Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

DatoFOR-2013-06-21-732
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endretFOR-2013-07-03-951
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-20-42-§2, LOV-2008-06-20-42-§11, LOV-2008-06-20-42-§16 jf. LOV-2013-06-21-61-§34, FOR-2013-06-21-717
Kunngjort25.06.2013   kl. 15.30
Rettet22.05.2017 (§ 10)
KorttittelForskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 2, § 11 og § 16. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 21. juni 2013 nr. 717.
Endringer: Endret ved forskrift 3 juli 2013 nr. 951 (forskriften gjengitt i sin helhet).
Rettelser: 22.05.2017 (§ 10).

§ 1.Forskriftens formål

Forskriftens formål er å sikre universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger, uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder IKT-løsninger som retter seg mot allmennheten i Norge. Forskriften gjelder der IKT-løsningen underbygger en virksomhets alminnelige funksjon og er en del av virksomhetens hovedløsning. Forskriften er begrenset til å gjelde nettløsninger og automater.

Forskriften gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter.

Forskriften retter seg mot virksomheter som informerer og tilbyr sine tjenester til allmennheten ved bruk av IKT-løsninger som omfattes av denne forskriften. Forskriften gjelder ikke tilpasning eller tilrettelegging av IKT-løsninger for enkeltpersoner.

Forskriften gjelder ikke der utformingen av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning.

Forskriften gjelder ikke på Svalbard og Jan Mayen, på installasjoner og fartøy i virksomhet på norsk kontinentalsokkel eller på norske skip og luftfartøyer uansett hvor de befinner seg.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med

a.Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.
b.Automat: Maskin eller annen innretning som brukeren opererer alene for å kjøpe en vare eller få utført en tjeneste.
c.Nettløsning: Formidling av informasjon eller tjeneste som er tilgjengelig i nettleser eller tilsvarende, tilgjengelig via en URI (Uniform Resource Identifier) og som benytter http-protokollen (Hypertext Transfer Protocol) eller tilsvarende for å tilgjengeliggjøre innhold.
d.Hovedløsning: IKT-løsninger som er en integrert del av den måten virksomheten informerer og tilbyr sine tjenester til allmennheten på og som er knyttet til virksomhetens alminnelige funksjon.
e.Ny IKT-løsning: Total utskifting av en teknisk løsning, versjonsoppgradering, utskifting eller større endring av kildekode og større endring av utseende eller utforming. Gradvise endringer over tid som til sammen utgjør en endring som nevnt i denne bokstav, kan også regnes som ny IKT-løsning.
f.Brukergrensesnitt: Møtepunktet mellom menneske og maskin, og den delen av maskinen brukeren kommer i direkte kontakt med, herunder fysisk maskinvare og logiske programvarekomponenter.
g.Standard: Normativt dokument, herunder spesifikasjoner, retningslinjer og veiledninger.
§ 4.Krav til utforming av IKT-løsninger

Nettløsninger skal minst utformes i samsvar med standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)/NS/ISO/IEC 40500:2012, på nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, eller tilsvarende denne standard.

Automater skal minst utformes i samsvar med følgende standarder, eller tilsvarende disse standarder:

a.CEN/TS 15291:2006 - Identification Card SystemsGuidance on design for accessible card-activated devices.
b.NS-EN 1332-1:2009 - Identification Card Systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface.
c.NS-EN 1332-2:1998 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards.
d.NS-EN 1332-3:2008 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 3: Keypads.
e.NS-EN 1332-4:2007 - Identification Card Systems: - Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs.
f.NS-EN 1332-5:2006 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 5: Raised tactile symbols for differentiation of application on ID-1 cards.
g.NS-EN ISO 9241-20:2009 - Ergonomics of human-system interaction -- Part 20: Accessibility guidelines for information/communication technology (ICT) equipment and services.
h.ISO 20282-1:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics.
i.ISO/TS 20282-2:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 2: Test method for walk-up-and-use products.
j.ISO/TR 22411:2008 - Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities.
§ 5.Tilsyn og krav om dokumentasjon

Direktoratet for forvaltning og IKT fører tilsyn etter forskriften.

Virksomhet som har ansvar etter forskriften, skal kunne dokumentere at krav i § 4 er overholdt. Ansvarsforhold i virksomheten og hvilke standarder som er benyttet for den aktuelle tekniske løsningen skal dokumenteres.

Direktoratet for forvaltning og IKT kan kreve de opplysninger og foreta de undersøkelser som er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver, herunder kreve tilgang til IKT-løsninger som reguleres av forskriften.

Retten til å kreve dokumentasjon eller tilgang til lokaler og IKT-løsninger etter tredje ledd gjelder uten hinder av taushetsplikt.

§ 6.Pålegg om iverksetting av tiltak

Direktoratet for forvaltning og IKT kan pålegge virksomheten å iverksette nødvendige tiltak for å sikre oppfyllelse av forskriftens krav om universell utforming av IKT-løsninger. Direktoratet for forvaltning og IKT kan sette tidsfrist for oppfyllelse av pålegget.

§ 7.Tvangsmulkt

Direktoratet for forvaltning og IKT kan treffe vedtak om tvangsmulkt etter lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne § 16. Tvangsmulkt ilegges først når frist for oppfyllelse av pålegg om iverksetting av tiltak er overskredet.

Tvangsmulkt fastsettes som løpende dagmulkt.

Tvangsmulkten begynner å løpe dersom ny frist for å etterkomme pålegget oversittes, og skal normalt løpe fram til pålegget er oppfylt. Ilagt mulkt kan settes ned eller frafalles når særlige grunner taler for det.

Tvangsmulkt skal kun fastsettes der det anses nødvendig for at pålegget skal bli oppfylt innen rimelig tid og være av en slik størrelse at det stimuleres til oppfyllelse av pålegget.

§ 8.Klage

Vedtak etter denne forskriften truffet av Direktoratet for forvaltning og IKT kan påklages til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Klagen sendes Direktoratet for forvaltning og IKT.

§ 9.Søksmål

Søksmål om gyldigheten av vedtak truffet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal reises innen tre måneder etter at underretning om vedtaket er kommet frem.

Søksmål kan ikke bringes inn for domstolene uten at klageadgangen er utnyttet og klagen er endelig avgjort.

§ 10.Dispensasjon

Direktoratet for forvaltning og IKT kan etter søknad dispensere fra tidspunktet for gjennomføring av forskriftens krav dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner. Tungtveiende grunner kan være hensynet til personvern, økonomi, sikkerhet eller der utviklingsforløpet for en anskaffelse ikke lar seg tilpasse tidsfrist og overgangsordning etter § 11 andre ledd.

§ 11.Ikraftsettelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Virksomheter som har plikter i henhold til denne forskriften, skal sørge for at nye IKT-løsninger er universelt utformet senest 12 måneder etter at denne forskriften er trådt i kraft. Eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet innen 1. januar 2021.