Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH)

DatoFOR-2013-06-18-757
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse01.08.2013
Sist endretFOR-2016-04-26-467 fra 01.08.2016
EndrerFOR-2013-03-12-363
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§4-9, LOV-2005-04-01-15-§4-10, LOV-2005-04-01-15-§4-11, LOV-2005-04-01-15-§5-1, LOV-2005-04-01-15-§5-2, LOV-2005-04-01-15-§5-3
Kunngjort27.06.2013   kl. 14.00
Rettet20.08.2013 (§ 23 og § 25 skrivefeil)
KorttittelForskrift om studier og eksamen ved LDH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret for Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) 18. juni 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 4-11, § 5-1, § 5-2 og § 5-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 des 2013 nr. 1721, 16 sep 2014 nr. 1233, 28 april 2015 nr. 480, 26 april 2016 nr. 467.
Rettelser: 20.08.2013 (§ 23 og § 25 skrivefeil).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.1 Forskriften gjelder for studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole.
1.2 Forskriften gir regler om studier og eksamen, samt krav for tildeling av grad.
1.3 Dersom bestemmelsene i denne forskrift ikke er i samsvar med gjeldende nasjonal rammeplan for en utdanning eller lov om universiteter og høyskoler, er det den nasjonale rammeplanenes bestemmelser og loven som gjelder.
§ 2.Definisjoner 

Student

Som student regnes i denne forskrift en person som er tatt opp til et av LDHs studier på grunnlag av de krav gjeldende lover og forskrifter for opptak setter for studiet. 

Studierett

Rettigheter knyttet til det å være tatt opp ved et studium og inneha studentstatus. Det innebærer rett til å delta i all undervisning og veiledning tilknyttet studiet, samt retten til å fremstille seg til eksamen. 

Rammeplan

En plan for et studium der departementet har fastsatt nasjonale rammer for mål, innhold og vurdering i studiet. 

Fagplan

LDHs konkretisering av læringsutbytter, innhold, organisering og vurdering i studier regulert av nasjonal rammeplan. 

Studieplan

LDHs konkretisering av læringsutbytter, innhold, organisering og vurdering av utdanninger som ikke er regulert av nasjonal rammeplan. 

Studiepoeng

Mål på omfanget av et studium der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. 

Eksamen

Eksamen er betegnelse på en prøve eller vurdering når resultatet skal inngå på vitnemålet eller innregnes i en karakter på vitnemålet. 

Ordinær eksamen

Ordinær eksamen er den prøve som arrangeres for studenter som følger normal studieprogresjon. 

Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er den prøve som arrangeres for studenter som har levert legeerklæring eller har hatt annet dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

Ny eksamen

Ny eksamen er den prøve som arrangeres for studenter som har gjennomført, men ikke bestått ordinær eksamen. 

Kandidat

Student som er oppe til eksamen. 

Privatist

Person som går opp til eksamen etter lov om universiteter og høgskoler § 3-10, uten å være opptatt ved studiet.

0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 480 (i kraft 1 aug 2015).

Kapittel 2. Generelle faglige bestemmelser

§ 3.Grader og videreutdanninger

Lovisenberg diakonale høgskole kan tildele følgende grader og videreutdanninger/etterutdanninger:

3.1 Bachelor i sykepleie 180 studiepoeng.
3.2 Mastergrader 120 studiepoeng, også i samarbeid med annen utdanningsinstitusjon.
3.3 Akkrediterte videreutdanninger som bygger på bachelorgrad, inntil 90 studiepoeng.
3.4 Videreutdanninger/etterutdanninger som bygger på bachelorgrad, omfang inntil 60 studiepoeng.
3.5 Dersom grader eller videreutdanninger utgår, må det sikres rimelige overgangsordninger. Overgangsordninger skal fremgå av fag- eller studieplan.
§ 4.Fastsetting av fagplan/studieplan

Det skal fastsettes fag- eller studieplan for alle studier som tilbys ved LDH og som gir uttelling i studiepoeng.

