Forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH)

DatoFOR-2013-06-18-798
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse01.08.2013
Sist endretFOR-2014-09-16-1234 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2012-06-12-677
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2005-12-01-1392-§3, FOR-2005-12-01-1392-§5, FOR-2007-01-31-173
Kunngjort01.07.2013   kl. 15:15
KorttittelForskrift om opptak ved LDH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret for Lovisenberg diakonale høgskole 18. juni 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 3 og § 5 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 april 2014 nr. 634, 16 sep 2014 nr. 1234.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.1Forskriften gjelder opptak til studier ved Lovisenberg diakonale høgskole.
1.2Forskriften gir regler om opptak til studier og organisering av studier.
1.3Dersom bestemmelsene i denne forskrift ikke er i samsvar med gjeldende nasjonal rammeplan for en utdanning eller lov om universiteter og høyskoler, er det den nasjonale rammeplanenes bestemmelser og loven som gjelder.

Kapittel 2. Opptaksbestemmelser

§ 2.Opptaksrammer
2.1Høgskolestyret ved LDH fastsetter opptaksrammene for det enkelte studieprogram.
2.2.For opptak til alle studier ved Lovisenberg diakonale høgskole som omfattes av denne forskrift kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende, fastsatt i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
2.3Høgskolestyret eller det organ styret oppnevner, foretar opptak av studenter til studier med lokalt opptak, samt alle studenter som søker på grunnlag av realkompetanse. Dette er LDHs opptaksorgan.
§ 3.Søknadsfrister
3.1For studier der opptaket er organisert gjennom Samordna Opptak, gjelder de fastsatte nasjonale søknadsfristene.
3.2For øvrige studier blir søknadsfrister kunngjort samtidig med utlysning av studieprogrammet.
3.3Søknadsfrist fastsettes av høgskolen og kunngjøres minst 1 måned før fristens utløp. Krav til spesiell utdanningsbakgrunn, krav til praksis og/eller ev. karakterkrav, skal fremgå av studieplanen for det enkelte studium.
§ 4.Dokumentasjon
4.1For at søknaden skal behandles, må all utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, dokumenteres med kopier av originale dokumenter. Godkjente dokumenter det ikke er mulig å vedlegge innen søknadsfristen, skal ettersendes snarest mulig etter at de er søkeren i hende.
4.2Studenter må ved forespørsel fra høgskolen framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål/karakterutskrift fra LDH. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll, kan miste studieretten. Vitnemål/karakterutskrift vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.
4.3Søkere som ønsker å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse, må be om dette i søknaden og legge ved begrunnelse og dokumentasjon.
§ 5.Krav til norskkunnskaper
5.1Søkere med utenlandsk utdanning og/eller morsmål fra land utenom Norden, må dokumentere at de fyller krav til norskkunnskaper beskrevet i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.
5.2Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplasser på lik linje med de som har norsk utdanning, forutsatt at utdanningen er sammenlignbar og kan poengberegnes på samme måte som den norske.
§ 6.Opptak til bachelorstudiet i sykepleie

Bachelorutdanningen i sykepleie ved LDH har opptak via Samordna Opptak. Studenter som søker opptak på grunnlag av realkompetanse blir behandlet av LDHs opptaksorgan.

For å bli opptatt ved bachelorstudiet kreves:

6.1Generell studiekompetanse jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 2.
6.2Alternativt realkompetanse. Følgende kriterier legges til grunn for opptak på grunnlag av realkompetanse:
a)Søkeren er 25 år eller eldre i opptaksåret
b)Søkeren har ikke generell studiekompetanse
c)Søkeren må dokumentere 5 års relevant fulltids yrkespraksis. Relevant yrkespraksis kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonsarbeid eller annet omsorgsansvar. Relevant praksis betyr at søkeren skal ha praksis/utdanning fra arbeid med pasienter, elever eller klienter innen helse-, omsorgs-, sosial- eller undervisningssektoren eller tilsvarende. Omsorg for egne barn kan utgjøre inntil 2 av 5 års yrkespraksis..
d)Ved vurdering av yrkespraksis legges de samme prinsipper til grunn som brukes i Samordna Opptak.
e)Søkere må kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk, engelsk og matematikk for å kunne gjennomføre studiet.

