Forskrift om bygg- og anleggsberedskap

DatoFOR-2013-06-28-807
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endretFOR-2014-05-07-618
EndrerFOR-1997-06-06-572
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-12-16-65-§6, LOV-2011-12-16-65-§8, LOV-2011-12-16-65-§17, FOR-2013-03-08-254
Kunngjort01.07.2013   kl. 15:15
KorttittelForskrift om bygg- og anleggsberedskap

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 28. juni 2013 med hjemmel i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) § 6, § 8 og § 17, jf. delegeringsvedtak 8. mars 2013 nr. 254.
Endringer: Endret ved forskrift 7 mai 2014 nr. 618.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å øke tilgjengeligheten til bygg- og anleggsressurser i kriser ved å gi grunnlag for nødvendig, rask og effektiv prioritering og omfordeling av ressursene gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringsdrivende.

Planleggingen og tiltakene skal være dimensjonert ut fra de til enhver tid gjeldende nasjonale trusselvurderinger, beredskapsmessige planleggingsforutsetninger og den aktuelle situasjonen.

§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder norsk territorium.

§ 3.Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Rådet for bygg- og anleggsberedskap er rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om bygg- og anleggsberedskap. Rådet inngår i Nærings- og fiskeridepartementets beredskapsorganisasjon ved kriser.

0Endret ved forskrift 7 mai 2014 nr. 618.
§ 4.Sammensetning og oppnevning av rådet

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner medlemmer til rådet. Rådet består av faste medlemmer med personlige varamedlemmer fra de landsdekkende firmaene innen bygg- og anleggsnæringene og fra bransjeorganisasjoner etter forslag fra firmaene og organisasjonene selv. De som blir oppnevnt plikter å delta. Deltagelsen i rådet må være på et nivå som er hensiktsmessig i forhold til de oppgavene som skal løses både innen rådgivning og krisehåndtering.

Ved behov kan det også utpekes medlemmer og varamedlemmer fra miljøer med spesialkompetanse eller med spesielle ressurser til tids- eller oppgavebegrenset deltagelse i rådet.

Rådet konstituerer seg selv. Leder- og nestlederfunksjonen i rådet går på omgang blant medlemmene etter nærmere kriterier fastsatt av rådet selv.

For personell som faller inn under forskriftens bestemmelser søkes fritak etter gjeldende regler for fremmøte i forsvaret ved mobilisering.

0Endret ved forskrift 7 mai 2014 nr. 618.
§ 5.Rådets oppgaver

Rådet skal bistå Nærings- og fiskeridepartementet med

a)råd ved behov
b)å vurdere kritiske situasjoner
c)å finne frem til ressurser det er behov for.

De landsdekkende firmaene som er representert i rådet skal dessuten bistå Nærings- og fiskeridepartementet med

d)å stille ressurser til rådighet.

Dersom det på forhånd er kartlagt at det kan bli behov for bestemte ressurser i krisesituasjoner, skal Nærings- og fiskeridepartementet varsle rådet når disse kreves stilt til rådighet. Rådets medlemmer videreformidler slike krav til sine respektive firmaer.

0Endret ved forskrift 7 mai 2014 nr. 618.
§ 6.Sekretariat til rådet

Nærings- og fiskeridepartementet holder sekretariat for Rådet for bygg- og anleggsberedskap.

0Endret ved forskrift 7 mai 2014 nr. 618.
§ 7.Sikkerhetsklarering

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i Rådet for bygg- og anleggsberedskap skal være sikkerhetsklarert for minst nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven. Tilsvarende gjelder enhver som deltar i konkrete utredningsoppgaver, planleggingsoppgaver eller lignende innenfor rådets oppgaver.

§ 8.Godtgjørelse

Rådets medlemmer og varamedlemmer godtgjøres etter ordinære regler for offentlig oppnevnte utvalg.

§ 9.Bygg- og anleggsnæringenes plikter

Både entreprenør, underentreprenører og underleverandører kan pålegges å stille maskiner, utstyr og ekspertise til disposisjon for myndighetene og å utføre tjenester i situasjoner som dekkes av næringsberedskapsloven. De kan også pålegges å stille personell til disposisjon for oppgaver som krever bruk av utstyr som ikke benyttes til vanlig.

Firmaene skal så langt som mulig oppfylle pliktene etter forskriften ved normal organisering og kontakt med sivile og militære myndigheter som har behov for bygg- og anleggsressurser.

§ 10.Ressursoversikter

Bygg- og anleggsfirmaene og deres organisasjoner skal gi all informasjon som er nødvendig for planlegging og gjennomføring av krisehåndtering. Dette gjelder også den informasjonen som Nærings- og fiskeridepartementet trenger for å etablere og vedlikeholde en oversikt over bygg- og anleggsfirmaer og deres organisering. Når departementet krever det, skal firmaene informere om egne og samarbeidende virksomheters ressurser etter kriterier fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Kriteriene kan blant annet omfatte kategorier av maskiner og utstyr, geografisk plassering og regionale og lokale organisasjonsenheter.

0Endret ved forskrift 7 mai 2014 nr. 618.
§ 11.Øvelser

For å sikre at kompetansen innen bygg- og anleggsberedskapen opprettholdes kan firmaene og deres representanter pålegges å delta i øvelser og opplæring. Påleggene kan omfatte opplæring i bruk av spesialutstyr som ikke benytter til vanlig. Medlemmene av Rådet for bygg- og anleggsberedskap må påregne øvelse og opplæring årlig.

§ 12.Kompensasjon - erstatning

Når det fattes vedtak om særskilt tiltak eller vedtak om forberedelse til særskilt tiltak, skal firmaene kompenseres etter regning. Ved arbeid etter regning skal firmaene ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og påslag til dekning av dokumenterte indirekte kostnader herunder bruk av underentreprenører og - leverandører. Dersom det utføres ordinære bygge- eller anleggsarbeider skal fortjeneste beregnes ut fra ordinære beregningsprinsipper.

Den myndigheten som har byggherreansvar skal erstatte firmaets dokumenterte direkte tap og merkostnader som følge av avbrudd på igangværende oppdrag og dokumenterte direkte tap som følge av forsinkelse på slike. Hver av partene kan alene kreve skjønnsmessig beregning ut fra bestemmelsene i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. juni 1997 nr. 572 for arbeidet med bygg- og anleggsberedskap.