4.1 Høgskolestyret fastsetter fagplaner og studieplaner. Her beskrives innholdet i studiet:
a)Studiets læringsutbytte, varighet, omfang og nivå
b)Studiets faginnhold, oppbygging og organisering
c)Ev. særlige vilkår for å kunne avlegge eksamen; som deltagelse i obligatoriske undervisningsenheter, obligatoriske skriftlige oppgaver m.m.
d)Eksamens- og vurderingsordninger.
4.2 Høgskolestyret er akkrediteringsorgan for studier med omfang mellom 15 og 60 studiepoeng.
4.3 Rektor har delegert myndighet til å akkreditere studier/kurs med omfang inntil 15 studiepoeng.
4.4 Studietilbud ut over bachelornivå, akkrediteres av NOKUT i tråd med forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud.
§ 5.Generelle bestemmelser knyttet til fagplan/studieplan
5.1 Det skal framgå av fag- eller studieplanen hvilke vurderinger underveis i studieløpet som skal inngå på vitnemålet eller regnes inn i karakter på vitnemål eller karakterutskrift, samt hvilke vurderingsuttrykk som benyttes.
5.2 Studentene skal hvert semester kunne avlegge eksamener tilsvarende 30 studiepoeng for fulltidsstudier innen det studieprogram de er tatt opp på. Avlagte eksamener gir adgang til karakterutskrift.
5.3 Endringer i fag- eller studieplan skal ikke tre i kraft før ved starten av nytt studieår. Mindre endringer i pensum kan foretas underveis i studiet.
§ 6.Godskriving av annen utdanning. Innpass
6.1 Høyskolestyret eller det organ de oppnevner, avgjør om søknader om godkjenning av utdanning fra andre institusjoner under lov om universiteter og høgskoler skal godskrives studenten med samme antall studiepoeng ved LDH.
6.2 Høyskolestyret eller det organ de oppnevner, avgjør søknader fra enkeltstudenter om godkjenning av utdanning fra utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon eller norsk utdanningsinstitusjon som ikke går inn under lov om universiteter og høgskoler som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved LDH.
6.3 Høyskolestyret eller det organ de oppnevner, kan etter søknad frita en student for eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen/prøve eller gjennomført obligatorisk undervisning ved samme eller annen institusjon. Dette registreres som innpass på studentens vitnemål/karakterutskrift. Det kan også innvilges innpass på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Søknad om fritak fra eksamen eller prøve må være fremsatt senest 8 uker etter at studieåret er påbegynt.
6.4 Søknad om fritak fra eksamen eller prøve blir ikke behandlet før studenten er tatt opp ved LDH.
6.5 Høgskolestyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om saksbehandling og krav til dokumentasjon ved søknader om godskriving/godkjenning av norsk og utenlandsk utdanning og søknader om fritak for eksamen eller prøve, herunder bestemmelser om slikt fritak på grunnlag av realkompetanse.

Kapittel 3. Studierett, utdanningsplaner, permisjoner, studieår

§ 7.Studierett
7.1 Den som har akseptert tilbud om studieplass har studierett i henhold til normert studietid og fastsatt studieprogresjon for det studiet han/hun er tatt opp til.
7.2 Studieretten kan normalt beholdes to år i tillegg til normert studietid, dersom studenten er forsinket i sine studier. I tidsberegningen på to år inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestengelse fra høgskolen og permisjoner etter § 10 punkt 10.1 og 10.2 i denne forskriften.
7.3 Studenten vil normalt miste studieretten i følgende tilfeller:
a)studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksisperiode som beskrevet i fagplan/studieplan og denne forskriften.
b)studenten har overskredet den fastsatte grensen på 2 år utover normert studietid.
c)studenten har ikke avlagt og bestått eksamen i løpet av de to siste studieår og har ikke permisjon.
d)studenten har ikke betalt semester- og studieavgift innen gjeldende frister.
e)studenten har ikke kontaktet høgskolen innen angitt frist før permisjonstidens utløp. Studenter i permisjon er selv ansvarlige for å gi skriftlig tilbakemelding om tilbakekomst til studiet eller å gi skriftlig tilbakemelding om oppsigelse av studieplass.
7.4 Studiesjef fatter vedtak om tap av studierett.
7.5 Studieretten opphører når:
a)studenten selv skriftlig bekrefter at han/hun trekker seg fra studiet.
b)studiene er fullført og vitnemål/karakterutskrift er utstedt.
7.6 Den som har mistet studieretten etter § 7 punkt 7.3 i denne forskrift, kan søke nytt opptak til studiet ved LDH etter tre år, såfremt overordnede bestemmelser gir anledning til dette.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 480 (i kraft 1 aug 2015).
§ 8.Krav til selvstendig arbeid
8.1 I bachelorgraden skal det inngå et selvstendig arbeid av et omfang på minimum 12 studiepoeng.
8.2 I mastergraden skal det inngå et selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng. Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overskride 60 studiepoeng.
§ 9.Utdanningsplan
9.1 Det skal utarbeides en utdanningsplan mellom høgskolen og hver student som tas opp til studier av 30 studiepoengs omfang eller mer. Utdanningsplanen beskriver hvilke elementer av studiet studenten skal gjennomføre i de ulike semestrene studiet varer.
9.2 Planen inneholder bestemmelser om høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten og studentens forpliktelser overfor LDH og medstudenter.
9.3 Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid.
9.4 Studenten må godkjenne utdanningsplanen hvert semester for å få gå opp til eksamen.
9.5 Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom høgskole og student.
0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 480 (i kraft 1 aug 2015).
§ 10.Permisjon
10.1 En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. Jf. lov om universiteter og høgskoler.
10.2 Permisjon gis ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner. Søknaden må dokumenteres.
10.3 Søknad om permisjon av andre grunner enn de som er nevnt ovenfor, blir ikke nødvendigvis innvilget.
10.4 En student som søker permisjon av andre grunner enn svangerskap, omsorg for barn, førstegangstjeneste eller sykdom, er ikke garantert studieplass på etterfølgende kull.
10.5 Det kan normalt gis permisjon inntil ett år.
10.6 Permisjon innvilges normalt ikke før studenten har gjennomført minst et halvt års studier.
10.7 Høyskolestyret eller det organ de oppnevner avgjør søknader om permisjon.
§ 11.Studieår