Søkere som ikke har norsk på Vg3 nivå (14 timer/393 timer) må begrunne hvorfor de mener at de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å kunne tilegne seg faglitteratur og skrive oppgaver på bachelornivå.

Søkere som ikke har ferdigheter i engelsk på Vg1 i videregående skole (5 timer /140 timer) må begrunne hvorfor de mener at de har tilstrekkelige kunnskaper i engelsk til å kunne tilegne seg engelsk faglitteratur. Har søkeren dokumentasjon på opplæring, utdanning eller arbeid med engelsk som arbeidsspråk, bør dette legges ved.

Søkere må dokumentere kunnskaper i matematikk på nivå med kravet til generell studiekompetanse (5 timer/224 timer).

f)Søkeren må på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon for å søke studiet, egen oppfatning av hva man mener studiet vil kreve av en og hvorfor søkeren mener han/hun kan gjennomføre studiet.
g)I henhold til § 7-12 og § 7-13 i forskrift om opptak til høyere utdanning rangeres søkerne i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om studieplass kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. I denne rangeringen legges det vekt på en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.

Selv om søkeren er kvalifisert etter bestemmelsene om realkompetanse gir ikke dette automatisk rett til studieplass.

0Endret ved forskrift 16 sep 2014 nr. 1234.
§ 7.Opptak til masterstudier

Det er lokalt opptak til masterstudier. Søkere til enkeltemner i et masterstudium må tilfredsstille opptakskravene til masterstudier.

7.1Generelt opptaksgrunnlag for masterstudier fremgår av § 3 og § 5 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.
7.2Eventuelle krav om praksis eller karakterkrav for opptak skal fremgå av fag- eller studieplan for det enkelte studium.
7.3Søkere til masterstudier som bygger på definerte yrkesutdanninger, må ha norsk autorisasjon innenfor yrket.
7.4Det gis anledning til å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. LDH avgjør selv hva som gir realkompetanse til studiene. For å være kvalifisert for opptak til masterstudier, må kravet til realkompetanse være på nivå som 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende.
7.5Ved opptak til felles mastergrad (joint degree) med andre høgskoler/universitet, gjelder opptakskravene ved den institusjonen som foretar opptaket.
7.6Ved flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter konkurransepoeng. Konkurransepoeng beregnes på bakgrunn av karakterer fra bachelorutdanning, tilleggsutdanning, relevant praksis utover minstekravet og ev. andre forhold. Utregning av konkurransepoeng gjøres på følgende måte:
a)Det regnes ut gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget for det aktuell masterprogrammet.

Omregningsskala:

BokstavkarakterTallkarakterPoeng
A1,0–2,15
B2,2–2,54
C2,6–2,73
D2,8–3,02
E3,1–4,01

For søkere med vurderingsuttrykk «Bestått» gis 3 poeng.

b)Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. halvår for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng, for ev. praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.
c)Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng for relevant utdanning ut over opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng.
d)Øvrige tilleggspoeng fastsettes av styret for hver enkelt utdanning. Slike tillegg skal framgå av fag- eller studieplan.
7.7Søkere som er funnet kompetente etter realkompetansevurdering, rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.
0Endret ved forskrift 16 sep 2014 nr. 1234.
§ 8.Opptak til videreutdanninger

Det er lokalt opptak til videreutdanninger.

8.1.For å bli tatt opp ved en videreutdanning må søkeren ha gjennomført 3-årig utdanning tilsvarende bachelorgrad.
8.2Det gis anledning til å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse forstås kompetanse tilsvarende nivå som 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende grad. Krav til realkompetanse skal fremgå av fag-/studieplan.
8.3I tillegg kreves
a)norsk autorisasjon innen aktuelle yrker
b)eventuelle krav om praksis for opptak skal fremgå av fag- eller studieplan for det enkelte studium.
8.4Ved flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter konkurransepoeng. Konkurransepoeng beregnes på bakgrunn av karakterer fra bachelorutdanning, tilleggsutdanning, relevant praksis utover minstekravet og ev. andre forhold. Utregning av konkurransepoeng gjøres på følgende måte:
a)Det regnes ut gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning, som inngår i opptaksgrunnlaget for den aktuelle videreutdanning.

