Forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet

DatoFOR-2013-06-17-653
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse17.06.2013
Sist endretFOR-2015-06-16-686
EndrerFOR-2007-10-26-1194, FOR-2007-10-26-1195, FOR-2012-10-01-918
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort20.06.2013   kl. 13.45
Rettet29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst tilføyd)
KorttittelForskrift om TSI-styring, kontroll og signal, jernbane

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 17. juni 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37i (beslutning 2012/88/EU som endret ved beslutning 2012/696/EU og beslutning (EU) 2015/14).
Endringer: Endret ved forskrift 16 juni 2015 nr. 686.
Rettelser: 29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37i (beslutning (EU) 2015/14) om endring av beslutning 2012/88/EU som endret ved beslutning 2012/696/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder delsystemene «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet (TSI-styring, kontroll og signal) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrift 16 juni 2015 nr. 686.
§ 2.Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker gjennomfører verifisering av samsvar med nasjonale regler som nevnt i artikkel 3 i beslutningen.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig gjøres følgende endringer i andre forskrifter:
-Forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal) oppheves.
-Forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog oppheves.
-I forskrift 1. oktober 2012 nr. 918 om gjennomføring av TSI rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk § 1 skal lyde: - - -

Beslutninger

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

For å lese engelsk versjon av beslutning 2012/88/EU se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av beslutning 2012/88/EU se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av beslutning 2012/696/EU se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av beslutning 2012/696/EU se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av beslutning (EU) 2015/14 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av beslutning (EU) 2015/14 se her: pdf.gif

0Endret uten kunngjøring 29 jan 2015. Endret ved forskrift 16 juni 2015 nr. 686.