Studieåret er normalt 10 måneder. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.

Kapittel 4. Oppmelding og vilkår for eksamen

§ 12.Vilkår for oppmelding til eksamen
12.1 I fagplan/studieplan skal det gis utfyllende opplysninger om arbeidskrav/studiekrav, obligatoriske oppgaver, krav om avlagte eksamener eller prøver, obligatorisk deltakelse eller kliniske studier som må være gjennomført for at studenten skal ha adgang til å fremstille seg til eksamen eller få fortsette studiene.
12.2 For å kunne gå opp til eksamen må studenten, innen fastsatt frist, ha godkjent sin utdanningsplan og betalt semesteravgift etter lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader og forskrift 22. juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader.
§ 13.Oppmelding
13.1 Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til alle eksamener innen fastsatt frist. Ved ordinær eksamen gjøres dette ved å godkjenne utdanningsplanen. Ved ny/utsatt eksamen eller forbedring av eksisterende resultat melder man seg opp via StudentWeb.
13.2 Studenter er selv ansvarlige for å sjekke at de er oppmeldt til eksamen innen oppmeldingsfristen går ut.
13.3 Studenter er selv ansvarlige for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
0Endret ved forskrift 16 sep 2014 nr. 1233.
§ 14.Avmelding
14.1 Det er ikke anledning til å melde seg av ordinær eksamen
14.2 Studenter som skal opp til ny/utsatt eksamen har anledning til å melde seg av eksamen innen fastsatt frist.
§ 15.Privatister
15.1 Privatisters rettigheter er begrenset til adgang til å delta i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen. De må sende skriftlig søknad til LDH.
15.2 Privatister skal i tillegg til semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) betale et eksamensgebyr fastsatt av styret.
15.3 Privatister må melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell og eventuell spesiell studiekompetanse må vedlegges oppmeldingen.
15.4 Høyskolestyret eller det organ de oppnevner avgjør om vilkårene for oppmelding er oppfylt, og kan etter søknad lempe på krav om studiekompetanse dersom det er sannsynliggjort at søkeren har de nødvendige kunnskaper.
15.5 Reglement for eksamen gjelder også for privatister så lenge bestemmelsene ikke strider mot innholdet i dette punkt.
§ 16.Antall eksamensforsøk

En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme fag mer enn tre ganger. Høgskolestyret eller et utvalg nedsatt av høgskolestyret kan i særlige tilfelle gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.

Kapittel 5. Gjennomføring av eksamen og veiledet praksis

§ 17.Ordinær eksamen

Ordinær eksamen gjennomføres med den vurderingsform og i det semester som er angitt i studie- eller fagplanen.