Omregningsskala:

BokstavkarakterTallkarakterPoeng
A1,0–2,15
B2,2–2,54
C2,6–2,73
D2,8–3,02
E3,1–4,01

For søkere med vurderingsuttrykk «Bestått» gis 3 poeng.

b)Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. halvår for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng, for ev. praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.
c)Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng for relevant utdanning ut over opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng.
d)Øvrige tilleggspoeng fastsettes av styret for hver enkelt utdanning. Slike tillegg skal framgå av fag- eller studieplan.
8.5Søkere som ønsker spesiell vurdering, må be om dette i søknaden og legge ved begrunnelse og dokumentasjon. Se forskrift om opptak til høyere utdanning, § 7-12 og § 7-13.
0Endret ved forskrifter 4 april 2014 nr. 634, 16 sep 2014 nr. 1234.
§ 9.Opptak til årsstudier

Det er lokalt opptak til årsstudier.

For å bli tatt opp til årsstudium i psykologi kreves:

9.1Generell studiekompetanse jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 2.
9.2Alternativt realkompetanse. Følgende legges til grunn for opptak på grunnlag av realkompetanse:
a)Helst 5 år arbeids- og/eller utdanningserfaring
b)Bestått engelsk, norsk og naturfag fra videregående skole
c)Søkeren må på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon for å søke studiet, egen oppfatning av hva man mener studiet vil kreve av en og hvorfor søkeren mener han/hun kan gjennomføre studiet.
9.3I henhold til § 7-12 og § 7-13 i forskrift om opptak til høyere utdanning rangeres søkerne i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om studieplass kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. I denne rangeringen legges det vekt på en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.
9.4Selv om søkeren er kvalifisert etter bestemmelsene om realkompetanse gir ikke dette automatisk rett til studieplass.
0Endret ved forskrift 4 april 2014 nr. 634.
§ 10.Generelle bestemmelser ved lokalt opptak
10.1Etter behandling av søknadene vil kandidatene rangeres i tre grupper:
a)kandidater til opptak
b)reservekandidater
c)søkere ikke aktuelle for opptak.
10.2En søker opptatt ved LDH, anses først å ha mottatt studieplass når skriftlig tilbake- melding er LDH i hende innen oppgitt frist.
§ 11.Klage
11.1Klage på opptak ved Samordna Opptak stiles til nasjonal klagenemd.
11.2Klage på lokalt opptak må være LDH i hende innen 3 uker etter at søker har mottatt svar på søknad om opptak/skriftlig begrunnelse fra LDH. Klage stiles til opptaksansvarlig og behandles i LDHs klagenemnd.
§ 12.Politiattest
12.1Alle studenter som er tatt opp til studier som inkluderer praksisstudier, må levere politiattest ved studiestart. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Se forskrift om opptak til høyere utdanning og politiregisterloven. Studenter som ikke har levert politiattest kan ikke starte i praksisstudier. Dersom politiattesten utløper i løpet av studietiden, er studenten selv ansvarlig for å skaffe seg ny.
12.2Fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.
12.3Saker om merknader på politiattest skal behandles av høgskolens klagenemnd i første instans.
0Endret ved forskrift 16 sep 2014 nr. 1234 (i kraft 1 jan 2015).
§ 13.Reservering av studieplass

Søker som er tatt opp som student ved LDH kan etter skriftlig, begrunnet søknad få reservert studieplassen til påfølgende studieår. Årsak til utsettelse kan være graviditet, verneplikt/siviltjeneste eller annen vektig grunn. Den som får innvilget søknad om utsatt studiestart får reservert studieplassen til neste gang studiet har ordinær studiestart.

Kapittel 3. Utfyllende bestemmelser og ikrafttredelse

§ 14.Utfyllende bestemmelser

Høgskolestyret kan gi utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2013 og avløser forskrift 12. juni 2012 nr. 677 om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH).