Forskrift om overgangsregler til lov 19. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

DatoFOR-2013-06-03-568
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse03.06.2013
Sist endretFOR-2015-12-09-1432
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-04-19-15, FOR-2013-04-19-396, LOV-1998-07-17-56
Kunngjort04.06.2013   kl. 15.50
KorttittelForskrift om overgangsregler til regnskapsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 3. juni 2013 med hjemmel i lov 19. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IV annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. april 2013 nr. 396.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 des 2014 nr. 1582, 9 des 2015 nr. 1432.

§ 1.Kravene etter regnskapsloven § 3-3c første ledd til å redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter, gjelder ikke for regnskapsår påbegynt før 1. januar 2018 for foretak som avlegger en offentlig framskrittsrapport i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling eller for foretak som avlegger en offentlig rapport innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet.

Foretak som etter bestemmelsens første ledd er unntatt fra regnskapsloven § 3-3c første ledd skal i årsberetningen opplyse om hvor den offentlige framskrittsrapporten i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling eller den offentlige rapporten avlagt innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet, finnes offentlig tilgjengelig.

0Endret ved forskrifter 11 des 2014 nr. 1582, 9 des 2015 nr. 1432.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 3. juni 2013.