§ 18.Ny og utsatt eksamen
18.1 Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt sammen og skal gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen.
18.2 En student som har gyldig fravær fra ordinær eksamen har rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn.
18.3 Studenter som på grunn av utvekslingsopphold i utlandet ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, har rett til utsatt eksamen.
18.4 Studenter som har fått karakteren «ikke bestått» ved ordinær eksamen har rett til å gå opp til ny eksamen.
18.5 Dersom det arrangeres ny/utsatt eksamen for studenter som nevnt over, gis også studenter som har hatt fravær uten gyldig grunn mulighet til å gå opp til ny/utsatt eksamen.
18.6 Studenter som ønsker å forbedre karakter, skal normalt gjøre det ved neste ordinære eksamen.
18.7 En student som mistenkes for fusk eller forsøk på fusk har ikke rett til å fremstille seg til ny eksamen så lenge saken er under behandling. Dersom høgskolens klagenemd kommer frem til at det ikke foreligger fusk, og besvarelsen da blir vurdert til «ikke bestått», har studenten rett til ny eksamen.
18.8 Studenter som ikke gjennomfører eller består ny eller utsatt eksamen, har ikke rett til å få gå opp til eksamen på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny og utsatt eksamen.
18.9 Ved større endringer i fag- og studieplaner eller pensum, har studenter rett til å fremstille seg til ny eller utsatt eksamen etter gammel ordning. Slik eksamen skal arrangeres innen ett år etter at siste ordinære eksamen ble arrangert.
18.10 For fag, kurs eller emner som opphører gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og en ny eller utsatt eksamen fortsatt gjenstår studenter som ikke har bestått eller hatt gyldig fravær, kan det etter søknad arrangeres en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal arrangeres innen ett år etter siste ordinære eksamen.
18.11 Bestemmelsene om ny og utsatt eksamen gjelder også hjemmeeksamen og lignende vurderingsformer så lang dette er mulig. Høgskolestyret kan fastsette andre ordninger for gjennomføring av ny og utsatt eksamen i slike tilfeller.
§ 19.Fravær fra eksamen under tilsyn, trekk fra eksamen eller blank besvarelse
19.1 En kandidat som ønsker å trekke seg fra eksamen, må gjøre det via høgskolens web- baserte oppmeldingsmodul, innen fastsatt frist. Det er ikke anledning til å trekke seg fra ordinær eksamen.
19.2 En kandidat som ikke møter til eksamen til fastsatt tid uten godkjent forfallsgrunn, og som ikke har trukket seg fra eksamen jf. § 19.1, blir registrert som «ikke møtt». «Ikke møtt» teller som eksamensforsøk, og kandidaten har ikke krav på å framstille seg på nytt før ved neste ordinære eksamen.
19.3 Dersom en kandidat ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom eller blir syk under eksamen, slik at eksamen ikke kan fullføres, må kandidaten levere legeerklæring som gjelder eksamensdagen innen 48 timer etter leveringsfrist. Legeattesten skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom den gjelder for. Det skal fremgå av attesten at sykdom er vurdert i forhold til kandidatens mulighet til å gjennomføre eksamen. Blir legeattest ikke innlevert innen de overnevnte frister, anses forholdet som «ikke møtt» uten godkjent forfallsgrunn. Ved annen tvingende fraværsgrunn enn sykdom, avgjør høyskolestyret eller det organ de oppnevner, om fraværet skal kjennes gyldig.
19.4 En kandidat som velger å avbryte eksamen uten å levere besvarelse, skal undertegne skjema hos hovedinspektør. Oppgaven og alt utlevert materiale skal leveres tilbake. Trekk fra eksamen regnes som et eksamensforsøk. En besvarelse er å anse for trukket når kandidaten har undertegnet på skjema for trekk.
19.5 For kandidater som leverer blankt, blir oppgavebesvarelsen behandlet som trekk fra eksamen og kandidaten har da brukt ett eksamensforsøk.
19.6 En kandidat som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur.
19.7 En kandidat får registrert karakteren «ikke bestått» når eksamen avbrytes uten at det skyldes sykdom.
§ 20.Fravær fra skriftlig eksamen uten tilsyn, eksempelvis hjemmeeksamen, bacheloroppgave, masteroppgave eller fordypningsoppgave
20.1 En kandidat som ikke leverer besvarelsen innen fristen, registreres som ikke møtt. Dette registreres som ett eksamensforsøk.
20.2 Dersom sykdom forhindrer kandidaten i å levere besvarelsen innen fristen, må det leveres legeerklæring for hele eller deler av eksamensperioden for at det skal være gyldig fravær. Legeerklæring gjeldende deler av eksamensperioden må leveres innen 48 timer etter fristen for innlevering av eksamen. I så fall blir det ikke regnet som et eksamensforsøk. Det kan gis inntil 48 timer utsatt innleveringsfrist. Utsatt innlevering avgjøres av rektor eller den som rektor bemyndiger.
20.3 Dersom det oppstår sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn i løpet av 3–5 dagers hjemmeeksamen, må eksamen tas som ny/utsatt prøve. Det innvilges ikke utsatt innleveringsfrist.
§ 21.Hjelpemidler

Høgskolestyret eller det organ de oppnevner, fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen i et fag/emne. Hjelpemidler kan omfatte skriftlige og tekniske hjelpemidler. Det skal fremgå av fag-/studieplaner og/eller studiehåndbøker hvilke hjelpmidler som er tillatt, herunder hvilke som utleveres fra høgskolen og hvilke kandidaten selv har ansvar for å medbringe.

