Overgangsregler til lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)

DatoFOR-2013-06-19-662
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
EndrerLOV-1997-06-13-44, LOV-1997-06-13-45
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-14-40 jf LOV-1997-06-13-44, LOV-1997-06-13-45
Kunngjort20.06.2013   kl. 13.45
KorttittelOvergangsregler til lov 2013:40, endr aksjelovgivningen

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. juni 2013 med hjemmel i lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen (forenklinger) del V nr. 2.

§ 1.Endringen av aksjeloven § 2-8 og allmennaksjeloven § 2-8 ved lov 14. juni 2013 nr. 40 gjelder når stiftelsesdokumentet undertegnes etter lovens ikrafttredelse. Er stiftelsesdokumentet undertegnet før lovens ikrafttredelse, gjelder de tidligere reglene.
§ 2.Beslutning om nedsetting av overkursfondet etter aksjeloven § 3-2 annet ledd nr. 4 og allmennaksjeloven § 3-2 annet ledd nr. 4, slik bestemmelsene lød før endringen ved lov 14. juni 2013 nr. 40, kan gjennomføres etter de tidligere reglene.
§ 3.Endringen av aksjeloven § 3-8 og allmennaksjeloven § 3-8 ved lov 14. juni 2013 nr. 40 gjelder for avtaler som inngås etter lovens ikrafttredelse. Er avtalen inngått før lovens ikrafttredelse, gjelder de tidligere reglene.
§ 4.Endringen av aksjeloven § 7-6 ved lov 14. juni 2013 nr. 40 gjelder når generalforsamlingen treffer beslutning om styrefullmakt etter lovens ikrafttredelse. Er beslutningen truffet før lovens ikrafttredelse, gjelder de tidligere reglene.
§ 5.Endringen av aksjeloven § 8-1 og allmennaksjeloven § 8-1 ved lov 14. juni 2013 nr. 40 gjelder for beslutninger om utbytte som treffes etter lovens ikrafttredelse. Fradrag etter annet ledd annet punktum i de nevnte bestemmelsene skal omfatte kreditt og sikkerhetsstillelse som var gitt eller stilt før lovens ikrafttredelse, og som måtte ligge innenfor rammen av de midler selskapet kunne benytte til utdeling av utbytte etter reglene i § 8-7 til § 8-10 på dette tidspunktet.
§ 6.Endringen av aksjeloven § 8-7 og allmennaksjeloven § 8-7 ved lov 14. juni 2013 nr. 40 gjelder for kreditt som gis eller sikkerhet som stilles etter lovens ikrafttredelse.
§ 7.Endringen av aksjeloven § 10-1 annet ledd nr. 9 og allmennaksjeloven § 10-1 annet ledd nr. 10 ved lov 14. juni 2013 nr. 40 gjelder når innkallingen til generalforsamling sendes etter lovens ikrafttredelse. Er innkallingen sendt før lovens ikrafttredelse, gjelder de tidligere reglene.
§ 8.Overgangsreglene her trer i kraft 1. juli 2013.