Forskrift om grenseverdier for koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig krysskontaminering med slike stoffer i fôr

DatoFOR-2013-07-01-814
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-12-319
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort02.07.2013   kl. 14.50
KorttittelForskrift om grenseverdier i for

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 16 annet ledd og § 17 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 1zzzzzb (forordning (EF) nr. 124/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 610/2012).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder grenseverdier for koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig krysskontaminering med slike stoffer i fôr.

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelse, går alltid forordningens bestemmelser foran.

§ 2.Forordning (EF) nr. 124/2009

EØS-avtalen vedlegg I kap. II (forordning (EF) nr. 124/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 610/2012) om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen gjelder som forskrift, med de EØS-tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel II, protokoll 1 til avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig gjøres følgende endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer: ---

Forordninger 

For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Konsolidert forordning (EF) nr. 124/2009

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 124/2009. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) nr. 610/2012. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I er innarbeidet nedenfor. 

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009

som endret ved

M1 Kommisjonsforordning (EU) nr. 610/2012 av 9. juli 2012. 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 124/2009
av 10. februar 2009
om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med disse stoffene 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler,1 særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)Koksidiostatika og histomonostatika er stoffer som er beregnet på å drepe eller hemme protozoer, og som blant annet kan være godkjent for bruk som tilsetningsstoffer i fôrvarer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.2 I godkjenningen av koksidiostatika og histomonostatika som tilsetningsstoffer i fôrvarer fastsettes særlige vilkår for bruken, for eksempel hvilke dyrearter eller dyregrupper tilsetningsstoffene er ment for.
2)Driftsansvarlige for fôrforetak kan produsere en rekke ulike fôrvarer ved samme anlegg, og ulike produkttyper kan måtte produseres etter hverandre på samme produksjonslinje. Det kan forekomme at uunngåelige spor av et produkt kan bli værende igjen i produksjonslinjen og havner i begynnelsen av produksjonen av en annen fôrvare. Overføringen fra ett produksjonsparti til et annet kalles «krysskontaminering» og kan forekomme for eksempel når koksidiostatika eller histomonostatika brukes som godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer. Dette kan føre til kontaminering av fôrvarer som produseres senere ved at teknisk uunngåelige spor av disse stoffene havner i «fôrvarer utenfor målgruppen», dvs. i fôrvarer der bruk av koksidiostatika eller histomonostatika ikke er godkjent, for eksempel fôrvarer som er ment for dyrearter eller -grupper som ikke er omfattet av godkjenningen av tilsetningsstoffet. Denne uunngåelige krysskontamineringen kan forekomme i alle ledd av produksjonen og bearbeidingen av fôrvarer, men også under lagring og transport av fôrvarer.
3)For å unngå at medlemsstatene vedtar nasjonale regler for å hindre uunngåelig krysskontaminering av forvarer utenfor målgruppen med ikke godkjente koksidiostatika eller histomonostatika og den resulterende forekomsten av disse stoffene i avledede fôrvarer, som ville skape hindringer for det indre markeds virkemåte, er det nødvendig å vedta harmoniserte fellesskapsregler på området.
4)Den uunngåelige krysskontamineringen av fôrvarer utenfor målgruppen med aktive stoffer som inngår i godkjente koksidiostatika og histomonostatika, anses som uønskede stoffer i fôrvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF,3 og forekomsten av disse stoffene må ikke utgjøre en fare for dyrs eller menneskers helse eller for miljøet. Derfor er grenseverdier for disse stoffene i fôrvarer fastsatt i kommisjonsdirektiv 2009/8/EF4 om endring av vedlegg I til direktiv 2002/32/EF.
5)Forekomsten av uunngåelig krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med koksidiostatika og histomonostatika, selv i konsentrasjoner under grenseverdiene fastsatt i direktiv 2002/32/EF, kan medføre forekomst av rester av disse stoffene i næringsmidler av animalsk opprinnelse. For å verne dyrs og menneskers helse og ettersom det ennå ikke er fastsatt en grenseverdi for restmengder (MRL) for det berørte næringsmiddelet innenfor rammen av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av grenseverdier for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse5 eller innenfor rammen av forordning (EF) nr. 1831/2003, bør det fastsettes toleransegrenser for forekomsten av aktive stoffer som inngår i koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler av animalsk opprinnelse som stammer fra den berørte fôrvaren utenfor målgruppen, innenfor rammen av forordning (EØF) nr. 315/93 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler.
6)På anmodning fra Kommisjonen har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten») avgitt flere uttalelser6 om risikoene som foreligger for dyrs og menneskers helse som følge av uunngåelig krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med koksidiostatika eller histomonostatika som er godkjent for bruk som tilsetningsstoffer i fôrvarer. For hvert koksidiostatikum og histomonostatikum som er godkjent som tilsetningsstoff til fôrvarer, var myndighetens vurdering basert på en hypotetisk krysskontaminering på 2 %, 5 % og 10 % fra fôrvarer framstilt med høyeste tillatte dose av koksidiostatikum eller histomonostatikum, av fôrvarer utenfor målgruppen som deretter framstilles.
7)I betraktning av konklusjonene i de ulike vitenskapelige uttalelsene kan det fastslås at myndigheten generelt fant at forekomsten av koksidiostatika eller histomonostatika som er godkjent for bruk som tilsetningsstoffer i fôrvarer, i fôrvarer utenfor målgruppen i konsentrasjoner som er typiske for uunngåelig krysskontaminering, forutsatt at alle forebyggende tiltak er iverksatt, knapt vil ha negativ innvirkning på dyrs helse, og at helsefaren for forbrukerne som følge av inntak av restmengder i næringsmidler som stammer fra dyr som er blitt eksponert for krysskontaminert fôr, er ubetydelig.
8)På grunnlag av myndighetens uttalelser og de forskjellige metodene som for tiden anvendes i medlemsstatene for å hindre uunngåelig krysskontaminering, fremmes det forslag om å fastsette grenseverdier for næringsmidler som fastsatt i vedleggene til denne forordning, for å sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, og for å verne menneskers helse. Bestemmelsene i vedlegget bør revideres innen 1. juli 2011 for å ta hensyn til ny vitenskapelig og teknologisk kunnskap.
9)Grenseverdiene som er fastsatt i vedlegget til denne forordning, bør kontinuerlig tilpasses endringene i fastsatte grenseverdier for restmengder i bestemte næringsmidler innenfor rammen av forordning (EØF) nr. 2377/90 om fastsettelse av en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av grenseverdier for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse innefor rammen av forordning (EF) nr. 1831/2003. Med tanke på at det kan ta tid fra disse endringene vedtas og til den påfølgende tilpasningen av grenseverdiene fastsatt i vedlegget til denne forordning iverksettes, bør sistnevnte ikke anses å berøre grenseverdiene for restmengder av koksidiostatika eller histomonostatika fastsatt innenfor rammen av forordning (EØF) nr. 2377/90 eller forordning (EF) nr. 1831/2003.
10)Ettersom uunngåelig krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med koksidiostatika eller histomonostatika kan medføre at disse stoffene forekommer som forurensning i avledede næringsmidler, bør problemet handteres på en omfattende og fullstendig måte ved at denne forordning vedtas og gjennomføres samtidig med direktiv 2009/8/EF om fastsettelse av grenseverdier for uunngåelig krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med koksidiostatika eller histomonostatika.
11)Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen –
1EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
2EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
3EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.
4Se s. 19 i dette nummer av EUT.
5EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
6Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, avgitt på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med lasalocid som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2007) 553, 1–46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med narasin som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2007) 552, 1–35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med maduramicin som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 594, 1-30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med semduramicin som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 593, 1–27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med salinomycin som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 591, 1–38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med monensin som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 592, 1–40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med halofuginon-hydrobromid som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 657, 1–31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med dekokinat som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 656, 1–26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med robenidin som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 655, 1–29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med nicarbazin som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 690, 1–34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true.

Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskontaminering av fôrvarer utenfor målgruppen med diclazuril som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 716, 1–31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true.

 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
1. Næringsmidlene angitt i vedlegget til denne forordning, skal ikke markedsføres dersom de inneholder et forurensende stoff oppført i dette vedlegg, i en mengde som overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegget.

Dersom det påvises en betydelig restmengde som ikke overskrider grenseverdien fastsatt i vedlegget, bør vedkommende myndighet gjennomføre undersøkelser for å bekrefte at restmengden skyldes uunngåelig krysskontaminering av fôrvaren og ikke ulovlig tilsetning av koksidiostatika eller histomonostatika.

Næringsmidler som overholder grenseverdiene fastsatt i vedlegget, skal ikke blandes med næringsmidler som overskrider grenseverdiene.

2. Når grenseverdiene fastsatt i vedlegget til denne forordning anvendes på fôrvarer som er tørket, fortynnet, bearbeidet eller sammensatt av mer enn én ingrediens, skal det tas hensyn til at konsentrasjonen av det forurensende stoffet endres ved tørking, fortynning eller behandling, samt til den forholdsmessige andelen av ingrediensen i produktet.
3. Grenseverdiene fastsatt i vedlegget til denne forordning berører ikke bestemmelsene og grenseverdiene for restmengder fastsatt i forordning (EØF) nr. 2377/90 og grenseverdiene for restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 1831/2003.
Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2009. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2009. 

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen
VEDLEGG
Grenseverdier i næringsmidler
StoffNæringsmidlerGrenseverdi i μg/kg våtvekt
M1
1. Lasalocid-natrium
Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn fjørfe:
- melk,1
- lever,50
- nyre,20
- annet næringsmiddel.5
B
2. Narasin
Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling:
- egg,2
- melk,1
- lever,50
- annet næringsmiddel.5
3. Salinomycin-natriumNæringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling og oppfôringskaniner:
- egg,3
- lever,5
- annet næringsmiddel.2
4. MonensinnatriumNæringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling, kalkun og storfe (herunder melkekyr):
- lever,8
- annet næringsmiddel.2
5. SemduramicinNæringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling.2
M1
6. Maduramicin
Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling og kalkun.
- egg,12
- annet næringsmiddel.2
B
7. Robenidin
Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppforingskylling, kalkun og oppfôrings- og avlskaniner:
- egg,25
- lever, nyre, skinn og fett,50
- annet næringsmiddel.5
8. DekokinatNæringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling, storfe og sau (unntatt melkeproduserende dyr):20
9. HalofuginonNæringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling, kalkun og storfe unntatt melkeproduserende dyr:
- egg,6
- lever og nyre,30
- melk,1
- annet næringsmiddel.3
M1
10. Nicarbazin
Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling:
- egg,300
- melk,5
- lever,300
- nyre,100
- annet næringsmiddel.50
11. DiclazurilNæringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn oppfôringskylling, oppfôringskalkun, oppfôrings- og avlskaniner og svin:
- egg,2
- lever og nyre,40
- annet næringsmiddel.5