§ 22.Tilrettelagt eksamen og alternative vurderingsformer
22.1 Kandidater som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å avlegge eksamen under særskilte vilkår, må sende søknad til studieadministrasjonen innen oppmeldingsfristen. Behovet må dokumenteres med legeerklæring eller erklæring fra annen sakkyndig. Erklæringen må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for særordning i eksamenssituasjonen. Dokumentasjonen skal være av nyere dato, normalt ikke eldre enn 2 år. En kandidat som etter fristens utløp søker om å avlegge eksamen under særskilte vilkår, har rett til å få sin sak behandlet, dersom vedkommende godtgjør at grunnlaget for søknaden er kommet opp etter at ordinær søknadsfrist er utløpt. Dersom behovet for særordning er permanent, kan det søkes om å få godkjent særordningene for hele studieperioden.

Særordninger høgskolen legger til rette for, er eksempelvis:

a)Utvidet tid.
b)Bruk av ordbøker.
c)Bruk av PC på eksamen under tilsyn.
22.2 Det kan gis tillatelse til at alternative vurderingsformer benyttes for kandidat som på grunn av varige lidelser eller funksjonshemninger, eller av andre særskilte grunner ikke kan gå opp til eksamen med ordinær vurderingsform. Høgskolestyret eller det organ de oppnevner, kan innvilge at en kandidat får avvikende eksamensform. Søknaden må være begrunnet med dokumentasjon fra sakkyndig instans.
22.3 Dersom tungtveiende grunner foreligger, kan høgskolestyret eller det organ de oppnevner, godkjenne at eksamen avvikles utenfor institusjonen, dersom dette kan skje under betryggende kontroll. Kandidaten må sende skriftlig begrunnet søknad og dekke alle utgifter selv.
§ 23.Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn
23.1 Kandidaten har ikke adgang til eksamenslokalet før eksamensinspektørene er på plass.
23.2 Ved adgang til eksamenslokalet må vesker og yttertøy plasseres på anvist sted. Bare skrivesaker og tillatte hjelpemidler tas med til anvist plass. Det er kandidatens eget ansvar å sørge for å skaffe seg de tillatte hjelpmidlene. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt.
23.3 Kandidaten må være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. Kandidater som kommer for sent til eksamen må henvende seg til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen eller hans/hennes stedfortreder for ev. å få tillatelse til å gå opp til eksamen. Kandidater som møter mer enn 30 minutter for sent, får bare adgang dersom ingen andre kandidater har forlatt eksamenslokalet. Kandidaten får ikke tillegg i tiden.
23.4 Kandidaten skal vise studentlegitimasjon eller annen gyldig legitimasjon med foto og signere kandidatliste samtidig som kandidatnummer blir tildelt. Kandidater som ikke kan legitimere seg får ikke adgang til eksamen og må forlate eksamenslokalet.
23.5 Kandidater som har fått utlevert eksamensoppgave kan ikke trekke seg fra eksamen eller forlate eksamenslokalet før tidligst etter 30 minutter.
23.6 Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmedier under eksamen, og heller ikke bringe disse med til anvist plass.
23.7 Etter at kandidatene har inntatt anvist plass i eksamenslokalet, kan de ikke forlate plassen uten tillatelse fra inspektør. Lufteturer skjer i følge med inspektør. Disse bør være av kortest mulig varighet av hensyn til andre som ønsker å gå ut. Mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmedier kan ikke benyttes under lufteturer.
23.8 Kandidatene skal ta hensyn til hverandre i eksamenslokalet slik at det ikke oppstår forstyrrelser. Ved alvorlige ordensbrudd kan en kandidat bli bortvist fra eksamenslokalet.
23.9 Under eksamen er enhver henvendelse mellom kandidatene forbudt. Alle spørsmål under eksamen rettes til en av inspektørene.
23.10 Inspektøren gir beskjed når det er 10 minutter igjen. Det gis 15 minutter ekstra tid til å ordne papirene.
