Forskrift om sertifikat etter sjøloven § 182a

DatoFOR-2013-06-08-672
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§182a
Kunngjort21.06.2013   kl. 15.35
KorttittelForskrift om sertifikat etter sjøloven

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. juni 2013 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 182a femte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56w (direktiv 2009/20/EF).

§ 1.Krav til sertifikatets innhold

Sertifikat som nevnt i sjøloven § 182a skal inneholde følgende informasjon:

a)skipets navn, IMO-nummer og registreringssted,
b)rederens navn og hovedforretningssted,
c)hva slags type forsikring og sikkerhet som foreligger, og forsikringsdekningens eller sikkerhetens utløpsdato,
d)navn på forsikringsgiver eller den som har stilt annen sikkerhet, og dennes hovedforretningssted, og, når det er relevant, stedet forsikringen er tegnet.

Hvis sertifikatet ikke er utstedt på engelsk, fransk eller spansk, skal det inneholde en oversettelse til ett av disse språkene.

§ 2.Fremvisning av sertifikat

På anmodning fra Sjøfartsdirektoratet, havnemyndigheter, tollvesenet, lostjenesten eller andre som Sjøfartsdirektoratet bemyndiger, har fører på norsk skip plikt til å vise fram sertifikat som nevnt i sjøloven § 182a. Tilsvarende plikt for fører av utenlandsk skip foreligger når skipet anløper eller forlater havn eller laste- eller losseplass i Norge eller på den norske delen av kontinentalsokkelen eller utfører oppgaver i norsk territorialfarvann.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.