Forskrift om innkreving av bompenger fra tunge godskjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg

DatoFOR-2013-06-14-614
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse14.06.2013
Sist endret
EndrerFOR-1995-11-24-893
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§62
Kunngjort14.06.2013   kl. 15.50
Rettet13.01.2017 (EØS-henvisn.)
KorttittelForskrift om bompengeinnkreving fra tunge godskjøretøy

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2013 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) § 62. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 18a (direktiv 1999/62/EF, direktiv 2006/38/EF og direktiv 2011/76/EF).
Rettelser: 13.01.2017 (EØS-henvisn.)

§ 1.Virkeområde og definisjoner

Denne forskriften får anvendelse for innkreving av bompenger fra godskjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg på TEN-T-veger og motorveger med unntak av slike veger i byområder. Med TEN-T-veg menes vegnettet som definert i vedtak 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utvikling av et transeuropeisk transportnett vedlegg I avsnitt 2 og illustrert med kart eller beskrevet i vedlegg II til vedtaket.

§ 2.Innretning av bompengeinnkreving

Den enkelte bompengeordning skal være innrettet slik at flyten i trafikken forstyrres minst mulig og ordningen ikke er til vesentlig ulempe for sporadiske brukere av vegnettet.

Det skal ved innkreving av bompenger ikke gjøres forskjell mellom transportører på grunn av nasjonalitet, lastens opprinnelses- eller bestemmelsessted eller kjøretøyets registreringssted.

§ 3.Takstfastsettelse

Bompengeinntektene skal ikke overstige kostnadene ved det aktuelle infrastrukturanlegg. Kostnader skal beregnes etter retningslinjene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/38/EF av 17. mai 2006 om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur, vedlegg III.

§ 4.Rabatter

Rabatter må ikke overstige 13 % av ordinær takst som betales av tilsvarende kjøretøy som ikke er berettiget rabatt.

I fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder skal rabatter i bompengeordninger som var i drift før 14. juli 2012 utgjøre maksimalt 13 % av ordinær takst senest innen 31. desember 2014.

I andre fylker enn etter annet ledd, kan det gjeldende nivået for rabatter i bompengeordninger som var i drift før 14. juli 2012 fortsatt anvendes dersom andelen internasjonal godstrafikk er under 30 %. I bompengeordninger som åpner for trafikk etter 14. juli 2012 i disse fylkene, kan rabatter overstige 13 % av ordinær takst dersom andelen internasjonal godstrafikk er maksimalt 5 % og nivået for slike rabatter er berettiget av spesifikke omstendigheter, særlig ved broer eller tunneler som erstatning for ferge.

§ 5.Rapportering

Vegdirektoratet skal minst 6 måneder før bompengeinnkrevingen starter rapportere til EFTAs overvåkningsorgan ESA følgende:

a)enhetsverdier og andre parametre som anvendes ved beregning av omkostningselementer,
b)opplysninger om hvilke kjøretøy som omfattes av innkrevingen, den geografiske utstrekning av innkrevingen og hvor stor del av omkostningene som dekkes av bompengeinnkrevingen,
c)opplysninger om bompengeinnkreving på parallellstrekninger som trafikken kan ledes over på, herunder en redegjørelse for den geografiske utstrekningen av innkrevingen, hvilke kjøretøy som omfattes av ordningen, planlagte takster og hvordan disse er fastsatt, og
d)rabatter ved den aktuelle bompengeordning.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om innkreving av bompenger i visse tilfeller - gjennomføring av direktiv 1999/62/EF.