23.11 Høgskolen bruker selvkopierende eksamensark. Besvarelsen må derfor skrives med kulepenn. Kandidatnummer skal påføres alle arkene i besvarelsen. Arkene skal nummereres. Kandidaten har ansvar for å skille kopiene fra originalen. Originalen og første kopi (gul) stiftes og leveres inn, men siste kopi (blå) beholdes av studenten. Kladdeark kan ikke leveres.
23.12 Kandidaten gir tegn til inspektøren når hun/han vil levere sin besvarelse. Kandidaten blir sittende på sin plass til eksamensoppgaven er levert og kontrollert, og forlater deretter eksamenslokale umiddelbart. Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake, uansett hvilken grunn som anføres.
23.13 Blir en kandidat syk under eksamen, skal hovedinspektøren varsles. Se § 19 punkt 19.3.
§ 24.Innlevering av besvarelser ved eksempelvis hjemmeeksamen, bacheloroppgave, masteroppgave eller fordypningsoppgave
24.1 Besvarelsen skal være innlevert eksamensansvarlige i den form og innenfor de frister som er bestemt for gjeldende eksamen. Aktuelle bestemmelser skal normalt fremgå av fagplan/studieplan. For sen innlevering medfører at oppgaven ikke blir sensurert og kandidaten blir registret som «ikke møtt». Dette registreres som ett eksamensforsøk.
24.2 Ved levering i papirutgave skal besvarelsen leveres i det antall eksemplarer som er fastsatt i retningslinjer for eksamen. Besvarelsen skal påføres kandidatnummer. Kandidaten må selv sørge for å ha en kopi (elektronisk eller papirkopi).
24.3 Ved krav om innlevering i papirutgave skal kandidaten vise gyldig legitimasjon, semesterkort og selv signere ved innlevering av besvarelsen. Det er ikke anledning til å levere inn eventuelt glemt materiale etter at det er signert for innlevering.
24.4 En oppgave som er levert inn og signert for, leveres ikke tilbake til studenten for gjennomsyn eller i noen annen hensikt.
24.5 Kandidater som har studieadresse mer enn 10 mil fra høgskolen og hvor det er krav om innlevering i papirutgave, kan postlegge besvarelsen. Kandidaten må sende skriftlig søknad om dette til studieadministrasjonen senest 4 uker før innleveringsfristen. Besvarelsen må være poststemplet innen innleveringsfristen og sendes rekommandert. Studenten har plikt til å fremvise dokumentasjon fra postverket på forespørsel fra studieadministrasjonen.
24.6 Ved krav om elektronisk innlevering skal kandidaten levere denne i henhold til bestemmelser beskrevet i fag-/studieplan.
24.7 Sammen med besvarelsen leveres «Erklæring om selvstendig arbeid».
24.8 Kandidater har ikke krav på å få returnert eventuelle vedlegg til sine eksamensbesvarelser.
24.9 Kandidater kan ikke påregne utsatt innleveringsfrist på grunn av tekniske problemer med datautstyr.
§ 25.Gjennomføring av eksamen på nett

Dersom en student velger å gjennomføre eksamen på nett, gjelder følgende:

25.1 Høgskolen har anledning til å kalle inn en student til muntlig høring innen tre uker etter avlagt eksamen (før sensur har falt). Studenten gis en ukes frist fra innkallingen til å forberede seg til muntlig høring.
25.2 Ved muntlig høring skal eksaminator og sensor vurdere om kandidatens kunnskapsnivå er forenlig med den besvarelsen som ble innlevert ved netteksamen. Dersom så ikke er tilfelle, skal kandidaten strykes og saken oversendes til studieleder for vurdering, før den eventuelt blir å betrakte som en fuskesak.
25.3 Ut over dette kan karakter på aktuelle netteksamen ikke justeres.
25.4 Dersom det opprettes fuskesak mot studenten, kan høgskolens klagenemd bestemme at studenten mister retten til å ta netteksamen i fremtiden. Studenten vil da kun ha mulighet til å ta stedlig eksamen.
0Endret ved forskrift 16 sep 2014 nr. 1233.
§ 26.Eksamen på annet språk enn norsk

Bacheloroppgaver, masteroppgaver og avsluttende fordypningsoppgaver kan skrives på engelsk. Bestemmelser om dette skal fremgå av fag- eller studieplanen. Studenter som ønsker å skrive på engelsk, må varsle skriftlig om dette innen oppmeldingsfristen for aktuell eksamen. Andre eksamener og oppgaver kan fritt besvares på norsk, svensk eller dansk.

