Forskrift om Miljøvedtaksregisteret

DatoFOR-2013-06-14-643
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.04.2014
Sist endretFOR-2013-10-04-1182
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§68
Kunngjort18.06.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om Miljøvedtaksregisteret

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 68. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 4 okt 2013 nr. 1182.

§ 1.Formål

Forskriften oppretter og regulerer Miljøvedtaksregisteret, som driftes av Miljødirektoratet.

§ 2.Tilgjengelighet og kostnadsfri bruk

Opplysningene og dokumentene i registeret skal være tilgjengelige for alle og bruk av registeret skal være kostnadsfri.

Opplysningene og dokumentene i registeret kan brukes til alle formål hvis ikke annen lovgivning eller tredjepersons rettigheter er til hinder for det.

§ 3.Forskrifter og enkeltvedtak som skal registreres, av hvem og når

Miljødirektoratet registrerer følgende forskrifter i registeret:

a)forskrifter fastsatt med hjemmel i naturmangfoldloven § 23 og § 24, § 28 til § 31, § 34 til § 39, § 40, § 45 første og annet ledd, § 52 og § 58 til § 61
b)forskrifter fastsatt med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, jf. naturmangfoldloven § 77
c)forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt.

Følgende enkeltvedtak skal registreres i registeret:

a)enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriftene i første ledd
b)enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48
c)enkeltvedtak som berører en forekomst av en utvalgt naturtype, jf. naturmangfoldloven § 53.

Ballastvannforskriften skal ikke registreres i registeret. Det samme gjelder enkeltvedtak som er fastsatt med hjemmel i ballastvannforskriften.

Den forvaltningsmyndighet som fastsetter enkeltvedtaket eller fremmer resolusjonen om enkeltvedtak Kongen fastsetter, skal registrere enkeltvedtakene ved bruk av registerets registreringsløsning.

Et enkeltvedtak skal registreres senest tre virkedager etter at parten er underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27.

0Endret ved forskrift 4 okt 2013 nr. 1182.
§ 4.Hva som skal registreres

Forskrifter og dokumenter som inneholder enkeltvedtak skal legges inn i registeret i fulltekst. Unntak gjelder for dokumenter som inneholder opplysninger som kan unntas fra offentlighet etter offentleglova eller opplysninger som nevnt i offentlegforskrifta § 7 annet ledd.

Enkeltvedtak skal registreres med tittel på sak og dokument, type tiltak, lov eller forskriftshjemmel for vedtaket, vedtaksdato, hvilke kommuner vedtaket gjelder i og om vedtaket er offentlig eller helt eller delvis unntatt offentlighet.

Enkeltvedtak skal stedfestes til administrativt område, berørt forekomst eller representasjonspunkt.

§ 5.Forholdet til annen lovgivning

Registrering i Miljøvedtaksregisteret erstatter ikke offentlige myndigheters plikt til å kunngjøre og varsle etter forvaltningsloven, naturmangfoldloven og andre lover.

§ 6.Registerets anvendelse for Svalbard og Jan Mayen

Naturmangfoldloven § 68 gjelder for Svalbard og Jan Mayen for så vidt gjelder forskrifter fastsatt med hjemmel i § 58 til § 61 og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i slike forskrifter.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2014.

Forskriften gjelder bare for enkeltvedtak fastsatt etter ikrafttredelsen.