Forskrift om bruk av vannscooter og lignende

DatoFOR-2013-06-21-701
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endretFOR-2013-08-20-1005
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40
Kunngjort24.06.2013   kl. 16.20
KorttittelForskrift om bruk av vannscooter o.l.

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 21. juni 2013 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 juli 2013 nr. 822, 20 aug 2013 nr. 1005.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder vannscootere og lignende motordrevne fartøy. Forskriften gjelder ikke undervannsscootere med elektromotor.

Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a.Vannscooter: En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords forbrenningsmotor som driver et vannjetaggregat som hovedfremdriftsmiddel, og som er konstruert for å bli betjent av en eller flere personer som sitter, står eller kneler på, fremfor i, skroget.
b.Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller liknende.
c.Land: Fastlandet, samt øyer, holmer og skjær større enn 200 m² ved midlere høyvann.
§ 3.Generelle regler om bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy

Bruk av vannscootere og lignende motordrevne fartøy som ikke er CE-merket er forbudt.

Fører av vannscooter og lignende motordrevne fartøy plikter å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller miljøskader. Ved kjøring i farled skal fartsretning følges.

Ved bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy gjelder de nærmere bestemmelsene som er gitt om bruk av småbåter og fritidsbåter i og i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter. Det vises herunder til forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.

Det vises videre til Sjøveisreglene fastsatt i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlig regler om vikeplikt mellom fartøy, samt forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø, samt forskrift 24. februar 1983 nr. 624 om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder.

§ 4.Forbudssoner hvor det ikke er tillat å kjøre med vannscooter og lignende motordrevne fartøy

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø:

a.i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land,
b.i verneområder, og
c.i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, herunder innsjøer:

a.i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land,
b.i verneområder,
c.i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder, og
d.i innsjøer mindre enn 2 km² jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.
0Endret ved forskrift 1 juli 2013 nr. 822.
§ 5.Transportkjøring gjennom forbudsbeltene

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltene. Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled. Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter på følgende vilkår:

a.det skal velges korteste mulige vei gjennom forbudsbeltet, og
b.man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land, herunder ved passering av øyer og holmer etc., med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom smale sund for å komme ut gjennom forbudsbeltet.

Transportkjøring i forbudsbeltet, både i og utenfor farled, skal ikke foregå i større hastighet enn 5 knop. Under transportkjøring skal det holdes så stø kurs som mulig, og det er ikke er tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøy, eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt.

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder:

a.verneområder,
b.elvestrekninger, og
c.innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder jf. forskrift 24. februar 1983 nr. 624 § 3.
§ 6.Adgang til å fastsette ytterligere forbudsområder

I særlige tilfelle der hensynet til natur, næring, sikkerhet eller støy tilsier det, kan departementet unntaksvis forby eller begrense bruk av vannscootere og lignende motordrevne fartøy i andre avgrensede områder enn de som er forbudt med hjemmel i § 4.

Departementet kan delegere myndighet etter første ledd til kommunen.

§ 7.Unntak

Uten hinder av forbudene i denne forskrift er bruk av fartøy som nevnt i § 1 tillatt i forbindelse med:

a.politi-, rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b.forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
c.marinarkeologiske og andre vitenskapelige undersøkelser, og
d.organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av motorsportklubber som er underlagt de bestemmelser og reguleringer som er fastsatt av Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund, på godkjente baner regulert etter plan- og bygningsloven eller i særlige tilfeller dersom departementet etter søknad gir tillatelse til det.
0Endret ved forskrift 20 aug 2013 nr. 1005.
§ 8.Tilsyn og straff

Politiet og Statens naturoppsyn fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av forskriften blir overholdt.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift eller medvirker til dette, straffes med bøter etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40a.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.