0Endret ved forskrift 28 april 2015 nr. 480 (i kraft 1 aug 2015).
§ 27.Vurdering av veiledet praksis

For de utdanninger der gjennomføringen av praksis er gjenstand for faglig vurdering gjelder følgende:

27.1 For hver praksisperiode skal det foretas en avsluttende vurdering i forhold til læringsutbyttene/målene for praksisperioden. Vurderingen skal bygge på vurdering underveis og eventuelle praktiske prøver. Vurderingsresultatet og beskrivelse av hva som er vurdert skal være underskrevet av student, representant fra høgskolen og veileder/representant fra praksisstedet. Studenten skal ha kopi av den skriftlige vurderingen.
27.2 Studenten har rett til veiledning og tilbakemelding, slik at han/hun er orientert om hvordan han/hun fungerer i forhold til læringsutbyttene/målene for praksisperioden. Dersom det på et tidspunkt i en veiledet praksisperiode kan være tvil om studenten vil kunne oppfylle målene og få bestått vurderingsresultat, skal studenten få skriftlig varsel om dette. Det innkalles til møte der studenten får en skriftlig begrunnelse for at varsel om «fare for ikke beståtte praktiske studier» gis, hva studenten må gjøre for å nå målene innen utløpet av praksisperioden og hvilken veiledning som vil gis. Melding om «fare for ikke beståtte praktiske studier» skal gis senest 3 uker før praksisperiodens avslutning.
27.3 Dersom det er reist tvil om en student vil bestå en praksisperiode, må studenten vise tilfredsstillende fremgang den siste del av praksisperioden for å bestå.
27.4 Dersom en student i løpet av de siste tre ukene av en praksisperiode viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få «ikke bestått» praksis, selv om varsel om «fare for ikke beståtte praktiske studier» ikke er gitt.
27.5 Dersom det er uenighet mellom høgskolens veileder og veileder i kliniske studier om en student skal få bestått eller ikke bestått i kliniske studier, er det høgskolens veileder som har det endelige beslutningsansvaret.
27.6 Dersom en student avbryter en praksisperiode uten dokumentert grunn blir praksisperioden vurdert til «ikke bestått».
27.7 Får en student vurdert en praksisperiode til «ikke bestått», må praksisperioden tas om igjen, normalt med neste studentkull, før studenten kan gå videre i studiet. Får studenten vurdert samme praksisperiode til «ikke bestått» to ganger, må studiet normalt avbrytes.
27.8 Dersom særskilte grunner foreligger kan studenten søke høgskolestyret, eller organ nedsatt av styret, om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode.

Kapittel 6. Sensur, klage, fusk, utestengning, vitnemål

§ 28.Sensur
28.1 Høgskolestyret skal sikre at studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.
28.2 Høgskolestyret eller det organ de oppnevner, fastsetter vurderingsformer for det enkelte studieprogram/fag.
28.3 Det skal være ekstern vurdering av vurdering eller vurderingsordninger.
28.4 Det skal fremgå av fag-/studieplan hvilke vurderinger som inngår i den endelige karakter og hvilke vurderinger som har status som intern prøve.
28.5 Ved eksamen eller prøve som inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium, oppnevner høgskolestyret, eller etter delegering rektor, sensorer etter forslag fra studielederne.
28.6 Det oppnevnes minst én sensor til alle eksamener som inngår på vitnemålet. Det oppnevnes minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av studenters selvstendige arbeid i høyere grad.
28.7 Dersom de to sensorene ikke blir enige, skal det oppnevnes en ny sensor som avgjør saken.
28.8 Høgskolestyret eller det organ de oppnevner, fastsetter omfang av ekstern sensur på eksamener innenfor rammer gitt i lov om universiteter og høyskoler § 3-9.
28.9 Sensur skal i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-9 fjerde ledd normalt foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
28.10 Dersom en kandidat har fremstilt seg til samme eksamen mer enn en gang, blir beste karakter stående.
§ 29.Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting
29.1 Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om universiteter og høyskoler, § 5-3 første til sjette ledd. Krav om begrunnelse må fremsettes skriftlig innen 1 uke etter at sensuren er falt.
29.2 Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring framsatt, gjelder klagefristen som angitt i lov om universiteter og høyskoler § 5-2, første og tredje ledd og § 5-3 fjerde ledd.
29.3 Ved ny sensurering etter klage, benyttes to nye sensorer hvorav minst en er ekstern. Klage på karakterfastsetting gjennomføre som blind sensur.
29.4 Karakterfastsetting ved ny sensurering etter klage kan ikke påklages, se lov om universiteter og høgskoler § 5-3 sjette ledd.
29.5 Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve vurderes i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-3 femte ledd.
0Endret ved forskrift 16 sep 2014 nr. 1233.
§ 30.Klage over formelle feil ved eksamen
30.1 Den som har gjennomført eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-2 første til fjerde ledd.
30.2 Klager over formelle feil behandles av institusjonen som førsteinstans.
30.3 Høgskolens klagenemd er klageinstans for vedtak fattet etter denne bestemmelse.
0Endret ved forskrift 16 sep 2014 nr. 1233.
§ 31.Fusk og forsøk på fusk. Utestengning fra LDH
31.1 Fusk er uredelige handlinger og holdninger som kan gi en student uberettiget fordel ved vurderingen. Det vil være fusk å skaffe seg tilgang til eksamensoppgaven før eksamen starter eller å manipulere besvarelsen etter innleveringen.
31.2 Eksamen/prøve under tilsyn har begynt når eksamensvaktene begynner å dele ut eksamensoppgavene. Besittelse eller bruk av ikke tillatte hjelpemidler etter at eksamen er igangsatt, å betrakte som fusk eller forsøk på fusk. Eksempler på dette er:
-bruk av elektroniske medier som mobiltelefon, elektronisk armbåndsur o.l.
-ha bøker, boksider, notater o.a. i eller utenfor eksamenslokalet
-samtale eller samarbeid med medstudent eller andre personer
-handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved eksamen.

