel i lov om norsk internasjonalt skipsregister,
-inkassobevillingsgebyr med hjemmel i inkassoloven,
-skjenkebevillingsgebyr med hjemmel i alkoholloven,
-kringkastingsavgift og tilleggsavgift med hjemmel i kringkastingsloven,
-gebyr med hjemmel i sjøloven § 11 og § 198,
-gebyr med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 26a,
-forsinkelsesgebyr med hjemmel i regnskapsloven,
-gebyr etter stiftelsesloven § 7,
-avgift og gebyr med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 28,
-gebyr for innregistrering, anmerkning, etterregistrering og utskrift av borettsandeler med hjemmel i burettslagslova,
-byggesaksgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
-årsavgift for tilsyn med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid,
-gebyr med hjemmel i skipssikkerhetsloven,
-prospektgebyr med hjemmel i verdipapirhandelloven § 7-11 første ledd,
-årsgebyr for edelmetall med hjemmel i edelmetalloven,
i)følgende krav:
-refusjonskrav etter forvalteroppnevnelser med hjemmel i domstolloven § 228,
-krav om refusjon ved fri rettshjelp med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp,
-refselsesbot med hjemmel i lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet,
-refusjonskrav etter bokettersyn med hjemmel i forskrift til domstolloven kapittel 11,
-miljøerstatning med hjemmel i svalbardmiljøloven,
-refselsesbot med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven,
-refusjonskrav med hjemmel i personopplysningsloven § 44,
-regresskrav med hjemmel i voldsoffererstatningsloven,
-krav på tilskudd og regresskrav med hjemmel i pasientskadeloven,
-gjeldskrav med hjemmel i utdanningsstøtteloven og som er besluttet overført til Statens innkrevingssentral,
-krav om vinningsavståelse med hjemmel i verdipapirhandelloven § 17-2,
-tilbakebetalingskrav for utbetalt bostøtte med hjemmel i bustøttelova,
j)følgende krav med grunnlag i gjeldsbrev eller avtale:
-tilbakebetalingskrav for tilskudd gitt av Medietilsynet, Utenriksdepartementet, Norsk filminstitutt, Fredskorpset, Konkurransetilsynet og Norsk kulturråd,
-krav med grunnlag i avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Utenriksdepartementet, Forsvarsbygg og Konkurransetilsynet,
-krav på grunnlag av nødlidenhetslån etter gjeldsbrev utstedt av Utenriksdepartementet,
k)renter og gebyrer knyttet til innkrevingen av krav som kreves inn av Statens innkrevingssentral,
l)sakskostnader tilkjent i rettssaker om innkrevingen av krav som kreves inn av Statens innkrevingssentral.
0Endret ved forskrifter 22 okt 2013 nr. 1244, 7 jan 2014 nr. 8, 4 juli 2014 nr. 959, 13 nov 2014 nr. 1432, 24 aug 2015 nr. 984, 30 juni 2016 nr. 851, 3 mars 2017 nr. 244.
§ 2.Forholdet til personopplysningsloven

Statens innkrevingssentrals behandling av personopplysninger skal være unntatt fra meldeplikt etter personopplysningsloven § 31.

§ 3.Renter ved forsinket betaling

Det skal ikke løpe rente etter lov om Statens innkrevingssentral § 7 første og annet ledd for følgende krav dersom ikke annet er bestemt i avtale med oppdragsgiver:

-bot ilagt i en offentlig straffesak,
-inndragning ilagt i en offentlig straffesak,
-tvangsmulkt med hjemmel i svalbardmiljøloven,
-tvangsmulkt med hjemmel i skipssikkerhetsloven,
-tvangsmulkt ilagt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i produktkontrolloven,
-tvangsmulkt med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
-byggesaksgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
-overtredelsesgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
-forsinkelsesgebyr med hjemmel i regnskapsloven,
-tilbakebetalingskrav for utbetalt bostøtte med hjemmel i bustøttelova,
-tvangsmulkt med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven,
-tvangsmulkt med hjemmel i plan- og bygningsloven,
-overtredelsesgebyr med hjemmel i konkurranseloven,
-tilbakebetaling av tilskudd til Konkurransetilsynet,
-tvangsmulkt med hjemmel i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
0Endret ved forskrifter 7 jan 2014 nr. 8, 4 juli 2014 nr. 959, 13 nov 2014 nr. 1432, 24 aug 2015 nr. 984, 30 juni 2016 nr. 851.
§ 4.Betalingslempning

Statens innkrevingssentrals myndighet til å nedsette krav etter lov om Statens innkrevingssentral § 8 første og annet ledd gjelder ikke:

-byggesaksgebyr etter arbeidsmiljøloven,
-overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven,
-tvangsmulkt etter arbeidsmiljøloven,
-regressvedtak og krav på tilbakebetaling etter voldsoffererstatningsloven,
-tilbakebetaling av tilskudd til Konkurransetilsynet,
-tvangsmulkt med hjemmel i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,
-tvangsmulkt med hjemmel i luftfartsloven,
-overtredelsesgebyr med hjemmel i luftfartsloven,
-tilbakebetalingskrav for tilskudd gitt av Norsk kulturråd.
0Endret ved forskrifter 7 jan 2014 nr. 8, 24 aug 2015 nr. 984, 30 juni 2016 nr. 851, 3 mars 2017 nr. 244.
§ 5.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juni 2013.