Forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven

DatoFOR-2013-06-21-681
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§2-1, LOV-1990-06-29-50-§2-2
Kunngjort21.06.2013   kl. 15.35
KorttittelForskrift om ekstern kvalitetssikring

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 2-1 og § 2-2. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Konsept: prinsippløsning som ivaretar et behov i kraftsystemet.
b)Stort kraftledningsanlegg: ett eller flere anlegg som krever anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1, og med spenningsnivå på minst 300 kV og lengde på minst 20 km.
c)Oppgradering: ombygging eller utvidelse av anlegg for overføring av elektrisk energi. Som oppgraderinger inngår også avvik fra eksisterende kraftledningstrasé med over 20 km forutsatt at tilknytningspunktene ikke endres vesentlig. Drift av eksisterende anlegg i en begrenset overgangsperiode av systemtekniske årsaker er ikke til hinder for at ombyggingen regnes som oppgradering.
§ 2.Ekstern kvalitetssikring og departementets uttalelse

Planlegger av nye, store kraftledningsanlegg skal utarbeide en konseptvalgutredning som redegjør for behov og alternative konsepter. Planlegger av nye, store kraftledningsanlegg, skal sørge for en ekstern kvalitetssikring av behov og konseptvalg. Departementet skal avgi en uttalelse om behov og konseptvalg basert på konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen.

Oppgraderinger utløser ikke krav som nevnt i første ledd. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at en oppgradering skal utløse krav som nevnt i første ledd. Det skal blant annet legges vekt på lengden av anlegget, eventuelle alternative konsepter og systemløsninger, konfliktnivå og investeringskostnader.

Første ledd gjelder ikke elektriske anlegg som også krever konsesjon etter energiloven § 4-2, havenergilova § 3-2, godkjennelse etter petroleumsloven § 4-2 eller tillatelse etter petroleumsloven § 4-3.

Departementet kan etter søknad gi unntak fra kravet første ledd dersom ekstern kvalitetssikring åpenbart er unødvendig.

§ 3.Vedtak

Kongen i statsråd fatter vedtak om konsesjon etter energiloven § 3-1 for:

a)nye, store kraftledningsanlegg,
b)nye elektriske anlegg for tilknytning av vannkraftverk som krever konsesjon av Kongen i statsråd etter vassdragslovgivningen.

Første ledd gjelder ikke:

a)elektriske anlegg som også krever konsesjon etter energiloven § 4-2,
b)elektriske anlegg som også krever konsesjon etter havenergilova § 3-2.
§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2013.