Eventuelle tillatte hjelpemidler vil være beskrevet på eksamensoppgaven.

31.3 Hjemmeeksamen har begynt idet eksamensoppgavene publiseres elektronisk. Ved hjemmeeksamen er det fusk eller forsøk på fusk når for eksempel:
-oppgaven inneholder kopiering eller avskrift av litteratur uten henvisninger
-det har foregått ulovlig samarbeid
-besvarelsen er svært lik andre besvarelser
-besvarelsen åpenbart er utført av andre enn studenten.
31.4 Dersom det under eksamen eller sensurering oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal kandidaten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for kandidat som eventuelt yter hjelp. Ved skriftlig eksamen under tilsyn kan kandidaten velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen/prøven.
31.5 Høgskolens klagenemnd, etter delegert myndighet fra høgskolestyret, fastsetter reaksjonsform ved fusk eller forsøk på fusk i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-7 og § 4-8 tredje, fjerde og femte ledd. Annullering av eksamen eller prøve teller som ett forsøk til eksamen eller prøve.
31.6 Utestengning fra LDH og andre institusjoner reguleres av de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om universiteter og høgskoler, jf. § 4-8, § 4-9, § 4-10 og § 4-11.
0Endret ved forskrift 26 april 2016 nr. 467 (i kraft 1 aug 2016).
§ 32.Vitnemål og karakterutskrift
32.1 Vitnemål utstedes etter alle avsluttede studier. Studiets faglige innhold beskrives i vitnemålet. For å kunne tildeles bachelor- eller mastergrad med vitnemål fra LDH må studenten ha avlagt minst 60 studiepoeng ved høgskolen. Andre regler for avlagte studiepoeng gjelder ved mastergrader som tildeles i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Det skal fremgå av vitnemålet at det er tildelt i samarbeid med andre.
32.2 Diploma Supplement utferdiges til studenter som tildeles en grad.
32.3 Enkeltemner, kortere kurs eller ikke fullførte studier dokumenteres ved karakterutskrift.
32.4 På vitnemål og karakterutskrift skal det angis i hvilket semester eksamen er avlagt. Hvis en student etter fullført videreutdanning eller grad på nytt avlegger eksamen i emne eller fag som inngår i vedkommende studium, utstedes ny karakterutskrift.
32.5 Dersom en student har fått innpass for eksamen etter § 6 punkt 6.3 i denne forskrift, skal det framgå av vitnemålet.
0Endret ved forskrifter 16 des 2013 nr. 1721 (i kraft 1 jan 2014), 28 april 2015 nr. 480 (i kraft 1 aug 2015).

Kapittel 7. Utfyllende bestemmelser og ikrafttredelse

§ 33.Utfyllende bestemmelser

Høgskolestyret kan gi utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift.

§ 34.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2013 og avløser forskrift 12. mars 2013 nr. 363 om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH).